Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag vergadering raadscommissie financien enkhuizen

Datum nieuwsfeit: 24-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Enkhuizen
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Enkhuizen

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE RUIMTELIJKE

ORDENING EN FINANCIËN D.D. 24 JANUARI 2002

Aanwezig: voorzitter,
secretaris,
leden:

de heer H. Bode
de heer J.A. Burema
de heer K.P. van der Veen (PvdA)
de heer Th. De Geus (RPF / SGP)
de heer J. Hart (EB)

de heer A. Jans (NE)

de heer W. Haentjens (VVD)

de heer J. Lok (VL / GL)

de heer H. Boland (D'66)
de heer D. Wiersma (CDA)

Spreekrecht

De heer T. van der Wardt spreekt in namens een groep jongeren die gebruik maakt van het grasveld naast het voormalige RSG-gebouw aan de Meeuwenlaan. Hij vertelt dat zijn groep (A) in de zomermaanden vrijwel dagelijks van het grasveld gebruik maakt om te voetballen. Voor groep (B) die thans voetbalt op het terrein van o.b.s. De Weid en daar veel overlast veroorzaakt voor de omgeving zal op het grasveld een verhard trapveldje worden aangelegd. Voor groep B zijn voorts voorzieningen getroffen in de vorm van een jeugdhonk in het voormalige RSG-gebouw. De groep wordt begeleid door de jongerenwerker, de heer Severeijns.

De investering voor 1½ à 2 jaar van f. 30.000,= voor een tijdelijk verhard trapveld kan zijns inziens beter voor andere doeleinden worden besteed. Aangezien gezocht wordt naar een definitieve locatie verzoekt hij namens groep A de situatie zo te laten als het nu is. Op vragen van de leden antwoordt de heer van der Wardt dat op het grasveld onvoldoende ruimte is voor 2 aparte velden.

Groep A heeft een omvang van omstreeks 12 personen. Er wordt meestal 5 tegen 5 gevoetbald. Groep B is groter.

De voorzitter licht de functie van de raadscommissie financiën toe en verwijst naar de behandeling van het voorstel in de raad van 5 februari 2002. Hij adviseert betrokkenen de raadsfracties voor verdere informatie te benaderen.

De heer Buis spreekt in over de behandeling van de zelfstandige vrijstellingsprocedure voor de Fruittuinen. Hij stelt voor het agendapunt niet te behandelen gelet op de relatie met de verkoop van de grond aan Stichting Woondiensten en de procedure rond de door betrokkene aangevraagde referendum.

AGENDA NR

ONDERWERP


1


Opening.

De voorzitter opent de vergadering.

Mededelingen.

1. Per fractie is een werkbegroting 2002 uitgereikt met een indeling volgens de productgroepen.

2. Een overzicht ruimtelijke ordeningstrajecten onder handen is uitgereikt, dat bij agendapunt 3 onder a zal worden behandeld.

De voorzitter geeft aan, dat de financiële gevolgen van het niet verkopen van de camping en het niet doorgaan van het betaald parkeren volgende week in het college zullen worden behandeld en in de volgende vergadering aan de commissie zal worden voorgelegd. De leden van de commissie verzoeken de voorzitter binnen het college te bevorderen voor samenhang bij het verstrekken van informatie over de inhoudelijke en financiële gevolgen. De voorzitter wijst op het verzoek van de leden in de vorige vergadering om de grenzen en bevoegdheden van de commissie scherp in de gaten te houden, maar dat hij het verzoek aan zijn collega portefeuillehouders zal voorleggen.

3. De voorzitter meldt, dat agendapunt 7 betreffende de `'Reactie rapport rekeningcommissie met betrekking tot de algemene begraafplaats'' van de agenda wordt afgevoerd. Het rapport is behandeld in de raadscommissie ABOZ. Na een reactie van het college zal een raadsvoorstel worden opgesteld voor de vergadering van maart 2002.

8.

Tijdelijk verhard trapveldje aan de Meeuwenlaan.

Gelet op de ruime belangstelling op de publieke tribune wordt het agendapunt naar voren geschoven. De voorzitter herinnert aan de inhoudelijke behandeling van het onderwerp tijdens de raadscommissie WEV. Aan de orde is of de commissie in kan stemmen met het ten laste brengen van de uitgaven ten laste van de post onvoorzien 2002.

De heer Haentjens vindt het voorstel te veel geld voor een betegeling van het veldje met 2e hands. Fractieberaad.

De heer Wiersma is van oordeel dat de kosten niet beperkt blijven tot het realiseren van de kosten van het aanleggen van het veldje. Tevens dient gelet op de tijdelijke voorziening rekening te worden gehouden met de kosten van verwijdering. Aangezien een definitieve oplossing wordt voorbereid vindt hij het een slechte investering.

De heer de Geus vindt het veel geld voor een tijdelijke voorziening. Gelet op de overlast bij de Driespan vindt hij het wel een goede oplossing. Fractieberaad.

De heer Hart vindt het bedrag van f. 30.000,= verloren geld.

De heer Jans heeft tijdens de WEV-vergadering zich achter de oplossing gesteld. Er vindt over 2 jaar een evaluatie plaats vinden ten behoeve van een definitieve oplossing op het Tulpenplein. Hij wenst geïnformeerd te worden in hoeverre de basisscholen die van het veldje gebruik maken op de tijdelijke verharding reageren.

De heer van der Veen vindt dat er veel geld wordt uitgegeven voor een tijdelijke investering. Voorts heeft hij kritiek dat de huidige groep worden verdrongen. Hij is niet per definitie tegen het voorstel. Fractieberaad.

De heer Lok staat sceptisch tegenover het voorstel. Ook hij stelt vragen over de hoogte van de financiële inspanning voor 1½ à 2 jaar met gebruikte tegels. Fractieberaad.

De heer Boland wijst op het verschil tussen het bedrag in het raadsvoorstel en het bedrag van f. 50.000,= in de bijlagen. Welk bedrag is aan de orde?

De voorzitter geeft aan dat de hoogte van de voorziening een WEV-aangelegenheid is en dat de dekking in ROF wordt behandeld.

Hij constateert een verschil tussen de brede ondersteuning in de WEV-commissie en de vele voorbehouden van fractieberaad tijdens deze vergadering. Mocht in de raad een meerderheid instemmen met het doen van de uitgaven dan wordt ingestemd met het ten laste brengen van de uitgaven voor onvoorzien 2002.


2.


Verslag van de vergadering van 19 december 2001.

Alvorens het verslag aan de orde te stellen constateert de voorzitter het tijdens de behandeling van het vorige agendapunt het binnenkomen van de heer Jans (NE).

De voorzitter vat het besluit tijdens de raadsvergadering van 8 januari 2002 over de positie van de uitgetreden raadsleden uit de fractie EB en zijn interpretatie samen dat indien een raadslid heeft gestaan op een verkiezingslijst van een partij waar betrokkene is uitgetreden en vervolgens een eigen fractie in de raad heeft gevormd dan kan deelgenomen worden aan een commissievergadering.

Hij constateert verder dat op voorstel van de betreffende fracties leden door de raad worden benoemd in de commissies. De vervanging is niet geregeld. De raad bepaalt de regels omtrent de benoeming en de vervanging.

Hij legt de commissieleden zich uit te spreken of zij een formele benadering van de aanwezigheid van de heer Jans wenst of dat ingestemd wordt met zijn interpretatie.

Voorts dient in de eerstvolgende raadsvergadering een discussie tot stand te komen hoe te handelen om verschillen in benadering in de diverse commissies voor de resterende raadsperiode te ondervangen.

Met uitzondering van de heer Hart, die voor de formele benadering kiest, stemmen de leden in met de interpretatie door de voorzitter. De heer Jans wordt geadviseerd met de gemeentesecretaris contact op te nemen in hoeverre in de eerstvolgende raadsvergadering benoemingen in de diverse raadscommissies aan de orde dient te komen. De heer Boland maakt als opmerking dat hij de interpretatie zodanig uitlegt dat elke fractie `'slechts'' 1 lid in een raadscommissie kan voordragen.

De voorzitter constateert vervolgens dat de heer Jans tot de vergadering kan worden toegelaten.

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.


3

Ingekomen stukken en mededelingen.

a. Schematische beschrijving van de zelfstandige projectprocedure artikel 19, lid 1, WRO.
Het overzicht ruimtelijke ordeningstrajecten, dat is uitgereikt, is bedoeld opdat de commissie inzicht heeft welke projecten in welk stadium van het proces verkeren. Het overzicht zal maandelijks worden bijgewerkt en in de leesmap worden opgenomen en in een latere fase op internet worden geplaatst. De heer Haentjens verzoekt bij een zelfstandige projectprocedure duidelijk aan te geven wat op grond van het bestemmingsplan toegelaten is en waarin het bouwplan van het bestemmingsplan afwijkt.
De heer de Geus mist het Koperwiekplein in het overzicht. Voorts verzoekt hij het uitgebreide stroomschema aan de leden te zenden. Vervolgens discussieert de commissie, gelet op de procedure rond de Zilverstraat, over de risicomomenten in het proces en de mogelijkheid om (nog) te sturen.
De heer Hart meldt dat hij geen voorstander is van het overlaten van de vrijstellingsprocedure aan het college. De raad dient nauw betrokken te zijn bij het bouwen.
De heer Lok vraagt waar de `risicomomenten' in de procedure liggen.
Met de uitwerking van de procedure kunnen de leden instemmen. De voorzitter stelt, dat de commissie een eerste beoordeling kent op het moment dat de stedenbouwkundige visie wordt voorgelegd. Indien met de stedenbouwkundige visie wordt ingestemd volgt de inspraakprocedure. Aan de hand van de zienswijzen kunnen bijstellingen volgen. Zijn die bijstellingen zodanig dat feitelijk van een nieuw plan sprake is, dan zal het plan opnieuw aan de commissie worden voorgelegd. De commissie heeft op dergelijke momenten de mogelijkheden het voorstel te amenderen. Een tweede beoordeling vindt plaats bij het voorleggen van het eindverslag aan de commissie. Voorts zijn er de momenten van bezwaar en beroep in geval de raad de vrijstellingsprocedure aan zich houdt. Indien met de stedenbouwkundige visie wordt ingestemd wordt samen met de ontwikkelaar richting bouwplan gewerkt. Indien tijdens het proces de gemeente besluit een andere richting te gaan brengt dat financiële risico's met zich.
De heer Boland merkt op dat na 6 maart 2002 een ander bestuurlijk systeem wordt ingevoerd. Heeft dit invloed om de procedure? De voorzitter zegt toe de volgende vergadering hierover informatie te verstrekken.
Voorstel tot het instemmen met het voeren van de vrijstellingsprocedure artikel 19, lid 4 en 1, WRO betreffende het project Fruittuinen.
De heer Hart wijst op het ingesprokene door de heer Buis en stelt voor het agendapunt af te voeren. De voorzitter wijst er op dat de raad in meerderheid heeft uitgesproken dat het besluit tot grondverkoop niet referendabel is en dat er geen aanleiding is om het onderwerp van de agenda af te voeren. Hij wordt hierin door de overige leden ondersteund.
De leden namens de fracties EB, NE, Vl/Gl en VVD willen de procedure aan de raad houden. De leden van CDA, D66, RPF/GPV en PvdA willen delegatie aan het college.
Met 9 stemmen wordt - op basis van de gewogen berekening - besloten de vrijstellingsprocedure aan de raad te houden. Financiering vergaderkosten wijkraden Noord en Oude Gouw / Gommerwijken; financiering organisatie wijkvoorlichtingsavond en startbegeleiding wijkraad.

De heer Boland merkt op dat met betrekking tot het voorstel van financiering van de vergaderkosten een raadsvoorstel moet worden gemaakt. Zijn opvatting wordt door de voorzitter bevestigd. Het raadsvoorstel zal worden betrokken bij het voorstel over het fonds wijkbeheer.

De commissie stemt met het voorstel in.


4.

Fonds wijkbeheer.

Aangezien de raadscommissie WEV wegens aanvullende vragen niet met het voorstel heeft ingestemd wordt het agendapunt van de agenda afgevoerd.


5

Dijcktheater - Nieuwe Doelen.

De voorzitter geeft een toelichting over de noodzaak van VIN-H gelden voor het slagen van de Dijcktheater en de door hem gemaakte afspraken met de gedeputeerde.

Binnen het college bleek geen draagkracht om de functies van de Nieuwe Doelen over te dragen aan de Dijcktheater. Het traject VIN-H gelden was daarmee van de baan. Daarom is geen verdere uitwerking gegeven aan het tot stand komen met gemeentelijke inbreng van het Dijcktheater. Voorts meldt hij dat een werkgroep van en voor de Nieuwe Doelen bezig is met het opstellen van een ondernemersplan.

De heer Boland meldt dat D66 informatie over de gang van zaken heeft gekregen via de gebruikers van de Nieuwe Doelen. Er is geen informatie naar buiten gebracht op basis van het kennis kunnen nemen van de notulen van de vergadering van het college.

Hij betreurt het dat over de gang van zaken geen discussie in de raad heeft kunnen plaats vinden. Hij had graag een afweging gemaakt - met inzet van de exploitatiesubsidie van de Nieuwe Doelen - tussen de beide locaties en de uitwisselingsmogelijkheden.

De heer Haentjens vindt het jammer dat er geen afweging tussen beide locaties heeft kunnen plaats vinden. Hij mist een overzicht tussen het aanbod cultuur en de aanwezige locaties. Hij vindt dat de gemeente betrokken dient te zijn bij het opzetten van de nieuwe vorm voor de Nieuwe Doelen en het daar onderbrengen van voorzieningen.

De heer Wiersma constateert dat er weinig enthousiasme bestaat voor de Nieuwe Doelen in de huidige vorm. Ook hij betreurt dat er geen discussie heeft kunnen plaats vinden over het tot stand komen van het Dijcktheater. Het besluit van het college om een streep onder het Dijcktheater te zetten wordt gedragen.

De heer de Geus had het eveneens eleganter gevonden eerder informatie te hebben verkregen. Nu is hij niet in staat een eigen afgewogen oordeel te vormen. In elk geval constateert hij dat de Nieuwe Doelen niet meer voldoet aan de eisen.

De heer Jans vraagt om een actieve rol van de gemeente in het tot stand komen van het ondernemersplan van de Nieuwe Doelen.

De heer van der Veen was gecharmeerd van het plan Dijcktheater. Hij stelt de vraag wie de regie in handen heeft nu de werkgroep de toekomstmogelijkheden van de Nieuwe Doelen uitwerkt. Ook hij vindt dat de commissie eerder informatie had dienen te krijgen.

De heer Lok deelt de kritiek van de andere leden. Waarom is de aanwezige expertise binnen de commissie niet gebruikt. Wellicht waren tussenoplossingen te bedenken. In elk geval vindt hij dat de subsidie van de Nieuwe Doelen inzetbaar kan worden gemaakt voor de nieuw op te stellen plannen.

De voorzitter dat de reactie richting D66 niet bedoeld was als een beschuldigende vinger richting D66. Een aantal passages in de brief van D66 leken op citaten uit de notulen van het college.

De heer Boland stelt geen informatie uit de notulen te hebben gebruikt. Slechts de verkregen informatie van de gebruikers van de Nieuwe Doelen zijn in de brief verwerkt.

De leden hebben in hun 1e termijn hun waardering uitgesproken voor het initiatief van de heer Kroeb. De voorzitter deelt deze waardering. Hij bevestigt de absolute noodzaak van de VIN-H gelden voor het slagen van het project Dijcktheater. Er zou een bedrag van f. 1.5 mln zijn ontvangen. De gemeentelijke bijdrage zou dit bedrag overschrijden. Financiering zou mogelijk zijn geweest door verkoop van de grond Nieuwe Doelen.

Terugkoppeling naar de commissie is gebruikelijk. In dit geval was er geen draagvlak voor de plannen binnen het college en voor hem geen aanleiding om met voorstellen naar de commissie te komen.

De toekomstige ontwikkeling van de Nieuwe Doelen zal een zaak voor het nieuwe college zijn. De Stichting Nieuwe Doelen heeft een eigen regie. Gelet op de activiteiten en het maatschappelijk belang van de Nieuwe Doelen zal de gemeente bij de ontwikkelingen worden betrokken.


6.

Proef `'Veilig uitgaan''; maatregelen Kaasmarkt.

De commissie stemt met het voorstel in.

9.

Overzicht uitgaven nieuw beleid.

De commissie stemt met het overzicht in.

10.

Rondvraag

a. Op een vraag van de heer Jans vertelt de voorzitter dat het niet verkopen van de camping en het niet doorgaan van het betaald parkeren geen invloed heeft op de begroting 2002, maar wel gevolgen heeft voor nieuw beleid 2002, hetgeen de volgende vergadering aan de orde zal komen.

b. Op de vraag van de heer Wiersma of het in de leesmap opgenomen advies over kantoorautomatisering in de commissie zal worden behandeld meldt de voorzitter dat het onderwerp de volgende vergadering in de commissie komt.

c. De heer Haentjens vraagt of er andere ontwikkelingen zijn dan het vestigen van een winkels op de locatie Laurus-Vijzelstraat. De voorzitter verwijst naar de gemaakte afspraken. Hij kent de geruchten maar gaat er voorshands van uit dat op de begane grond winkels zullen komen.

10.

Sluiting.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22.45 uur.

J.A. Burema, secretaris.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie