Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Barendrecht

Datum nieuwsfeit: 28-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Barendrecht
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Barendrecht

Bouwen en Milieu

Meldingen bouwvoornemen en -aanvragen

Bij de afdeling Bouwen en Milieu zijn de volgende meldingen/aanvragen ingediend:

-Achterom 113 (BA 2002-064), voor het plaatsen van een rolluik en lichtreclame (19-02-2002);

-Boerhaavelaan 34 (BA 2002-070), voor het vergroten van de woning (21-02-2002);

-Boerhaavelaan 40 (BA 2002-058), voor het vergroten van de woning (18-02-2002);

-Carnisseweg 57 A (MB 2002-022), voor het plaatsen van een berging (19-02-2002);

-Klaproos 34 (BA 2002-069), voor het plaatsen van 2 dakkapellen (20-02-2002);

-Kuiperij 2 (MB 2002-021), voor het plaatsen van een berging (19-02-2002);

-Lorentzweg 27 (BA 2002-067), voor het veranderen van een reclamezuil (20-02-2002);

-Marijkesingel 10 tot en met 18 (BA 2002-068), voor het veranderen van een winkel en bergingen (20-02-2002);

-Oranjestraat 44 (BA 2002-071), voor het vergroten van de woning (21-02-2002);

-Riederhoek (BA 2002-065), voor het oprichten van 7 woningen (19-02-2002);

-Rietgors 161 (BA 2002-063), voor het vergroten van de woning (18-02-2002);

-Schoener 73 (BA 2002-062), voor het plaatsen van 2 dakkapellen (18-02-2002);

-Stationsweg (BA 2002-066), voor het plaatsen van een hobbykasje (20-02-2002);

-Tjalk 129 (BA 2002-061), voor het bouwen van een dakopbouw (18-02-2002);

-Vaanpark 3 (BA 2002-059), voor het oprichten van een bedrijfsgebouw met kantoor (18-02-2002);

-Voordijk 365 (BA 2002-060), voor het vergroten van de woning (18-02-2002);

-Waddenring 40 (MB 2002-020), voor het plaatsen van een blokhut (15-02-2002);
De bouwaanvragen/meldingen zijn ontvangen op de datum die erbij vermeld staat en ingediend bij Bouw- en Woningtoezicht, loket E007 (begane grond).

Vrijstellingen

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat een verzoek om bouwvergunning is ontvangen voor:

- voor het oprichten van een woning aan de Molenleede 8 (BA 2001-429).
Het bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan Buitengebied 1986.


-rectificatie Schakel 21 februari
. De melding met betrekking tot de aanvraag bouwvergunning voor de oprichting van vier woningen in het gebied Voordijk Zuid, tussen de Voordijk en de Noordersingel, op het perceel gelegen in de omgeving van Voordijk 375 moet zijn: de oprichting van zes woningen in het gebied Voordijk Zuid, tussen de Voordijk en de Noordersingel, op het perceel gelegen in de omgeving van Voordijk 375 (BA 2002-74).

Burgemeester en wethouders van Barendrecht hebben het voornemen ten behoeve van de bouwplannen vrijstelling van dit bestemmingsplan te verlenen op grond van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, alsmede om toepassing te geven aan artikel 50, lid 4 van de Woningwet (anticipatie).

Ter inzage

Het bouwplan ligt met ingang van vrijdag 1 maart tot en met donderdag 28 maart 2002, gedurende vier weken, voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, loket E007 (Bouw-en woningtoezicht). Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Zienswijzen

Een ieder die zienswijzen heeft tegen het verlenen van vrijstelling kan deze tot en met donderdag 14 februari 2002 schriftelijk naar voren brengen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA te Barendrecht.

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat een verzoek om bouwvergunning is ontvangen voor:


- het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw op het bedrijventerrein Cornelisland (BA2001-372).

Het bouwplan is in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan "Cornelisland", maar dient nader te worden uitgewerkt.

