Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Oplopend woningtekort vertraagt uitvoering nieuw woonbeleid

Datum nieuwsfeit: 21-02-2002
Bron: Ministerie van VROM
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Remkes: Oplopend woningtekort vertraagt uitvoering nieuw woonbeleid

Staatssecretaris Remkes (VROM): Oplopend woningtekort vertraagt uitvoering nieuw woonbeleid (21-2-2002)


Door een lichte toename van de woningbehoefte in
combinatie met de achterblijvende woningbouwproductie gaat de verbetering van de woonkwaliteit in de steden langer duren dan gepland. Bovendien dreigt het kwantitatieve woningtekort weer groter te worden. De verhoging van de nieuwbouwproductie is daarom een sleutelfactor. Staatssecretaris Remkes (VROM) constateert, tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen, dat de afspraken met de stedelijke regio's over hun inzet voor de komende jaren, in de lijn liggen van het nieuwe woonbeleid. Wel kondigt hij op een aantal onderdelen nadere maatregelen aan. Dat blijkt uit een brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer over de uitvoering van de vorig jaar uitgebrachte nota 'Mensen, wensen, wonen'.

De nota 'Mensen, wensen, wonen' schetst de hoofdlijnen en uitgangspunten voor het woonbeleid voor de komende tien jaar, met als centrale thema's: verhogen van de kwaliteit van het wonen en versterken van zeggenschap van burgers. Taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van partijen worden aangescherpt en de rijksoverheid toont weer een grotere betrokkenheid. 'Prestatiegerichte decentralisatie' is het motto van het woonbeleid.

Acties

Inmiddels zijn tal van acties in gang gezet voor de uitvoering van de nota: het sturingskader voor het nieuwe beleid is vastgelegd in de Woonwet, die inmiddels voor advies bij de Raad van State ligt. In het Nationaal Akkoord Wonen hebben de belangrijkste partijen op landelijk niveau de doelstellingen onderschreven. En met 19 stedelijke regio's heeft Remkes gesprekken gevoerd over de concrete uitwerking van het beleid voor de komende jaren; de uitkomsten daarvan worden vastgelegd in intentie-afspraken, die naar verwachting de komende weken ondertekend zullen worden.

De staatssecretaris constateert dat de richting van het beleid breed gesteund wordt. Ook de uitvoering van de stedelijke vernieuwing komt op gang, maar nog niet in het
gewenste tempo. Hij toont daarvoor begrip, omdat het ook te maken heeft met de hoogte van de doelstellingen en de huidige situatie op de woningmarkt. Toch wil
hij op een aantal onderdelen met vervolgstappen komen.

Transformatie

De transformatie van wijken gaat te traag. In het
huidige tempo doorgaan betekent, dat we in 2010 nog blijven zitten met een groot aantal wijken, die niet beantwoorden aan de wensen van de burger. De trek van mensen met midden- en hogere inkomens uit de steden zal dan blijven voortduren. Het op gang brengen van die transformatie is echter ingewikkeld: complexe projecten, langjarige investeringen en grootschalige verhuisbewegingen.Verhoging van de nieuwbouwproductie is daarom een sleutelfactor: het is niet alleen nodig om de groeiende behoefte op te vangen, maar ook om ruimte te scheppen voor doorstroming en zo de transformatie verder op gang te brengen. De staatssecretaris omarmt daarom de eerder gepubliceerde aanbevelingen van de Taskforce Woningbouwproductie om het tempo van de nieuwbouw op te krikken. Hij onderstreept echter dat de voorgestelde maatregelen pas op termijn tot resultaat zullen leiden. Het meeste heil verwacht hij van: voldoende ruimte reserveren voor woningbouw in streekplannen (tijdig plancapaciteit), instellen van herstructureringszones, in het leven roepen van aanjaagteams met ervaringsdeskundigen en stroomlijnen van regels en procedures (het onlangs aan de Tweede Kamer toegezonden rapport 'Geregeld Gebouwd'). De nu met de regio's gemaakte afspraken over transformatie betekenen een stevige verhoging ten opzichte van de bestaande taakstellingen op lokaal en regionaal niveau. De nieuwbouw tot 2010 is wel ruim 10% lager dan het rijk voor ogen had: ook worden er circa 30% minder woningen gesloopt of samengevoegd. Door op andere manieren de kwaliteit van wijken te verhogen kunnen de doelstellingen uit de nota 'Mensen, wensen, wonen' toch gerealiseerd worden.

Om de zeggenschap van bewoners bij transformatie van wijken te waarborgen ontwikkelen de Woonbond, de VNG en Aedes een 'Handvest bewonersparticipatie'; op dit moment hebben partijen daarover nog geen overeenstemming, maar de gesprekken daarover zijn in een eindstadium.Wooncorporaties

Wooncorporaties hebben zowel bij de uitvoering als bij de financiering van de transformatie een sleutelrol. Uit het verslag en de cijfers van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) blijkt dat dat financieel ook kan: de sector als geheel is, landelijk gezien, financieel gezond. Het vermogen groeit naar verwachting van € 8,8 miljard in 2000 naar € 12,3 miljard in 2005. Ook zijn er steeds minder financieel zwakke corporaties. Wel zijn er regionale verschillen: de vier grote steden springen er minder gunstig uit en niet-verstedelijkt Nederland scoort juist hoog.Remkes constateert dat de wooncorporaties op een aantal punten - zoals het huurbeleid - goed presteren, maar dat de prestaties op andere punten - vooral de transformatie van wijken en de verkoop van huurwoningen - achterblijven. Hij verwacht dan ook een forse intensivering van hun inspanningen. Waar dat op financiële problemen stuit kan 'matching' van middelen via het College Sluitend Stelsel uitkomst bieden, maar dat is tot nu toe nauwelijks gebeurd. Remkes heeft dan ook in de Woonwet de verplichting opgenomen dat corporaties 'overtollige middelen' voor taken elders binnen de sector inzetten. Dit jaar heft het CFV al € 35 miljoen voor projectsteun.
Ook
andere mogelijkheden om middelen te 'matchen' worden de komende periode samen met het CFV en de sector onderzocht. Gedacht wordt aan leningen (gekoppeld aan het aantal verkochte woningen), het uitgeven en verwerven van aandelen (eventueel te verhandelen op een 'wooncorporatiebeurs'), oprichting van een investeringsmaatschappij (vergelijkbaar met provinciale ontwikkelingsmaatschappijen) of de introductie van een 'prestatie-indicator' voor corporaties (om te beoordelen of ze vermogen goed inzetten), uit te breiden tot een volwaardige 'benchmark'.

Verkoop huurwoningen

Alle regio's streven naar 65% eigen woningbezit in 2010; alleen met de regio's Amsterdam, Rotterdam en Den Haag worden lagere streefcijfers afgesproken. Over de hele linie ligt de verkoop van huurwoningen 35% lager dan de rijksambities, maar wel fors hoger dan de huidige praktijk en de voornemens die de regio's zelf hadden.

Om de verkoop van huurwoningen
verder te stimuleren wordt een aantal maatregelen genomen; de belangrijkste daarvan zijn:

*corporaties hoeven verkopen van huurwoningen aan eigenaar-bewoners vanaf 2003 niet meer te melden;
*zeggenschap (met onder meer verkoop van huurwoningen en bouw van sociale koopwoningen als aandachtspunten) wordt op korte termijn een expliciet 'prestatieveld' voor woningcorporaties. Dat betekent dat corporaties hun voornemens moeten concretiseren en dat zonodig sancties kunnen worden opgelegd;
*de mogelijkheden voor koopsubsidie bij verkoop onder voorwaarden worden verruimd (d.w.z.verkoop door corporaties onder de voorwaarde van bijvoorbeeld een terugkooprecht);
*er komen financiële prikkels om de verkoop te stimuleren; de precieze uitwerking daarvan wordt met het CFV voorbereid;
*als na verloop van tijd de verkoop ondanks
alle maatregelen onvoldoende op gang komt, overweegt de staatssecretaris de introductie van een aanbiedingsplicht door corporaties (bijvoorbeeld voor nieuwe huurwoningen na tien of vijftien jaar) of een geclausuleerd kooprecht voor huurders (waarbij delen van de woningvoorraad kunnen worden uitgezonderd). Hij laat de juridische mogelijkheden daarvoor onderzoeken. Op basis daarvan zal hij de voorbereidingen voor een wetsvoorstel starten.

Om te zorgen dat ook in de nieuwbouw betaalbare koopwoningen voorhanden zijn zal 10% van de nieuwbouw in bestaand stedelijk gebied in de periode 2005-2010 bestaan uit sociale koop. Hiervoor zijn met de regio's ook financiële afspraken gemaakt.

Particulier
opdrachtgeverschap

De doelstelling om een derde deel van de woningproductie (2005-2010) in particulier opdrachtgeverschap te realiseren is in beginsel, onder een aantal voorwaarden, met alle regio's overeengekomen.Rond het onderwerp 'particulier opdrachtgeverschap' hebben tal van partijen inmiddels initiatieven genomen. Dit voorjaar wordt onder meer een landelijk Informatiecentrum Particulier Opdrachtgeverschap geopend.

Intentieafspraken

Remkes beschouwt de intentieafspraken, die naar
verwachting binnenkort met de 19 regio's afgerond worden, als een majeure stap bij de implementatie van het nieuwe woonbeleid. Ze betekenen een forse intensivering van de inspanningen van alle partijen. Behalve over bovengenoemde onderwerpen zijn ook afspraken gemaakt over het versterken van de sociale pijler (o.a. ouderenhuisvesting ).De inzet van de gesprekken was overigens breder dan alleen wonen; ze hadden betrekking op de totale verstedelijking. En dan ook zijn afspraken vastgelegd op het gebied van: milieu (externe veiligheid, bodemsanering), openbaar vervoer en infrastructuur (Vinex- en Vinac-projecten), groen (planologische duidelijkheid onteigening) en werken (locatiebeleid en herstructurering bedrijventerreinen).

De intentieafspraken moeten in 2003 worden omgezet in definitieve afspraken. Ze worden dan afgestemd met de regioconvenanten voor de vier landsdelen in het kader van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening.

( bron: www.vrom.nl/pagina.html?id=1&goto=6723&site=persbericht )


---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
EuropaÂŽs grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGOÂźWorld 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (ComitĂ© Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nĂłg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...