Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen Gemeente 's-Gravenzande 21-02-2002

Datum nieuwsfeit: 21-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente 's-Gravenzande
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente 's-Gravenzande


Voorlichtingspagina 20 februari 2002

Dualisme in het gemeentebestuur

Wat verandert er na 6 maart 2002?

Als alles volgens plan verloopt treedt op 7 maart a.s. de Wet dualisering gemeentebestuur in werking. Dualisering betekent dat de rollen van bestuurders (wethouders) en volksvertegenwoordigers (leden van de raad) uit elkaar worden getrokken. Bedoeling is dat na de gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart het er heel anders aan toe gaat in de lokale politiek. Wat zijn de belangrijkste nieuwe regels?

Gemeenteraad bestuurt op hoofdlijnen

In de taken en bevoegdheden van de gemeente als bestuurlijke organisatie verandert er niets. Maar daarbinnen zien ze er voor de raad en het college anders uit dan voorheen. De raad bestuurt niet meer samen met het college de gemeente; hij 'regeert' dus niet. De raad stelt de kaders voor het beleid, controleert het college en treedt op als vertegenwoordiger van de burgers. Het college bestuurt de gemeente en voert de medebewindstaken uit. Kortom: het college regeert; de raad controleert.

Gemeenteraad krijgt extra bevoegdheden

De gemeenteraad krijgt wettelijk vastgelegde bevoegdheden van het soort dat de Tweede Kamer nu ook heeft om te kunnen controleren en grote lijnen vast te leggen. Dat zijn: het recht van initiatief en amendement, het recht om de begroting goed of af te keuren, het recht om het College vragen te stellen en het recht om onderzoek te doen. Daarnaast krijgt elk raadslid recht op ambtelijke ondersteuning en de raad als geheel moet ter eigen ondersteuning een griffier aanstellen.

Wethouder is niet langer raadslid

Als iemand in de raad gekozen wordt en na de collegeonderhandelingen tot wethouder wordt benoemd, dan moet hij of zij de raadszetel opgeven. Net als in de Haagse politiek: een minister mag geen Kamerlid zijn. Wethouders maken ook geen deel meer uit van raadscommissies en ze zitten die ook niet meer voor. Natuurlijk kunnen raadscommissies wel wethouders uitnodigen om zaken toe te lichten of hun beleid te verdedigen.

Wethouder kan van buiten de raad benoemd

Een politieke partij die aan het college meedoet, hoeft een wethouder niet langer uit de voor de partij gekozen gemeenteraadsleden te benoemen. Een wethouder kan, net als een minister in de regering, voortaan ook van buiten de raad worden gehaald. Wethouders besturen en raadsleden stellen de grote lijnen vast en controleren of de bestuurders die grote lijnen goed uitvoeren. De gedachte daarachter is dat bestuurders niet zichzelf moeten controleren.

Centrale rol burgemeester

De burgemeester krijgt een meer centrale rol in het college. De burgemeester treedt op als beleidscoördinator, dat wil zeggen is verantwoordelijk voor de eenheid in het collegebeleid, ziet toe op een tijdige voorbereiding, vatstelling en uitvoering van het beleid en de genomen besluiten. Ook moet de burgermeester de kwaliteit in de verhouding tussen bestuur en burgers bewaken. In een burgerjaarverslag wordt hierover jaarlijks verantwoording aan de raad afgelegd. Verder is de burgemeester de spil bij samenwerking met andere gemeenten en andere overheden. Als de burgemeester de raad niet kan voorzitten dan wordt die vervangen door een raadslid, niet meer door de wethouder die ook loco-burgemeester is.

Dit artikel is het vierde in een reeks voorafgaande aan de gemeenteraadsverkiezingen op 6 maart.

Verkiezingsnieuws

Internetsite

Op deze site onder de knop Verkiezingen 6 maart staat de nodige informatie over de gemeenteraadsverkiezingen op 6 maart. Onder andere vindt u er de volledige kandidatenlijsten en de programma's van de deelnemende partijen (voorzover deze zijn aangeleverd).

Damwand in Poelkade

Vanaf maandag 25 februari wordt een damwand geplaatst aan Poelkade ter hoogte van de huisnummers 44/48. In verband hiermee is de Poelkade op werkdagen afgesloten van 7.30 uur tot 16.30 uur. 's Avonds, 's nachts en ook in het weekeinde is de weg vrij begaanbaar.

De omleiding wordt met borden aangegeven, met daarop de huisnummers die bereikbaar zijn.

De werkzaamheden zullen ongeveer twee weken duren.


Herstraten Tourmalijn en Aquamarijn

Deze week wordt een begin gemaakt met het herstraten van de Tourmalijn en Aquamarijn. Deze werkzaamheden vinden plaats in het kader van de verbetering van de woonomgeving in de Edelstenenwijk.

Wandelpad achter vijver afgesloten

De reconstructie van de vijver op het Julianasportpark is in volle gang. Inmiddels is er al het nodige grond- en kapwerk uitgevoerd. In de komende weken vinden er werkzaamheden plaats in het bosgebied achter de touwtrekvereniging. Dit betekent dat het toegangspad vanaf de Koningin Julianaweg wordt afgesloten. De 's-Gravenzandse Bosjes zijn dus tijdelijk alleen bereikbaar via de ingang aan de Naaldwijkseweg en het industrieterrein Teylingen.
Blik niet meer apart

Vanaf deze week staan er geen blikcontainers meer bij de milieueilanden. Het blik hoeft niet meer apart te worden ingezameld, omdat het er bij de Afvalverwerking Rijnmond (AVR) met zware magneten wordt uitgezeefd. Blik kan dus voortaan gewoon bij het restafval in de grijze minicontainer.

Bent u gewend het blik apart te houden en wilt u dat blijven doen, dan kunt u het nog wel kwijt bij de gemeentewerf aan de Fultonstraat.


Jaaroverzicht 2001 van stadsjournaal

De Video- en Journaalgroep heeft een samenvatting gemaakt van de stadsjournaals die in 2001 zijn verschenen. Het jaaroverzicht 2001 is gratis te leen in de bibliotheek aan het Zandeveltplein.

Sport

* Presentatie plannen voor een nieuwe sportaccommodatie van de 's-Gravenzandse Sportvereniging

* Eerste steen gelegd voor en ingebruikname van de sportaccommodatie ONDO

* Touwtrekvereniging de Noormannen neemt nieuwe accommodatie in gebruik

* Jeu de Boulesvereniging trots op onderkomen.
Overig nieuws

* Restauratie van de korenmolen (molen van Maat) begonnen.
* Historische vondst in het Staelduinsebos. ( restanten van een eeuwenoude boot)

Scholen

* HAVO-VWO van ISW Sweelincklaan verhuist naar de Gasthuislaan
* Sweelincklaan wordt VMBO locatie ISW

Overig nieuws

* Voortgang van de restauratie van de molen aan de Naaldwijkseweg
* Afscheid van 'Disco Zuid'

Westland een gemeente

* Raadsvergadering en stemming over de herindeling van het Westland
* Mening van de 's-Gravenzanders over de herindeling.
Overig nieuws

* Voortgang van de restauratie van de korenmolen
* Internationale prijs Quilten voor 's-Gravenzandse Ted Storm
* De korenmolen bijna gereed voor ingebruikname
Eerste onderwijsgids uitgereikt

Wethouder Tilly Post heeft vorige week de eerste gids voor het basisonderwijs uitgereikt aan Marian van Gils, moeder van de vierjarige Erik. De gids - met allerlei informatie over het basisonderwijs en de scholen in 's-Gravenzande - wordt vanaf nu jaarlijks toegezonden aan ouders van kinderen die in de loop van dat jaar 4 jaar worden.


Kapvergunning

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen een kapvergunning te verlenen aan:

* Het hoofd van de afdeling Groen en Onderhoud van de gemeente s-Gravenzande voor het kappen van twee sierperen op het westelijk trottoir van de Mr. Schokkingstraat in het verlengde van de Van der Kest Wittensstraat. Deze sierperen (waarvan één in slechte staat verkeert) dienen gekapt te worden in verband met herinrichting van eerdergenoemde straat.

Over dit voornemen kan een ieder binnen vier weken na publicatie schriftelijk of mondeling zijn/ haar zienswijze kenbaar maken. De stukken liggen ter inzage in het stadhuis bij de balie van kamer 201 op de 2e etage.

Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 207, 2690 AE 's-Gravenzande.
Bouwplannen

I. De heer N.J.P. Droog, Karekiet 25, 2693 AT te s-Gravenzande, heeft een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor het uitbreiden van de woonkamer op het perceel kadastraal bekend gemeente s-Gravenzande, sectie K, nummer 5389, plaatselijk bekend Karekiet 25.
Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan 'Nieuwe Vaart', met de bestemming 'Uit te werken woongebied', omdat Gedeputeerde Staten gedeeltelijk de goedkeuring hebben onthouden aan de voorschriften en de plankaart van het gebied. Hierdoor is het uitbreiden van de woonkamer op gronden met deze bestemming niet toegestaan.
Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 19, lid 3, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bevoegd voor het bouwplan vrijstelling te verlenen van de voorschriften van het bestemmingsplan.
II. Westland Materiaal B.V., Postbus 1, 2685 ZG te Poeldijk heeft een bouwvoornemen gemeld voor het bouwen van een transformatorstation op het perceel kadastraal bekend gemeente s-Gravenzande, sectie M, nummer 876, plaatselijk bekend Noordlandsepad naast nummer 69a.
Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan 'Buitengebied', omdat op gronden met de bestemming 'Agrarische doeleinden' het bouwen van een transformatorstation niet is toegestaan.
Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 7, lid 1, sub a, van de voorschriften van het bestemmingsplan 'Buitengebied' bevoegd voor het genoemde bouwplan vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan.

Voordat het college beslist, ligt de verzoeken vanaf donderdag 21 februari 2002 gedurende 14 dagen ter inzage bij de afdeling Bouwen en Milieu in het stadhuis (kamer 112). Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk bedenkingen kenbaar maken tegen het verlenen van de vrijstellingen bij burgemeester en wethouders van s-Gravenzande, postbus 207, 2690 AE s-Gravenzande.

Aangemelde bouwplannen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

B.E. Vermeer

Tuinhuisje

Troubadourlaan 5

P.A.M. van de Valk

Tuinhuisje

Troubadourlaan 3

KPN

Energiekastje

Mr. Schokkingstraat 21

Aangevraagde bouwvergunningen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

J.A.C. Valstar

Vernieuwen kassencomplex

Groeneweg 179

J. Zegers

Uitbreiden woonkamer

Vondellaan 17

Fa. M. Verheul en Zn

Warmteopslagtank

Naaldwijkseweg 249 B

B. Rombout

Vergroten woning

Van Gochstraat 21

B.L.M. van der Meulen

Vergroten woning

Spinel 12

W. van den Boogert

Vergroten woning

Spinel 10

Fa. J. Maat en Zn

Warenhuis

Maasdijk 198

Benzinestation Rotonde BV

Prijzenbord

Kon. Julianaweg 142 A

Bio Star Tuinkers BV

Vernieuwen kas

Maasdijk 196

G. Boers

Uitbreiden woning

Kersenlaan 6

H. Gagestein

Uitbreiden woning

Felderhofstraat 13

J. Boekestijn

Uitbreiden woning

Meidoornstraat 132

John F. Kennedyschool

Veranderen kozijnen

Obrechtlaan 12

A. Tazelaar

Dakopbouw

Hoflaan 72

Aangevraagde aanlegvergunning

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

Hoogheemraadschap Delfland

Verbreden Nieuwe Water

Achterzijde Groeneweg 75

Geaccepteerde bouwmeldingen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

Westland Materiaal BV

Transformatorstation

Boerenlaan t.o. nr. 16

Verleende bouwvergunningen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

J.H. Blankert

Vergroten woonhuis

Naaldwijkseweg 318

J.F. Paap

Uitbreiden woning

Lijsterbesstraat 17

Verleende sloopvergunningen/meldingen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

G. Vermeer

Astbestplaten (± 30m²)

Andriessenlaan 82

G. van Leeuwen

Afvoerpijp

Papedijk 1A

Fa. J. Maat en Zn

Kas

Maasdijk 198

A. Swaneveld

Loods en werkplaats

Galgepad 22

Multiflower BV

Warenhuis en bedrijfsruimte slopen (met puinbreker)

Naaldwijkseweg 245

P.J.N. Enthoven

Brugwegdek

Rusthovenlaan 20-22

M.C.M. van der Voort

Deel warenhuis

Poelkade 38 B

Camping Jagtveld

Koelcel (astbesthoudend)

Nieuwlandsedijk 41

Geweigerde bouwmelding

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

A. Versluis

Tuinhuisje

Groeneweg 177

Informatie over aangemelde bouwplannen en aangevraagde bouwvergunningen kunt u krijgen bij de afdeling Bouwen en Milieu in het stadhuis, kamer 112. Op deze afdeling liggen ook gedurende zes weken de verleende bouwvergunningen ter inzage. Binnen deze periode kunnen belanghebbenden tegen deze besluiten schriftelijk gemotiveerd bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift moet worden gezonden aan het College van burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande. In de linkerbovenhoek van de enveloppe moet de aanduiding 'bezwaarschrift Awb' zijn vermeld.


Afvalwijzer

Gemeentewerf
Fultonstraat 3
Openingstijden: maandag van 13.00 tot 15.00 uur en iedere eerste zaterdag van de maand van 8.30 tot 11.30 uur. Informatie: 416286
Recycling
Hoflaan 28
Openingstijden: donderdag van 19.00 tot 20.00 uur (alleen brengen, geen verkoop), vrijdag van 19.00 tot 20.30 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Informatie: 418105

Recycling
Recycling 's-Gravenzande stimuleert door inzameling en verkoop het hergebruik van in goede staat verkerende huisraad. De opbrengst komt jaarlijks ten goede aan tientallen projecten in derdewereldlanden en landen in Oost-Europa. Meubilair, huishoudelijke apparaten, kleding en gereedschap kunt u brengen naar de Recycling, het liefst op donderdag of zaterdag (zie openingstijden).

Groen of grijs?
Volgende week (25 februari tot en met 1 maart) worden de grijze minicontainers geleegd.

Zet geen ijzer, plastic of andere spullen naast uw minicontainer. Het vuilophaalbedrijf neemt dit niet mee.

Let op: zet minicontainers alleen op de ophaaldag zelf aan de straat. Het is verboden ze de avond ervoor al neer te zetten.

Grof huisvuil
Grof huisvuil is al het huishoudelijk afval dat niet past of hoort in een minicontainer. Voorbeelden: bedden, spiralen, grof tuinafval en tuinmeubelen.

U kunt grof huisvuil op drie manieren kwijt:

* U kunt het zelf wegbrengen naar de gemeentewerf (zie openingstijden).

* Het wordt gratis op afroep bij u opgehaald. U kunt hiervoor de speciale Grof vuillijn bellen: 421906. Er wordt dan met u een afspraak gemaakt wanneer het wordt opgehaald; dit is afhankelijk van het soort grof vuil.

* Wilt u tussentijds van uw grof vuil af, dan kost dat 34. Dit bedrag moet vooraf betaald worden aan de kassa van de gemeentewerf. Daarna wordt het grof vuil bij u opgehaald.

Grof huisvuil dient zoveel mogelijk gescheiden te worden aangeleverd. Grof tuinafval ontdoen van wortels en grond.

Puin
Voor puin geldt een andere regeling dan normaal grof huisvuil. U kunt het brengen naar de gemeentewerf (zie openingstijden). De eerste m³ is gratis, voor meer betaalt u 11.30 per m³.

Let op: het puin moet schoon zijn, dus niet vervuild met grond, eterniet e.d.

Chemisch afval
U kunt met chemisch afval terecht bij de gemeentewerf (zie openingstijden) of bij de chemokar die enkele keren per jaar door de gemeente rijdt. De komst van de chemokar wordt altijd apart aangekondigd op deze pagina.

Asbest
Particulieren kunnen asbest gratis afgeven bij de gemeentewerf. U dient hiervoor minimaal 5 werkdagen van tevoren een vergunning aan te vragen in het stadhuis. Het asbest moet verpakt zijn in doorzichtig, niet-luchtdoorlatend materiaal, zoals dik plastic. Dit is te koop bij tuinbouwtoeleveranciers. Asbest platen moeten per stuk zijn verpakt en mogen niet worden gebroken.

Oud papier
Oud papier kunt u de komende dagen inleveren bij de volgende scholen:
* De Driekleur, gebouw Beatrix, Spinel 6, op vrijdag 22 februari van 15.30 tot 16.30 uur en zaterdag 23 februari van 11.00 tot 12.00 uur;

* De Zandhorst, gebouw Prins Bernhard, Boelhouwerstraat 1, tot en met vrijdag 22 februari;

* Eikenhorst, Jade 3 op schooldagen tot 16.00 uur, woensdag tot 12.00 uur (in bundels/doosjes bij fietsenberging);
* De Zandhorst, gebouw Ds. Van Geest, Naaldwijkseweg 28 op schooldagen tussen 8.15 en 15.30 uur, op woensdag van 8.15 tot 12.15 uur (niet na schooltijd).

Verder kunt u oud papier kwijt bij:

* de papiercontainer van de beide voetbalverenigingen op het Julianasportpark, ingang Wattstraat;

* de papiercontainer bij de milieu-eilanden;
* de gemeentewerf in de Fultonstraat (zie openingstijden).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie