Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Programma 2002 - 2006 gemeente Hoogezand

Datum nieuwsfeit: 20-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Hoogezand-Sappemeer

.

.

naar de website van > Lokaal Centraal

programma 2002 - 2006

november 2001
Introductie

Lokaal Centraal is een onafhankelijke plaatselijke politieke middenpartij in de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Zij heeft geen enkele binding met welke andere partij dan ook, plaatselijk of landelijk. De partij werd opgericht in het najaar van 1997.

Het lidmaatschap staat open voor elke inwoner van 18 jaar en ouder. Niet-inwoners kunnen buitenlid worden. Daarnaast kent de vereniging ook donateurs.

Lokaal Centraal beperkt zich in haar activiteiten tot uitsluitend plaatselijke aangelegenheden op basis van de gegeven landelijke wet- en regelgeving. Zij richt zich op de gehele bevolking en tracht eenieder daarin zo goed mogelijk recht te doen.

Inhoud

* Het bestuur en de burger
het ambtelijk apparaat

* Openbare orde, gedogen en handhaven

* Ruimtelijke ordening

* Woningbouw

* Werkgelegenheid

* Onderwijs

* Verkeer en stadshart

* Financiën

* Milieu en leefklimaat

* Sociaal beleid

* Sport

* Veiligheid

* Asielzoekerscentrum azc


1. Het bestuur en de burger


Democratie werkt pas als de afstand tussen gemeentebestuur en burger klein is. Het bestuur moet luisteren naar de inwoners en respect hebben voor datgene wat onder hen leeft. Dat komt o.a. tot uiting in de manier waarop met inspraak wordt omgegaan, niet als een wettelijk verplicht ritueel, maar als een werkelijke dialoog met de betrokkenen.

Respect voor de burgers komt ook tot uiting in een vlotte en volledige beantwoording van ingekomen brieven.

Het gemeentebestuur heeft een voorbeeldfunctie en dient daarom ook zèlf de regels en wetten na te leven en correct te hanteren, naar de letter en naar de geest van de wetten.­

De wet geeft aan dat de gemeentelijke huishouding en de besluitvorming principieel openbaar zijn (enkele uitzonderingen daargelaten). Openheid van bestuur heeft tot gevolg dat met een minimum aan wrijving de bestuurlijke terugkoppeling optreedt die in een democratie noodzakelijk is. Openheid versterkt tevens het vertrouwen in het bestuur.

De neiging om sommige zaken in besloten kring te behandelen of uit de openbaarheid te houden is met de komst van een nieuwe burgemeester en een nieuwe gemeentesecretaris in positieve zin veranderd. Aan deze verandering heeft zeker ook bijgedragen een brief van Lokaal Centraal aan de Koningin. De Kroon heeft in haar antwoord (formeel) geheim overleg tussen de burgemeester en de fractievoorzitters onwettig verklaard. Daarnaast heeft Lokaal Centraal bewerkstelligd dat besloten commissievergaderingen volgens de regels van de gemeentewet plaatsvinden. Wij zullen erop toezien dat de ingeslagen weg zal worden gevolgd met als doel: een open en inzichtelijke besluitvorming door het gemeentebestuur.

Ondanks genoemde verbeteringen valt er nog het nodige af te dingen op de bestaande bestuurscultuur in Hoogezand-Sappemeer. Deze bestuurscultuur wordt gekenmerkt door o.a. de volgende verschijnselen:

het college van B&W luistert te weinig naar inhoudelijke argumenten, maar richt zich primair op het verkrijgen van goedkeuring door de coalitiepartijen. Deze vertonen veelal een volgzaam gedrag als zij een wethouder hebben.

het college van B&W wekt de indruk informatie pas te geven als het niet anders kan. Schriftelijke en mondelinge vragen van raadsleden worden vaak onvolledig beantwoord.

Lokaal Centraal vindt dat wethouders, raadsleden en ambtenaren te allen tijde eerlijk, open en vooral duidelijk moeten zijn in hun uitlatingen. Ontwijkende antwoorden en halve waarheden wekken irritatie en wantrouwen op!

Lokaal Centraal zal blijven werken aan het veranderen van genoemde bestuurscultuur door een positief-kritische opstelling, ook in het geval dat wij zelf een wethouder zullen leveren.

Wanneer een belangrijk onderwerp goed en helder te omschrijven is schuwt Lokaal Centraal een referendum niet.


2. Het ambtelijk apparaat


In toenemende mate worden onderzoeken uitbesteed aan externe bureaus. Veel van deze onderzoeken leiden tot een onoverzichtelijke stroom papier die vaak voor de politieke besluitvorming van weinig belang blijkt te zijn omdat de rapporten niet altijd gelezen worden. Er zijn echter wel grote bedragen mee gemoeid. Het is veel efficiënter om de gemeenteraad in een vroeger stadium te raadplegen. Lokaal Centraal pleit daarom voor het grotendeels afschaffen van onderzoeken door derden. Onze voorkeur gaat uit naar een kwalitatief hoogwaardig ambtelijk apparaat, dat meer in eigen beheer houdt.

Gezien het voorgaande zijn wij van mening dat zowel de salariskosten van het eigen personeel als de kosten van externe bureaus uit dezelfde pot moeten worden betaald. Met andere woorden: Méér onderzoek door derden? Akkoord, maar dan minder personeel! Overigens is Lokaal Centraal van mening dat verkleining van sommige diensten overwogen moet worden. Bij inkrimping denken wij niet aan de uitvoerende functies op de gemeentewerf en in de plantsoenendienst.­

De sterke groei van het gemeentelijk apparaat leidt inmiddels tot ruimteproblemen in het gemeentehuis. Lokaal Centraal zal niet akkoord gaan met de bouw van een nieuw gemeentehuis, maar geeft de voorkeur aan uitplaatsing van de sociale dienst naar een CWI (centrum voor werk en inkomen). Achter het gemeentehuis is ruimte genoeg. Eventueel een extra verdieping op het bestaande gemeentehuis.

Tenslotte achten wij het van groot belang dat het ambtelijk apparaat in het contact met burgers "moeilijke taal" vermijdt, snel reageert op bouwaanvragen, subsidieaanvragen, enz. De onvermijdbare formulieren dienen beknopt, helder en doelgericht te zijn.


3. Openbare orde, gedogen en handhaven

Wetten zijn niet voor niets gemaakt. Van de burger mag verwacht worden dat hij zich aan de wetten houdt. Van de overheid mag verwacht worden dat zij corrigerend optreedt, maar zich daarnaast ook zelf gebonden voelt aan de voorschriften.

In Nederland is de laatste decennia een sfeer ontstaan waarin wetten onvoldoende worden nageleefd en de op overtreding gestelde straffen onvoldoende worden opgelegd. Dat laatste heet gedogen. Voor gedogen zijn soms goede argumenten waarbij gedacht wordt aan de praktijk van het drugsbeleid in ons land. Soms ook zijn wetten bewust erg streng om ingrijpen te vergemakkelijken in bijzondere omstandigheden. Lokaal Centraal is daarom van mening dat niet alle gedogen verwerpelijk is, maar dat de weegschaal momenteel veel te ver is doorgeslagen.

De gemeentelijke overheden doen daar overigens zelf aan mee door zich niet te houden aan wettelijke voorschriften. Met als uitzonderlijke gevolgen de rampen in Enschede en Volendam. Het jarenlang bewust naast zich neerleggen van de wettelijke procedures omtrent geheimhouding en besloten vergaderingen door ons eigen college van B&W is daar een ander voorbeeld van.

Een hele generatie jongeren groeit met dit gedogen op. Velen vinden het doodnormaal om afval op straat te gooien, fietsen te stelen, lichamelijk geweld te gebruiken, uit winkels te stelen en in te breken, zich op fiets en bromfiets niet aan de verkeersregels te houden, enz. Overigens zijn het niet alleen de jongeren die zich niet altijd gedragen zoals het hoort. Deze "kleine criminaliteit" dient met kracht te worden aangepakt.

Lokaal Centraal is daarom van mening dat er meer handhavend moet worden opgetreden, met name op het gebied van de milieuwetgeving, verkeer, openbare veiligheid en naleving van de plaatselijke verordeningen.

De gemeente heeft tegenwoordig echter nauwelijks invloed meer op het beleid van de politie, die soms de schijn wekt bijzonder met zichzelf bezig te zijn. Wij zijn daarom bereid middelen ter beschikking te stellen voor het aanstellen van twee extra politieagenten met speciale taken binnen onze gemeentegrenzen. Meer blauw op straat, meer controle op verkeersovertredingen, meer contact met de burgers. Deze extra agenten kunnen eveneens een positieve rol spelen in het onlangs opgezette Meldpunt Overlast.


4. Ruimtelijke ordening

Hoogezand-Sappemeer is een gemeente die, wat ons betreft, niet hoeft te groeien. Maar ook bij gelijkblijvende bevolking zal er wegens gezinsverdunning, afbraak en herstructurering van bestaande wijken gebouwd moeten worden in nieuwe wijken. Daarbij komt dat Hoogezand-Sappemeer in de z.g. Regiovisie Groningen-Assen een sterkere rol toegekend wordt als industriegemeente en als woongemeente.

Landelijk wordt er nogal geschermd met het begrip compacte stad. Dat houdt in dat woningen in een grote dichtheid gebouwd worden, zo dicht mogelijk bij het centrum waar de voorzieningen aanwezig zijn. Wij zetten daar onze vraagtekens bij. Er is hierruimte genoeg en nagenoeg iedereen beschikt over een vorm van vervoer. Wij vinden het ook niet nodig om bijvoorbeeld kwekerijen te verplaatsen tegen grote kosten. Integendeel. De beperkte aanwezigheid van agrarische activiteiten tussen het centrum en toekomstige nieuwe wijken kan de aantrekkelijkheid van wonen en verblijven vergroten.

Nieuwe woonwijken denken wij ten zuiden van de gemeente tussen Borgercompagnie en Kropswolde. Er dient meer keuze geboden te worden in kavelgrootte en kaveldiepte. In het Compagniesterpark zijn sommige achtertuinen slechts plm. 10 m diep. Dat had met een andere planopzet best anders gekund zonder extra kosten, maar wel met een belangrijke meerwaarde. Ook met de opzet van de Vosholen zijn wij, zoals bekend, niet gelukkig: teveel woningen, te dicht op het spoor en grote kosten voor de onnodige verplaatsing van de kwekerijen.

De gemeente beschikt inmiddels over de nodige boscomplexen: Meerwijck, Adriaan Tripbos, Drevenbos en een mooi en ruim opgezet Gorechtpark met vele recreatieve mogelijkheden. Meer park- en bosaanleg achten wij niet nodig, tenzij in directe relatie met een nieuwe woonwijk. Binnen het gemeentehuis wordt gedacht om een deel van het Gorechtpark voor woningbouw te bestemmen. Lokaal Centraal is daar tegen.

Lokaal Centraal is een voorstander van concentratie van grootschalige detailhandel als doe-het-zelf winkels en meubelzaken.

Nieuwe zware industrie is hier welkom aan het Winschoterdiep, tussen Foxhol en PPG, maar ook ten westen van PPG, langs het Winschoterdiep.


5. Woningbouw

Het streven van Lokaal Centraal is uitdrukkelijk gericht op het handhaven en verhogen van de kwaliteit en leefbaarheid van de bestaande woonwijken. Er moeten voldoende mogelijkheden zijn voor jonge gezinnen voor in- en doorstroom. Daarnaast verdienen het behoud en nieuwbouw van seniorenwoningen de nodige aandacht, gericht op het zo lang mogelijk zelfstandig wonen.

Het woningbouwprogramma dient gericht te zijn op:

a. voldoende keuze in zowel de huur- als de koopsector

b. voldoende vrije kavels voor de particuliere koopsector

c. herstructurering van de bestaande woonwijken

Herstructurering van woonwijken dient gericht te zijn op het vervangen van incourante huurwoningen door nieuwe betaalbare huur- en koopwoningen. Ook het aanpassen van de bestaande voorraad is vaak een goede optie, bijvoorbeeld door knippen en samenvoegen. Gezien de emotionele waarde die een woning en een buurt voor betrokkenen betekent, dienen herstructureringen plaats te vinden in nauw overleg met de bewoners. Van de woningbouwverenigingen wordt daarbij verwacht dat zij bereid zijn een deel van hun woningvoorraad te verkopen teneinde een goede mix te bewerkstelligen.

Het overgrote deel van de particuliere woningbouw wordt momenteel door projectontwikkelaars gerealiseerd. De particulier komt daar moeilijk tussen. Wij zijn daar niet gelukkig mee en vinden dat de gemeente nieuwe woonwijken in eigen beheer moet ontwikkelen, zoals dat met de Dreven is geschied. In dat geval kunnen meer vrije kavels gegund worden aan particulieren, met name ook voor groepen burgers die samen een bouwproject voor eigen gebruik willen realiseren: bouwen met de buren.

De perceeldiepte in nieuwe woonwijken dient groter te worden dan gebruikelijk in deze gemeente. We moeten ruim bouwen voor de verre toekomst, niet voor een herstructurering over 20 jaar. Dat is onze invulling van duurzaam bouwen.


6. Werkgelegenheid

Door de economische groei is de werkgelegenheid gestegen. Daarmee is ook in onze gemeente een duidelijke vermindering van de werkloosheid opgetreden. Toch is er in onze gemeente een relatief grote groep mensen die op een uitkering aangewezen blijft. Dat heeft mede te maken met een gebrek aan scholing en de samenstelling van de bevolking. Wij vrezen dat daar op korte termijn weinig aan is te doen. Lokaal Centraal pleit voor behoud en versterking van
bijscholingsmogelijkheden.

Elke vorm van werkgelegenheid is hier welkom. De stad Groningen ziet zichzelf graag als plaats voor de witte-boorden werkgelegenheid en Hoogezand-Sappemeer primair als een gemeente voor de zware industrie.

Lokaal Centraal ziet de zware industrie hier graag komen. Het betreft doorgaans hoogwaardige technische activiteiten en daarbij ook hooggeschoold personeel.

In de gemeente moeten daarom voldoende bedrijfsterreinen beschikbaar zijn die tegen een tenminste kostendekkende prijs verkocht worden. Het indirect subsidiëren van bedrijven door met verlies goedkope terreinen aan te bieden achten wij uit den boze.­

Groot belang wordt gehecht aan de scholing, begeleiding en arbeidsbemiddeling van niet-werkenden. Lokaal Centraal hecht veel waarde aan goed vakgericht onderwijs op lager en middelbaar niveau.


7. Onderwijs

In het voortgezet onderwijs moet bijzondere aandacht gegeven worden aan de groep leerlingen van Mavo en VBO, nu samengevoegd tot het VMBO (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs).

Wij pleiten voor een maatschappelijke herwaardering van het vak­ manschap en het daarmee samenhangende beroepsonderwijs in de samenleving. Het onderwijs kan daar een belangrijke rol in spelen. Uitbreiding van het Aletta Jacobs College met enkele vormen van MBO-onderwijs is wenselijk. Samenwerking met de diverse grote bedrijven in de gemeente en omstreken achten wij van groot belang en zal daarom worden bevorderd.

De samenvoeging van de voormalige school voor VBO aan de Erasmusweg met de school voor Mavo, Havo en VWO tot het Aletta Jacobs College aan de Nieuweweg noodzaakt tot vergroting van het gebouwencomplex aldaar.

De plannen van de gemeente waren gericht op algehele sloop en algehele nieuwbouw. De gemeente en de schoolleiding beweerden dat de gebouwen slecht waren en rijp voor de sloop. Het technisch onderzoek van Lokaal Centraal wees uit dat de gebouwen zonder meer goed zijn. Dat werd bevestigd door een extern onderzoek dat mede op ons aandringen werd uitgevoerd. Lokaal Centraal vindt dat een goed gebouw niet zomaar gesloopt mag worden en pleit daarom voor het behoud en aanpassing van de bestaande gebouwen aan de Nieuweweg, alsmede aanvullende nieuwbouw voor het VMBO.

De nieuwbouw voor het VMBO moet royaal zijn en voorzien van professionele apparatuur om de aantrekkelijkheid van die opleiding te waarborgen en de mogelijkheid te bieden voor MBO-onderwijs.


8. Verkeer en Stadshart

De aanwezigheid van de spoorlijn heeft ook zijn nadelen. Het is gewenst ter hoogte van de Klinker een verbinding aan te leggen tussen Sappemeer en De Vosholen.

Overigens is het principebesluit hiervoor al door de gemeenteraad genomen in de nota Verkeers- en vervoersbeleid Hoogezand-Sappemeer.

Evenzeer is het wenselijk dat de Kerkstraat een eenrichtingsverkeersweg wordt en er in het centrum een extra noord-zuid verbinding komt voor het verkeer in de andere richting. De aanleg van een nieuwe weg plus een extra tunnel aan de westzijde van het Kieldiep wijzen wij af. Het Heveapad is inmiddels verbonden met de nieuw aangelegde weg langs het Kieldiep middels de nieuwe tunnel. Dat is voldoende voor de gewenste noord-zuid verbinding.

Een nieuw spoorwegstation in het centrum achten wij volstrekt overbodig. Zeker wanneer het nodig is daar een twintigtal woningen voor te slopen en een tweede tunnel aan te leggen.

Lokaal Centraal is van mening dat het openbaar vervoer in onze langge­ rekte gemeente méér baat heeft bij het handhaven en verbeteren van de vier bestaande stations, dan het vervangen van deze vier door een nieuw station met Openbaar-Vervoersknooppunt in het nieuwe stadshart.

De huidige centrumplannen dienen in bovenstaande zin te worden gewijzigd, waarmee ongeveer 15 miljoen wordt bespaard.

Wij zijn zeer ongelukkig met de huidige gewoonte om overal hobbels en bobbels aan te leggen om de weggebruiker te dwingen wat langzamer te rijden. Het verkeer zal vanzelf wennen aan lagere snelheden, zoals dat indertijd ook is geschied met de invoering van de 50-km snelheid in de bebouwde kom. Daarbij zal zeker helpen als er wat meer bekeuringen worden uitgedeeld door bijvoorbeeld de twee extra gemeentelijke politieagenten waar wij voor pleiten. Laten we (in dit geval) een voorbeeld nemen aan het lik-op-stuk beleid in de Verenigde Staten. Verkeersdrempels veroorzaken grote overlast aan ziekenautos, brandweer, busvervoer en invalidenwagens. Tenslotte bezorgen deze drempels geluid- en trillingoverlast in de directe omgeving. Weg ermee.

Wij zijn van mening dat het de hoogste tijd is dat het doorgaand vrachtverkeer en het doorgaande personenverkeer uit het centrum worden geweerd. Daarnaast dienen in woongebieden zo spoedig mogelijk 30 km zones ingesteld te worden.

Parkeervoorzieningen dienen gebaseerd te zijn op het formaat autos van tegenwoordig.

Het aantal parkeerplaatsen dient te worden afgestemd op de behoefte. Lokaal Centraal is tegen betaald parkeren.


9. Financiën

Ook een gemeente kan een euro maar één keer uitgeven en deze euro moet door de inwoners worden opgebracht. De gemeente is de laatste jaren op een veel te grote voet gaan leven. De financiële reserves die vier jaar geleden zo ruim leken staan onder grote druk.

Bij de grote projecten volgt de ene tegenvaller op de andere: zwembad, Compagniesterpark, winkelcentrum Gorecht, stadshart, herstructurering Noorderpark-Margrietpark.

Enkele grote projecten moeten nog worden uitgevoerd: stadshart, woonwijk Vosholen aanvullende nieuwbouw voor het Aletta Jacobs College, de tunnel naar de Klinker.

Er moet dus zeker geen geld uitgegeven worden voor prestigeobjecten (nieuw gemeentehuis, nieuw spoorwegstation met extra tunnel, algehele nieuwbouw voor het A.J.C.) waarvan het nuttig rendement nihil tot gering is. Wij zullen ons zeer kritisch opstellen ten aanzien van het verondersteld algemeen nut van grote investeringen.

Ook de personeelskosten van het ambtelijk apparaat zijn de laatste jaren sterk gestegen en er wordt veel geld uitgegeven aan externe onderzoeksopdrachten. Het is al met al niet verwonderlijk dat de financiële prognoses voor de komende jaren minder florissant lijken dan we gewend waren. Er is inmiddels al besloten tot verhoging van de OZB.

De beheersbaarheid van de kosten bij de uitvoering van grote projecten vereist dat correcte begrotingen worden opgesteld en dat tijdens de uitvoering regelmatig gerapporteerd wordt aan de gemeenteraad.

Voor publieke activiteiten zoals straatfeesten, braderieën en markten is een vergunning noodzakelijk en moeten leges worden betaald. De opbrengst daarvan dekt in veel gevallen de inningkosten niet. De legesverordening dient te worden aangepast in die zin dat voor de meeste niet-commerciële activiteiten geen leges meer verschuldigd zijn.


10. Milieu en leefklimaat

Plezierig wonen vereist o.a. een gezond milieu en een verantwoorde manier om van je afval af te komen.

Op dit moment wordt de inhoud van de groene container gecomposteerd. De inhoud van de grijze container wordt in Wijster op een verantwoorde wijze verbrand. Uit het huisvuil worden vooraf door VAGRON in Groningen bruikbare componenten fabrieksmatig afgescheiden.

Een aparte inzameling van componenten als glas, metaal en textiel enz. vinden wij onaanvaardbaar als dat tot een hogere afvalstoffenheffing leidt. Inmiddels is dat al het geval omdat de kosten hoger zijn dan de opbrengsten. Wij pleiten voor het gedeeltelijk terugdraaien van deze kostenverhogende maatregelen.

In 1999 heeft de gemeenteraad besloten tot invoering van diftar, wat inhoudt dat in 2002 betaald zal moeten worden voor elke lediging van de grijze container. Gezien de te verwachten neveneffecten wil Lokaal Centraal de invoering van diftar heroverwegen.

Lokaal Centraal heeft zich verzet tegen de invoering van een tarief van fl. 10 (=plm. 4,5) voor het brengen van afval bij de gemeentewerf. Het verleidt de burgers tot het verkleinen van afval teneinde het middels de grijze container kwijt te raken. Uit de cijfers is inmiddels gebleken dat dit effect optreedt, met alle financiële nadelen van dien. Immers elke kilo in de grijze container kost de gemeente (en dus u!) 20 cent (=plm. 9 eurocent).

Lokaal Centraal is daarom van mening dat ook kleine hoeveelheden bouwafval op de gemeentewerf geaccepteerd moeten worden. Om dezelfde reden: voorkomen dat het beetje bij beetje in de grijze container terechtkomt

.

Momenteel worden er studies verricht om de groene container geheel te laten vervallen. De mensen moeten hun groenafval dan wegbrengen of zelf composteren. Het gevaar bestaat dat dan de grijze container opgevuld wordt met overtollig tuinafval, hetgeen bij betaling per lediging (diftar) de burger niets extra kost, maar de gemeenschap wèl. Momenteel kost de verwerking van het tuinafval 10 cent (= plm. 4,5 eurocent) per kg, dat zal dan 20 cent (= plm. 9 eurocent) worden. Lokaal Centraal heeft ernstige twijfels over de richting waarin wordt gedacht, nog afgezien van de klantonvriendelijkheid. Veranderingen in de afvalinzameling en -verwerking zijn niet bij voorbaat te verwerpen, maar voorkomen moet worden dat de afvalstromen zich gaan verplaatsen in ongewenste richtingen.

In onze gemeente wordt te weinig aandacht besteed aan lawaaioverlast. In Hoogezand‑Sappemeer zal volgens de NS vanaf het jaar 2000 het nachtelijk goederenverkeer oplopen tot 4 á 5 goederentreinen per nacht, elk ca 700 meter lang. Bij ongewijzigde plannen zullen duizenden inwoners dan in hun slaap ernstig gestoord worden. Wij vinden dat de gemeente zich krachtig dient te verzetten tegen deze ontwikkelingen, totdat er voldoende waarborgen zijn dat de ge­ luidsbelasting overdag niet zal toenemen en 's nachts wordt uitgeslo­ ten.

Ook het wegverkeer is een belangrijke bron van geluidhinder. Wij pleiten voor geluidsschermen daar waar de A7 verhoogd is aangelegd en een snelheidsverlaging langs de bestaande woongebieden. Nieuwbouw langs de A7 (IJsbaanlocatie) is voor Lokaal Centraal onaanvaardbaar.

Ander lawaaioverlast komt van sommige bedrijven. De gemeente is daar in het verleden te weinig tegen opgetreden. Verlaging van de geluidsemissie is in veel gevallen technisch te realiseren, vaak niet bijzonder kostbaar en moet daarom actief worden nagestreefd. Ook op andere gebieden treedt de gemeente te laks op ten aanzien van de handhaving van (milieu)regels. De indruk bestaat dat het ambtelijk apparaat geen risico durft te nemen uit angst af te gaan. Welnu, beter dat er af en toe wat fout gaat, dan dat er te weinig wordt opgetreden.

Wij hechten grote waarde aan een actief natuurbeleid, met name in het binnenstedelijke gebied. Kleine elementen als singels en bosschages kunnen een grote verrijking van de omgeving betekenen. Daarbij denken wij ook aan het planten van fruitbomen in de openbare plantsoenen en in straten.

De voorzieningen voor kinderen worden in de gemeente beperkt tot speelplaatsen met speelwerktuigen die aan alle veiligheidseisen voldoen. Wij achten dat onvoldoende. Kinderen hebben evenzeer behoefte aan wat avontuurlijker speelplaatsen, waaronder ruig terrein.

Ten aanzien van het waterbeheer verwerpen wij de praktijk om bij vervanging van rioolstelsels het gemengde systeem te handhaven. Met alle negatieve gevolgen voor het oppervlaktewater bij de z.g. overstorten. In geval van grote regenval wordt van daaruit ongezuiverd rioolwater gestort in sloten en vijvers met alle negatieve gevolgen van dien.

Wij pleiten daarom voor het gescheiden afvoeren van regenwater, niet alleen bij nieuwbouw maar ook bij renovatie van rioleringen.

De verzorging van de openbare ruimte laat in onze gemeente te wensen over. Dat valt op als we eens een buurgemeente bezoeken.

Teveel trottoirs en fietspaden vertonen gebreken, de plantsoenen kunnen netter zijn, er zijn teveel reclameborden, vele straatnaam- en andere borden zijn vuil, de entree in de Kerkstraat maakt een armoedige indruk enz. Lokaal Centraal heeft dit soort gebreken in een eerder stadium (in een fotoboek) inzichtelijk gemaakt en aan de gemeenteraad aangeboden. Het heeft enig effect gehad, maar de indruk bestaat dat het een kortstondig effect was.


11. Sociaal beleid

Lokaal Centraal streeft ernaar dat iedere inwoner zich in onze gemeente prettig en veilig voelt. We gaan ervan uit dat men in principe zijn eigen boontjes dopt. Waar inwoners om welke reden dan ook tussen wal en schip dreigen te vallen dient, voor zover mogelijk, de gemeenschap haar verantwoordelijkheid te nemen. Waar de uitvoeringsregels voor sociale uitkeringen buitengewoon ingewikkeld zijn moet de cliënt het voordeel van de twijfel gegeven worden als hij/zij een foutje maakt. Wij pleiten voor de opzet van een volgsysteem waaruit voor de gemeenteraad duidelijk wordt hoe de cliënten van de sociale dienst zich behandeld voelen. Het formele klachtrecht werkt niet in deze situaties.

De afgelopen jaren zijn er veel organisatorische veranderingen geweest in de thuiszorg. Schaalvergroting wijzen wij niet af maar wij hechten wel grote waarde aan lokale herkenbaarheid van de thuiszorg. Het Centraal Meldpunt Zorg moet naast het stellen van zorgindicaties ook adequaat verwijzen naar andere vormen van hulpverlening zoals bijvoorbeeld het vrijwilligerswerk en de geestelijke gezondheidszorg. In dit kader noemen wij ook de mantelzorg. Het is bekend dat veel mantelzorgers een (te) zware taak hebben en daardoor op den duur niet goed meer kunnen functioneren. Wij pleiten voor een steunpunt voor mantelzorgers.

Onderzoek heeft uitgewezen dat sociaal isolement van mensen in toenemende mate een probleem vormt. Met name ouderen en éénou­ dergezinnen met een minimaal inkomen zijn kwetsbaar. Wij zijn van mening dat het welzijnsbeleid in de gemeente zich intensiever moet richten op deze problematiek.

In onze gemeente zijn honderden vrijwilligers actief in de sportverenigingen, belangenbehartiging, milieubeweging, Humanitas en op vele andere terreinen. Vrijwilligers zijn de smeerolie van de maatschappij en daarom onmisbaar. Vrijwilligers(organisaties) verdienen organisatorische steun van de gemeente voor hun werk in de gemeenschap. Die kan bijv. opgezet worden vanuit Prisma of vanuit een aparte centrale vrijwilligersorganisatie. Ook financiële steun is wenselijk, bijvoorbeeld door een collectieve gemeentelijke vrijwilligersverzekering, het gratis beschikbaar stellen van vergaderruimten, gesubsidieerde deskundigheidsbevordering en incidentele steun.

De groeiende groep ouderen verdient bijzondere aandacht teneinde te bewerkstellingen dat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en daarbij tevens volwaardig kunnen blijven deelnemen aan het sociale leven. Zie ook het hoofdstuk Ouderenbeleid.

Voor het sociale leven in de gemeente vinden wij het van belang dat de bestaande wijkgebonden voorzieningen als bijv. buurthuizen in stand worden gehouden. Deze buurthuizen kunnen uitgroeien tot een centraal punt in de wijk van waaruit een wijkbestuur met hulp van een betaalde functionaris zelfstandig beslissingen kan nemen die de wijk direct aangaan. Zon wijkbestuur dient over een eigen budget te beschikken.

Aan de statushouders die in deze gemeente woonachtig zijn dient méér zorg te worden besteed. Jongeren worden op hun 18-de jaar vanuit het begeleid wonen "op straat gezet" en aan hun lot overgelaten. Het blijkt zeer moeilijk te zijn voor deze jonge mensen om een kamer te vinden, waardoor het is voorgekomen dat sommigen geen onderdak hadden en op straat zwierven. Lokaal Centraal vindt dat aan deze problematiek aandacht moet worden besteed. Overigens is de kamernood onder autochtone jongeren eveneens groot, maar zij kunnen veelal terugvallen op familie en vrienden. Wij aanvaarden een evenredig deel van de asielzoekers doch zijn van mening dat, gezien de samenstelling van onze bevolking, een kleiner deel in onze gemeente op zijn plaats zou zijn.


12. Ouderenbeleid

In principe zijn ouderen (55-plus) gewone burgers van onze gemeente. Zij kunnen gebruik maken van de culturele, sportieve, educatieve, recreatieve en sociale voorzieningen die er voor eenieder zijn. Aangezien een grote groep ouderen een laag inkomen heeft moet het stimuleringsfonds voldoende mogelijkheden bieden aan alle 55-plussers om volwaardig deel te kunnen nemen aan genoemde voorzieningen.

De praktijk wijst uit dat ouderen slecht op de hoogte zijn van voorzieningen die voor hen van belang kunnen zijn. Zowel financiële regelingen als de mogelijkheden op het terrein van zorg, wonen en welzijn moeten daarom rechtstreeks onder hun aandacht worden gebracht. Lokaal Centraal is daarom van mening dat het project Ouderenadviseur uitgebreid moet worden over de gehele gemeente en een structureel karakter dient te krijgen. Ook het project Seniorenvoorlichting, uitgevoerd door Prisma, verdient volledige gemeentelijke steun.

Een deel van de ouderen in onze samenleving behoort tot de z.g. kwetsbare groep: ouderen die zorg- en dienstverlening nodig hebben om zelfstandig te kunnen blijven functioneren. Voor iedereen is dat een ideaalbeeld, in de praktijk is het niet eenvoudig. Lokaal Centraal pleit voor experimenten op het terrein van woon-zorgarrangementen die ertoe bijdragen dat ouderen in hun eigen woning kunnen blijven. Zowel de bewoners als de woningcorporaties hebben daar voordeel bij. De ouderen kunnen in eigen zelfstandige woning blijven en de corporaties hebben minder fluctuaties in het huurderbestand. De druk op de intramurale zorgvoorzieningen (verzorgingstehuis, verpleegtehuis) zal afnemen. Wij denken aan experimenten in concentraties van ouderenwoningen zoals de Reensche Compagnie, de Sterrenflat en de Melkwegflats.

Tenslotte merken wij op dat er een nieuwe generatie ouderen op de markt komt. De nieuwe ouderen zijn doorgaans hoger opgeleid, hebben een hoger inkomen en zijn maatschappelijk vaardiger. Vele ouderen in deze groep hebben kennis van de computer, een uitermate geschikt medium voor hen die weinig contacten hebben. Lokaal Centraal is van mening dat de tijd rijp is voor gerichte computerprojecten die een vermindering van sociaal isolement tot gevolg zal hebben.


13. Sport

Met de herstructurering van de buitensportaccommodaties beschikt onze gemeente over een geheel aan goede voorzieningen. Ook de binnen­ sportaccommodaties zijn na het gereedkomen van het nieuwe zwembad annex sporthal op een hoog niveau gebracht.

Hoewel er ongetwijfeld nog wensen zullen zijn, vindt Lokaal Centraal dat nieuwe investeringen op sportgebied voorlopig even moeten wachten. Een uitzondering willen wij maken voor wat meer sportief-recreatieve ruimte voor jongeren tussen 10 en 20 jaar, vergelijkbaar met de skateplek aan de Nieuweweg. Deze voorzieningen zijn relatief goedkoop te realiseren en kunnen een positieve rol spelen in het voorkomen van kleine criminaliteit en vandalisme. Ook de sportfaciliteiten voor ouderen en gehandicapten verdienen aandacht.

Wij maken ons zorgen over de lasten die deze moderne voorzieningen met zich meebrengen voor de gemeentelijke begroting. Wij zijn daarom van mening dat de burgers gestimuleerd moeten worden meer gebruik te maken van deze voorzieningen. Daarnaast kunnen tariefverhogingen niet uitgesloten worden met bijbehorende aanpassingen van het stimuleringsfonds.


14. Veiligheid

Het onderwerp veiligheid is een hot item in de media. De indruk is dat ons land de laatste tijd steeds onveiliger is geworden. De statistieken bevestigen dat beeld niet altijd. Een duidelijk onderscheid moet daarom gemaakt worden tussen werkelijke onveiligheid en gevoelens van onveiligheid. Enige nuchterheid is op zijn plaats.

Enkele jaren geleden heeft de gemeenteraad een krediet verstrekt voor het opzetten van een centrale registratie van alles wat bijdraagt aan onveiligheid en gevoelens van onveiligheid, in samenwerking met de politie, brandweer en de woningbouwcorporaties. Dat computerprogramma heet Buurtmonitor. Geregistreerd zouden worden o.a. verkeersongevallen, branden, overlast, inbraken, diefstallen, enz. Uit navraag door Lokaal Centraal is gebleken dat met dit -dure- programma nooit iets is gedaan. Dat kan natuurlijk niet. Inmiddels is ook het meldpunt overlast opgezet. Lokaal Centraal zal erop toezien dat de goede voornemens ook daadwerkelijk zullen worden uitgevoerd, waarbij Buurtmonitor goede diensten kan bewijzen.

Steeds meer komt het begrip duurzaam veilig aan de orde. In dat kader is de politie actief door voorlichting te geven over maatregelen om inbraak te voorkomen (o.a. over hang- en sluitwerk). Wij stellen een vraagteken bij deze politieactiviteiten. De ervaring wijst uit dat beter hang- en sluitwerk in de ene wijk leidt tot verplaatsing van de inbraken naar andere wijken. Wij zijn van mening dat de mankracht bij de politie beter besteed kan worden: dieven vangen.

Eveneens in het kader duurzaam veilig worden nieuwe woonwijken veelal zodanig ingericht dat alles zeer overzichtelijk is: dus weinig of geen brandgangen, weinig bosschages, enz.

Lokaal Centraal is daar niet gelukkig mee en vraagt zich af of de vermeende winst aan werkelijke veiligheid wel opweegt tegen de daarmee gepaard gaande steriliteit, met name ook voor de speelgelegenheid van kinderen. Kinderen hebben ook behoefte aan plaatsen, waar ze zich kunnen verschuilen met de daarmee samenhangende spelactiviteiten.

In tegenstelling tot sommige andere gemeenten heeft Hoogezand-Sappemeer zijn gebruiksvergunningen goed op orde. Deze vergunningen worden afgegeven voor publiek toegankelijke gebouwen als de brandveiligheid en de nooduitgangen aan de normen voldoen. Uit schriftelijke vragen van Lokaal Centraal is echter gebleken dat de z.g. aanvalsplannen van de brandweer verouderd zijn en dringend herzien moeten worden. Zonder deze aanvalsplannen kan de brandweer niet altijd effectief optreden.


15. Asielzoekerscentrum (AZC)

In de afgelopen raadsperiode is door de gemeenteraad besloten mee te werken aan de vestiging van een AZC voor een periode van maximaal vijf jaar, voor maximaal 400 asielzoekers. De fractie van Lokaal Centraal heeft daar in meerderheid mee ingestemd. Bij de keuze van een locatie heeft de fractie zich verzet tegen het Gorechtpark en tegen een industrieterrein (o.a. geluidsoverlast), omdat zij van mening is dat er betere locaties te bedenken zijn. Uitgangspunten zijn: een ruime en rustige plaats, waar veronderstelde overlast voor de omgeving minimaal zal zijn, alsmede een waterdicht contract met boeteclausules om te voorkomen dat er meer dan 400 mensen gevestigd zullen worden voor langer dan vijf jaar. Er zijn voldoende slechte voorbeelden op dit terrein.

Kortom: Lokaal Centraal staat voor een leefbaar en betaalbaar Hoogezand- Sappemeer.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie