Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief LNV inzake voortgang mestbeleid

Datum nieuwsfeit: 26-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Directie Landbouw

De Voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA 's-GRAVENHAGE

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum DL. 2002/237 26 februari 2002 onderwerp bijlagen Voortgang mestbeleid.
(TRC 2002/1910)

Geachte Voorzitter,

Tijdens het overleg met u op 20 december jl. heb ik toegezegd u te informeren over de invoering van het stelsel van mestafzetovereenkomsten. Bijgaand informeer ik u over de resultaten en ga ik tevens in op enkele andere onderdelen van het mestbeleid, zodat duidelijk is welke ontwikkelingen de komende maanden zijn te verwachten.


1. Stand van zaken stelsel van mestafzetovereenkomsten

De invoering van het stelsel van mestafzetovereenkomsten is voorspoedig verlopen. In de laatste weken van december jl. heeft de agrarische sector massaal mestafzetovereen- komsten naar Bureau Heffingen opgestuurd. Vrijwel alle boeren die een overeenkomst moesten sluiten, hebben dat ook daadwerkelijk gedaan. Zowel de boeren als de tussen- personen hebben in de maand december een geweldige inspanning geleverd. De agrarische sector verdient daarvoor complimenten.

Bureau Heffingen heeft vóór 1 januari 2002 in totaal ongeveer 36.500 mestafzetovereen- komsten ontvangen. Het aantal overeenkomsten ligt daarmee lager dan eerder is aan- gegeven. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de hoeveelheden stikstof per overeen- komst met akkerbouwers hoger zijn dan vooraf is ingeschat. Bovendien lijken er meer grondgebruiksverklaringen te zijn afgesloten dan waarvan is uitgegaan; voor de hoeveel- heid stikstof die kan worden geplaatst op grond die op basis van een grondgebruiks- verklaring door de veehouder in gebruik is genomen, is immers geen contract nodig.

In het stelsel van mestafzetovereenkomsten zijn twee zaken van belang: !" gecontracteerde productieruimte : de hoeveelheid stikstof waarvoor de mestproducent bij derden mestafzetovereen- komsten heeft afgesloten om daaraan productieruimte te ontlenen;Datum Kenmerk Paraaf: Vervolgblad 26 februari 2002 DL. 2002/237 2

!" geregistreerde afzetruimte :
de hoeveelheid stikstof die in totaal - al dan niet door tussenkomst van erkende tussen- personen - kan worden afgezet bij akkerbouwers (gegeven de met hen gesloten mest- afzetovereenkomsten) en bij mestverwerkers en exporteurs (gegeven de aan hen verleende erkenning).

De totale gecontracteerde productieruimte bedraagt nu (stand van zaken 21 februari jl.) 94 miljoen kg N en de geregistreerde afzetruimte 120 miljoen kg N. Een nadere specificatie van deze hoeveelheden vindt u in onderstaande tabel.

Door veehouders afgesloten Geregistreerde afzetmogelijkheden van dierlijke mestafzetovereenkomsten mest
MAO met hoeveelheid in bestemming MAO via hoeveelheid in kg N (*miljoen) kg N (*miljoen) tussenpersonen 56 Nederlandse 84 akkerbouw
akkerbouwers 28 tussenpersoon 56 exporteurs 10 rechtstreeks 28 totaal 94 Mestverwerking 36 en export
tussenpersoon 16 rechtstreeks 10 niet 10 gecontracteerd totaal 120

Vooraf was ingeschat dat veehouders voor ongeveer 100 miljoen kg stikstof niet voldoende afzetmogelijkheden op hun eigen bedrijf hebben en daarvoor mestafzetovereenkomsten zullen moeten sluiten.
Met LTO Nederland en CUMELA Nederland is afgesproken een analyse te plegen op genoemde cijfers en met name te kijken naar het verschil tussen gecontracteerde productieruimte en geregistreerde afzetruimte.

Handhaving
Zoals boven gemeld, is mijn inschatting dat slechts een klein deel van de boeren die een mestafzetovereenkomst moesten sluiten dat niet heeft gedaan. Het aangekondigde controletraject gericht op deze boeren is sinds half januari 2002 in volle gang. Bureau Heffingen en AID gaan na welke bedrijven geen of onvoldoende mestplaatsingsruimte hebben en treden handhavend op. Bij de meeste controles blijkt er (inmiddels) toch voldoende plaatsingsruimte te zijn. Tot nu toe is slechts in 13 gevallen een vooraan- kondiging gestuurd van last onder dwangsom. Deze bedrijven krijgen de gelegenheid te herstellen. Indien bij hercontrole blijkt dat er niet is hersteld, zal de dwangsom worden verbeurd.
Uit deze eerste resultaten trek ik de conclusie dat de naleving hoog is en dat er van het door mij ingezette handhavingsbeleid een goede preventieve werking is uitgegaan.Datum Kenmerk Paraaf: Vervolgblad 26 februari 2002 DL. 2002/237 3

Terugmelding mestafzetovereenkomsten
Vóór 1 april 2002 zullen alle boeren en tussenpersonen, die een mestafzetovereenkomst hebben opgestuurd die geldig is vanaf 1 januari 2002, een melding krijgen van Bureau Heffingen. In deze melding zal Bureau Heffingen de betrokken partijen informeren over de feitelijk bij Bureau Heffingen geregistreerde mestplaatsingsruimte of mestaanvoerruimte van het betreffende bedrijf. Bureau Heffingen maakt voor deze terugmelding gebruik van de gegevens van de Basis Registratie Percelen (BRP). Volledigheidshalve merk ik op dat voor de toetsing ook gebruik gemaakt wordt van gegevens over grond die boeren bij het sluiten van de mestafzetovereenkomsten hebben opgegeven. Dit is nodig omdat in verband met het verwerken van de enorme hoeveelheid en variatie van gegevens in het BRP-systeem het thans niet lukt in alle gevallen een terugmelding te baseren op BRP. Met deze situatie is voor dit aanloopjaar vooraf rekening gehouden. Boeren hebben namelijk bij het afsluiten van mestafzetovereenkomsten tevens een opgave moeten doen van de hoeveelheid grond die ze feitelijk in gebruik hebben. Zo nodig worden mutaties bij de toetsing ten behoeve van de terugmelding betrokken. Voor de status van de terugmelding is het niet van belang op welke wijze de toetsing van de mestafzetovereenkomsten heeft plaatsgevonden.


2. Derogatie nitraatrichtlijn


Er is nog geen overeenstemming met de Europese Commissie over de Nederlandse derogatie. De inzet van mijn collega Pronk en mij blijft om nog in deze kabinetsperiode tot een vergelijk te komen. Zoals ik u reeds eerder heb gemeld, zijn wij van mening dat met het ingezette beleid en de daarbij behorende normstelling geheel voldaan wordt aan de nitraatrichtlijn. Met de aanscherping van de verliesnormen in MINAS, de introductie van het stelsel van mestafzetovereenkomsten alsmede een pakket van flankerende maat- regelen heeft dit kabinet het maximale gedaan om het mestprobleem op te lossen. We zullen er dan ook alles aan doen de Commissie daarvan te overtuigen. Afgelopen maandag 25 februari 2002 is commissaris Wallström bij collega Pronk op bezoek geweest. In dat gesprek is inhoudelijk niet gesproken over de nitraatrichtlijn. Wél is afgesproken dat collega Pronk en ik binnenkort met haar nader politiek beraad zullen voeren over dit onderwerp. Uiteraard zal ik u zonodig terstond over nieuwe ontwikkelingen in dit dossier informeren.


3. Evaluatie van de Meststoffenwet 2002

Zoals u reeds eerder gemeld is per brief van 14 november 2001, zal ik u in mei 2002 informeren over de uitkomsten van de evaluatie van de Meststoffenwet. Deze evaluatie is onderdeel van de tweejaarlijkse verslagcyclus over de werking van deze wet en betreft de jaren 2000 en 2001.

De evaluatie komt thans in een afrondend stadium. Begin maart 2002 zal het Milieuplanbureau haar analyserapport gereed hebben. Dat rapport zal aan uw Kamer worden toegezonden. Na het verschijnen van dit analyserapport volgt een traject van maatschappelijke consultatie over de inhoud van het rapport en de conclusies die er aan verbonden zouden moeten worden.Datum Kenmerk Paraaf: Vervolgblad 26 februari 2002 DL. 2002/237 4

Daarna zullen minister Pronk, staatssecretaris De Vries (V&W) en ik tot een kabinetsstandpunt komen. Begin mei 2002 zal uw Kamer daarover via een brief worden geïnformeerd.


4. Aanwijzing zand- en lössgronden

Over het besluit aanwijzing zand- en lössgronden heb ik uitvoerig met u gesproken in het Algemeen Overleg met de VC-LNV van 20 december jl. en heb ik u per brief van 8 februari jl. nader geïnformeerd.
In het overleg op 20 december jl. heb ik toegezegd dat aperte onjuistheden in de aanwijzing van percelen zullen worden hersteld. Boeren die van mening zijn dat er in hun situatie een onjuiste aanwijzing heeft plaatsgevonden, kunnen dit tot 1 maart 2002 melden bij het Mestloket van LNV. Thans hebben zich circa 8.000 boeren gemeld. De meldingen zullen de komende maanden door het Wageningse Instituut Alterra worden nagetrokken. Alle boeren die zich gemeld hebben krijgen individueel bericht over hun bevindingen.
De president van het CBB heeft met zijn uitspraak in voorlopige voorziening vorige week duidelijk gemaakt dat het besluit zand- en lössgronden een algemeen verbindend voorschrift is waartegen geen individueel bezwaar en beroep mogelijk is. Met het oog daarop zullen bezwaarschriften die door boeren zijn ingediend niet ontvankelijk worden verklaard. Uiteraard zullen de "bezwaarschriften" van boeren behandeld worden als melding en zal Alterra de juistheid van de aanwijzing opnieuw vaststellen. Begin maart 2002 zal Alterra de eerste 1.000 meldingen bekeken hebben en mij daarover rapporteren. Op basis van die eerste tussenrapportage zal ik conclusies trekken over de noodzaak om tot aanpassingen in de aanwijzing te komen als gevolg van situaties in de praktijk die leiden tot onterechte aanwijzingen.
Voor uitgebreidere informatie over dit dossier verwijs ik u naar het antwoord dat ik uw Kamer zal zenden naar aanleiding van vragen (d.d. 21 februari jl.) van het lid Meijer (CDA).


5. Wet herstructurering varkenshouderij

2e generieke korting
In het licht van het succes van de Regeling beëindiging veehouderijtakken, de prognoses ten aanzien van het landelijk mestoverschot, de voorspoedig verlopen introductie van het integrale, op alle veehouderijsectoren gerichte volume-instrumentarium van het stelsel van mestafzetovereenkomsten en het expireren van de dierrechten op 1 januari 2005, komt de 2e generieke korting van de Wet herstructurering varkenshouderij naar mijn oordeel geen eigenstandige functie in het geheel van beleidsmaatregelen meer toe. Binnen afzienbare termijn zal ik een wetsvoorstel aan de Ministerraad aanbieden dat voorziet in het schrappen van deze korting. De 2e korting heeft thans - bij gebreke van de daarvoor ingevolge de wet benodigde uitvoeringsregelgeving - overigens geen feitelijke werking.Datum Kenmerk Paraaf: Vervolgblad 26 februari 2002 DL. 2002/237 5

Afroompercentage van 60% naar 25%
Evenmin zie ik reden om nog langer vast te houden aan het percentage van 60% bij de zogenoemde 'afroming' van varkensrechten bij overgang naar een ander bedrijf en bij bedrijfsoverdracht. Ik zal een algemene maatregel van bestuur in procedure brengen om dit percentage terug te brengen naar 25%, het percentage dat ook geldt voor de afroming van pluimveerechten en mestproductierechten. Dit nieuwe percentage geldt voor alle bij Bureau Heffingen ingediende kennisgevingen van overgang.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

mr. L.J. Brinkhorstreageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...