Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Barendrecht

Datum nieuwsfeit: 21-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Barendrecht
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Barendrecht

Commissie voor de Bezwaar- en Beroepschriften vergadert

Vanavond vergadert de commissie voor de Bezwaar- en Beroepschriften in de instructieruimte van het gemeentehuis. Aanvang openbaar deel 20.45 uur.

In deze vergadering worden de volgende bezwaren behandeld:


-tegen de door burgemeester en wethouders verleende kapvergunning inzake de uitvoering van het bomenplan Middeldijk,


-tegen de positieve reactie op de melding bouwvoornemen inzake de bouw van een schuur op het perceel Punter 10 te Barendrecht,


-tegen de door burgemeester en wethouders geweigerde bouwvergunning voor vijf reclame-uitingen aan de gevel van het pand Kamerlingh Onnesweg 28

De secretaris van deze commissie is mevrouw G. Figge, tel. 698 241.

Ter inzage

De stukken liggen ter inzage bij Bureau Communicatie, kamer E 127. Voor openingstijden: zie boven.

Bouwen en Milieu

Meldingen bouwvoornemen en -aanvragen

Bij de afdeling Bouwen en Milieu zijn de volgende meldingen/aanvragen ingediend:


-3e Barendrechtseweg 501 (BA 2002-055), voor het plaatsen van een schuur en 6 stallen (13-02-2002);


-Bizetstraat 59 (BA 2002-050), voor het wijzigen van de gevels van de woning (08-02-2002);


-Boeier 70 (BA 2002-051), voor het plaatsen van een dakkapel en blokhut (11-02-2002);


-Brahmsstraat 26 (MB 2002-019), voor het plaatsen van een dakkapel (14-02-2002);


-Brucknerstraat 65 (BA 2002-052), voor het vergroten van de woning (12-02-2002);


-Dorpsstraat 165 (BA 2002-049), voor het plaatsen van een rookgasafvoerkanaal (08-02-2002);


-Korenbloem 27 (MB 2002-018), voor het plaatsen van een dakkapel (12-02-2002);


-Lijsterbeswede 29 (MB 2002-017), voor het plaatsen van een blokhut (11-02-2002);


-Noldijk 58 (BA 2002-054), voor het vernieuwen van een broeikas (12-02-2002);


-Van Ravesteyndreef 56 (BA 2002-053), voor het bouwen van een dakopbouw (12-02-2002);


-Van der Vlugtveld 1 en 3 (BA 2002-057), voor het vergroten van twee woningen (14-02-2002);


-Waddenring 45 (BA 2002-056), voor het vergroten van de berging (14-02-2002).

De bouwaanvragen/meldingen zijn ontvangen op de datum die erbij vermeld staat en ingediend bij Bouw- en Woningtoezicht, loket E007 (begane grond).

Vrijstellingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een verzoek om vrijstelling is ontvangen voor:


-het bouwrijp maken van een gedeelte van bedrijvenpark Vaanpark IV.
De werkzaamheden zijn in strijd met het bestemmingsplan "Buitengebied 1986", maar past binnen het voorontwerpbestemmingsplan "Carnisselande-Noord".


-de oprichting van twee woningen in het gebied Voordijk Zuid, tussen de Voordijk en de Noordersingel op het perceel, gelegen ten westen van Voordijk 421;


-de oprichting van vier woningen in het gebied Voordijk Zuid, tussen de Voordijk en de Noordersingel, op het perceel gelegen in de omgeving van Voordijk 375.

De bouwplannen zijn in strijd met het bestemmingsplan "Buitengebied 1986", maar zijn inpasbaar in het voorontwerpbestemmingsplan "Voordijk-Zuid" waarvan de inspraak- en overlegprocedure is afgerond.

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om ten behoeve van deze werkzaamheden vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen op grond van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Ter inzage

De bouwplannen liggen met ingang van vrijdag 22 februari tot en met donderdag 21 maart 2002, gedurende vier weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, loket E007 (ingang Rijnstraat). Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Zienswijzen

Een ieder die zienswijzen heeft tegen het verlenen van vrijstelling kan deze tot en met donderdag 21 maart 2002 schriftelijk naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat een aanvraag om bouwvergunning is ontvangen voor:


-het vergroten van de woning Schouw 26 (BA 2002-018).
Het bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan "Zuid".


-het plaatsen van een blokhut op het terrein van Borgstede, Marjoleinlaan 51 (MB 2002-003). Het bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan "Centrum Noord".

Burgemeester en wethouders van Barendrecht hebben het voornemen ten behoeve van deze bouwplannen vrijstelling van dit bestemmingsplan te verlenen met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Ter inzage

De bouwplannen liggen met ingang van vrijdag 22 februari tot en met donderdag 21 maart 2002 voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, loket E 007 (Bouw-en woningtoezicht). Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Zienswijzen

Een ieder die zienswijzen heeft tegen het verlenen van vrijstelling kan deze tot en met donderdag 21 maart 2002 schriftelijk naar voren brengen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA te Barendrecht.

Opheffen aanhoudingsplicht/vrijstelling

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat een verzoek om bouwvergunning is ontvangen voor:


-het aanleggen van 9 opstelplaatsen voor onder- en bovengrondse huisvuil- en Gft-containers in de wijken Bijdorp en Nieuweland (BA2001-455).

Het bouwplan is in strijd met de van toepassing zijnde bestemmingsplannen "Centrum Noord, of Nieuweland of Bijdorp".

Burgemeester en Wethouders hebben het voornemen hiervan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Omdat de aanvraag gedeeltelijk ligt binnen het gebied waarvoor een ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd of, het bestemmingsplan is vastgesteld maar nog niet in werking is getreden, dient de aanvraag te worden aangehouden. De gevraagde vergunning kan alleen verleend worden als de aanhoudingsplicht als bedoeld in artikel 50, lid 1, van de Woningwet wordt opgeheven. Burgemeester en Wethouders hebben het voornemen op grond van artikel 50. lid 4 van de Woningwet hiertoe over te gaan en genoemde aanhoudingsplicht te doorbreken".

Ter inzage

De melding ligt met ingang van vrijdag 22 februari tot en met donderdag 21 maart 2002 voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, kamer E007 ingang Rijnstraat. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Zienswijzen

Een ieder die zienswijze heeft tegen het verlenen van vrijstelling kan deze tot en met donderdag 21 maart 2002 schriftelijk naar voren brengen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA te Barendrecht.

Ontheffing hogere grenswaarde

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voornemen hebben om ten behoeve van de bouw van 34 woningen gesitueerd aan de Noordersingel en deel uitmakend van de bouwaanvraag voor 46 woningen in het wijkdeel Meerwede Noord (nr. BA 2002-045), Gedeputeerde Staten te verzoeken ontheffing te verlenen van het bepaalde in de Wet Geluidhinder tot en met een maximale geluidsbelasting voor verkeerslawaai van 54 dB(A).

Ter inzage

Het verzoek om ontheffing en het akoestisch onderzoek liggen van vrijdag 22 februari 2002 tot en met donderdag 21 maart 2002 voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, Kamer E007, ingang zijde Rijnstraat.

Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Opmerkingen

Een ieder die opmerkingen heeft op het voornemen van burgemeester en wethouders en het verzoek kan deze tot en met vrijdag 22 maart 2002 schriftelijk indienen bij burgemeester en wethouders van Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Het is mogelijk om mondeling opmerkingen naar voren te brengen. Diegene die van deze mogelijkheid gebruik wil maken, kan contact opnemen met de heer J.C. Kok van de werkeenheid bouw- en woningtoezicht (telefoon 0180-698 322).

Inspraak voorontwerp-bestemmingsplan Bedrijventerrein Ziedewij.

Voorontwerp-bestemmingsplan "Bedrijvenpark Ziedewij" ligt vanaf maandag 25 februari 2002 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis (ingang Rijnstraat) bij ruimtelijke ordening kamer E007. De gebruikelijke openingstijden zijn van toepassing.

Het voorontwerp-bestemmingsplan "Bedrijventerrein Ziedewij" is enerzijds opgesteld omdat het geldende bestemmingsplan Ziedewijdse Polder voor het huidige bedrijventerrein 40 jaar oud is en derhalve hoogst noodzakelijk moet worden aangepast aan de actuele situatie, gewenste toekomstige ontwikkelingen en een betere bestemmingsmethodiek.

Anderzijds omvat het bestemmingsplan ook een uitbreiding van het bedrijventerrein Ziedewij met 4,5 ha. uitgeefbaar terrein. Door de aanleg van de Boezemweg, als onderdeel van de randwegstructuur, is een restgebied ontstaan achter de Gebroken Meeldijk in aansluiting op het bestaande bedrijventerrein, dat zowel ruimtelijk als financieel het beste ingevuld kan worden als bedrijventerrein. In het streekplan Rijnmond 1996 is het gebied als potentieel bedrijfsterrein aangegeven. Het streekplan vormt derhalve geen belemmering.

Het is gunstig dat dit bestemmingsplan het mogelijk maakt een extra wegontsluiting vanaf het bestaande bedrijventerrein via het nieuwe bedrijventerrein direct op de Boezemweg te realiseren. Hierdoor ontstaat een betere verkeerssituatie voor de bewoners van de Gebroken Meeldijk. Ook om veiligheidsredenen is het gunstig over een tweede ontsluitingsweg te beschikken. Hiervoor is het wel nodig geweest gronden van het transportbedrijf Euser te kopen. Dit is mogelijk geworden doordat het bedrijf zich kan hervestigen op het nieuwe gedeelte van het bedrijfsterrein.

Veel aandacht en zorg zijn ook besteed aan de overgangszone tussen de woningen aan de Gebroken Meeldijk en het bedrijventerrein. Niet alleen uit zich dit in een beperking van de bouwhoogte en de milieucategorie van de bedrijven, maar ook in het realiseren van een 10 meter brede bufferstrook, die voor de helft in beheer en onderhoud bij de gemeente zal blijven en voor de andere helft aan de bewoners te koop zal worden aangeboden, waarbij een verrekening met de eventuele planschadevergoeding zal plaatsvinden.

Gedurende de periode dat het bestemmingsplan ter inzage ligt kan een ieder zijn inspraakreactie op het bestemmingsplan schriftelijk kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Als u nog vragen heeft kunt u die ook telefonisch stellen aan de heren De Kreek (ruimtelijke ordening), telefoon 698 343 vanaf 4 maart of de heer P. Leijten (ontwikkelingsbedrijf) telefoon 698 304 gedurende hele periode behalve op woensdag.

Na afloop van de reactietermijn zullen alle inspraakreacties van een voorlopig commentaar worden voorzien door burgemeester en wethouders. De inspraakreacties en het commentaar daarop zullen worden verwerkt in een voorlopig eindverslag inspraak dat om advies zal worden voorgelegd aan de raadscommissie ruimtelijke ordening. Alle insprekers ontvangen voor de behandeling in de commissie het voorlopig commentaar op hun reactie en een uitnodiging om tijdens de vergadering nog een nadere toelichting te geven.

Na het advies van de raadscommissie zullen wij het eindverslag inspraak definitief vaststellen. Het eindverslag vormt dan de grondslag voor de terinzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan waarop u dan weer kunt reageren bij de gemeenteraad. Over de verdere procedure ontvangt u te zijner tijd nog informatie.

De hele procedure om tot een onherroepelijk bestemmingsplan te komen kan meerdere jaren duren. Voor de realisering van het nieuwe gedeelte van het bedrijfsterrein kunnen wij niet zolang wachten.

De Wet op de Ruimtelijke Ordening kent echter een mogelijkheid om vooruit te lopen op de mogelijkheden van het nieuwe bestemmingsplan. Het gaat om de toepassing van artikel 19 van die wet. Uiteraard worden ieders belangen bij deze procedure net zo goed afgewogen als bij het bestemmingsplan. Daarom dient zolang de Provinciale Planologische Commissie nog geen instemming aan het bestemmingsplan heeft verleend ook voor de toepassing van artikel 19 inspraak te worden gehouden.

Omdat de gemeente zo spoedig mogelijk wenst te beginnen met het bouwrijp maken van de locatie heeft zij het voornemen om gebruik te maken van artikel 19. Elders op deze pagina treft u dan ook een bekendmaking aan van inspraak op het bouwrijp maken van het uit te breiden gedeelte van bedrijventerrein Ziedewij.

Maak derhalve onderscheid tussen uw inspraakreactie op het gehele bestemmingsplan of tegen de voorgenomen vrijstelling voor alleen het bouwrijp maken van het nieuwe gedeelte van het bedrijventerrein. Het bouwrijp maken betreft dus nog niet het bouwen van bedrijfspanden. Hiervoor zullen afzonderlijke vrijstellingsprocedures gevoerd worden indien nodig.

Inspraak bouwrijp maken uitbreiding bedrijventerrein Ziedewij.

De gemeente Barendrecht heeft een verzoek om vrijstelling op grond van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ingediend voor het bouwrijp maken van de uitbreiding van bedrijventerrein Ziedewij.

De voorgenomen werkzaamheden zijn in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan Buitengebied 1986.

Omdat de werkzaamheden wel passen binnen het toekomstig ruimtelijk beleid voor dit gebied, neergelegd in het voorontwerp-bestemmingsplan Bedrijventerrein Ziedewij, zijn wij voornemens vrijstelling van het geldende bestemmingsplan te verlenen op grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO).

Voordat deze procedure wordt gestart is een ieder op grond van artikel 6a van de WRO in de gelegenheid om gedurende vier weken schriftelijk op het voornemen tot vrijstellingverlening in te spreken.

Het verzoek ligt hiertoe vanaf maandag 25 februari 2002 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis (ingang Rijnstraat) bij ruimtelijke ordening kamer E007. De gebruikelijke openingstijden zijn van toepassing.

U kunt uw schriftelijke inspraakreactie richten aan het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Na afloop van de inzagetermijn worden alle inspraakreacties van commentaar voorzien.

De inspraakreacties zullen door het college meegewogen worden bij haar besluit tot het in gang zetten van de vrijstellingsprocedure als genoemd in artikel 19a, lid 4 WRO. Over het verdere verloop van deze procedure ontvangt u te zijner tijd nog informatie via een bekendmaking op de gemeentelijk informatiepagina in De Schakel.

Deze inspraakprocedure houdt ook verband met de inspraakprocedure voor het voorontwerp-bestemmingsplan Bedrijventerrein Ziedewij. Elders op deze pagina treft u hierover informatie aan.

Opheffen aanhoudingsplicht

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat een verzoek om aanvraag om bouwvergunning is ontvangen voor:


-het realiseren van een woningvergroting bij Brucknerstraat 64 (BA 2001-411).

Het bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan "Buitengebied 1986".


-het gedeeltelijk vernieuwen van bestaande kassen aan de Noldijk 2-6 (BA 2002-012).

Het bouwplan is met gebruikmaking van het overgangsrecht in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan "Buitengebied 1986".

Omdat de aanvraag ligt binnen het gebied waarvoor het ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd of: het bestemmingsplan is vastgesteld maar nog niet in werking is getreden dient de aanvraag te worden aangehouden. De gevraagde vergunning kan alleen verleend worden als de aanhoudingsplicht als bedoeld in artikel 50, lid 1, van de Woningwet wordt opgeheven. Burgemeester en Wethouders hebben het voornemen op grond van artikel 50. lid 4, van de Woningwet hiertoe over te gaan.

Ter inzage

Het bouwplan ligt met ingang van vrijdag 22 februari tot en met donderdag 21 maart 2002 voor een ieder gedurende vier weken ter inzage op het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, loket E007 (ingang Rijnstraat). Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Zienswijzen

Een ieder die zienswijzen heeft tegen het opheffen van de aanhoudingsplicht kan deze tot en met donderdag 21 maart 2002 schriftelijk naar voren brengen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA te Barendrecht.

Inspraak op vrijstellingsverzoek

Burgemeester en wethouders geven een ieder de mogelijkheid om in te spreken op het vrijstellingsverzoek voor:


-het bouwen van twee appartementengebouwen (46 woningen) met commerciële ruimten aan de Avenue Carnisse en de Noordersingel in het wijkdeel Meerwede-Noord (nr. BA 2002-045).

Het bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan "Buitengebied 1986", maar past binnen het bestemmingsplan "Carnisselande Midden" dat momenteel in voorbereiding is.

Het college is voornemens om een vrijstellingsprocedure op grond van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening in gang te zetten voor dit bouwplan. Voordat deze procedure wordt gestart, wordt een ieder op grond van artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) in de gelegenheid gesteld om tijdens een inspraakronde van vier weken zijn of haar reactie schriftelijk naar voren te brengen.

Ter inzage

De stukken liggen van vrijdag 22 februari 2002 tot en met donderdag 21 maart 2002 voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, loket E007. Het loket in het gemeentehuis (ingang Rijnstraat) is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Verdere procedure

Inspraakreacties kunnen binnen de bovengenoemde termijn schriftelijk bij ons college worden ingebracht. Na afloop van de inzagetermijn worden alle inspraakreacties gebundeld en van commentaar voorzien. De inspraakreacties zullen door het college meegewogen worden bij het besluit tot het in gang zetten de vrijstellingsprocedure. Wanneer die procedure wordt gestart, zal het verzoek om vrijstelling met de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing op grond van artikel 19a, lid 4 WRO gedurende vier weken ter inzage worden gelegd. Binnen die periode kan een ieder zijn schriftelijke bedenkingen naar voren brengen. Wanneer bedenkingen worden ingediend, zal een hoorzitting voor de wethouder ruimtelijke ordening worden gehouden. Vervolgens zal het college een besluit op de bedenkingen nemen en besluiten of de procedure wordt voortgezet met het aanvragen van een verklaring van geen bezwaar bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Wanneer deze wordt afgegeven, kan de uiteindelijke vrijstelling worden verleend.

Verleend

Verleende bouwvergunning/vrijstelling/positieve reactie op melding bouwvoornemen:


-Mazurkastraat 8 (BA 2001-327), voor het vergroten van de woning (12-02-2002);


-Mazurkastraat 12 (BA 2001-329), voor het vergroten van de woning (12-02-2002);


-Meerwedesingel 88 (MB 2002-010), voor het plaatsen van een blokhut (08-02-2002);


-Van Minnebekevliet (MB 2001-192), voor het plaatsen van een dakkapel (08-02-2002);


-Steekkant 56 (BA 2002-026), voor het plaatsen van een rookgasafvoerkanaal (13-02-2002);

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken, na verzenddatum van de vergunning, een schriftelijk gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Hebt u bezwaar ingediend, dan kunt u bij de President van de Rechtbank Rotterdam (Sector bestuursrecht, postbus 50951, 3001 BM) verzoeken om de werking van de beschikking te schorsen.

Ter inzage

De bouwvergunningen met bijbehorende tekeningen liggen gedurende bovengenoemde periode ter inzage bij Bouw- en Woningtoezicht, loket E007(begane grond).

Wet Milieubeheer/beschikkingen

Burgemeester en wethouders hebben een verzoek om vergunning ontvangen van:


-GS-Hydro Benelux BV voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor de handel in en productie van pijpleidingmaterialen aan de Achterzeedijk 57 (unit 46) te Barendrecht


-Lasertec BV voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het lasergraveren van verschillende producten (metaal, kunststof, glas) alsmede het assembleren van lasersystemen aan de Bijdorp Oost 4 te Barendrecht.


-Katona BV om een vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het fijn mechanisch bewerken van ferro, non-ferro alsmede kunststoffen aan de Achterzeedijk 57 (unit 40) te Barendrecht.

Burgemeester en wethouders hebben besloten de gevraagde vergunningen te verlenen. Aan de vergunningen zijn voorschriften verbonden ter bescherming van het milieu.

Inzage

U kunt de stukken van donderdag 21 februari tot en met woensdag 3 april 2002 tijdens de werkuren inzien op het kantoor van de DCMR Milieudienst Rijnmond, 's-Gravelandseweg 565, 3119 XT Schiedam en in het gemeentehuis van Barendrecht, Binnenhof 1. Buiten kantooruren kunt u terecht op telefonische afspraak: kantoor DCMR (010) 2468402, gemeentehuis (0180) 698 398.

Beroep

Binnen zes weken na de begindatum van tervisielegging kan bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage) beroep worden ingesteld door:


-de adviseurs, die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;


-degenen, die bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;


-degenen, die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking;


-belanghebbenden, die aantonen redelijkerwijs niet eerder in staat te zijn geweest bedenkingen in te brengen tegen de ontwerpbeschikking.

Zowel voor het instellen van beroep als voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

De beschikking wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn, tenzij gedurende die termijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Zo'n verzoek moet worden ingediend bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De beschikking wordt niet van kracht voordat op het verzoek is beslist. Indien voor het oprichten of veranderen van de inrichting tevens een bouwvergunning is vereist, wordt de vergunning niet eerder van kracht dan nadat de bouwvergunning is verleend. Zowel voor het instellen van beroep als voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Inlichtingen

Voor meer inlichtingen over de aanvraag en de beschikking kunt u zich wenden tot de DCMR, tel. (010) 2468 501 (de heer N.A. de Waal). Voor vragen over de vergunningprocedure, terinzagelegging en verzoeken om kopieën (tegen betaling) kunt u contact opnemen met Bureau Documentaire Informatievoorziening van de DCMR, tel. (010) 2468402.

De gebruikelijke openingstijden zijn van toepassing.

Theaternieuws

In de komende weken staan de volgende voorstellingen geprogrammeerd:

Datum

Artiest(en)

Voorstelling

Prijs

Pashouders

Do. 21-2

ZEP

Sex sells

11,30

< 25 jr.

9,10

Vr. 22-2

Plien & Bianca

Ngorongoro

UITVERKOCHT

UITVERKOCHT

Za. 23-2

André Manuel

Tier

11,30

10,20

Do. 28-2

Gé Reinders

Kump Good

11,30

10,20

Vr. 1-3

Theo Maassen

Functioneel naakt

17,00

17,00

Do. 7-3

Jetty Mathurin

Opvliegers

11,30

10,20

Vr. 8-3

Opus One

Belle en het Beest

Aanvang: 19.00 uur

UITVERKOCHT

UITVERKOCHT

Za. 9-3

Trijntje Oosterhuis & Michiel Borstlap Jazzgroup

Jazzconcert

16,00

16,00

Zo. 10-3

Larissa Groenveld en Frank van der Laar

The American Dream

Aanvang: 12.00 uur

7,90

5,70

<12 jr.gratis

Wo.13-3

Cees Brandt

De Vuurtoren

Aanvang: 14.00 uur

5,70

<12 jr.

4,50

Vr. 15-3

Di Gojim

Ergens

14,80

13,60

Za. 16-3

De Kast

Van Mega naar Intiem

UITVERKOCHT

UITVERKOCHT

Zo. 17-3

O'Mamarée

Baby

Aanvang: 14.00 uur

7,90

6,80

<12 jr.

5,70

Losse verkoop

Voorstellingen beginnen om 20.15 uur, tenzij anders is aangegeven. Voor alle voorstellingen zijn er kaartjes in de losse verkoop verkrijgbaar, uiteraard zolang de voorraad strekt. Openingstijden balie: maandag tot en met vrijdag 13.30 - 16.30 uur, vrijdagavond 19.00 - 20.30 uur en vanaf een uur vóór de voorstelling, tel. 615 958.

Filmtheater Het Kruispunt

Filmagenda

Datum: Film: Leeftijd Aanvang

Wo. 27-2 Discovery of Heaven v.a. 16 jaar 20.30 uur

Wo. 6-3 Pauline & Paulette alle leeftijden 20.30 uur

Kaarten voor de overige films kosten 4,50 voor kinderen tot 12 jaar, CJP-pashouders en CKV-pashouders 5,70 voor volwassenen en zijn verkrijgbaar bij de kassa in het Kruispunt gedurende de gewone openingstijden en vanaf een uur voor aanvang van de filmvoorstelling.

OPENBARE WERKEN

Binnendienst

Verleende kapvergunningen

Op grond van artikel 4.5.2 van APV - Barendrecht is een kapvergunning verleend voor het rooien van:


-Van Hogendorpsingel 14 1 Prunus (sierkers)

1 Chamaecyparis (conifeer)1 Aesculus (kastanje)1 Taxus-Gemeente Barendrecht

School Tweemaster 1 Salix (wilg)


-Gebroken Meeldijk

ter hoogte van Stationsweg 2 Fraxinus (es)

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht. Indien u wilt voorkomen dat de boom (of bomen) al gekapt wordt (of worden), dan dient u schorsing te vragen van het besluit bij de President van de Rechtbank Rotterdam, t.a.v. de sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Aan de rechtbankprocedure zijn kosten verbonden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. B.Rousse, telefoon: 0180 - 643 163.

Herstraatwerkzaamheden Lindehoevelaan

Op maandag 4 maart zal gestart worden met het herstraten van een gedeelte van de bestrating op de Lindehoevelaan en een gedeelte van de fietspaden. De werkzaamheden zullen fasegewijs en met verkeerslichten worden uitgevoerd. Hiervan kunt u enige verkeershinder ondervinden. De werkzaamheden zullen, afhankelijk van de weersomstandigheden, ongeveer 3 weken duren.

Voor vragen of inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer H.C. Vlot (0180-698388) van de afdeling Openbare Werken.

OPENBARE WERKEN

Buitendienst

Oud papier

Op zaterdag 23 februari, de laatste zaterdag van de maand, kunt u weer oud papier buiten zetten. Het oud papier hoeft niet in een gemeentelijke huisvuilzak, maar dient wel goed gebundeld of verpakt te zijn.

Oud ijzer

Woensdag 27 februari is de laatste woensdag van de maand. Op die dag kunt u uw oud ijzer 's morgens aan de stoeprand zetten. Denkt u eraan dit bijtijds te doen. Wat niet is meegenomen dient u zelf weer weg te halen.

Rooster oud papier/oud ijzer

Oud papier (za):
23/2,30/3,27/4,25/5,29/6,27/7,31/8,28/9,26/10,30/11,21/12

Oud ijzer (wo):
27/2,27/3,24/4,29/5,26/6,31/7,28/8,25/9,30/10,27/11,18/12

Opbrengst Humana kledingcontainers

In 2001 heeft Humana in de gemeente Barendrecht 75.355 kg kleding ingezameld. Hiermee is een bedrag van zo'n 11.303,- ten goede gekomen aan ontwikkelingssamenwerking, de doelstelling van Humana.

Al bijna 15 jaar koppelt Humana met kledingcontainers in meer dan 130 gemeenten zorg voor het milieu aan ontwikkelingssamenwerking. Door overtollig textiel niet in de vuilnisbak te gooien, maar naar de kledingcontainer te brengen of mee te geven met huis aan huis inzamelacties wordt de afvalberg kleiner gehouden.

Wilt u meer weten over de projecten die door Humana gesteund worden dan kunt u contact opnemen met Humana, tel. 030-6570009 of e-mail: (humana12@wxs.nl) U kunt ons ook bezoeken op internet: www.humana.nl

Openingstijden


-Afvalaanbiedstation (tel. 613 019):

maandag t/m vrijdag: 07.30-16.00 uur

zaterdag: 08.30-12.30 uur


-Burgerzaken (tel. 698 225):

maandag 09.00-16.30 uur

19.00-20.30 uur

dinsdag/vrijdag 09.00-12.30 uur

woensdag/donderdag 09.00-16.30 uur


-Kringloopwinkel (tel. 629 782):

dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur


-WijkWinkel (tel. 654 949):

maandag/dinsdag 13.30-16.30 uur

woensdag 14.00-17.00 uur

donderdag/vrijdag 09.30-12.30 uur

Vrijwilligers Vacaturebank Barendrecht

Barendrechtse instellingen zoeken onder meer:


-enthousiaste vrijwilligers (sters) voor de kinderactiviteiten in de clustervoorziening De Waterpoort in de Wijk Carnisselande.

Tijden: elke woensdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur,

Tijden: naar voorkeur.

Kwaliteiten: het leuk vinden om met kinderen te werken, geduld en creatief.


-begeleidingsvrijwilligers (sters), die het leuk vinden om met verstandelijke gehandicapten 's-middags of 's-avonds te gaan wandelen, zwemmen, mee te gaan naar clubs of de kerk.

De Vrijwilligers Vacaturebank is te vinden op de volgende locaties:


-Dorpsstraat 150: op maandag en donderdag van 13.30 uur tot 15.30 uur en

op dinsdag en vrijdag van 9.30 uur tot 12.00 uur.


-WijkWinkel in de Waterpoort, Carnisselande Middeldijkerplein 9:
op dinsdag van 13.30 tot 16.30 uur.

Tevens kunt u telefonisch een afspraak maken op een tijdstip dat u schikt. Tel.: 0180-626 437.

Emancipatieraad zoekt:


-nieuwe leden M/V

Enthousiaste en dynamische vrouwen of mannen met belangstelling voor emancipatievraagstukken. Kandidaten moeten woonachtig zijn in de gemeente Barendrecht.

Taakomschrijving

Wij verwachten van de nieuwe leden een actieve bijdrage aan onze werkzaamheden. De emancipatieraad vergadert een keer in de twee maanden (maandagavond). Daarnaast heeft u gemiddeld een dagdeel per maand nodig voor voorbereidende werkzaamheden. U krijgt voor uw inzet een vergoeding van gemaakte onkosten en de mogelijkheid om daadwerkelijk invloed uit te oefenen op beleidsvorming.

Daarnaast zijn wij op zoek naar een:


-NOTULIST(E)

De notulist(e) krijgt een vergoeding van 300,- per jaar (voor ca. 5 à 6 bijeenkomsten).

Geïnteresseerd?

Wanneer u belangstelling heeft voor een van deze vacatures kunt u contact opnemen met mw. A. v.d. Meyden, tel. 621 334 of mw. M. Wilschut, tel. 624 210.

Barendrecht, februari 2002

Beste Kiezer,

Over ruim een week, op woensdag 6 maart, zijn in veel plaatsen in Nederland en ook in Barendrecht gemeenteraadsverkiezingen.

Misschien denkt u nu: ach, gemeentepolitiek, daar heb ik niet zo veel mee en bovendien zijn al die politieke partijen toch één pot nat. Jammer, want u bepaalt wel degelijk wie na 6 maart de komende vier jaar Barendrecht besturen. En bovendien ben ik er van overtuigd dat u over veel zaken wel degelijk een duidelijke mening heeft. Bijvoorbeeld over de veiligheid op straat, het groen in uw wijk en de uitgaansmogelijkheden voor zowel jong als oud. Die mening kunt u natuurlijk voor u houden, maar u kunt haar ook kenbaar maken door te gaan stemmen. Met uw stem oefent u invloed uit op de keuzes die uiteindelijk door de gemeenteraad gemaakt worden. Natuurlijk is het niet alleen uw stem die de doorslag geeft. Maar toch... iedere stem telt!

Als u stemt, stemt u niet alleen voor een politieke partij, maar tevens voor de democratie. U heeft dus een morele democratische stemplicht. We vergeten immers maar al te gemakkelijk dat onze democratie geen vanzelfsprekendheid is, maar een verworvenheid die we moeten koesteren.

Vier jaar geleden lag het opkomstpercentage bij de verkiezingen voor de Barendrechtse gemeenteraad op 65 %. De VVD, behaalde toen 35,2% van de stemmen, CDA 21,6%, PvdA 20,4%, SGP/ChristenUnie 16,4% en D66 9,1%. Dit jaar neemt ook GroenLinks deel aan de verkiezingen. Het opkomstpercentage behoorde in 1998 regionaal gezien bij de hoogste vier. Ik hoop dat u op 6 maart wederom in grote getale uw stem uitbrengt en op die wijze invulling geeft aan onze democratie

Met vriendelijke groet,

M.Th. van de Wouw.

Verkiezingsavond in Het Kruispunt

De gemeente Barendrecht organiseert op woensdagavond 6 maart rondom de gemeenteraadsverkiezingen een speciale avond in theater Het Kruispunt. U bent tijdens deze avond vanaf 20.00 uur van harte welkom om het hoogtepunt van de verkiezingen mee te maken.

Het Kruispunt is op 6 maart geheel in verkiezingsstijl aangekleed met campagnemateriaal van alle zes de deelnemende politieke partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Via twee diaschermen kunt u die avond de (tussentijdse) uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in Barendrecht en Nederland volgen. Tijdens de avond vinden interviews plaats met de fracties. Hen wordt onder andere om commentaar gevraagd naar aanleiding van de tussenstand en (officieuze) verkiezingsuitslag. Burgemeester M.Th. van de Wouw maakt aan het einde van de avond, naar verwachting tussen 22.00 - 23.00 uur, de verkiezingsuitslag bekend.

Politieke partijen op internet

De Barendrechtse politieke fracties hebben allemaal een eigen internetsite. Hierop vindt u onder andere meer informatie over de verkiezingsprogramma's en kandidaten. De sites zijn onderling sterk verschillend. Zo kunt u op de ene discussiëren via een forum en biedt een andere site vooral veel informatie. De webadressen zijn:

www.vvd-barendrecht.nl,
www.cda.nl/barendrecht,
www.barendrecht.pvda.nl,
www.d66barendrecht.nl,
www.lingam.nl/grnlinks/barendrecht.htm,
www.sgp-christenunie.freeservers.com.

Voor meer informatie over de komende gemeenteraadsverkiezingen kunt u terecht op de website van de gemeente Barendrecht: www.barendrecht.nl, onder de kop actueel. Via deze site kunt u tevens doorlinken naar de sites van de politieke partijen.

Meedenken over gemeentelijk duurzaamheidsplan

Het concept gemeentelijk duurzaamheidsplan van de gemeente Barendrecht is op maandag 11 februari besproken in de commissie Openbare Werken en Sociale Zaken. Het duurzaamheidsplan 2002-2006 is de opvolger van de Barendrechtse milieunota 1996-1999 en moet in samenspraak met bewoners, ondernemers en (natuur- en milieu)organisaties vorm krijgen. In het plan worden de ambities en doelstellingen voor het gemeentelijk milieubeleid voor de jaren 2002 tot en met 2006 uiteengezet. Het plan moet in de zomer van 2002 klaar zijn.

Met de nieuwe benaming van de milieunota sluit Barendrecht met het duurzaamheidsplan aan bij de landelijke, provinciale, regionale en gemeentelijke ontwikkelingen in het denken over het milieu en in het denken over het opstellen van beleid. In het gemeentelijk duurzaamheidsplan staat de duurzaamheid van de dagelijkse leefomgeving centraal. Hierbij wordt gezocht naar ontwikkelingen die voorzien in de behoeften van de huidige generatie zonder voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om in hun eigen behoeften te voorzien. Deze ontwikkelingen hebben bijvoorbeeld betrekking op de bedrijfsvoering van de gemeente en binnen de gemeente gevestigde bedrijven. Maar ook de Barendrechtse huishoudens kunnen een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. Hierbij kan gedacht worden aan het scheiden van afval, het gebruik van drinkwater, energiegebruik, consumptie et cetera. In het duurzaamheidsplan wordt hieraan verdere uitwerking gegeven.

Duurzaamheidsplatform

In het duurzaamheidsplatform kunnen bewoners, bedrijven, verenigingen en geïnteresseerden met de gemeente werken aan het duurzaamheidsplan. Het is de bedoeling dat in een tweetal sessies wordt gebrainstormd over de inhoud, prioriteiten en verschillende ambitieniveaus van het plan. De resultaten hiervan worden via een informatieavond, markt of tentoonstelling gepresenteerd. Na deze ronde volgt uiteraard nog een mogelijkheid voor betrokkenen en geïnteresseerden om een reactie te geven. In de zomer van 2002 moet het duurzaamheidsplan klaar zijn. Geïnteresseerden kunnen zich bij mw. D. Wijngaard van de afdeling Milieu aanmelden voor deelname aan het duurzaamheidsplatform: (0180) 698 330, (d.wijngaard@barendrecht.nl). Als u niet wilt participeren in het platform maar wel concrete ideeën heeft omtrent duurzaamheid, kunt u eveneens contact opnemen met de afdeling Milieu.

21 februari 2002

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie