Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

College neemt besluit over subsidie LWO

Datum nieuwsfeit: 20-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Leiden
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Leiden

College neemt besluit over subsidie LWO

Op dinsdag 19 februari heeft het college van burgemeester en wethouders van Leiden een besluit genomen over de subsidie aan de Leidse Welzijnsorganisatie (LWO). Nooit eerder werd de uitvoeringsovereenkomst LWO zo vroeg in het jaar vastgesteld. Uitgangspunten voor het besluit zijn:

· het totale door de LWO te leveren productenpakket moet passen binnen het beschikbare subsidiebedrag;

· het uitvoerend werk, met name waar het zich richt op kwetsbare groepen, wordt in principe ontzien;

LWO en gemeente zijn al geruime tijd met elkaar in discussie over de door de LWO gevraagde subsidie voor de uitvoering van het welzijnswerk in Leiden in 2002. In juni 2001 diende de LWO een begroting 2002 in bij de gemeente, met het daarbij behorende subsidieverzoek van bijna 11 miljoen gulden. Dit verzoek was 1,7 miljoen gulden hoger dan het door de gemeente beschikbaar gestelde subsidiebedrag voor 2002. In tweede instantie bracht de LWO de subsidieaanvraag omlaag, de aanvraag was toen 1,3 miljoen gulden hoger dan het beschikbare subsidiebudget.

Het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget voor welzijnswerk liet de door de LWO gevraagde forse verhoging van de subsidie niet toe. De gemeenteraad bevestigde met de vaststelling van het budget overigens de eerder ingezette beleidslijn dat de kosten van uitvoeringsovereenkomsten gedekt moeten worden binnen de beschikbare subsidie.
De gemeente besloot de LWO vervolgens een subsidie toe te kennen, gebaseerd op het beschikbare subsidiebedrag van 2001, verhoogd met 3,25 % trendaanpassing en een extra verhoging van 2% voor het zogenoemde loongevoelige gedeelte van de subsidie. Hiermee kreeg de LWO een subsidiebedrag toegekend dat bijna 500.000 gulden hoger was dan het jaar ervoor.

Nadat helder was welk budget er beschikbaar was voor welzijnswerk in Leiden, verzocht de gemeente het bestuur/de directie van de LWO een op de beschikbare gelden gebaseerde herziene begroting in te dienen. De LWO bleek daar geen kans toe te zien. Wethouder Buijing en de LWO hebben diverse gesprekken gevoerd om tot oplossingen te komen die voor gemeente en LWO werkbaar zouden zijn. Vervolgens is de LWO gevraagd om inzicht te verschaffen in de producten en de opbouw van de kosten. De gemeente verzocht de LWO een productbegroting te leveren die gebruikt kon worden voor het maken van keuzes.

Op basis van de door de LWO geleverde gegevens heeft de gemeente een lijst van producten en bijbehorende kostprijzen samengesteld. Deze lijst diende als uitgangspunt voor een voorstel van de gemeente, waarin stond welke producten de gemeente in 2002 wilde afnemen. De LWO werd vervolgens uitgenodigd met een alternatief te komen. Uiteindelijk verzocht de LWO de gemeente om keuzes te maken ten aanzien van het door de LWO te leveren productenpakket.

Het college heeft tijdens zijn vergadering van 19 februari met betrekking tot die keuzes het volgende besloten.
1. Signalering / innovatie
Vanaf 2000 is dit product erg in omvang toegenomen. Het gaat om werk dat niet rechtstreeks ten goede komt aan de doelgroepen en ook een functie vervult in het kader van de acquisitie door de LWO. Het product moet worden teruggebracht tot een omvang die meer recht doet aan de oorspronkelijke opzet en de acquisitie moet kostendekkend worden uitgevoerd.

2. Stedelijk jongerenwerk
't Stathuys wordt afgestoten en de beschikbare middelen zijn in 2001 voor een deel ingezet voor een project dat inmiddels is beëindigd. Hierdoor is minder subsidie nodig. De functie wordt daarnaast al geruime tijd niet in zijn volle omvang uitgevoerd. Volgens de LWO is het handhaven van het jongerenwerk op het huidige niveau mogelijk met het voorgestelde budget. In het voorjaar van 2002 zullen op basis van de jongerennota nadere keuzes worden gemaakt voor toekomstige inzet van de budgetten voor jongerenwerk. Dit zal in de uitvoeringsovereenkomst 2003 en later in de afname van producten op het gebied van jongerenwerk worden uitgewerkt. Daarnaast is er sinds enige jaren een flexibel inzetbaar budget van 90.756,04 (f. 200.000,-) beschikbaar. Op basis van het vast te stellen beleid zullen afspraken worden gemaakt over de inzet van dit budget. De LWO is één van de partijen die op de inzet van dit budget kan offreren.
3. Buurtmobiel en straatcontactpersonen (buurtopbouwwerk) De buurtmobiel is mede op basis van de evaluatie stopgezet. Het product straatcontactpersonen is een verzamelnaam voor buurtopbouwwerk in Noord. Gelet op de resultaten van deze producten, zal de gemeente op dit terrein minder producten afnemen. Het college is wel van plan om in het kader van de versterking van de betrokkenheid van bewoners bij de ontwikkeling van Leiden-Noord, maximaal 90.756,04 (f. 200.000,-) vanuit de budgetten WOP Noord beschikbaar te stellen voor activiteiten op het gebied van bewonersparticipatie. Bewonersgroepen die hiervoor in aanmerking komen, krijgen de gelegenheid zelf te bepalen waar en op welke manier de middelen worden ingezet. In een apart besluit zal het college aangeven wat de omvang is van het budget voor bewonersparticipatie in Leiden-Noord, wat de duur is waarvoor het beschikbaar komt en welke criteria gelden voor de inzet van het budget.

4. Thuis op Straat
Het gevraagde bedrag wordt al op een andere manier gesubsidieerd (Grotestedenbeleid). Daarnaast heeft de LWO een ruime reservering voor het project Thuis op Straat. De hoogte van de subsidie is hiermee in overeenstemming gebracht.

5. Stedelijk vormings- en ontwikkelingswerk De subsidiebehoefte van het Volkshuis is de afgelopen jaren sterk gestegen. Door een andere verdeling tussen agogische formatie en formatie beheer is een beperking van de subsidieaanvraag met 56.722,00 (f. 125.000,-) mogelijk. Het aanbod van cursussen zal hierdoor slechts beperkt afnemen.

Op basis van deze voorstellen is er overleg geweest met het bestuur van de LWO over de maatregelen die genomen moeten worden om tot een uitvoeringsovereenkomst te komen waarvan de kosten worden gedekt binnen het beschikbare budget.

Het bestuur van de LWO heeft in bestuurlijk overleg met de gemeente aangegeven dat het niet volledig honoreren van de subsidieaanvraag op bovengenoemde punten in principe uitvoerbaar is, met uitzondering van het buurtopbouwwerk. Om te voorkomen dat de betrokkenheid van de bewoners bij de ontwikkeling van Leiden-Noord negatief zal worden beïnvloed, zal het college nog apart besluiten over een budget voor bewonersparticipatie in genoemde wijk.

Dit besluit is een eerste stap om de financiële positie van de LWO in overeenstemming te brengen met de inkomsten. Op basis hiervan kunnen de consequenties vastgesteld worden in het overleg tussen de gemeente en de LWO. De vervolgstappen die nu moeten worden genomen (welk aanbod kan wanneer en hoe worden gewijzigd of beëindigd) zullen door gemeente en LWO gezamenlijk worden uitgewerkt.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie