Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Eemnes 21-02-2002

Datum nieuwsfeit: 21-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Eemnes
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Eemnes* Gemeenteberichten week 08 (datum mededeling 21 februarin 2002) Bouwplannen
Kapvergunningen
Bestemmingsplannen
Aangevraagde monumentenvergunning


* Ondertekening convenant Wonen en zorg in de Noordbuurt van Eemnes

* Grootschalige controle van het hondenbestand

* Gewijzigde openingstijden balie sector VROM
* Samenwerking sociale zaken


* Bekendmaking
Informatiebijeenkomst Regiotaxi
Gratis concert kamerorkest 'de Muziekkring'

* Gemeenteberichten voorgaande weken

Gemeenteberichten week 08

Bouwplannen

Ingekomen meldingen/aangevraagde bouwvergunningen
- Veldweg 14, vergroten woning, ingekomen 11 februari 2002.
- Wakkerendijk 114, vergroten woning, ingekomen 13 februari 2002.
- Raadhuislaan 21, vergroten woning, ingekomen 14 februari 2002.
- Wakkerendijk 104, verbouwen woning, ingekomen 15 februari 2002.
Verleende toestemming/bouwvergunningen

- Raadhuislaan 64, vergroten woning aan achterzijde verzonden op 20 februari 2002.

- Melkpad 59, vergroten woning aan achterzijde verzonden op 20 februari 2002.

- Melkpad 61, vergroten woning aan achterzijde verzonden op 20 februari 2002.

- Melkpad 63, vergroten woning aan achterzijde verzonden op 20 februari 2002.

Aangevraagde monumentenvergunning

- Wakkerendijk 104, verbouwen woning.

Deze aanvraag ligt vanaf 22 februari 2002 twee weken ter inzage bij de sector VROM. Gedurende deze termijn kunt u schriftelijk uw zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders.

Kapvergunningen

Ingekomen aanvragen

- Langs Rijksweg, dunnen houtopstand.

- Rietgors 46, een berk.

- Laarderweg 53, een blauwe ceder.

- Roerdomp 36, twee sparren.

- Klaproos 38, een berk.

Verleende kapvergunningen

- Roerdomp 36, twee sparren.

- Veldweg 41, een berk (rectificatie).

Voor meer informatie over bouwplannen kunt u zich wenden tot mevrouw Loman of de heer Schiere en voor kapvergunningen tot de heer Leys, allen van de sector VROM.

Wanneer u als belanghebbende zich niet met een van deze besluiten kunt verenigen, dan kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders.

Tegelijkertijd kunt u bij spoed (schriftelijk) een voorlopige voorziening vragen bij de president van de rechtbank, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen 109,- voor burgers en 218,- voor rechtspersonen.

Bestemmingsplannen

Voorgenomen vrijstellingen bestemmingsplan

- Bramenberg 9, bouwen bedrijfsgebouw (met opslagruimte en kantoorruimte).

- Pijlenkamp 59, splitsen woning in twee woningen.
Er kan uitsluitend toestemming worden verleend na vrijstelling van het bestemmingsplan c.q. nadat het voorbereidingsbesluit doorbroken is. Deze bouwplannen liggen vanaf 22 februari 2002 gedurende 4 weken voor een ieder ter inzage bij de sector VROM.
Gedurende deze termijn kunt u schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van vrijstelling indienen bij Burgemeester en Wethouders.
Ondertekening convenant Wonen en zorg in de Noordbuurt van Eemnes
Op dinsdag 26 februari 2002 zal om 17.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Eemnes het convenant "Wonen en zorg in de Noordbuurt van Eemnes" worden ondertekend.

Het convenant wordt ondertekend door 5 partijen, te weten
- Mevrouw wethouder A.A.E.M. Grothauzen-Robeers namens de gemeente Eemnes

- De heer Z. de Haan namens de Vivium Zorggroep
- De heer H. Kraijo namens de Stichting Thuiszorg Gooi en Veschtstreek

- De heer B.A. Siemons namens Stichting Welzijn Ouderen BEL
- De heer J.G.C.M. Schuyt namens Woningcorporatie SCW
Met de ondertekening van dit convenant geven de partijen aan bereid te zijn mee te werken aan de realisering van een woonzorg-zone.

Historie
Op 25 juni 2001 heeft de gemeenteraad van Eemnes de bestuursopdracht "Wonen en zorg in de Noordbuurt van Eemnes" vastgesteld. In deze bestuursopdracht werd het voornemen van de gemeente verwoord om - samen met de daarbij betrokken partijen - in de Noordbuurt van Eemnes een woonzorg-zone te realiseren.

De partijen vormden samen een projectgroep die in oktober 2001 van start is gegaan. Deze projectgroep onderzocht of de partijen de beschreven visie en randvoorwaarden konden onderschrijven en werkte - vanuit deze gezamenlijke visie en aan de hand van onderzoek naar de haalbaarheid hiervan - een rapportage uit. Deze rapportage (in de vorm van een convenant) dient als blauwdruk voor de aard, omvang en inhoud van de te realiseren zorgzone.

De gemeenteraad van Eemnes zal naar verwachting op 25 februari instemmen met dit convenant waarna de ondertekening op 26 februari kan plaatsvinden.

Intentieverklaring
In het convenant geven de partijen aan zich te zullen inzetten voor het realiseren van een woonzorgsteunpunt met tenminste 20 aanliggende wooneenheden. De huurwoningen in het in uitvoering zijnde uitbreidingsplan van de Noordbuurt voor ouderen en/of gehandicapten zullen levensloopbestendig worden gebouwd.
De bestaande woningen voor ouderen en gehandicapten in de Noordbuurt zullen beter geschikt worden gemaakt. De zorginstellingen zullen waar mogelijk en nodig de zorg gaan leveren.

Voor meer ambtelijke informatie: De heer J.A. de Bruijn, sector ABW. Telefoon 035 - 5390611
Voor meer bestuurlijke informatie: Mevrouw A.A.E.M. Grothauzen-Robeers, wethouder. Telefoon 035- 5390611
Gratis concert kamerorkest 'de Muziekkring'.

Op 17 maart 2002 om 15.30 uur zal Kamerorkest "de Muziekkring" onder leiding van Paul van der Reyden een concert geven in de Grote Kerk in Muiden.
Uitgevoerd worden stukken van Jurriaan Andriessen en Joseph Haydn. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom.
Grootschalige controle van het hondenbestand in Eemnes middels een nieuwe hondenpenning.

Eens per 3 jaar wordt het complete hondenbestand in Eemnes doorgelicht. Dit gebeurt door de vervanging van de hondenpenning. Andere jaren wordt er steekproefsgewijs gecontroleerd wie er een hond houdt. Dát is nl. het belastbare feit: het houden van een hond. De milieuwachter van Eemnes voert tevens de controles op straat uit.

Met ingang van week 4 (21 januari 2002) wordt gestart met het uitdelen van de hondenpenning voor de jaren 2002 t/m 2004. De verwachting is dat in de loop van februari/maart 2002 iedere hondenbezitter deze nieuwe penning heeft ontvangen. Deze penning is goud van kleur en dient ter vervanging van de blauwe penning, welke geldig was tot eind 2001.

Waarom een hondenpenning?
De hondenpenning is ingevoerd als controlemiddel en wordt, om de 3 jaar, uitgereikt aan degene die geregistreerd staat als houder van een hond. De penningen zijn doorlopend genummerd, zodat bekend is aan wie welke penning is uitgereikt.
U dient ervoor te zorgen dat de hond, wanneer deze zich op de openbare weg bevindt, de penning duidelijk zichtbaar aan de hals draagt. Hierop zal controle worden uitgeoefend. De geleider van een hond is dan ook verplicht de controlerende ambtenaar de gelegenheid te geven tot controle wanneer deze hier om verzoekt.
Het is verboden de penning aan anderen af te geven of in gebruik te geven of te laten dragen door een hond, waarvoor geen aangifte is gedaan. Bij verlies van de penning dient u een nieuwe penning aan te vragen. De kosten van een nieuwe penning bedragen 11,35 (fl. 25,00).

Inleveren hondenpenning.
De hondenpenning moet bij eindiging van de belastingplicht altijd worden ingeleverd. Met andere woorden als u, om welke reden dan ook, geen houder meer bent van een hond, levert u de penning in. Doet u dit niet of kunt u dit niet omdat de penning weg is, wordt u 11,35 kosten (per penning) in rekening gebracht. De blauwe penning hoeft niet te worden ingeleverd.

Tip.
Bevestig de penning aan het uiteinde van de hondenriem in plaats van aan de halsband. Dit voorkomt onnodig verlies van de penning.

Gewijzigde openingstijden balie sector VROM

Met ingang van 1 januari 2002 zal de balie van de sector VROM geopend zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur, en maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.

De openstelling van deze balie op maandagavond komt te vervallen omdat zeer weinig mensen hier gebruik van maakten. Mocht u buiten de genoemde openingstijden toch bijvoorbeeld een bestemmingsplan of een bouwtekening willen inzien, dan kunt u daar telefonisch een afspraak voor maken. Het telefoonnummer is (035) 53 90 657.

De balie van de Basisadministratie (burgerzaken) blijft op maandagavond gewoon geopend tot 20.00 uur (behalve in de schoolvakanties).

Samenwerking Sociale Zaken

Intergemeentelijke afdeling sociale zaken Huizen, Eemnes en Blaricum (HEB)
De gemeenten Huizen, Eemnes en Blaricum hebben besloten hun afdelingen Sociale Zaken per 1 januari 2002 samen te voegen tot één intergemeentelijke afdeling sociale zaken. Deze afdeling valt onder de dienst Burger- en Welzijnszaken en is gevestigd in Huizen.

Adres
De intergemeentelijke afdeling sociale zaken is gevestigd in het Gemeentehuis van Huizen:
Bezoekadres: Graaf Wichman 10
1276 KB Huizen
Postadres: Postbus 5,
1270 AA, Huizen

Openingstijden receptie Sociale Zaken
U kunt bij de receptie van Sociale Zaken terecht met vragen over o.a.: algemene bijstand en bijzondere bijstand (Abw), de Ioaw, de Ioaz, de Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw), de Vangnetregeling huursubsidie, schuldhulpverlening, inburgering nieuwkomers en uitkeringen voor asielzoekers/vluchtelingen.
De receptie is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op woensdag is Sociale Zaken dus gesloten. De receptie Sociale Zaken vindt u in het gemeentehuis van Huizen op de begane grond.

Telefonisch contact
Op alle werkdagen, met uitzondering van woensdag, is er telefonisch spreekuur van 11.00 tot 12.00 uur. Tijdens dit telefonisch spreekuur kunt u contact opnemen met uw consulent. Het telefoonnummer is: 035-528 19 11

Persoonlijk contact
Wilt u iemand van Sociale Zaken spreken? Hiervoor hoeft u niet altijd naar Huizen te komen. Deze gesprekken kunnen in Eemnes worden gehouden in het gemeentehuis van Eemnes, meestal op maandag of vrijdag tussen 8.30 uur en 10.30 uur.

U moet wel altijd eerst een afspraak maken voor het spreekuur. Dat kunt u doen op telefoonnummer: 035-528 19 11.

Informatiebijeenkomst Regiotaxi

Met ingang van 15 februari 2002 kunnen ouderen in Eemnes met korting gebruik gaan maken van de regiotaxi. Ouderen die al in het bezit zijn van een taxipas, die voorheen nodig was voor de groene bonnen, zijn daar door middel van een brief al over geinformeerd. Om antwoord te kunnen geven op eventuele vragen, zal de wethouder mevrouw Gonnie Grothauzen de nieuwe regeling toelichten op:

Woensdag 20 februari om 10.00 uur, in de Bongerd (Jhr. Roelllaan 17)

Iedereen is van harte welkom!

Vanaf 1 januari 2002 rijdt in de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg een nieuwe vorm van openbaar vervoer: de Regiotaxi. Met de Regiotaxi kunt u comfortabel en zonder overstappen van deur tot deur reizen.

Wanneer gebruik ik de Regiotaxi?
Iedereen, van jong tot oud, kan vanaf 1 januari, zeven dagen per week, van 's ochtends 06.00 uur tot 's nachts 24.00 uur van de Regiotaxi gebruik maken. Met de Regiotaxi kunt u een bezoek brengen aan familie, sportvereniging of gewoon een avondje uit. Met de Regiotaxi kunt u ook eenvoudig overstappen op trein en bus. De Regiotaxi haalt u op de plaats van vertrek op met een taxi of minibus en brengt u zonder overstap direct naar uw bestemming.

Reserveren van een rit
Een rit reserveren met de Regiotaxi kan tot minimaal een uur van tevoren - maar eerder kan natuurlijk ook - via het reserveringsnummer 0900 - 8099. De telefoniste vraagt naar het adres waar u opgehaald wil worden en waar u naartoe wilt, hoe laat u opgehaald wilt worden en met hoeveel personen u reist. Zij vertelt u ook wat de rit gaat kosten. De Regiotaxi kan iets vroeger of later dan het afgesproken tijdstip komen voorrijden. Dit is echter nooit meer dan 15 minuten voor of na het afgesproken tijdstip.

Waar rijdt de Regiotaxi?
De Regiotaxi rijdt in het grondgebied van de aangesloten gemeenten en in een gebied van vier openbaar vervoerzones daar omheen. U kunt maximaal vijf zones reizen tegen het tarief van de Regiotaxi: de zone waar u instapt en vier aansluitende zones. Een reis met de Regiotaxi begint of eindigt altijd in de betrokken gemeenten. Als u verder dan vijf zones wilt reizen betaalt u het gewone taxitarief.

Ouderen en Wvg-reizigers
De Regiotaxi is zo opgezet dat deze volledig toegankelijk is voor ouderen en voor mensen met een handicap, ook wanneer zij een (elektrische) rolstoel gebruiken of hun rollator mee willen nemen.

Kosten
De kosten voor een reis met de Regiotaxi zijn bestaan uit een instap zone en de gereisde zones. Een zone kost 1,32 / 2,90. Een rit van Eemnes naar Soest beslaat 3 zones en kost voor een openbaar vervoer reiziger 5,28 ( 1,32 voor de instapzone en drie maal
1,32 voor de gereisde zones). De ritprijs betaalt u contant aan de chauffeur.

Deeltaxi
De Regiotaxi kan haar tarieven laag houden, omdat elke rit efficiënt wordt ingedeeld. De medewerkers van de Regiotaxi-centrale proberen ritten zoveel mogelijk te combineren. Dit houdt in dat u tijdens een taxirit gezelschap kunt krijgen van andere reizigers. Maar ongeacht het aantal medepassagiers bedraagt de extra reistijd nooit meer dan 15 minuten.

Meer informatie
Meer specifieke informatie staat ook vermeld in de brochure "De Regiotaxi". Deze brochure is verkrijgbaar bij diverse openbare gelegenheden. Personen met een WvG indicatie voor collectief vervoer ontvangen automatisch een vervoerpas en een brochure thuis. Ook kunt u de brochure aanvragen op telefoonnummer 0900-8099. Uitgebreide informatie is te vinden op de website: www.deregiotaxi.nl.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...