Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarresultaat Stork: Klein verlies over 2001. Winst in 2002

Datum nieuwsfeit: 20-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Stork Groep NV
Zoek soortgelijke berichten

Stork Groep NV

20-02-2002

JAARRESULTAAT STORK: Klein verlies over 2001. Winst in 2002

Een grote eenmalige voorziening voor desinvesteringen, conjunctuureffecten en hogere aanloopkosten van aerospace programma's hebben voor Stork geleid tot een verlies van EUR 8 miljoen. Diverse maatregelen rechtvaardigen de verwachting dat Stork in 2002 weer winst zal maken.

Om de stagnerende gevolgen van de economie en van "11 september" op te kunnen vangen, is onder meer de capaciteit van de groepen Aerospace en Textile Printing aangepast door - zoals eerder aangekondigd - het aantal arbeidsplaatsen te reduceren. Voor Industrial Components is de capaciteit geflexibiliseerd. Tevens is het portfolio aangepast door het stopzetten van de verliesgevende 'Energy Metals' activiteiten voor de telecomindustrie.
Een andere belangrijke maatregel is het sterk reduceren van het working capital. Versterking van de managementteams van de strategische activiteiten alsmede een scherpere aansturing moeten leiden tot betere resultaten.

Om redenen van transparantie en business logic heeft Stork de Galvano activiteiten van de groep Textile Printing en de elektronisch-mechanische activiteiten van de groep Aerospace in een nieuwe groep Industrial Components bijeengebracht.

Netto resultaat
Stork heeft over het boekjaar 2001 EUR 8 mln verlies gemaakt (2000: nettowinst EUR 63 mln). Het netto resultaat per aandeel van EUR 5,- bedraagt EUR (0,24)(2000: winst EUR 1,91).

Dividendvoorstel
Alhoewel het netto resultaat 2001 negatief is, wordt voorgesteld een dividend uit te keren op basis van de behaalde resultaten uit de strategische activiteiten. Daarmee blijft de invloed van de eenmalige herstructureringslasten voor de Capital Assets (desinvesteringen) buiten beschouwing. Aan de Algemene Vergadering van

Aandeelhouders zal worden voorgesteld een contant dividend uit te keren van EUR 0,45 per aandeel.

Bedrijfsresultaat strategische activiteiten
Het bedrijfsresultaat van de strategische activiteiten bedraagt EUR 69 mln (2000: EUR 120 mln). Uitgedrukt in procenten van de netto-omzet bedraagt het resultaat 4% (2000: 7%).

Het bedrijfsresultaat van Textile Printing bedraagt EUR 26 mln en ligt daarmee 33% beneden het resultaat over 2000 (EUR 39 mln). Hoofdoorzaken zijn tegenvallende economische ontwikkelingen, de effecten van "11 september" op de grafische activiteiten en verschuivingen van de textielactiviteiten naar Azië. Daarnaast blijft de verwachte groei van digitale drukmachines achter.

Poultry & Food Processing heeft evenals in 2000 een uitstekend resultaat behaald van EUR 14 mln (2000: EUR 13 mln). De sterke marktpositie van Poultry & Food Processing werd op basis van technologie en marktkennis verder versterkt. Het marktaandeel werd verder vergroot. Daarnaast werden belangrijke doorbraken gerealiseerd op de markt voor Convenience Food.

Het bedrijfsresultaat van Aerospace bedraagt EUR 4 mln en ligt daarmee EUR 22 mln beneden het resultaat over 2000 (EUR 26 mln). De internationale luchtvaartindustrie ondervond reeds in het begin van 2001 enige tegenwind, die ook de Aerospace-activiteiten van Stork beïnvloedde. Desondanks verstevigde Stork Aerospace zijn basis verder door deelname aan een groot aantal nieuwe vliegtuigprogramma's. Wel resulteerde dit in toegenomen aanloopkosten. De Aerospace-activiteiten werden verder negatief beïnvloed door de gevolgen van de aanslagen van 11 september. De Aerospace Services-activiteiten merkten dit direct. Bij Aerospace Industries-activiteiten werkt dit op wat langere termijn door. Maatregelen voor de reductie van de personeelscapaciteit zijn reeds aangekondigd en inmiddels in uitvoering.

Het bedrijfsresultaat van Industrial Components bedraagt EUR 9 mln negatief. Dat is een verschil van EUR 19 mln met 2000 (EUR 10 mln). De dramatische omslag in de semiconductorindustrie had een grote negatieve invloed op deze groep die slechts in beperkte mate werd gecompenseerd door de stabiele activiteiten voor de medische industrie. De productie van onderdelen voor batterijen voor mobiele telefoons ("Energy Metals") is wegens slechte vooruitzichten beëindigd. De kosten hiervoor zijn in het bedrijfsresultaat verwerkt. De capaciteit is inmiddels geflexibiliseerd.

Het bedrijfsresultaat van Technical Services heeft zich ook in 2001 goed ontwikkeld en bedraagt EUR 34 mln. Dat is een lichte verbetering ten opzichte van 2000 (EUR 32 mln). De ontwikkelingen werden positief beïnvloed door een verdere verschuiving van nieuwbouw- naar onderhoudsactiviteiten. In 2001 werd slechts in beperkte mate invloed gevoeld van de economische teruggang. Enige margedruk ontstond met name in de services voor de infrastructuur en in de testactiviteiten.

Bij Capital Assets (desinvesteringen) is sprake van een negatief resultaat van
EUR 76 mln (2000: EUR 33 mln negatief) als gevolg van de bij het halfjaar genomen grote voorziening. In de tweede helft van het jaar waren er geen additionele negatieve ontwikkelingen en dientengevolge waren er geen extra voorzieningen noodzakelijk. Inmiddels is de desinvestering van de Capital Assets op een kwart na voltooid. De verkoop van de twee grotere resterende activiteiten (Food & Dairy Systems en Stork ICM Australië) is uitgesteld in afwachting van een beter verkoopklimaat.

Netto-omzet
Door gerealiseerde desinvesteringen (Capital Assets) daalde de netto-omzet ten opzichte van 2000 met 15% tot EUR 2.196 mln. Van deze netto-omzet had EUR 1.859 mln betrekking op de strategische activiteiten. Deze steeg met 2% ten opzichte van 2002. Deze stijging wordt veroorzaakt door enerzijds een goede ontwikkeling bij Poultry & Food Processing (+10%) en Technical Services (+12%), welke echter anderzijds gedeeltelijk teniet werden gedaan door omzetdaling bij Textile Printing (-16%), Aerospace (-3%) en Industrial Components (-12%).

Totale orderontvangst
De orderontvangst bedroeg in 2001 EUR 2.189 mln, waarvan EUR 1.900 mln door de strategische activiteiten (afname: 5% voor de strategische activiteiten).

Orderportefeuille van de strategische activiteiten De orderportefeuille aan het eind van het jaar is ten opzichte van 2000 gestegen
en bedroeg EUR 1.209 mln (2000: EUR 1.131 mln), waarvan nog te produceren
EUR 672 mln (2000: EUR 623 mln).

Vermogenspositie
Het eigen vermogen bedroeg ultimo 2001 EUR 434 mln. De solvabiliteit is met 33,5% op peil gebleven (2000: 33,7%).

Personeel
Per 31 december 2001 waren 16.919 medewerkers bij het concern werkzaam (per 31 december 2000: 18.939). Als gevolg van desinvesteringen nam het personeelsbestand per saldo af met 1.565. Ultimo 2001 waren 1.635 tijdelijke medewerkers bij het concern werkzaam (2000: 2.407). Gelet op de omstandigheden heeft Stork besloten de salarissen van de leden van de Groepsraad (bestaande uit de directeuren van de strategische activiteiten en de leden van de Raad van Bestuur) voor 2002 te bevriezen.

Doelstellingen
De uitvoering van de strategie van Stork stond door de stagnerende wereldeconomie in 2001 sterk onder druk. Doelstellingen voor 2005 zijn daardoor niet meer haalbaar gebleken. Door de economische ontwikkelingen en de toegenomen onzekerheid kunnen in deze fase geen nieuwe concrete doelstellingen voor groei en netto-rendement worden afgegeven. Wel zijn goede vorderingen gemaakt met de portfoliomaatregelen (desinvestering van Capital Assets-activiteiten).

Rol en invloed Joint Strike Fighter
Indien het parlement akkoord gaat met de Nederlandse participatie in de verdere ontwikkeling van het nieuwe Amerikaanse gevechtsvliegtuig de Joint Strike Fighter, zal Stork daarin een aanzienlijk deel voor haar rekening nemen. Van de omzet die dit project, gespreid over een groot aantal jaren, voor het Nederlandse luchtvaartcluster kan betekenen, kan circa de helft (EUR 5,5 mrd) gerealiseerd worden door Stork. In de ontwikkelingsfase en de aanloop naar de productie (2002-2010) betekent dit voor Stork een omzet van circa EUR 400 mln. Deze activiteiten versterken de bestaande competenties en passen binnen de bestaande infrastructuur van Stork.

Vooruitzichten
De economische ontwikkelingen zijn momenteel nog zo onzeker dat Stork het niet mogelijk acht om nu concrete uitspraken te doen over het resultaat van geheel 2002. Echter door de getroffen maatregelen in 2001 en de verdere verbeteringsacties in 2002 is de verwachting gewettigd dat Stork in 2002 weer winstgevend zal zijn.

Raad van Bestuur


*Zie bijlage voor de jaarcijfers 2001

Informatie voor de pers:
Stork N.V.
Dick T. Kors
Tel.: (035) 695 75 55
Mobiel: 06 51 984 054

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie