Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Uitvoering moties behandeling begroting LNV 2002

Datum nieuwsfeit: 25-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
Kab. 2002/94
datum
25-02-2002

onderwerp
Uitvoering van moties, ingediend bij de behandeling van de begroting LNV 2002

bijlagen

Geachte Voorzitter,

In reactie op uw bovengenoemde brief berichten wij u, in vervolg op ons schrijven van 25 januari 2002 (Kamerstukken II, 2001-2002, 28 000 XIV, nr. 64) als volgt.

datum
25-02-2002

kenmerk
Kab. 2002/94

bijlage

Bestuurlijke afstemming groen beleid
Op het vlak van de bestuurlijke afstemming van de verschillende elementen van het groene beleidsterrein is een aantal moties ingediend (Kamerstukken II, 2001-2002, 28000, XIV, nrs. 7, 8, 9, 10). In het kader van de Bestuursovereenkomst gebiedsgerichte inrichting landelijk gebied zijn reeds heldere afspraken met de provincies gemaakt over de rollen, verantwoordelijkheden en rapportage van de uitvoering van het beleid voor het landelijk gebied. In mijn brief van 9 oktober jl. over de toezichtsketen natuurbeleid heb ik aangegeven dat ik tevens zal bezien op welke wijze de gemeenten en waterschappen hierbij een herkenbare positie kunnen krijgen.

Zoals nog onlangs met de Kamer is besproken in het AO over toezicht en handhaving van het natuurbeleid, voer ik met de provincies overleg over de formele instrumenten voor versterking van het toezicht op de uitvoering van het natuurbeleid, aanvullend op de hierboven beschreven bestuurlijke afspraken. Ook heb ik tijdens dit AO op 29 januari jl. aangegeven dat de monitoring en verantwoording van de uitvoering van het groene beleid, waaronder de landinrichting, in overleg met de provincies zal worden versterkt. Over de landinrichting zal, conform mijn toezegging, tweemaal per jaar aan de Kamer worden gerapporteerd binnen de kaders van de VBTB-systematiek - dat wil zeggen in de begroting en in de financiële verantwoording.

Het scheppen van planologische duidelijkheid over de begrenzing van de SGP's/Randstad-groenstructuur is in het kader van de Decentralisatie-Impuls de verantwoordelijkheid van provincies. In dit stadium is een aanwijzing door het Rijk niet aan de orde.

Na de gevoerde Verstedelijkingsgesprekken (najaar 2001) zullen in de komende periode Intentie-documenten Verstedelijking worden ondertekend, waarin ik een serie afspraken heb doen opnemen om een tijdige realisatie van het groen om de stad te bewerkstellingen. De ligging van de SGP's wordt in het nieuwe Structuurschema Groene Ruimte (SGR2) op de kaart gezet.
In het SGR2 en in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening vindt de in de motie-Augusteijn c.s. (Kamerstukken II, 2001-2002, 28000, XIV, nr. 16) gevraagde integratie van beleids-voornemens op het gebied van natuur en landschap, milieu, cultuurhistorie en water plaats. Het SGR2 bevat immers de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid voor het landelijk gebied, in samenhang met het water- en milieubeleid.

Agrarisch natuurbeheer
Met de in de motie-Schreijer-Pierik (Kamerstukken II, 2001-2002, 28000, XIV, nr. 15) gevraagde evaluatie van het Programma Beheer zal dit jaar een aanvang genomen worden. Gezien het maatschappelijk belang van dit onderwerp acht ik een voortvarende doch zorgvuldige werkwijze van belang. Vanuit dat oogpunt, maar ook vanwege de omvang van het subsidiestelsel en het feit dat het Programma Beheer pas sinds twee jaar van kracht is, is de verwachting dat de resultaten van de evaluatie in 2003 zullen verschijnen. Uiteraard wordt met het doorvoeren van belangrijke verbeterpunten niet gewacht tot de afronding van de evaluatie. Met de Kamer heb ik al eerder besproken dat er sprake is van een continue voortgangsbewaking, en dat knelpunten in de uitvoering regelmatig met betrokkenen worden besproken en opgelost.

De gedachte in motie-Stellingwerf c.s. (Kamerstukken II, 2001-2002, 28000, XIV, nr. 19) heeft mijn sympathie. Nieuwe experimenten lijken echter op dit moment niet nodig aangezien in het kader van onder meer het Lozingenbesluit al gewerkt wordt aan teeltvrije zones, waarvan de Kamer zoals toegezegd een overzicht zal ontvangen. Daarnaast moet gewaakt worden voor onwenselijke cumulatie met instrumenten als cross compliance. Overigens is Brusselse goedkeuring vereist voor gesubsidieerde vormen van agrarisch natuurbeheer.

Visserij
Evenals de Kamer ben ik van mening dat een goede dialoog tussen vissers en visserijbiologen wenselijk is (motie-Vos c.s., Kamerstukken II, 2001-2002, 28000, XIV, nr. 30). Ik wil dan ook een faciliterende rol spelen in dit proces door sector en biologen uit te nodigen samen in gesprek te gaan. Op dit moment vindt al het nodige overleg plaats op verschillende momenten en in verschillende vormen, bijvoorbeeld over de adviezen van de ICES. Daarnaast zal er op korte termijn een landelijk project gestart worden, dat erop gericht is de communicatie met de sector over de biologische advisering te verbeteren. Daarbij zullen tevens gegevens uit de visserij-praktijk worden ingebracht in de wetenschappelijke advisering. De visserijsector is zeer betrokken bij dit project.

Ten aanzien van de in de motie-Vos c.s. gevraagde middelen voor aanvullend visserij-onderzoek door het RIVO (Kamerstukken II, 2001-2002, 28000, XIV, nr. 31) heb ik reeds tijdens het Kamerdebat toegezegd dat de nodige middelen voor het voldoen aan Europese verplichtingen beschikbaar zullen worden gesteld. Het daartoe opgestelde onderzoeksplan ligt momenteel ter goedkeuring bij de Europese Commissie. Na goedkeuring zal de definitieve vaststelling van de benodigde middelen plaatsvinden. Een en ander biedt voldoende garantie dat het gewenste onderzoek kan worden uitgevoerd.

Mond- en klauwzeer
De motie-Oplaat c.s. (Kamerstukken II, 2001-2002, 28 000 XIV, nr. 50) verzoekt de regering de koppeling van resterende gelden uit het Fonds MKZ met de provinciale structuur-versterkende gelden zo spoedig mogelijk tot stand te brengen. Zoals ik reeds in mijn bovengenoemde brief van 25 januari 2002 verwoordde, zijn met de provincies Gelderland, Overijssel en Friesland reeds afspraken gemaakt over de ondersteuning van provinciale initiatieven voor gebiedsgericht beleid.

In de motie-Oplaat c.s. (Kamerstukken II, 2001-2002, 28 000 XIV, nr. 51) wordt de regering gevraagd om het draaiboek-MKZ zo spoedig mogelijk aan te passen aan de opgedane ervaringen tijdens de mond- en klauwzeercrisis. Tijdens de behandeling van de begroting heb ik reeds aangegeven dat er gewerkt wordt aan de aanpassing van het draaiboek. In mijn brief van 4 februari jl. (kenmerk: VVA.2002/371) heb ik de Kamer bericht over de stand van zaken met betrekking tot de inventarisatie van de knelpunten die zich bij de bestrijding van de mond- en klauwzeercrisis hebben voorgedaan. Zoals in die brief vermeld, zult u binnenkort geïnformeerd worden over de resultaten van deze inventarisatie.
In mijn brief van 8 januari jl. aan uw commissie (kenmerk: VVA. 2001/4611) heb ik aangegeven dat ik naar aanleiding van de motie-Van der Vlies c.s. inzake de comparti-mentering in de kalversector (Kamerstukken II, 2001-2002, 28 000 XIV, nr. 57) advies aan ID-Lelystad gevraagd heb. Inmiddels heb ik het advies van ID-Lelystad ontvangen. Ik zal u op korte termijn hierover nader informeren.

Exportcertificaten
Ten aanzien van het verzoek van de Kamer (motie-Van der Vlies; Kamerstukken II, 2001-2002, 28 000 XIV, nr. 55) om de exportcertificaten zodanig aan te passen aan de wetenschappelijke inzichten dat het in leven laten van stalgenoten van BSE-gevallen geen negatieve gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering heb ik de Kamer bij de behandeling van de LNV-begroting voor het jaar 2002 laten weten dat een maximale inspanning verricht wordt om de exportcertificaten aan te passen. Resultaten van deze inspanningen zijn mede afhankelijk van de eisen die derde landen stellen aan de import van dierlijke producten, afkomstig van gedeeltelijk geruimde bedrijven. Mijn inzet blijft erop gericht de bestaande belemmeringen op te heffen.

Prijsvorming vee en vlees
Tijdens het debat over de begroting van LNV voor het jaar 2002 heb ik de Kamer - mede naar aanleiding van de motie-Atsma/Stellingwerf (Kamerstukken II, 2001-2002, 28 000 XIV, nr. 45) toegezegd om de LEI-studie inzake de prijsopbouw en -vorming van vee en vlees in Nederland na afronding te zullen toezenden. Het LEI zal zijn studie naar verwachting binnen enkele weken afronden.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

G.H. Faber


---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...