Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

EC treedt op tegen waterkwaliteit

Datum nieuwsfeit: 22-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: European Commission
Zoek soortgelijke berichten

European Commission

IP/02/297

Brussel, 22 februari 2002

Waterkwaliteit: de Commissie treedt op tegen Frankrijk, Griekenland, Duitsland, Ierland, Luxemburg, België, Spanje en het Verenigd Koninkrijk

De Europese Commissie heeft besloten verdere juridische stappen te ondernemen tegen Frankrijk, Griekenland, Duitsland, Ierland, Luxemburg, België, Spanje en het Verenigd Koninkrijk omdat deze lidstaten de wetgeving van de EU inzake waterkwaliteit niet naleven. Het gaat met name om de richtlijnen betreffende oppervlaktewateren, zwemwateren, drinkwater, schelpdierwateren, stedelijk afvalwater en nitraten. Voorts treedt de Commissie ook in rechte op uit hoofde van een verdrag inzake de bescherming van de Middellandse Zee.

In een toelichting op deze beslissingen verklaarde Margot Wallström, lid van de Commissie bevoegd voor milieu: "De Commissie dient tegemoet te komen aan de bij een groot deel van de bevolking levende wens om de waterkwaliteit strikt te beschermen. Zij moet er daarom op toezien dat de lidstaten alle in de EU vigerende voorschriften die daartoe zijn vastgesteld, naleven. Willen wij een duurzaam beheer van de Europese waterreserves kunnen garanderen, zowel wat de beschikbare hoeveelheid als wat de kwaliteit betreft, dan is het van cruciaal belang dat alle lidstaten de wettelijke bepalingen terzake onverkort naleven."

Frankrijk

Op 8 maart 2001 heeft het Hof van Justitie Frankrijk veroordeeld wegens het niet naleven van de grenswaarde van 50 mg nitraat per liter in oppervlaktewateren in Bretagne die voor de winning van drinkwater worden gebruikt. Een en ander is in strijd met de wettelijke voorschriften van de richtlijn Oppervlaktewateren (zaak C-1999/266). Omdat er nog geen effectieve maatregelen zijn genomen om dit probleem het hoofd te bieden, heeft de Commissie besloten Frankrijk krachtens artikel 228 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap een aanmaningsbrief (eerste schriftelijke aanmaning) toe te sturen wegens niet-uitvoering van het arrest.

Drie onderscheiden kwesties waren voor de Commissie aanleiding om Frankrijk voor het Hof te brengen uit hoofde van artikel 226 van het EG-Verdrag. Het eerste geval betreft de niet-naleving van de termijn van december 2000 voor de omzetting van de nieuwe Drinkwaterrichtlijn in nationaal recht.

Het tweede geval betreft het feit dat Frankrijk (kennelijk als gevolg van onenigheid tussen Franse overheidsdiensten onderling) heeft nagelaten de resultaten van de bewaking van de zwemwaterkwaliteit voor 1999 bekend te maken, wat een overtreding vormt van de richtlijn Zwemwaterkwaliteit.

Het derde besluit om Frankrijk uit hoofde van artikel 226 voor het Hof van Justitie te dagen, hangt samen met de verontreinigende lozingen die het ecosysteem van de Étang de Berre (departement Bouches du Rhône), een van de grootste brakwaterlagunes in West-Europa, aantasten. Deze verontreinigende lozingen zijn afkomstig van een waterkrachtcentrale; het gaat om zoet water en sedimenten met een veel te hoog nutriëntengehalte, die schade toebrengen aan het kwetsbare lagune-ecosysteem. De Commissie is van mening dat deze verontreiniging een overtreding vormt van het Protocol inzake de bescherming van de Middellandse Zee tegen verontreiniging vanaf het land.

Griekenland

Beide gevallen waarin de Commissie besloten heeft Griekenland uit hoofde van artikel 226 van het EG-Verdrag voor het Hof te dagen, betreffen de tenuitvoerlegging van de richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater.

In het eerste geval gaat het om het feit dat Griekenland de in 1998 verstreken termijn voor de inrichting van een
tertiaire-zuiveringsinstallatie (geavanceerd zuiveringsprocédé voor afvalwater) voor de regio Elefsina niet heeft nageleefd.

Het tweede besluit van de Commissie om juridische stappen tegen Griekenland te ondernemen, heeft te maken met de ontoereikende afvalwaterzuivering in Athene. Op termijn zal deze stad kunnen beschikken over een grote nieuwe zuiveringsinstallatie in Psittalia, die zal volstaan om het afval van een bevolking van 5 miljoen zielen te verwerken. De striktere maatregelen inzake afvalwaterzuivering die nodig zijn om de Golf van Saronikos - waarin het gezuiverde water wordt geloosd - te beschermen, zullen echter niet vóór einde 2002 volledig in de praktijk zijn gebracht. Recente studies hebben aangetoond dat die wateren nu al geëutrofieerd zijn, dit wil zeggen dat er zich een steile toename van het aantal fotosynthetische organismen, waaronder algen, heeft voorgedaan. Dit heeft op zijn beurt geresulteerd in een daling van het zuurstofgehalte als gevolg van de afbraak van de dode algen door anaërobe organismen.

Griekenland heeft ook een met redenen omkleed advies (tweede schriftelijke aanmaning) krachtens artikel 226 ontvangen omdat het heeft nagelaten, de Golf van Thermaikos als kwetsbaar gebied aan te wijzen.

Duitsland

Het besluit om Duitsland voor het Hof te brengen krachtens artikel 226 van het Verdrag, heeft te maken met de Duitse federale wetgeving ter omzetting van de richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater. Naar de mening van de Commissie voorziet de Duitse wetgeving niet in een adequate monitoring van de maatregelen inzake zuivering van afvalwater.

Luxemburg

Het besluit om Luxemburg voor het Hof te brengen uit hoofde van artikel 226 van het Verdrag, is er gekomen omdat Luxemburg de in december 2000 verstreken termijn voor de omzetting van de nieuwe Drinkwaterrichtlijn in nationaal recht niet heeft nageleefd.

Ierland

Het besluit om Ierland voor het Hof te brengen krachtens artikel 226 van het Verdrag vloeit voort uit het onderzoek van een klacht aangaande het feit dat Ierland geen programma's ter bestrijding van de verontreiniging uit hoofde van de Schelpdierwaterrichtlijn heeft vastgesteld.

De Ierse wetgeving voorzag voorheen alleen in programma's wanneer zich ergens reeds problemen hadden voorgedaan; de Commissie is echter van oordeel dat voor operationele programma's moet worden gezorgd die er juist toe bijdragen, verontreiniging te voorkomen. Naar aanleiding van het met redenen omkleed advies van de Commissie heeft Ierland zijn wetgeving thans aangepast. Toch hebben de vereiste programma's nog steeds niet hun definitieve beslag gekregen en zijn zij evenmin aan de Commissie meegedeeld.

België, Spanje en het Verenigd Koninkrijk

Deze drie lidstaten worden krachtens artikel 226 van het Verdrag voor het Hof van Justitie gebracht omdat zij de in december 2000 verstreken termijn voor omzetting van de nieuwe Drinkwaterrichtlijn in nationaal recht niet hebben nageleefd.

België heeft de Commissie weliswaar in kennis gesteld van ontwerp-wetgeving voor Vlaanderen en Wallonië, maar de Commissie heeft nog geen definitief vastgestelde wetgeving ontvangen. Ook Spanje heeft de Commissie een ontwerp van een deel van de vereiste wetgeving toegezonden, maar ook in dit geval heeft de Commissie nog geen definitief vastgestelde teksten ontvangen. Het besluit om het Verenigd Koninkrijk voor het Hof te brengen, is gebaseerd op het ontbreken van wetgeving voor Noord-Ierland en Wales.

Bescherming van de Europese wateren: in de EU geldende regelgeving

Met de richtlijn Oppervlaktewateren(1)
wordt de bescherming van de waterkwaliteit beoogd in oppervlaktewateren die voor de winning van drinkwater worden gebruikt. De richtlijn stelt normen vast en schrijft voor dat iedere lidstaat een allesomvattend en coherent actieplan voor alle wateren opstelt, met specifieke aandacht voor de wateren van geringe kwaliteit. Hierdoor moest twaalf jaar na de datum van inwerkingtreding van de richtlijn een reële vermindering van de verontreiniging tot stand zijn gebracht.

De Nitratenrichtlijn(2)
is bedoeld om te voorkomen dat buitensporige hoeveelheden nitraten, afkomstig van landbouwmeststoffen en landbouwafval, in het oppervlakte- en grondwater terechtkomen. Een te hoog nitraatgehalte veroorzaakt ongewenste ecologische veranderingen in wateren en draagt bij tot het ontstaan van schadelijke algenbloei. Er zijn ook negatieve effecten op de volksgezondheid. De richtlijn schrijft voor dat de lidstaten uiterlijk vanaf december 1993 de kwaliteit van de oppervlaktewateren en het grondwater bewaken, de met nitraten verontreinigende wateren inventariseren en kwetsbare gebieden (d.w.z. intensieve-landbouwzones die met nitraten verontreinigde wateren omvatten) aanwijzen.

De richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater(3) werd vastgesteld met het oog op de bestrijding van door stedelijk afvalwater veroorzaakte verontreiniging met nutriënten, bacteriën en virussen. Lozingen van stedelijk afvalwater, waardoor overmatige hoeveelheden nutriënten (met name fosfaten en nitraten) in het milieu worden gebracht, veroorzaken de eutrofiëring van stromende en stilstaande wateren. Dit verschijnsel uit zich in een scherpe toename van de aantallen fotosynthetische organismen, inclusief algen, en een afname van de zuurstofconcentratie wanneer de dode algen vervolgens door anaërobe organismen worden afgebroken.

Dit kan drastische gevolgen hebben voor het ecosysteem van meren en zeeën. Het kan zelfs massale vissterfte veroorzaken, vooral van soorten zoals de forel die een hoge zuurstofbehoefte hebben. Door de verspreiding van potentieel schadelijke bacteriën en virussen vormen de lozingen ook een gezondheidsrisico wanneer zij plaatsvinden in zwemwateren of schelpdierwateren. De richtlijn bepaalt dat steden en andere gebieden met een grote populatiedichtheid moeten voldoen aan bepaalde minimumnormen met betrekking tot het vergaren en zuiveren van afvalwater, zulks binnen de bij de richtlijn vastgestelde termijnen. Die termijnen liepen/lopen respectievelijk af in 1998, 2000 en 2005, afhankelijk van de mate van kwetsbaarheid van het water waarop wordt geloosd en de omvang van de bevolkingskern in kwestie. Krachtens de richtlijn dienden de lidstaten uiterlijk op 31 december 1993 hun kwetsbare gebieden te hebben aangewezen, en dienden zij uiterlijk op 31 december 1998 te voldoen aan strikte normen inzake directe lozing in deze gebieden en in de stroomgebieden waarvan deze deel uitmaken. Bedoelde normen betreffen met name de verwijdering van nutriënten die eutrofiëring veroorzaken. De richtlijn bevat ook diverse andere bepalingen, onder meer met betrekking tot de monitoring van lozingen van afvalwater.

De gewijzigde Drinkwaterrichtlijn(4)
dient de bestaande richtlijn uiterlijk eind december 2003 te vervangen. Deze richtlijn voert kwaliteitsnormen in voor drinkwater en voorziet in een reeks belangrijke instrumenten ter bescherming van de volksgezondheid. Die normen betreffen een reeks "parameters", met name de concentratie van een reeks stoffen en organismen alsook andere eigenschappen. Eén van de actuele aandachtspunten op het stuk van de volksgezondheid vormt lood, en in overeenstemming daarmee voorziet de nieuwe richtlijn onder meer in een aanzienlijke aanscherping van de normen inzake loodgehalte. De termijn voor de vaststelling van de vereiste nationale wetgeving was 25 december 2000.

Ook de Zwemwaterrichtlijn(5)
is belangrijk voor de volksgezondheid. Zij moet ervoor zorgen dat alle zwemwateren voldoen aan bepaalde minimale kwaliteitscriteria. Daartoe worden enerzijds een reeks verbindende minimumcriteria en anderzijds ook een reeks strengere communautaire normen vastgesteld voor belangrijke parameters, bijvoorbeeld indicatoren voor de aanwezigheid van fecale bacteriën. De richtlijn schrijft ook voor dat de lidstaten door middel van periodieke bemonstering de waterkwaliteit bewaken en de Commissie jaarlijks een rapport toezenden met uitvoerige gegevens over de waterkwaliteit in hun zwemwateren. De wettelijke termijn voor de naleving van deze normen was vastgesteld op 1985.

De Schelpdierwaterrichtlijn(6)
beoogt de bescherming van de waterkwaliteit van schelpdierwateren, wat ertoe moet bijdragen dat op de Europese markt eetbare schelpdieren van hoge kwaliteit worden aangeboden. De richtlijn voorziet ook in een reeks normen inzake waterkwaliteit en schrijft voor dat de lidstaten programma's ten uitvoer leggen die de naleving van deze normen garanderen.

In 1983 heeft de Europese Gemeenschap het Protocol inzake de bescherming van de Middellandse Zee tegen verontreiniging vanaf het land bekrachtigd(7)
. Dit protocol werd aangenomen in het kader van het Verdrag van Barcelona en verplicht de partijen ertoe, verontreiniging van de Middellandse Zee via rivieren en lozingspijpen alsook door aan de kust gelegen installaties te voorkomen of te verminderen.

Juridische procedure

Als hoedster van het EG-Verdrag dient de Commissie erop toe te zien dat alle wettelijke bepalingen van het Verdrag en van de uit hoofde van het Verdrag vastgestelde wetgeving door de lidstaten worden nageleefd. De terzake gevolgde procedure wordt omschreven in artikel 226 van het Verdrag, dat de Commissie machtigt juridische stappen te ondernemen tegen lidstaten die hun verplichtingen niet nakomen.

Indien de Commissie van oordeel is dat er een overtreding van het Gemeenschapsrecht heeft plaatsgevonden die het inleiden van een inbreukprocedure wettigt, zendt zij de betrokken lidstaat een "schriftelijke aanmaning" toe waarbij die lidstaat wordt verzocht, de Commissie binnen een vastgestelde termijn (meestal twee maanden) zijn opmerkingen te doen toekomen.

In het licht van het antwoord van de betrokken lidstaat (of, in voorkomend geval, het achterwege blijven van een reactie) kan de Commissie besluiten de lidstaat een "met redenen omkleed advies" (tweede schriftelijke aanmaning) te doen toekomen. Hierin zet de Commissie een laatste keer duidelijk uiteen waarom zij van mening is dat het Gemeenschapsrecht werd overtreden, en verzoekt zij de lidstaat binnen een vastgestelde termijn (meestal twee maanden) de bepalingen in kwestie na te leven.

Indien de lidstaat geen gevolg heeft aan het met redenen omkleed advies, kan de Commissie besluiten de zaak aanhangig te maken bij het Europees Hof van Justitie.

Artikel 228 van het Verdrag machtigt de Commissie op te treden tegen een lidstaat die een eerder arrest van het Europees Hof van Justitie niet naleeft. Het artikel biedt de Commissie ook de mogelijkheid, het Hof te verzoeken te betrokken lidstaat een dwangsom op te leggen.

Voor de meest recente gegevens met betrekking tot inbreuken in het algemeen, zie:

europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.h tm#infractions

(1)
Richtlijn 75/440/EEG van de Raad betreffende de vereiste kwaliteit van het oppervlaktewater dat is bestemd voor productie van drinkwater in de lidstaten.

(2)
Richtlijn 91/676/EEG van de Raad inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen.

(3)
Richtlijn 91/271/EEG van de Raad inzake de behandeling van stedelijk afvalwater.

(4)
Richtlijn 98/83/EG van de Raad betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water.

(5)
Richtlijn 76/160/EEG van de Raad betreffende de kwaliteit van het zwemwater.

(6)
Richtlijn 79/923/68/EEG van de Raad inzake de vereiste kwaliteit van schelpdierwater.

(7)
Besluit 83/101/EEG van de Raad betreffende de sluiting van het Protocol inzake de bescherming van de Middellandse Zee tegen verontreiniging vanaf het land.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...