Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Barneveld 28-02-2002

Datum nieuwsfeit: 28-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Barneveld
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Barneveld


week 09 - 28 februari 2002

* OUD PAPIER

* OPENINGSTIJDEN VAN 2 BALIES VERRUIMD EN SLUITING OP VRIJDAGMIDDAG
* U KOMT TOCH OOK OP WOENSDAG 6 MAART!

* ZITTING CENTRAAL STEMBUREAU BEKENDMAKING UITSLAG VERKIEZING
* UITOEFENING VAN HET KIESRECHT DOOR PERSONEN DIE IN DIENSTBETREKKING ZIJN

* VERGADERING RECONSTRUCTIECOMMISSIE GELDERSE VALLEI/UTRECHT-OOST
* PRESENTATIE RESULTATEN GELUIDSONDERZOEK HARSELAAR
* SCHULDPROBLEMEN?

* ROTONDE BURGEMEESTER KUNTZELAAN VAN DOMPSELAERSTRAAT IS VEILIG!
* PIANOTRIO & GITAARKWARTET

* LAATSTE WEEK GRAFIEK VOOR 111 PIEK!

* VERKEERSMAATREGEL

* BOUWEN

* RUIMTELIJKE ORDENING

* MILIEU

* AGENDA

OUD PAPIER

HUIS-AAN-HUIS:

Zaterdag 2 maart: Barneveld
Woensdag 6 maart: Kootwijk

Informatienummer huis-aan-huis inzameling: (06) 53 57 20 43

BRENGEN NAAR:

Voorthuizen
Hervormde Gemeente, vrijdag 1 maart van 13.30 17.00 uur en zaterdag 2 maart van 9.30 12.00 uur, container bij Bethabara tegenover Avondrust. Voor meer informatie: Dhr. Van Maanen, tel. (0342) 47 13 46.

Barneveld
Oudervereniging Antoniusschool, elke 1e en 3e zaterdag van de maand van 10.00 12.00 uur en iedere woensdag van 08.30 12.30 uur, container op de parkeerplaats van het Ds. Mensingapad tegenover De Schakel. Voor meer informatie: Dhr. A. Bos, tel. (0342) 49 27 69.

De Rozelaar, 5 maart een container vanaf 8.30 16.00 uur bij de Rozelaar, Rozenstraat 9. Voor meer informatie: Dhr. E. Gorissen, tel. (0342) 41 33 34.

OPENINGSTIJDEN VAN 2 BALIES VERRUIMD EN SLUITING OP VRIJDAGMIDDAG

Het aantal bezoekers aan de balie Leven en Reizen neemt door de gewijzigde procedure voor de afgifte van reisdocumenten toe. Zo moeten bijvoorbeeld ook kinderen meekomen met de aanvraag voor een paspoort of identiteitsbewijs. Om de bezoekers goed te kunnen ontvangen zonder al te lange wachttijden is besloten om de openingstijden te verruimen. De middagpauzes vallen weg en de openingstijd is een half uur verlengd. De balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving past de openingstijden ook aan.

Vanaf 1 maart gelden dus de volgende openingstijden voor de balies Leven en Reizen en Bouwen, Wonen en Leefomgeving:

Maandag: 08.30 - 16.30 uur
Dinsdag: 08.30 - 16.30 uur, uitsluitend voor de balie Leven en Reizen doorlopend tot en met 20.00 uur
Woensdag: 08.30 16.30 uur
Donderdag: 08.30 16.30 uur
Vrijdag: 08.30 12.30 uur

De openingstijden van de balie Werk, Zorg en Inkomen en de balie Openbare Werken blijven onveranderd!

Vanaf 1 maart aanstaande is het gemeentehuis op de vrijdagmiddag gesloten. Dit betekent dat de recepties onbemensd zijn en dat de hoofdingang op slot gaat.

U KOMT TOCH OOK OP WOENSDAG 6 MAART!

Op woensdag 6 maart mogen we u toch ook verwachten in één van de 25 stembureaus in de gemeente Barneveld? U kunt er tussen 7.30 en 21.00 uur uw stem uitbrengen voor een nieuwe gemeenteraad.

Nieuwe wet voor het gemeentebestuur
In maart 2002 worden de verhoudingen tussen burgemeester, wethouders, raadsleden en ambtenaren in de gemeente gewijzigd. Op 26 februari jl. heeft de Eerste Kamer de wet over dualisering van het gemeentebestuur aangenomen. De wet is gemaakt om de belangstelling voor het gemeentebestuur te laten herleven door de verantwoordelijkheden van raad en college duidelijk van elkaar te scheiden. Beter inzicht in hoe het werkt, maakt de lokale politiek aantrekkelijker. Op die manier kunt u als inwoner goed zien wat de gemeente precies doet en of dat klopt met de plannen en beloften bij de verkiezingen. Bij het stembureau kunt u een folder meenemen over deze nieuwe wet.

Week van de politiek
Deze week worden er veel activiteiten georganiseerd om de kiezer duidelijk te maken wat de standpunten van de politieke partijen zijn. Zo organiseert de Barneveldse Krant politieke avonden in diverse kernen en u kunt naar Radio Barneveld luisteren voor meer politieke informatie. Op maandag 4 maart zendt radio Barneveld gesprekken uit met de fractievoorzitters van de politieke partijen, op dinsdag 5 maart kunt u luisteren naar een verslag van de drie politieke debat avonden die deze week georganiseerd worden door de Barneveldse Krant. Op woensdag 6 maart is er een live verslag vanuit het gemeentehuis over de verkiezingsuitslagen. Op donderdag 7 maart is er een nabeschouwing op de verkiezingen. Alle uitzendingen beginnen om 19.00 uur op 107.6 FM of op de kabel 93.1 FM

Uitslagenavond
Direct na 21.00 uur worden de stemmen geteld. In het gemeentehuis wordt de voorlopige uitslag bekend gemaakt. U bent van harte welkom om dit spannende moment mee te maken! Vanaf 21.00 uur bent u van harte welkom in het bedrijfsrestaurant om de de verkiezingsuitslagen uit eerste hand te horen. Zodra de voorlopige uitslag er is zal dit ook diezelfde avond op de website te lezen zijn: www.barneveld.nl Op basis van het aantal stemmen worden de 29 zetels verdeeld en wordt de gemeenteraad gevormd. Die raad kiest vervolgens de wethouders. De installatie van de nieuwe gemeenteraad vindt plaats op donderdag 14 maart a.s. in het Johannes Fontanus College aan de Rebellaan te Barneveld. Dit omdat de raadzaal wegens verbouwing gesloten is.

De keuze is aan u. U mag zelf kiezen en u bent van harte uitgenodigd om aan de verkiezingen mee te doen. Want echt: stemrecht is één van de mooiste democratische rechten die u heeft!

ZITTING CENTRAAL STEMBUREAU BEKENDMAKING UITSLAG VERKIEZING

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 6 maart 2002 gehouden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt bekend, dat op vrijdag 8 maart 2002 om 10.00 uur 's ochtends, een openbare zitting van het centraal stembureau plaatsvindt, waarin de uitslag van de verkiezing wordt bekendgemaakt.

Plaats: Barneveld De voorzitter voornoemd,
Datum : donderdag 28 februari 2002 W.A. Burgering

UITOEFENING VAN HET KIESRECHT DOOR PERSONEN DIE IN DIENSTBETREKKING ZIJN

De burgemeester van Barneveld herinnert in verband met de op woensdag 6 maart 2002 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente aan de onderstaande bepalingen van de Kieswet.
1. Volgens artikel J 10 van de Kieswet is iedere werkgever verplicht te zorgen, dat iedere stemgerechtigde werknemer, die bij hem/haar in dienstbetrekking is, gelegenheid ontvangt om aan de verkiezingen deel te nemen, voor zover hij/zij dat niet buiten zijn werkuren kan doen. Deze verplichting geldt niet ten aanzien van de werknemers, die binnen de voor de stemming bepaalde tijd geen dienst verrichten in een gemeente, waar zij aan de stemming kunnen deelnemen, of in een aangrenzende gemeente. Indien laatstgenoemde werknemers evenwel, om aan de stemming deel te nemen, niet langer dan twee achtereenvolgende uren behoeven te verzuimen, geldt vorengenoemde verplichting van de werkgever wel.
2. Op grond van artikel Z 9 van de Kieswet wordt de werkgever die de hierboven vermelde, hem/haar opgelegde verplichting niet nakomt, gestraft met hechtenis van ten hoogste veertien dagen of geldboete van de tweede categorie.

Plaats: Barneveld De burgemeester voornoemd,
Datum : donderdag 28 februari 2002 W.A.Burgering

VERGADERING RECONSTRUCTIECOMMISSIE GELDERSE VALLEI/UTRECHT-OOST

Hoe ziet de toekomst van het gebied Gelderse Vallei en Utrecht-Oost er uit? Wie gaat wat doen en wanneer?
Dat zijn de vragen die de reconstructiecommissie in oprichting behandelt. Deze commissie is ingesteld door Gedeputeerde Staten van Gelderland en Utrecht, het dagelijks bestuur van de provincies.

De reconstructiecommissie i.o. heeft de opdracht gekregen een reconstructieplan voor de Gelderse Vallei en Utrecht-Oost op te stellen. Dit plan moet leiden tot een goede ruimtelijke structuur van landbouw, natuur, bos, landschap, recreatie, water, milieu, woon-, werk- en leefklimaat en infrastructuur.

De bijeenkomsten van de reconstructiecommissie i.o. zijn openbaar tenzij anders vermeld. U bent van harte welkom.

De reconstructiecommissie Gelderse Vallei/Utrecht-Oost vergadert eenmaal per 6 weken. De eerstvolgende vergadering van de reconstructiecommissie is op 8 maart 2002 in kamer 551 van het gemeentehuis van Ede. Vanaf 14 uur kunt u de vergadering bijwonen. Aansluitend komt het bestuur van de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei bijeen. Op de agenda staat:

Reconstructieaangelegenheden

1. Opening

2. Concept verslag vergadering 25 januari 2002
3. Mededelingen

1. Voortgang Regeling Beëindiging Veehouderijtakken
2. Vaststellen vergaderdata 2002

4. Tussenevaluatie interactieve bijeenkomsten
5. Advies over de richtlijnen van de Commissie m.e.r.
6. Projectvoorstellen derde Architectuurnota
7. Visie van NVV/NVM op de landbouw SVGV-aangelegenheden
8. Meerjarenprogramma biologische landbouw
9. Samenvoegen van nevenvestigingen

10. Kaderbrief 2003 gebiedsgericht beleid plattelandsontwikkeling
11. Rondvraag, sluiting

Het werkgebied van de reconstructiecommissie strekt zich uit van de Randmeerkust in het noorden tot de bosgrens van de Veluwe in het oosten, de Rijn in het zuiden en de grens van het concentratiegebied in het westen.

PRESENTATIE RESULTATEN GELUIDSONDERZOEK HARSELAAR

Op 12 maart aanstaande om 16.00 uur is er een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis over de resultaten van het geluidsonderzoek op bedrijventerrein Harselaar.
In de periode van juni 2001 tot en met januari 2002 is een zogenoemd akoestisch- ofwel geluidsonderzoek uitgevoerd.

In de Wet Geluidhinder is bepaald dat op bedrijventerreinen waar vestigingsmogelijkheden bestaan voor bedrijven die geluidhinder kunnen veroorzaken, een geluidszonering moet worden vastgesteld. De gemeente Barneveld is bezig met de herziening van het bestemmingsplan voor Harselaar-West en met de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein aan de zuidzijde van Harselaar (Harselaar-Zuid). Op het totale bedrijventerrein Harselaar wil de gemeente ook vestigingsmogelijkheden bieden aan bedrijven die geluidhinder kunnen veroorzaken. Geluidzonering is dus nodig.
Een vertegenwoordiger van het adviesbureau Schoonderbeek & Partners die het onderzoek heeft uitgevoerd, geeft een toelichting op de uitkomsten van het akoestisch onderzoek en het hierbij horende zonevoorstel. Daarna zal een medewerker van de afdeling milieu ingaan op het vervolg van het uitgevoerde akoestisch onderzoek en het zonevoorstel.

Heeft u belangstelling voor deze bijeenkomst, noteer dan alvast deze datum in uw agenda. Belanghebbenden ontvangen nog een persoonlijke uitnodiging voor deze bijeenkomst.

SCHULDPROBLEMEN?
Verschillende instellingen bieden hulpverlening

Sinds oktober 2000 werken de gemeente Barneveld, HdS thuiszorg & maatschappelijk werk en het Maatschappelijk Werk Veluwe samen in een project Integrale Schuldhulpverlening. Het doel van dit project is om hulp te bieden aan inwoners van de gemeente Barneveld met schuldproblemen die ondersteuning nodig hebben bij het vinden van een oplossing.
Mensen die een beroep willen doen op deze vorm van dienstverlening kunnen terecht bij een van de genoemde instellingen die bij het project is aangesloten.

Diverse hulpmogelijkheden
Om de problemen aan te pakken, hebben de medewerkers van het project informatie nodig over de financiële situatie van de cliënt; over inkomen, schulden, de aflossingen, vaste lasten en andere uitgaven. Op basis van deze gegevens bekijken de medewerkers hoe de cliënt geholpen kan worden.

Er zijn verschillende hulpmogelijkheden:

* Bemiddeling tussen de cliënt en zijn schuldeiser(s). Er wordt een afspraak gemaakt met iedere schuldeiser over de hoogte van het bedrag dat de cliënt maandelijks moet aflossen. In het algemeen geldt daarvoor een termijn van 3 jaar.

* Alle schulden bij elkaar voegen zodat de cliënt maar één nieuwe schuld overhoudt. Er wordt dan een lening aangevraagd bij de afdeling Werk, Zorg & Inkomen van de gemeente Barneveld waarmee de bestaande schulden ineens worden afgelost. Afhankelijk van het inkomen en de totale schuld is het mogelijk dat een deel van de schulden wordt kwijtgescholden door de schuldeisers. Het doel van deze regeling is de totale schuld zo te verlagen dat de cliënt in staat is de nieuwe lening in principe binnen 3 jaar af te lossen. We kunnen een schuldregeling alleen treffen als alle schuldeisers meewerken.

* Begeleiding door de medewerkers van het project. De bedoeling van deze begeleiding is, dat de cliënt na verloop van tijd, in elk geval na afloop van de schuldregeling, zijn financiën weer zelfstandig kan beheren.

Afspraken maken
Schuldhulpverlening heeft alleen kans van slagen als de cliënt bereid is om zich te houden aan gemaakte afspraken. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en houden o.a. het volgende in:
* De cliënt verstrekt alle informatie over betalingsverplichtingen, zowel van vaste lasten als van aflossingen;
* De cliënt verleent toestemming om informatie in te winnen bij schuldeisers en de instanties waaraan hij de vaste lasten betaalt;
* De cliënt maakt geen nieuwe schulden en bestaande schulden mogen niet groter worden.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over het bovengenoemde project, dan kunt u (dagelijks) terecht bij de volgende adressen:

* Gemeente Barneveld afdeling Werk, Zorg & Inkomen, Raadhuisplein 2, Barneveld tel. (0342) 495911. Spreekuur: maandag t/m donderdag 8.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

* HdS Thuiszorg en Maatschappelijk werk, Amersfoortsestraat 18, Barneveld tel. (0342) 417641 Spreekuur: maandag t/m vrijdag 8.30 tot 9.30 uur.

* Maatschappelijk Werk Veluwe, Wethouder Rebellaan 132, Barneveld tel. (0900) 8833. Spreekuur: 8.30 tot 9.30 uur

ROTONDE BURGEMEESTER KUNTZELAAN VAN DOMPSELAERSTRAAT IS VEILIG!

In de afgelopen week zijn er in diverse kranten artikelen gepubliceerd over de verkeersveiligheid op de rotonde Burgemeester Kuntzelaan Van Dompselaerstraat. De rotonde zou volgens De Telegraaf, gebaseerd op een rapportage van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland (ROVG), zelfs de meest onveilige van Nederland zijn. Dat er sprake is van een misverstand willen we u onze hoedanigheid van wegbeheerder in deze bijdrage toelichten.

Het ROVG heeft zeer recent een rapportage uitgebracht over de gevaarlijke wegvakken, de weggedeelten tussen twee kruisingen, in Gelderland in de periode 1998-2000. In een overzicht staat het wegvak Burgemeester Kuntzelaan tussen de Wilhelminastraat en genoemde rotonde als gevaarlijkst aangegeven: 27 geregistreerde ongevallen. Het ROVG drukt de gegevens uit in aantal ongevallen per 100 meter wegvaklengte. Omdat het bedoelde wegvak 20 meter lang is, is het aantal geregistreerde ongevallen (27) met de factor 5 vermenigvuldigd.

Uit een nadere analyse blijkt dat 75% van de geregistreerde ongevallen heeft plaatsgevonden op het naastgelegen parkeerterrein Meuleneind. Het betrof dan met name blikschade door het manoeuvreren op het parkeerterrein. Daarnaast zijn enkele ongevallen op de kruising met de Wilhelminastraat en op de rotonde, ten onrechte, aan het wegvak toegekend.

Zowel op het wegvak Burgemeester Kuntzelaan als op de rotonde met de Van Dompselaerstraat is dus geen sprake van de gesuggereerde hoge verkeersonveiligheid!

PIANOTRIO & GITAARKWARTET

Zaterdag 2 maart 2002 om 20.00 uur zullen in de Fortisdocentenconcertserie optreden:
Een pianotrio, bestaande uit 3 docenten van de Muziekschool Barneveld: Wilco de Bruijn, viool; Benette Sjollema, cello en Joke van Kregten, piano. Dit pianotrio is dit jaar gevormd en zaterdag 2 maart is het debuut van dit trio met een pianotrio van Haydn en Dvorak.

Het tweede gedeelte van het concert zal muzikaal worden ingevuld door 4 gitaristen, die in verschillende samenstelling zullen spelen. Coen Beijer, de nieuwe gitaardocent van de muziekschool zal worden vergezeld door Jan Gemke op flamencogitaar, Erik Rutjes op elektrisch gitaar en Iris Sigtermans op basgitaar.
Als u houdt van piano-, cello-, viool- of gitaarmuziek kom dan zaterdag 2 maart aanstaande naar de Bethelkerk in Barneveld en geniet van een heel afwisselend programma.

LAATSTE WEEK GRAFIEK VOOR 111 PIEK!

Tijdens de grafiekmanifestatie in Veluws Museum Nairac te Barneveld is nog tot en met 9 maart 2002 mogelijkheid om voor de oude prijs van 111 gulden een kunstwerk te kopen.
Deze manifestatie, waaraan ruim 60 kunstenaars deelnemen, wordt dit jaar georganiseerd door het Amersfoorts Kunstenaarsgenootschap De Ploegh, Museum Flehite Amersfoort en Veluws Museum Nairac Barneveld. Al gedurende 20 jaar is het mogelijk om tijdens deze tentoonstelling voor het aantrekkelijke bedrag van 111 gulden een kunstwerk aan te kopen. Na afloop worden de prenten weer voor de gewone prijs verkocht, die enkele honderden guldens hoger ligt. Het groeiend aantal trouwe bezoekers bouwt, door ieder jaar iets aan te kopen, een aantrekkelijke collectie moderne kunst op. Er wordt gestreefd naar kwaliteit en laagdrempeligheid. Zo is kunst in ieder geval één keer per jaar betaalbaar voor iedereen.
De tentoonstelling in Galerie de Ploegh en Museum Flehite te Amersfoort liep tot en met 25 februari.

Elke druktechniek is te vinden tijdens de expositie. Behalve grafici doen ook fotografen, edelsmeden, en een beeldhouwer mee. Ook zij bieden tijdens deze periode werk aan tegen dezelfde aantrekkelijke prijs. Voorbeelden van enkele kunstenaars die meedoen: Enric Adsera Riba, Olivier Julia, Marc Visione, Nicole Montagne, Gijs Keizer, Monika Buch, Joop Vegter, Jeroen Hermkens Ton Postma en Jaap en Hansje Jorritsma.

Voor meer informatie zie onze internetsite: www.barneveld.com/nairac .

VERKEERSMAATREGEL

Burgemeester en wethouders van Barneveld hebben besloten nabij het pand Lavendelplein 36 te Barneveld, ten behoeve van een slecht ter been zijnde bewoner van het pand, een op kenteken gestelde invalidenparkeerplaats aan te wijzen.

Het bijbehorende verkeersbesluit ligt voor een ieder gedurende 4 weken ter inzage bij de Balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving van de sector VROM

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen ingevolge de bepalingen van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van de bekendmaking van deze besluiten bij burgemeester en wethouders een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders van Barneveld, Postbus 63, 3770 AB te Barneveld.

BOUWEN

Aanvragen om een bouwvergunning
Bouwadres Naam aanvrager Bouwplan
Barneveld
Bentincklaan 16 A.J.H. Schutte verbouwen en uitbreiden van een berging Graaf van Lyndenlaan 45 J. van Noord verbouwen en uitbreiden van een woning
Houtwal 24 H. van den Top verbouwen en uitbreiden van een woning Jan van Schaffelaarstraat 50 H.G. Hartkamp verbouwen en uitbreiden van een woning
Kapteijnstraat (op het perceel nr 8 en 10) mw. Y.F. Nieuwstad bouwen van 2 restaurants/2 appartementen/4 wooneenheden Koterweg 74 J.H. van Leijenhorst verbouwen en uitbreiden van een woning
Lange Voren 119 J. Ouwehand plaatsen van eenn dakkapel Lange Voren 59 E. van den Top verbouwen en uitbreiden van een woning Scherpenzeelseweg 80 E.M. Klomp bouwen van een garage Slangenburg 40 J.H.A. van den Berg verbouwen en uitbreiden van een woning
Van Riebeeckstraat 1 G. Duits plaatsen van een dakkapel Verlooplaan 17 S. van den Berg plaatsen van een zwembad Vliegersvelderlaan 65 J.W. de Rijk uitbreiden van een woning met een hobbyruimte/berging
Watertuin 268 J.N. Elzerman plaatsen van een dakkapel Wethouder van Hekezenlaan 36 C. Berkhof plaatsen van een tuinhuisje Wolfert Blankenlaan 13 mw. A. Knevelbaard verbouwen en uitbreiden van een berging

Garderen
Bakkersweg (tegenover nr 12) Provincie Gelderland plaatsen van een fietsenstalling
Putterweg 13-2 P. van der Giessen verbouwen en uitbreiden van een woning

Kootwijkerbroek
Rehobothstraat 31 en 33 G. van Lagen en E. Kampert verbouwen en uitbreiden van 2 woningen
Oude Essenerweg 10 H.T. van Laar bouwen van een garage/berging Grote Muntweg 5 R. van den Top bouwen van een paardenstal/berging Oude Essenerweg (op het perceel nr 10) H.T. van Laar bouwen van een woning
Essenerweg 41 Van den Top Projectrealisatie B.V. bouwen van een garage
Essenerweg 39 Van den Top Projectrealisatie B.V. bouwen van een garage Rehobothstraat 45 A. van Grootheest verbouwen en uitbreiden van een woning

Stroe
Stroeërweg 2 Ouwendorp Tegels verbouwen en uitbreiden van een showroom

Terschuur
Hoevelakenseweg (op perceel nr 194) R. Heineman bouwen van een woning Kallenbroekerweg 175 R.E. van Herwaarden verbouwen en uitbreiden van een woning

Voorthuizen
Bakkersweg 17 W. Vermeer verbouwen en uitbreiden van een woning Frans Halsstraat 6 J.P.N. ter Hoeven bouwen van een dakopbouw Frans Halsstraat 88 en 90 J.W. Willemsen en A. van Veldhuizen verbouwen en uitbreiden van 2 woningen
Klompenmakerslaan 4 en 6 A.A. Spruijt en J.C. Visser verbouwen en uitbreiden van 2 woningen
Lange Zuiderweg (achter nr 82) Maatschap L. en A.W. Kieft bouwen van een woning met garage
Lange Zuiderweg 134-8 A. Brons verbouwen en uitbreiden van een recreatieverblijf
Noordersingel 25 A G. van de Bor uitbreiden van een wagenloods Plaggenmeierslaan 7 J.A. van Voskuilen verbouwen en uitbreiden van een woning
Sikkel (Kromme Akker) Woningstichting Barneveld bouwen van 14 appartementen
Sportparkstraat 2-4 Midden Nederland Makelaars verbouwen van een kantoorpand
Van den Berglaan 26 G.A. Stoffelsen verbouwen en uitbreiden van een woning en bouwen van een overkapping aan een garage Zevenbergjesweg 1-25 H.F. van Beek plaatsen van een recreatieverblijf Zevenbergjesweg 15 J.A. Roos inpandig verbouwen van een bedrijfsruimte
Zevenbergjesweg 1-55 H. van Wessel bouwen van een woning

Zwartebroek
Albert van Meerveldstraat 23 A.F. van den Top en mw. E. van den Top- Van Effrink plaatsen van een tuinhuisje
Damweg 98 P. Druijff verbouwen van 2 woningen tot 1 woning

Aanvragen om een sloopvergunning

Adres Naam aanvrager Sloopplan
Barneveld
Bloemendaallaan 44 J.J.Arnold gedeeltelijk slopen van een dak van een woning

Kootwijkerbroek
Oude Essenerweg 10 H.T. van Laar geheel slopen van een noodwoning/garage/berging

Stroe
Wolweg 170 Ministerie van Defensie, Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen, Directie Noord verwijderen van asbest in gebouw nr 1 (voormalig wachtgebouw)
Welgelegenweg 25 G.M. van Dijk geheel slopen van 3 schuren

Terschuur
Kallenbroekerweg 175 R.E. van Herwaarden gedeeltelijk slopen van een woning

Inzien van aanvragen?

Aanvragen en plannen inzien
Alle aanvragen liggen ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving, Raadhuisplein 3 in Barneveld. De beoordeling van deze aanvragen moet nog beginnen. Het is daarom nu nog niet bekend of voor deze aanvragen een vergunning wordt verleend.

Aanvragen uit het buitengebied
Voor bouwaanvragen uit het buitengebied waar het nieuwe bestemmingsplan van toepassing is, geldt in het bijzonder dat deze vier weken na de datum van publicatie ter inzage liggen. In deze periode kunt u reageren op deze aanvragen. U kunt uw zienswijze hierover schriftelijk kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is: Postbus 63, 3770 AB Barneveld.

Meer informatie?
Voor meer informatie over de aanvragen kunt u terecht bij de balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving, tel. (0342) 495222.

VRIJSTELLING

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om onder voorwaarden een vrijstelling van het vigerende bestemmingsplan Buitengebied 1983 te verlenen voor de passieve opslag van Trabanten in een tweetal agrarische schuren op het perceel Klettersteeg 6 te Achterveld.

De concept-vrijstelling ligt van 1 tot en met 28 maart 2002 voor een ieder ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving, Raadhuisplein 3 te Barneveld. Voor meer informatie over dit plan kunt u terecht bij de balie bouwen, Wonen en Leefomgeving, tel (0342) 495222.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn bedenkingen tegen dit plan naar voren brengen bij burgemeester en wethouders.

VRIJSTELLING

Burgemeester en wethouders hebben een plan ontwikkeld voor het bouwen van een sporthal met voorzieningen voor sportverenigingen aan de Wethouder Rebellaan te Barneveld.
Het bouwplan past niet binnen het bestemmingsplan. De afwijking van het bestemmingsplan zit met name in de overschrijding van de achterrooilijn aan de noordzijde. Ook is de hoogte 75 cm meer dan in het bestemmingsplan is toegestaan. De totale oppervlakte van het gebouw is 72 m2 groter dan het bouwblok.

Ten aanzien van dit plan hebben burgemeester en wethouders het voornemen vrijstelling te verlenen op grond van artikel 19, lid 3, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Dit plan ligt van 1 tot en met 28 maart 2002 voor een ieder ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving, Raadhuisplein 3 te Barneveld. Voor meer informatie over dit plan kunt u terecht bij de balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving, tel (0342)-495222.

Gedurende de termijn van inzagelegging kan een ieder zijn bedenkingen tegen dit plan naar voren brengen bij burgemeester en wethouders.

VRIJSTELLING

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om onder voorwaarden een vrijstelling van het vigerende bestemmingsplan Buitengebied 1983

RUIMTELIJKE ORDENING

VOORBEREIDINGSBESLUIT DOORTREKKING BURGEMEESTER LABREELAAN NAAR DE NEDERWOUDSEWEG IN DE BURGT

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 26 februari 2002 verklaard, dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de doortrekking van de Burgemeester Labreelaan naar de Nederwoudseweg gelegen in de woonwijk de Burgt in Barneveld.

Het voorbereidingsbesluit treedt op 1 maart 2002 in werking en ligt vanaf die datum voor een ieder ter bij de balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving, gemeentehuis sector VROM, Raadhuisplein 3, tel. (0342) 495222.

Met ingang van 2 maart 2002 bestaat voor degene die door dit besluit rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen gedurende zes weken de mogelijkheid om een bezwaarschrift tegen dit besluit in te dienen bij de gemeenteraad van Barneveld, Postbus 63, 3770 AB Barneveld.

Het voornemen bestaat om, vooruitlopend op het nieuwe bestemmingsplan, met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vergunning te verlenen voor de ontsluiting van de Burgemeester Labreelaan naar de Nederwoudseweg in de woonwijk de Burgt in Barneveld. Meer informatie daarover vindt u te zijner tijd in een afzonderlijke publicatie.

VOORBEREIDINGSBESLUIT DE BURGT NOORDOOST

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 26 februari 2002 verklaard, dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied dat begrensd wordt door de Woudsweg, Barneveldse Beek, Lunterseweg, de nieuwe ontsluitingsweg en de Nederwoudseweg om de bouw van 15 vrijstaande woningen te realiseren. Daarnaast zijn er ver gevorderde plannen om in het bovengenoemde gebied een supermarkt ten behoeve van de wijk de Burgt te realiseren.

Om bovengenoemde plannen te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat ook de oostelijke ontsluitingsweg van de Burgt zo snel mogelijk wordt aangelegd. Tevens kan in relatie tot deze ontsluitingsweg ook de parkeerproblematiek bij de ds. Fraanjeschool aan de Nederwoudesweg worden opgelost.

Het voorbereidingsbesluit treedt op 1 maart 2002 in werking en ligt vanaf die datum voor een ieder ter bij de balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving, gemeentehuis sector VROM, Raadhuisplein 3, tel. (0342) 495222.

Met ingang van 2 maart 2002 bestaat voor degene die door dit besluit rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen gedurende zes weken de mogelijkheid om een bezwaarschrift tegen dit besluit in te dienen bij de gemeenteraad van Barneveld, Postbus 63, 3770 AB Barneveld.

Het voornemen bestaat om, vooruitlopend op het nieuwe bestemmingsplan, met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vergunning te verlenen voor bovengenoemde plannen. Meer informatie daarover vindt u te zijner tijd in een afzonderlijke publicatie.

VOORBEREIDINGSBESLUIT INDUSTRIETERREIN HARSELAAR-WEST EN HARSELAAR-OOST

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 26 februari 2002 verklaard, dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het industrieterrein Harselaar.

Een groot deel van de bestemmingsplannen die van kracht zijn op Harselaar laat realisering van kantoren toe. Hoewel kantoorontwikkeling op zich op bepaalde locaties ruimtelijk als positief wordt aangemerkt heeft ze wel geleid tot problemen met betrekking tot verkeersdruk parkeren en de riolering. Daarnaast worden kantoren behorende bij produktie- en/of handelsbedrijven (zgn. bedrijfsgebonden kantoren) steeds groter. Op deze manier ontstaan op willekeurige locaties zelfstandige kantoren. Het is wenselijk dat de gemeente grip houdt op nieuwe kantoorontwikkelingen en dat ten aanzien daarvan een visie wordt geformuleerd. Deze visie en een regeling omtrent de maximaal toegestane omvang van bedrijfsgebonden kantoren zullen worden opgenomen in het nieuw op te stellen bestemmingsplan voor Harselaar-West en een herziening van de geldende bestemmingsplannen op Harselaar-Oost.
Het terrein waar Baan is gevestigd aan de Baron van Nagellstraat naast de A1 is buiten het werkingsgebied van het voorbereidingsbesluit gelaten. Voor dit terrein is namelijk recent het bestemmingsplan gewijzigd, waarmee de mogelijkheid tot het realiseren van kantoren is uitgebreid.

Het voorbereidingsbesluit treedt op 1 maart 2002 in werking en ligt vanaf die datum voor een ieder ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving, gemeentehuis sector VROM, Raadhuisplein 3, tel. (0342) 495222.

Met ingang van 2 maart 2002 bestaat voor degene die door dit besluit rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen gedurende zes weken de mogelijkheid om een bezwaarschrift tegen dit besluit in te dienen bij de gemeenteraad van Barneveld, Postbus 63, 3770 AB Barneveld.

BESTEMMINGSPLAN HOOFDSTRAAT XXIII ONHERROEPELIJK

Gedeputeerde staten van Gelderland hebben op 11 december 2001 het bestemmingsplan Hoofdstraat XXIII goedgekeurd. Het bestemmingsplan maakt de bouw van een dubbele woning aan de Hoofdstraat tussen de nummers 40 en 46 te Voorthuizen mogelijk.
Het besluit van gedeputeerde staten heeft van 4 januari 2002 tot en met 14 februari 2002 voor een ieder ter inzage gelegen.

Gebleken is dat tegen deze goedkeuring geen beroep is ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het bestemmingsplan is nu onherroepelijk en ligt vanaf heden voor een ieder ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving, gemeentehuis sector VROM, Raadhuisplein 3, tel. (0342) 495222.

MILIEU

In te trekken milieuvergunning
Het is de bedoeling van het volgende bedrijf de milieuvergunning geheel of gedeeltelijk in te trekken. In sommige gevallen wil een ander bedrijf de vrijkomende ammoniakemissierechten overnemen en die gebruiken voor een aanpassing in haar bedrijfsactiviteiten. In dat geval wordt het adres van dat bedrijf in de derde kolom Overname door vermeld. Het besluit ligt tot en met 14 maart 2002 ter inzage. Bedenkingen tegen dit besluit tot intrekking van de milieuvergunning kunnen worden ingediend tot en met 14 maart 2002.

Bedrijfsadres Intrekking betreft Overname door

Kootwijkerbroek
Kapweg 1 240 varkens n.v.t.

Meldingen (op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer) De volgende bedrijven hebben een melding gedaan op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer voor het oprichten/veranderen van een bedrijf waarvoor landelijke voorschriften gelden. De meldingen liggen ter inzage vanaf 1maart 2002.

Bedrijfsadres Naam melder Melding voor

Barneveld
Wesselseweg 60 De heer P. Wernsen Opslag en transport

Inzien van en reageren op de (ontwerp)vergunningen/besluiten en meldingen?

Ontwerpmilieuvergunningen/ontwerpbesluiten
Motiveer uw bedenkingen en dien die (eventueel vertrouwelijk) in bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk (postbus 63, 3770 AB in Barneveld) of mondeling tijdens een gedachtenwisseling. Houdt u er rekening mee dat u binnen de bedenkingentermijn uw reactie kenbaar moet maken, anders verspeelt u uw beroepsrecht.

Verleende/ingetrokken/geweigerde milieuvergunningen U had bedenkingen tegen de ontwerpmilieuvergunning en vindt dat hiermee in de verleende milieuvergunning onvoldoende rekening is gehouden? U kunt dan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA s-Gravenhage. Als u wilt voorkomen dat het bedrijf van de milieuvergunning gebruik gaat maken, kunt u bij de Voorzitter van deze Afdeling een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening te treffen is een griffierecht verschuldigd.

Geaccepteerde meldingen

* Voor meldingen die zijn geaccepteerd op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer gelden landelijke voorschriften. Op grond van de Wet milieubeheer zijn er geen mogelijkheden tot het indienen van bezwaar.
* Meldingen op grond van artikel 8.19 Wet milieubeheer worden geaccepteerd van milieuvergunningplichtige bedrijven. Hiertegen bestaat de mogelijkheid bezwaar in te dienen. Motiveer uw bezwaar en dien die (eventueel vertrouwelijk) in bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 63, 3770 AB in Barneveld.

Meer informatie?
Voor het inzien van de (ontwerp)vergunningen en meldingen en voor meer informatie kunt u terecht bij de balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving, Raadhuisplein 3 te Barneveld, tel. (0342) 495222.

AGENDA:

Maandag 4 maart, 11.00 12.00 uur: spreekuur wethouders
---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie