Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Op de agenda van de februarizitting van het Europees ESC: adviezen o..

Datum nieuwsfeit: 28-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: European Commission
Zoek soortgelijke berichten

European Commission

CES/02/14 Brussel, 28 februari 2002

Op de agenda van de februarizitting van het Europees ESC: adviezen over de toegankelijkheid van websites van de overheid en over de toekomst van de communautaire tabakssubsidies

N.B.: Zie perscommuniqué nr. 12/2002 voor meer details over de tijdens de zitting gehouden toespraak van de heer Dehaene over de werkzaamheden van de Europese Conventie en de rol van het ESC daarin.


- Nieuw advies over toegankelijkheid van websites voor gehandicapten
Ruw geschat zijn er 37 miljoen gehandicapten in Europa en velen van hen stuiten op allerlei problemen als zij proberen toegang te krijgen tot websites op het internet. Er bestaat dan ook een reëel gevaar dat een belangrijk gedeelte van de bevolking maatschappelijk buitengesloten raakt als bij de ontwikkeling van websites - en met name on line-overheidsdiensten geen rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften van deze burgers.

Op woensdag 20 februari 2002 heeft het Europees ESC met vrijwel algemene stemmen (geen stemmen tegen, 1 onthouding) een advies over dit onderwerp goedgekeurd*. Rapporteur was de heer Cabra de Luna, die deel uitmaakt van de ESC-groep "Diverse werkzaamheden" en directeur is bij de Spaanse liefdadigheidsstichting ONCE. Volgens het ESC is er behoefte aan gezamenlijke opleidingsactiviteiten waaraan zowel ontwerpers van websites als vertegenwoordigers van gehandicaptengebruikers deelnemen.

Het ESC vreest voorts dat verschillende lidstaten ervan uitgaan dat het aanpassen van de websites van hun overheidsdiensten buitensporig veel geld gaat kosten hetgeen volgens het ESC gewoon een misvatting is.

Ondertussen verbindt het ESC er zich toe zijn eigen website voor burgers met bijzondere behoeften toegankelijk te maken. Het streeft ernaar om deze doelstelling voor 2003, het Europees jaar van de gehandicapten, te realiseren. Vanuit technisch oogpunt gaat het er niet om een "parallelle" site voor gehandicapten te creëren, maar wel om de hele site voor iedereen volledig toegankelijk te maken.

Tijdens een persconferentie vóór de goedkeuring van dit advies onderstreepte de heer Cabra de Luna de dringende behoefte aan een richtlijn op dit gebied. Hij verklaarde dat "het ESC zich bewust is van de noodzaak zoveel mogelijk burgers te laten profiteren van de voordelen van de informatiemaatschappij"; het bedrijfsleven, vakverenigingen en maatschappelijke organisaties in het algemeen hebben daarbij een cruciale rol te spelen. Ook voor de particuliere sector is het economisch verantwoord websites voor gehandicapten toegankelijk te maken. De heer Cabra de Luna stelde tot slot: "Het is niet in het belang van het bedrijfsleven om ongeveer 10% van zijn potentiële afnemers uit te sluiten en dat is wat zal gebeuren als commerciële websites dit initiatief niet volgen."


*Volledige titel: Toegankelijkheid van websites van de overheid en de inhoud daarvan.


- Levendige discussie over de toekomst van de tabakssubsidies in de EU
Op de eerste dag (20/2) van de februarizitting van het Comité is er een levendige discussie gehouden over het ESC-ontwerpadvies betreffende het voorstel van de Commissie inzake de Premies voor tabaksbladeren en de garantiedrempels per lidstaat en per soortengroep voor de oogsten 2002, 2003 en 2004. In het door de heer Liolios (Diverse werkzaamheden, Griekenland) opgestelde ontwerpadvies wordt de aandacht gevestigd op de problemen van de tabakstelers en de noodzaak de subsidies op het huidige peil te handhaven. De rapporteur wees er tijdens de zitting op dat vooral kleine familiebedrijven in de sector werkzaam zijn en met name vele vrouwen, die in hun bestaan zouden worden bedreigd als de subsidies werden teruggeschroefd. De tabaksteelt is voorts ook van belang voor de bescherming van het landschap en de instandhouding van landbouwactiviteiten in gebieden in de EU die anders ontvolkt zouden raken.

In een tegenadvies - ingediend met de steun van o.m. de consumentengroep binnen het Comité werd gesteld dat het niet logisch en verkeerd is de kwestie van de tabaksproductie los te zien van met tabaksgebruik verbonden volksgezondheidsproblemen. Deze tekst, waarin het Commissievoorstel (waarin het voornemen wordt geuit de tabakssubsidies geleidelijk af te bouwen) volledig wordt onderschreven, werd met een kleine meerderheid van stemmen verworpen.

Nadat vertegenwoordigers van tabakstelers een aantal andere wijzigingsvoorstellen hadden voorgelegd, werd op basis van het originele maar aangepaste ontwerpadvies van de heer Liolios een compromisvoorstel goedgekeurd. Daarin onderschrijft het Comité in principe de benadering van de Commissie maar merkt het tegelijk op dat de discussie over de toekomst van de GMO voor de tabaksector open blijft, in afwachting van studies die de Commissie in de loop van 2002 zal voorleggen. Gelet op het belang van de tabaksteelt voor een aantal regio's en het feit dat vooral kleine bedrijven hierbij betrokken zijn, roept het Comité de Commissie voorts op om "onmiddellijk werk te maken van kadervoorstellen voor alternatieve oplossingen". Het gewijzigde ontwerpadvies werd met 55 stemmen vóór en 34 stemmen tegen, bij 3 onthoudingen, goedgekeurd.


- ESC kritisch over voorstellen van de Commissie ter bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest

Tijdens de februarizitting werd een advies over de Bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest op het werk met 62 stemmen vóór en 14 stemmen tegen, bij 3 onthoudingen, goedgekeurd. Rapporteur was de heer Etty, een Nederlands lid van de werknemersgroep. Aangezien asbesthoudende producten niet langer in de EU mogen worden verwerkt, had het door de Commissie voorgestelde nieuwe instrument kunnen worden geconcentreerd op maatregelen ter verbetering van de bescherming van personen die nog steeds aan risico's worden blootgesteld omdat zij in hun werk te maken krijgen met bestaande asbestproducten (sloop-, onderhouds-, herstel- en verwijderingswerkzaamheden e.d.). Helaas zijn sommige onderdelen van het Commissiedocument nog steeds toegesneden op een omgeving waarin asbest wordt geproduceerd.

Het Comité betreurt dat er geen specifieke maatregelen zijn genomen op een aantal gebieden als toezicht op de gezondheid, registratie, voorlichting en scholing, de risico's waarmee zelfstandigen te maken hebben, evenmin als voor een betere erkenning van asbestgerelateerde ziekten als beroepsziekte.


- Betrekkingen tussen de Europese Unie en de landen van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied

Op 21 februari heeft het ESC een initiatiefadvies over de Betrekkingen tussen de Europese Unie en de landen van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied met een ruime meerderheid goedgekeurd. Rapporteur was de heer Gafo Fernández, een Spaans lid van de werkgeversgroep binnen het Comité.

In dit ruim opgevatte advies wordt een uitvoerige analyse gemaakt van de betrekkingen tussen de EU en Mexico, Midden-Amerika en het Caribisch gebied, de Andesgemeenschap, Mercosur en Chili. Voorts ontplooit het ESC een aantal discussieonderwerpen met het oog op de tweede bijeenkomst van vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties in de EU, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (te houden in Madrid op 17-19 april 2002). Zo zou het een goede zaak zijn als:

* de EU en de landen van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied een doelgericht beleid uitstippelen op terreinen als emigratie, onderwijs, toepassing van duurzame ontwikkelingsmodellen en technologie-overdracht;

* er formules worden uitgewerkt om alle mogelijke maatschappelijke organisaties - met inachtneming van hun handelingsvrijheid - te versterken; en

* Sociaal-Economische Raden of soortgelijke instellingen worden opgericht.

N.B.: Advies over de sociale verantwoordelijkheid van ondernemingen: met meerderheid van stemmen werd besloten de goedkeuring van dit advies tot de volgende zitting uit te stellen.

Tijdens de zitting werden nog de volgende adviezen goedgekeurd:

Biotechnologie (Mededeling)

Rapporteur : de heer Bedossa (gr. III - F)

Strategie duurzame ontwikkeling (vervolg van initiatiefadvies)

Rapporteur : de heer Cabra de Luna (gr. III - E)

Deelnameregels- zesde OTO-kaderprogramma

Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de regels inzake de deelneming van ondernemingen, onderzoekscentra en universiteiten en de regels inzake de verspreiding van de onderzoeksresultaten ter uitvoering van het kaderprogramma van de Europese Gemeenschap

Rapporteur : Mr Malosse (gr. I - F)

Zoönoses

Rapporteur : mevrouw Davison (gr. III VK)

Dierenbescherming/Experimentele en andere wetenschappelijke doeleinden

Rapporteur : de heer Jaschick (gr. III - D)

Dopvruchten/sint-jansbrood - hazelnoten

Rapporteur : de heer de las Heras Cabañas (gr. III - E)

De volledige tekst van bovenstaande adviezen in alle 11 officiële EU-talen zal binnenkort

beschikbaar zijn op de website van het ESC: www.esc.eu.int

Voor verdere informatie over het ESC en zijn werkzaamheden of om een zitting bij te wonen kunt u contact opnemen met Nick FOSTER, afdeling pers en voorlichting (tel.: 32-2/546.92.07; e-mail: (press@esc.eu.int)).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie