Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Remkes maakt afspraken over verhoging woonkwaliteit

Datum nieuwsfeit: 22-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Ministerie van VROM
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

www.minvrom.nl

MINVROM: Remkes maakt afspraken over verhoging woonkwaliteit

Staatssecretaris Remkes (VROM) maakt afspraken met Drechtsteden over verhoging woonkwaliteit tot 2010

Staatssecretaris Remkes (VROM) heeft vandaag mede namens de bewindslieden van betrokken andere ministeries, intentie-afspraken ondertekend met de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. De afspraken staan in het teken van wonen in brede zin en hebben daarom ook betrekking op andere terreinen als veiligheid, bodemsanering, infrastructuur, bedrijventerreinen en groen. Het is de bedoeling de intenties in 2003 . in samenhang met de uitwerking van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening . om te zetten in definitieve afspraken. De Drechtsteden zijn de eerste regio waarmee de intentie-afspraken worden ondertekend.

Hoofdpunt in de afspraken is de transformatie van wijken. Om te zorgen dat de wijken in 2010 zo goed mogelijk beantwoorden aan de wensen van burgers zijn forse inspanningen op het gebied van stedelijke vernieuwing nodig. Evenals in de meeste andere steden dreigen ook in de Drechtsteden de vaak monotone naoorlogse woonwijken uit de gratie te raken. De stedelijke woonvoorkeuren van mensen ontwikkelen zich in twee richtingen: óf echt stedelijk wonen, met hoge kwaliteit en bijbehorende voorzieningen, óf echt groen wonen in de stad.

Wonen
Tegen deze achtergrond zijn op het gebied van wonen de volgende intentie-afspraken gemaakt:

- in de periode 2000-2010 moet de netto woningvoorraad in de Drechtsteden met minstens 11.000 woningen groeien;
- in dezelfde periode worden minstens 4000 woningen aan de voorraad onttrokken (sloop of samenvoeging);

- de gemeenten zoeken naar mogelijkheden om tegemoet te komen aan de vraag naar 2000 woningen in .dorpse. woonmilieus;
- door de bouw van sociale koopwoningen en de verkoop van huurwoningen bedraagt het eigen woningbezit in 2010 60% (mits die behoefte er is bij burgers);

- vanaf 2005 wordt minimaal eenderde van de totale nieuwbouw in de vorm van particulier opdrachtgeverschap gerealiseerd (eveneens mits die behoefte er is bij burgers).

Andere afspraken
De belangrijkste intentie-afspraken op aanpalende beleidsterreinen (waarbij naast VROM ook de bewindslieden van Landbouw Natuurbeheer en Visserij, Verkeer en Waterstaat, Economische Zaken, Financiën en Grote Steden en Integratiebeleid betrokken zijn):
- een eerder afgesproken bijdrage voor de sanering van ernstige bodemverontreiniging in de binnensteden van 8,2 miljoen Euro blijft voor Zuid-Holland gereserveerd;

- VROM vraagt de gemeenten bij het maken van hun plannen rekening te houden met de normen ten aanzien van gezondheid en veiligheid. Provincie en gemeenten brengen specifieke knelpunten in beeld, het Rijk kijkt of daarvoor extra financiële middelen beschikbaar kunnen worden gesteld (o.a. goederenvervoer en Drechtoeverlocaties);

- Rijk, provincie en gemeenten zullen de behoefteramingen voor bedrijventerreinen naast elkaar leggen, verschillen analyseren en daarover nadere afspraken maken;

- het geld van Verkeer en Waterstaat voor het project Combi-Leerpark wordt gedecentraliseerd. In de loop van dit jaar zal er meer duidelijkheid zijn over infrastructurele knelpunten; Dordrecht, de provincie en het ministerie van V&W zullen dan gezamenlijk naar oplossingen zoeken;

- groen en verstedelijking moeten met elkaar in balans komen en blijven; het oppervlak voor groen in bestaand stedelijk gebied moet minimaal gelijk blijven.

Beleid
De intentie-afspraken staan in het teken van nieuwe beleidsinzichten op rijksniveau (vastgelegd in diverse beleidsnota.s, waaronder de nota .Mensen, wensen, wonen. en de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening). Staatssecretaris Remkes maakt dit jaar met de 19 stedelijke regio.s afspraken om die nieuwe beleidsinzichten in het lokale en regionale beleid te implementeren en een zorgvuldige en spoedige overgang van lopende naar nieuwe afspraken te bewerkstelligen. De lopende afspraken (Vinex en Vinac) hebben ook betrekking op financiële bijdragen van het Rijk (locatiesubsidies). Een deel van deze middelen blijft aan de regio.s toegekend, onder meer voor het bouwen van 10% sociale koopwoningen in binnenstedelijk gebied. Het resterende deel blijft gereserveerd; definitieve besluitvorming daarover vindt plaats in 2003, wanneer de intentie-afspraken definitief worden. Bij die besluitvorming wordt gekeken in hoeverre de voorgenomen prestaties op het gebied van transformatie van wijken, particulier opdrachtgeverschap, vergroting eigen woningbezit en sociale aspecten gerealiseerd worden en leiden tot hogere (onrendabele) kosten.

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Persvoorlichting Wonen
Loek Caubo
T: 70-339.35.40

Buiten kantooruren is dienstdoende voorlichter te bereiken door tussenkomst van de centrale meldkamer, T: 070-339.39.39

22 feb 02 12:11

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie