Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen Gemeente 's-Gravenzande 27-02-2002

Datum nieuwsfeit: 27-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente 's-Gravenzande
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente 's-Gravenzande


Voorlichtingspagina 27 februari 2002
Woensdag 6 maart: verkiezingen

Posters, advertenties, folders van politieke partijen: het is u vast niet ontgaan dat de verkiezingen eraan komen. Op woensdag 6 maart kunt u uw stem uitbrengen voor een nieuwe gemeenteraad. Misschien regent het of heeft u het die dag erg druk. Loop dan toch even het stembureau binnen en breng uw stem uit. Of regel bij volmacht dat een ander voor u stemt. Want op 6 maart krijgt u de beste gelegenheid om de politiek in uw gemeente voor de komende vier jaar te beïnvloeden. U stemt dan immers voor de samenstelling van de nieuwe gemeenteraad en deze bepaalt de komende vier jaar hoe de zaken in de gemeente worden geregeld.

Elke stem telt

Het klinkt afgezaagd, maar toch is het nog steeds waar. Bij de gemeenteraadsverkiezingen telt elke stem, ook de uwe. Soms kan één stem meer of minder op partij X die partij een zetel meer of minder opleveren.

Dat heeft te maken met de wijze waarop de raadszetels na de verkiezingen verdeeld worden. Een raadszetel heeft een bepaalde 'prijs', dat is de kiesdeler. De kiesdeler staat niet van tevoren vast, maar kan pas na de verkiezingen worden berekend. Dan wordt het aantal geldig uitgebrachte stemmen, bijvoorbeeld 8.500, gedeeld door het aantal beschikbare raadszetels in de gemeenteraad, bijvoorbeeld 17. De uitkomst van deze deling, 500, is de kiesdeler. Heeft partij X nu 999 geldige stemmen behaald, dan krijgt zij in de eerste verdeelronde slechts één raadszetel toebedeeld. Nu kan het gebeuren dat er na de eerste ronde nog zetels over blijven. Dat zijn de 'restzetels'. Die worden in een tweede ronde volgens een vrij ingewikkelde formule verdeeld. Dan kan partij X mogelijk nog een tweede zetel binnenhalen, maar meer zekerheid daarop biedt natuurlijk die éne extra stem.

Stemrecht

Niet iedereen mag stemmen. Wie op 6 maart nog geen achttien jaar is, moet nog een 'ronde' wachten. Als u geen Nederlander bent maar u woont wel vijf jaar of langer onafgebroken in Nederland en u heeft een geldige verblijfsvergunning, dan mag u ook stemmen.

Wie het recht heeft om te stemmen, heeft ook het recht om zich verkiesbaar te stellen voor een partij of groepering die aan de gemeenteraadsverkiezingen wil deelnemen. Om raadslid te kunnen worden moet u echter wel aan een aantal voorwaarden voldoen. U moet wonen in de gemeente waar u raadslid wordt en u mag in deze gemeente geen gemeenteambtenaar zijn. Deze laatste regel is bedoeld om belangenverstrengeling te voorkomen.

Oproepingskaart en volmachtstem

Een paar weken geleden hebben alle kiesgerechtigden een oproepingskaart thuisgestuurd gekregen. Op deze kaart staat het adres van het stembureau waar u kunt stemmen. Vergeet deze kaart niet mee te nemen; het is het bewijs dat u mag stemmen.

Misschien bent u op 6 maart niet in staat om zelf uw stem uit te brengen. Geen nood. U kunt iemand anders vragen om voor u te stemmen. Dit is de zogenaamde volmachtstem. Op de oproepingskaart staat hoe u dit regelt. Voorwaarde is wel dat die ander op hetzelfde stembureau moet stemmen als u. Dit kunt u controleren door de adressen van de stembureaus op uw oproepingskaarten met elkaar te vergelijken. Ook moet de 'gevolmachtigde' tegelijkertijd zijn of haar eigen stem uitbrengen.

Elektronisch stemmen

In 's-Gravenzande wordt gestemd met behulp van een elektronische stemmachine. Op het bedieningspaneel van een stemmachine staan alle partijen met hun kandidatenlijst afgebeeld. Dit is vergelijkbaar met het 'ouderwetse' stemformulier. Bij het elektronisch stemmen maakt u geen hokje rood, maar drukt u in plaats daarvan op één toets: de toets met de naam van de kandidaat van uw keuze. Deze naam verschijnt dan in het venster van de stemmachine. Als deze naam klopt met uw keuze, drukt u vervolgens op de rode stemknop. Daarmee bevestigt u uw keuze. U heeft nu gestemd.

Weet u niet zeker of u het goed doet of heeft u iets fout gedaan, dan kunt u altijd de hulp inroepen van de mensen achter de tafel. Dat zijn de leden van het stembureau en die zijn er om u te helpen.

Open tot 21.00 uur

De openingstijden van de stembureaus zijn dit jaar verruimd. U kunt op 6 maart vanaf half acht tot negen uur 's avonds op de stembureaus terecht. Alle tijd dus om uw stem uit te brengen. Klokslag negen uur gaan de stembureaus echt dicht. Dan wordt direct met het tellen van de stemmen begonnen. Dat gaat per computer, dus meestal is de uitslag van de verkiezingen al snel bekend.

Vanaf 21.00 uur bent u ook welkom in het stadhuis waar de uitslagen van alle stembureaus worden verzameld en waar de uitslag bekend wordt gemaakt.

Verkiezingsnieuws

Debatavond op maandag 4 maart

Twee dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen, op maandag 4 maart, is er in het stadhuis van 's-Gravenzande een debatavond. De lijsttrekkers van de politieke partijen die in 's-Gravenzande aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoen zullen dan met elkaar en met het publiek discussiëren over allerlei plaatselijke onderwerpen.
De avond wordt geleid door mevrouw Marijke Verbree en begint om 20.00 uur. U bent daarbij van harte welkom!

Internetsite

Op deze site onder de knop Verkiezingen staat de nodige informatie over de gemeenteraadsverkiezingen op 6 maart. Onder andere vindt u er de kandidatenlijsten en de programma's van de deelnemende partijen.

Raadsvergadering

Op dinsdag 5 maart vergadert de gemeenteraad in het stadhuis.

De vergadering begint om 19.30 uur. Voor het begin van de vergadering kunt u het woord voeren over punten die op de raadsagenda staan. U moet dat vooraf melden bij de bode en een formulier invullen met uw naam, adres en het onderwerp waarover u iets wilt zeggen.

De volgende voorstellen staan onder andere op de agenda:
* Wijziging regeling Stadsgewest Haaglanden
* Vaststelling Referendumverordening

* Plaatsing herdenkingsmonument en herinrichting gebied achter de Dorpskerk

* Voorbereidingsbesluit overeenkomstig artikel 21 Wet op de Ruimtelijke Ordening (Zeestraat 98)

* Wijziging verordening Marktgeld 2002

* Krediet inhuur menskracht voor handhaving in het kader van de ruimtelijke ordening

* Grondaan- en verkoop t.b.v. ontsluitingsweg nabij Teylingen
* Aankoop objecten aan de Woutersweg

* Krediet vervanging riolering in de Monsterseweg
* Krediet renovatie dierenwei en dierenverblijf/realisatie Natuur- en milieueducatief centrum

* Krediet reconstructie parkeerterrein Wattstraat
* Aanvullend krediet vervangend onderkomen voor beheerders van het Julianasportpark

* Rapport optimaliseren van wonen, zorg en welzijn voor ouderen in 's-Gravenzande

* Krediet ICT-faciliteiten gemeenteraad

* Wijziging Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2001
* Begrotingswijzigingen

De agendastukken voor de raadsvergadering kunt u vanaf vrijdag a.s. inzien bij het informatiepunt in de hal van het stadhuis (tijdens openingsuren) en in de bibliotheek aan het Zandeveltplein.
De raadsvoorstellen zijn ook te vinden op deze internetsite.
Voormalig woningbedrijf uit stadhuis

Alles voor huurwoningen: Van der Horstweg 10

Eind vorig jaar is het gemeentelijk Woningbedrijf 's-Gravenzande samengegaan met de woningstichting De Lier. De nieuwe organisatie heet nu Westland Wonen. Deze week verhuizen de 's-Gravenzandse medewerkers van Westland Wonen naar het nieuwe adres Van der Horstweg 10.
Dit betekent dat u vanaf 28 februari niet meer in het stadhuis terecht kunt voor zaken die te maken hebben met huurwoningen. In verband met de verhuizing is de vestiging 's-Gravenzande van Westland Wonen van 28 februari tot en met 4 maart gesloten.

Vanaf 5 maart is dus het adres voor inschrijven als woningzoekenden, het betalen van huur, het melden van reparaties en klachten en het aanvragen van huursubsidie: Van der Horstweg 10, 's-Gravenzande, tel. 282300.

Kapvergunning

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen een kapvergunning te verlenen aan:

* de heer Roessen voor het kappen van diverse bomen in de tuin van zijn woning aan de Groeneweg 1;

* HBG Vastgoed, namens de heer P.J. Litjens, voor het kappen van drie knotpopulieren in de achtertuin van zijn woning aan de Regulierenstraat 17.

Over dit voornemen kan een ieder binnen vier weken na publicatie schriftelijk of mondeling zijn/ haar zienswijze kenbaar maken. De stukken liggen ter inzage in het stadhuis bij de balie van kamer 201 op de 2e etage.

Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 207, 2690 AE 's-Gravenzande.

Bouwplannen

Aangemelde bouwplannen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

P. Doelman

Dakkapel

Mr. Schokkingstraat 10

Aangevraagde bouwvergunningen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

L. Dekker

Uitbouw

Van Lennepstraat 21

P.M. Grendel

Opbouw

Hoflaan 74

W.A. Beekenkamp v.o.f.

Warenhuis, bedrijfsruimte, silos

Nabij Naaldwijkseweg 205

Aangevraagde sloopvergunningen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

W.A. Beekenkamp v.o.f.

Bedrijfsruimte, gedeelte warenhuis

Nabij Naaldwijkseweg 205

Geaccepteerde bouwmeldingen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

G. Klop

Blokhut

Zandeveltweg 49

P. Kuijvenhoven

Serre

Sand-Ambachtstraat 55

Verleende bouwvergunningen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

G.J.J. Stolze

Watersilo

Noordlandseweg 53

A.N. de Haas

Dakkapel (voorgevel)

Naaldwijkseweg 157

J.G.M. Wissenburg

Dakkapel (voorgevel)

Eikenlaan 88

H. van den Burg

Bedrijfsruimte

Maasdijk 81B

Verleende sloopvergunningen/meldingen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

Westland Wonen

Asbesthoudende materialen

Mr. Meinertzhagenstraat 14

Westland Wonen

Asbesthoudende materialen

D. v.d. Kasteeleplein 69

Informatie over aangemelde bouwplannen en aangevraagde bouwvergunningen kunt u krijgen bij de afdeling Bouwen en Milieu in het stadhuis, kamer 112. Op deze afdeling liggen ook gedurende zes weken de verleende bouwvergunningen ter inzage. Binnen deze periode kunnen belanghebbenden tegen deze besluiten schriftelijk gemotiveerd bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift moet worden gezonden aan het College van burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande. In de linkerbovenhoek van de enveloppe moet de aanduiding 'bezwaarschrift Awb' zijn vermeld.


Wet milieubeheer

Actualisatievergunningen

Burgemeester en wethouders van s-Gravenzande maken bekend, dat zij voornemens zijn op grond van artikel 8.22 Wet milieubeheer de volgende vergunningen te actualiseren.

1. Glastuinbouwbedrijf Kwekerij Kees Helderman, Poelkade 18, actualisatie oprichtingsvergunning van 19 juli 1994;
2. Glastuinbouwbedrijf Firma P.J.N. Enthoven., Rusthovenlaan 28, actualisatie oprichtingsvergunning van 12 september 1995;
3. Glastuinbouwbedrijf V.O.F. G. van der Hout en Zn., Parallelweg 41, actualisatie oprichtingsvergunning van 1 november 1994;
4. Glastuinbouwbedrijf Firma V.J. van Daalen en Zn., Maasdijk 52, Actualisatie oprichtingsvergunning van 30 mei 1995.

De ontwerp-beschikkingen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 28 februari 2002 gedurende 2 weken ter inzage bij de afdeling Bouwen en Milieu in het stadhuis. Inzage kan iedere werkdag van 9.00 tot 16.00 uur en elke maandag van 9.00 tot 19.00 uur. Bij inzage op maandagavond dient u van te voren telefonisch contact op te nemen met mevrouw W. van Wijk op telefoonnummer 43 01 84.

Gedurende 2 weken na de dag van publicatie kan een ieder tegen de ontwerpen van bovengenoemde besluiten bedenkingen inbrengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 207, 2690 AE te s-Gravenzande.

Afvalwijzer

Gemeentewerf
Fultonstraat 3
Openingstijden: maandag van 13.00 tot 15.00 uur en iedere eerste zaterdag van de maand van 8.30 tot 11.30 uur. Informatie: 416286

Recycling
Hoflaan 28
Openingstijden: donderdag van 19.00 tot 20.00 uur (alleen brengen, geen verkoop), vrijdag van 19.00 tot 20.30 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Informatie: 418105

Recycling

Recycling 's-Gravenzande stimuleert door inzameling en verkoop het hergebruik van in goede staat verkerende huisraad. De opbrengst komt jaarlijks ten goede aan tientallen projecten in derdewereldlanden en landen in Oost-Europa. Meubilair, huishoudelijke apparaten, kleding en gereedschap kunt u brengen naar de Recycling, het liefst op donderdag of zaterdag (zie openingstijden).

Groen of grijs?

Volgende week (4 tot en met 8 maart) worden de groene minicontainers geleegd.

Let op: zet minicontainers alleen op de ophaaldag zelf aan de straat. Het is verboden ze de avond ervoor al neer te zetten.

Grof huisvuil

Grof huisvuil is al het huishoudelijk afval dat niet past of hoort in een minicontainer. Voorbeelden: bedden, spiralen, grof tuinafval en tuinmeubelen.

U kunt grof huisvuil op drie manieren kwijt:

* U kunt het zelf wegbrengen naar de gemeentewerf (zie openingstijden).

* Het wordt gratis op afroep bij u opgehaald. U kunt hiervoor de speciale Grof vuillijn bellen: 421906. Er wordt dan met u een afspraak gemaakt wanneer het wordt opgehaald; dit is afhankelijk van het soort grof vuil.

* Wilt u tussentijds van uw grof vuil af, dan kost dat 34. Dit bedrag moet vooraf betaald worden aan de kassa van de gemeentewerf. Daarna wordt het grof vuil bij u opgehaald.

Grof huisvuil dient zoveel mogelijk gescheiden te worden aangeleverd. Grof tuinafval ontdoen van wortels en grond.

Puin

Voor puin geldt een andere regeling dan normaal grof huisvuil. U kunt het brengen naar de gemeentewerf (zie openingstijden). De eerste m³ is gratis, voor meer betaalt u 11.30 per m³.

Let op: het puin moet schoon zijn, dus niet vervuild met grond, eterniet e.d.

Chemisch afval

U kunt met chemisch afval terecht bij de gemeentewerf (zie openingstijden) of bij de chemokar die enkele keren per jaar door de gemeente rijdt. De komst van de chemokar wordt altijd apart aangekondigd op deze pagina.

Asbest

Particulieren kunnen asbest gratis afgeven bij de gemeentewerf. U dient hiervoor minimaal 5 werkdagen van tevoren een vergunning aan te vragen in het stadhuis. Het asbest moet verpakt zijn in doorzichtig, niet-luchtdoorlatend materiaal, zoals dik plastic. Dit is te koop bij tuinbouwtoeleveranciers. Asbest platen moeten per stuk zijn verpakt en mogen niet worden gebroken.

Oud papier

Oud papier kunt u de komende dagen inleveren bij de volgende scholen:
* Eikenhorst, Jade 3 op schooldagen tot 16.00 uur, woensdag tot 12.00 uur (in bundels/doosjes bij fietsenberging);
* De Zandhorst, gebouw Ds. Van Geest, Naaldwijkseweg 28 op schooldagen tussen 8.15 en 15.30 uur, op woensdag van 8.15 tot 12.15 uur (niet na schooltijd).

Verder kunt u oud papier kwijt bij:

* de papiercontainer van de beide voetbalverenigingen op het Julianasportpark, ingang Wattstraat;

* de papiercontainer bij de milieu-eilanden;
* de gemeentewerf in de Fultonstraat (zie openingstijden).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...