Burgemeester en wethouders van Barendrecht hebben het voornemen ten behoeve van dit bouwplan vrijstelling van dit bestemmingsplan te verlenen op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Ter inzage

Het bouwplan ligt met ingang van vrijdag 1 maart 2002 tot en met donderdag 28 maart 2002 voor een ieder ter inzage bij het loket van de afdeling Bouwen en Milieu (kamer E007) op het gemeentehuis (ingang Rijnstraat). Het loket is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Zienswijzen

Een ieder die zienswijzen heeft tegen het verlenen van vrijstelling kan deze tot en met donderdag 28 maart 2002 schriftelijk naar voren brengen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA te Barendrecht.

Inspraak op vrijstellingsverzoek

Burgemeester en wethouders geven een ieder de mogelijkheid om in te spreken op het vrijstellingsverzoek voor:


- de oprichting van 7 woningen op de locatie Riederhoek (Carnisselande).

Door Koudijs Ontwikkeling b.v. is een verzoek om vrijstelling ingediend voor de oprichting van 7 woningen in de wijk Riederhoek (Carnisselande) (BA 2002-65).

Het bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan "Buitengebied 1986", maar past binnen het voorontwerp-bestemmingsplan "Riederhoek".

* de oprichting van een kantoorgebouw met bedrijfshal op bedrijventerrein "Vaanpark 3" (Carnisselande).

Door Bouw- en Aannemingsbedrijf De Hoekse Waard is een verzoek om vrijstelling ingediend voor de oprichting van een kantoorgebouw met bedrijfshal op bedrijventerrein "Vaanpark 3" in Carnisselande (BA 2002-59).


- het bouwen van een industriegebouw met kantoren aan de Middelweg 7.
Door Charlois Holding BV is een verzoek om vrijstelling ingediend voor het bouwen van een industriegebouw met kantoren aan de Middelweg 7 (ons kenmerk BA 2002 - 007).

Het bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan "Buitengebied 1986" en in strijd met het bestemmingsplan "Buitengebied-Oost", dat inmiddels door de gemeenteraad is vastgesteld.

Het college is voornemens een vrijstellingsprocedure in gang te zetten voor de oprichting van deze woningen en kantoorpanden. Voordat deze procedure wordt gestart, wordt een ieder op grond van artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) in de gelegenheid gesteld om tijdens een inspraakronde van vier weken zijn of haar reactie schriftelijk naar voren te brengen. De stukken liggen van vrijdag 1 maart 2002 tot en met donderdag 28 maart 2002 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, loket E007 (ingang Rijnstraat). Het loket is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Verder procedure

Inspraakreacties kunnen binnen de bovengenoemde termijn schriftelijk bij het college worden ingebracht. Na afloop van de inzagetermijn worden alle inspraakreacties gebundeld en van commentaar voorzien. De inspraakreacties zullen door het college meegewogen worden bij haar besluit tot het in gang zetten van de vrijstellingsprocedure. Wanneer die procedure wordt gestart, zal het verzoek om vrijstelling met de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing op grond van artikel 19a, lid 4 WRO gedurende vier weken ter inzage worden gelegd. Binnen die periode kan een ieder zijn schriftelijke bedenkingen naar voren brengen. Wanneer bedenkingen worden ingediend, zal een hoorzitting voor de wethouder ruimtelijke ordening worden gehouden. Vervolgens zal het college een besluit op de bedenkingen nemen en besluiten of de procedure wordt voortgezet met het aanvragen van een verklaring van geen bezwaar bij Gedeputeerde Staten van de Zuid-Holland. Wanneer deze wordt afgegeven, kan de uiteindelijke vrijstelling worden verleend.

Inspraak voorontwerp-bestemmingsplan '1e herziening Carnisselande Zuid'

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het voorontwerp-bestemmingsplan '1e herziening Carnisselande Zuid' vanaf vrijdag 1 maart tot en met donderdag 28 maart 2002 voor een ieder ter inzage ligt. Het bestemmingsplan heeft tot doel een gedeelte van de plankaart en de voorschrften van het geldende plan 'Carnisselande Zuid' te herzien. Het voorontwerp-bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, kamer E007 (ingang Rijnstraat). De gebruikelijke openingstijden zijn van toepassing.

Ter inzage

Gedurende de periode dat het bestemmingsplan ter inzage ligt kan een ieder zijn inspraakreactie op het bestemmingsplan schriftelijk kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Inspraak

Na afloop van de reactietermijn zullen alle inspraakreacties worden voorzien van een voorlopig commentaar. De inspraakreacties en het commentaar daarop zullen worden verwerkt in een voorlopig 'eindverslag inspraak' dat om advies zal worden voorgelegd aan de raadscommissie ruimtelijke ordening. Alle insprekers ontvangen voor de behandeling in de commissie het voorlopig commentaar op hun reactie en een uitnodiging om tijdens de vergadering nog een nadere toelichting te geven.

Na het advies van de raadscommissie zullen burgemeester en wethouders het 'eindverslag inspraak' vaststellen. Het eindverslag vormt dan de grondslag voor de terinzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan waarop een ieder kan reageren bij de gemeenteraad. Over de verdere procedure ontvangt u te zijner tijd nog informatie.

Inspraak op "Wijzigingsplan I" en "Uitwerkingsplan II"van het bestemmingsplan Carnisselande-Zuid

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de voorontwerpen van het "Wijzigingsplan I" en het "Uitwerkingsplan II" van het bestemmingsplan Carnisselande-Zuid met ingang van vrijdag 1 maart 2002 voor een periode van vier weken voor een ieder ter inzage liggen .

De voorontwerpen kunnen in het gemeentehuis bij de afdeling Bouwen en Milieu, balie E007 (Ruimtelijke Ordening) worden ingezien; dagelijks van 8.30 tot 16.30 uur. Op verzoek is inzage mogelijk buiten deze openingstijden gedurende drie aaneengesloten uren per week.

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk een reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Diegenen die tijdig een inspraakreactie hebben ingediend zullen tevens in de gelegenheid worden gesteld om die reactie nader mondeling toe te lichten.

Het voorontwerp van het "Wijzigingsplan I" ziet op een wijziging van de oppervlakte van het toekomstige winkelcentrum in Carnisselande van 12.000 naar 15.000 vierkante meter (artikel 29, derde lid van de voorschriften van het bestemmingsplan Carnisselande-Zuid). Het voorontwerp van het uitwerkingsplan ziet op de uitwerking van het bepaalde in artikel 8 van het bestemmingsplan Carnisselande-Zuid ten behoeve van de realisering van het winkelcentrum met bijbehorende woningen. In het laatstgenoemde bestemmingsplan zijn de kaders aangegeven waarbinnen de bestemming "Centrumgebied" mag worden uitgewerkt. Nadere informatie over de inhoud van de plannen en de te doorlopen procedure kan worden verkregen bij mr H. Gerritsen, werkleider Ruimtelijke Ordening (0180-698340).

Verleend

Verleende bouwvergunning/vrijstelling/positieve reactie op melding bouwvoornemen:

-Achterom 1 (BA 2002-023), voor het veranderen van een winkel (20-02-2002);

-Aubadestraat 6 (BA 2002-017), voor het plaatsen van 2 dakkapellen (20-02-2002);

-Binnenlandse Baan 82 (BA 2002-020), voor het vergroten van de woning (19-02-2002);

-Brahmsstraat 16 (BA 2001-454), voor het plaatsen van een dakopbouw met dakkapel (20-02-2002);

-Van Brakelvliet 45 (BA 2002-014), voor het plaatsen van twee dakkapellen
(21-02-2002);

-Brucknerstraat 56 en 58 (BA 2001-396), voor het vergroten van twee woningen
(21-02-2002);

-Carnisseweg 100 (BA 2001-406), voor het plaatsen van een verkoopunit (20-02-2002);

-Cornelisland (BA 2001-394), voor het veranderen van een keukenshowroom (20-02-2002);

-Van Eesterenveld 2,4,6,8 en 10 (BA 2001-419), voor het vergroten van 5 woningen (20-02-2002);

-Van Eesterenveld 43 (BA 2001-431), voor het vergroten van de woning (20-02-2002);

-Middeldijk t.h.v. Ikea (MB 2002-013), voor het plaatsen van een schakelkast (20-02-2002);

-Mozartstraat 97 (BA 2001-118), voor het vergroten van de woning (21-02-2002);

-Randmeer 43 (MB 2002-016), voor het plaatsen van een dakkapel (19-02-2002);

-Rietgors 20 (BA 2001-449), voor het vergroten van de woning (20-02-2002);

-Schrijnwerkerij 22 (BA 2002-036), voor het plaatsen van twee dakkapellen(21-02-2002);

-Schrijnwerkerij 27 (BA 2002-039), voor het plaatsen van twee dakkapellen (21-02-2002);

-Smederij 18 en 20 (BA 2002-038), voor het vergroten van 2 bergingen (20-02-2002);

-Veluwemeer 20 (BA 2001-434), voor het plaatsen van een dakkapel (18-02-2002);

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken, na verzenddatum van de vergunning, een schriftelijk gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Hebt u bezwaar ingediend, dan kunt u bij de President van de Rechtbank Rotterdam (Sector bestuursrecht, postbus 50951, 3001 BM) verzoeken om de werking van de beschikking te schorsen.

Ter inzage

De bouwvergunningen met bijbehorende tekeningen liggen gedurende bovengenoemde periode ter inzage bij Bouw- en Woningtoezicht, loket E007(begane grond).

Wet Milieubeheer/ontwerp-beschikkingen

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag om vergunning ontvangen van:


-E-Quality trends & clothes om een vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting als textielzeefdrukkerij aan de Zeemanstraat 45 te Barendrecht.

Het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden heeft op 6 augustus 2001 een aanvraag om vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van bovengenoemde aanvrager ontvangen voor het lozen in oppervlaktewater, via de gemeentelijke riolering en de afvalwaterzuivering (awzi) "Zwijndrecht", van afvalstoffen, verontreinigde of schadelijke stoffen.

Deze aanvragen worden gecoördineerd behandeld. De DCMR Milieudienst Rijnmond verzorgt de coördinatie.

Burgemeester en Wethouders van Barendrecht en het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden hebben het voornemen de gevraagde vergunningen te verlenen. Aan de vergunningen zullen voorschriften ter bescherming van het milieu worden verbonden.

Inzage

U kunt alle stukken van donderdag 28 februari tot en met woensdag 27 maart 2002 tijdens de werkuren inzien op het kantoor van de DCMR Milieudienst Rijnmond, 's-Gravelandseweg 565, 3119 XT Schiedam, op het kantoor van het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden, Joh. De Wittstraat 40 te Dordrecht en in het gemeentehuis van Barendrecht, Binnenhof 1. Buiten kantooruren kunt u terecht op telefonische afspraak: kantoor DCMR (010) 2468 402, kantoor van het Zuiveringsschap (078) 6397 100, gemeentehuis (0180) 698 398.

Bedenkingen

Bedenkingen kunt u schriftelijk tot en met woensdag 27 maart 2002 kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Barendrecht, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, postbus 843, 3100 AV Schiedam. Indien u daarom in een aparte brief verzoekt, kunnen uw persoonlijke gegevens geheim worden gehouden. U kunt te zijner tijd alleen beroep tegen de beschikking instellen indien u bedenkingen hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking, of indien u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet tot het kenbaar maken van bedenkingen in staat bent geweest.

Mondeling

Indien u behoefte hebt aan een gedachtenwisseling of mondeling uiten van bedenkingen, kunt u daarom telefonisch verzoeken bij de DCMR. Zo'n verzoek kan gedurende de inzagetermijn worden ingediend, bij voorkeur op z'n laatst een week voor het einde van de termijn.

Inlichtingen

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de DCMR, tel. (010) 2468501 (de heer N.A. de Waal) en tot het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden (Wet verontreiniging oppervlaktewateren), tel. (078) 6397 100.

Voorbereidingsbesluit ter inzage

De raad van de gemeente Barendrecht heeft op 18 februari 2002 besloten voor het gebied waarvoor voorontwerp-bestemmingsplan Bedrijventerrein Ziedewij in voorbereiding is een voorbereidingsbesluit vast te stellen als genoemd in artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Ter inzage

U kunt het voorbereidingsbesluit met daarbij behorende tekening inzien vanaf de datum van inwerkingtreding (vrijdag 1 maart 2002) bij de afdeling bouwen en milieu, Loket E007 (ingang Rijnstraat) in het gemeentehuis. Het loket is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Bezwaren

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend binnen 6 weken na de dag van inwerkingtreding van het besluit. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij de gemeenteraad, postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

De gebruikelijke openingstijden zijn van toepassing.

Theaternieuws

In de komende weken staan de volgende voorstellingen geprogrammeerd:

Datum

Artiest(en)

Voorstelling

Prijs

Pashouders

Do. 28-2

Gé Reinders

Kump Good

11,30

10,20

Vr. 1-3

Theo Maassen

Functioneel naakt

17,00

17,00

Do. 7-3

Jetty Mathurin

Opvliegers

11,30

10,20

Vr. 8-3

Opus One

Belle en het Beest

Aanvang: 19.00 uur

UITVERKOCHT

UITVERKOCHT

Za. 9-3

Trijntje Oosterhuis & Michiel Borstlap Jazzgroup

Jazzconcert

16,00

16,00

Zo. 10-3

Larissa Groenveld en Frank van der Laar

The American Dream

Aanvang: 12.00 uur

7,90

5,70

<12 jr.gratis

Wo.13-3

Cees Brandt

De Vuurtoren

Aanvang: 14.00 uur

5,70

<12 jr.

4,50

Vr. 15-3

Di Gojim

Ergens

14,80

13,60

Za. 16-3

De Kast

Van Mega naar Intiem

UITVERKOCHT

UITVERKOCHT

Zo. 17-3

O'Mamarée

Baby

Aanvang: 14.00 uur

7,90

6,80

<12 jr.

5,70

Losse verkoop

Voorstellingen beginnen om 20.15 uur, tenzij anders is aangegeven. Voor alle voorstellingen zijn er kaartjes in de losse verkoop verkrijgbaar, uiteraard zolang de voorraad strekt. Openingstijden balie: maandag tot en met vrijdag 13.30 - 16.30 uur, vrijdagavond 19.00 - 20.30 uur en vanaf een uur vóór de voorstelling, tel. 615 958.

Filmtheater Het Kruispunt

Filmagenda

Datum: Film: Leeftijd Aanvang

Wo. 6-3 Pauline & Paulette alle leeftijden 20.30 uur

Kaarten voor de overige films kosten 4,50 voor kinderen tot 12 jaar, CJP-pashouders en CKV-pashouders 5,70 voor volwassenen en zijn verkrijgbaar bij de kassa in het Kruispunt gedurende de gewone openingstijden en vanaf een uur voor aanvang van de filmvoorstelling.

OPENBARE WERKEN

Binnendienst

Spreekuur Openbare Ruimte

Dit gemeentelijk spreekuur, voor al uw vragen over verkeer, groen en spelen, wordt tweemaal per maand georganiseerd. Medewerkers van de afdeling Openbare Werken en politie zijn aanwezig om u te woord te staan.

Voor bewoners uit Barendrecht-Carnisselande wordt op woensdag 6 maart het spreekuur gehouden in de personeelsruimte van Waterpoort, te bereiken via de zij-ingang van het gebouw. Het spreekuur start om 16.00 uur. U kunt hier uitsluitend op afspraak terecht. Voor een afspraak kunt u tot en met maandag 4 maart bellen met het secretariaat van het bedrijfsbureau (0180) 698 720. Per afspraak wordt maximaal 15 minuten ingepland. We streven er naar uw vragen zo veel mogelijk tijdens het spreekuur te beantwoorden. Het is daarom belangrijk dat u bij het maken van de afspraak aangeeft waarover u met de gemeente wilt spreken. Op basis van deze informatie wordt uw afspraak ingepland. Op dinsdag 5 maart krijgt u van het secretariaat door hoe laat u op het spreekuur terecht kunt.

Als u niet in de gelegenheid bent om het spreekuur te bezoeken kunt u uw vragen uiteraard ook telefonisch, per e-mail of schriftelijk aan de gemeente kenbaar maken.

Telefoon (0180) 698 720, e-mail: (gemeente@barendrecht.nl) o.v.v. spreekuur Openbare Ruimte, schriftelijk: college van B&W, t.a.v. afdeling Openbare Werken, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Herstraatwerkzaamheden Lindehoevelaan

Op maandag 4 maart zal gestart worden met het herstraten van een gedeelte van de bestrating op de Lindehoevelaan en een gedeelte van de fietspaden. De werkzaamheden zullen fasegewijs en met verkeerslichten worden uitgevoerd. Hiervan kunt u enige verkeershinder ondervinden. De werkzaamheden zullen, afhankelijk van de weersomstandigheden, ongeveer 3 weken duren.

Voor vragen of inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer H.C. Vlot (0180-698388) van de afdeling Openbare Werken.

OPENBARE WERKEN

Buitendienst

Rooster oud papier/oud ijzer

Oud papier (za): 30/3,27/4,25/5,29/6,27/7,31/8,28/9,26/10,30/11,21/12

Oud ijzer (wo): 27/3,24/4,29/5,26/6,31/7,28/8,25/9,30/10,27/11,18/12

Openingstijden


-Afvalaanbiedstation (tel. 613 019):

maandag t/m vrijdag: 07.30-16.00 uur

zaterdag: 08.30-12.30 uur


-Burgerzaken (tel. 698 225):

maandag 09.00-16.30 uur

19.00-20.30 uur

dinsdag/vrijdag 09.00-12.30 uur

woensdag/donderdag 09.00-16.30 uur


-Kringloopwinkel (tel. 629 782):

dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur


-Informatiebalie Waterpoort (tel. 654 949):
(voorheen WijkWinkel)

dinsdag/woensdag/

donderdag 10.00-16.00 uur

INENTINGEN 9 JARIGEN IN BARENDRECHT

In de maand maart zullen de 9-jarigen (geboren 1993) ingeënt worden voor DTP en BMR. De inentingen zullen op de volgende data gehouden worden op het consultatiebureau van Stichting Opmaat, Windsingel 164, te Barendrecht.

dinsdag 12 maart 15:00 - 17:00
vrijdag 15 maart 15:00 - 17:00
woensdag 20 maart 14:00 - 17:00

Enkele weken voor de inentingsdatum ontvangen alle 9-jarigen persoonlijk de oproepkaart van het consultatiebureau met hierop de datum en tijd waarop men verwacht wordt aan de Windsingel. De oproepkaarten en het inentingsboekje dienen op de inentingsdatum te worden meegebracht naar het consultatiebureau.

Wanneer U geen oproep heeft gekregen voor de inenting of wanneer U inhoudelijke vragen heeft over de inenting dan kunt U op werkdagen bellen tussen 08:30/09:00 uur: tel. 0180-641510 of de zorglijn 0900-8664.

Collecte

Voor de periode 3 maart tot en met 9 maart is een collectevergunning verleend aan het Nationaal Jeugdfonds.

In deze periode is het niemand anders toegestaan te collecteren. Iedere collectant heeft een legitimatiebewijs bij zich. U kunt hier altijd naar vragen.

Maandag 4 en vrijdag 8 maart:

Huldiging jeugdkampioenen en Sportgala

BARENDRECHT - Vrijdagavond 8 maart worden de beste sporters van Barendrecht gehuldigd. Tijdens het sportgala worden onder meer de beste sportman, -vrouw en -ploeg van het seizoen 2000-2001 in het zonnetje gezet. Het sportgala wordt gehouden in de brasserie van sporthal Aksent (Bachlaan 12-14). De avond begint om 20.00 uur, maar vanaf 19.45 uur is iedereen welkom. Een paar dagen eerder, op maandag 4 maart, is de huldiging van de jeugdkampioenen. Deze huldiging vindt plaats in theater Het Kruispunt en duurt van 19.00 tot 20.30 uur. En uiteraard is ook bij de huldiging van de jeugdkampioenen iedereen van harte welkom.

In totaal worden op 8 maart in zeven categorieën prijzen uitgereikt: beste sportman, beste sportvrouw, beste sportploeg, meest veel belovende sporter, beste sportbestuurder, meest toegewijde vrijwilliger en beste sporter bij de senioren. Voor iedere categorie is een aantal Barendrechtse sporters genomineerd (zie bijlage). Deze nominaties zijn tot stand gekomen op basis van voordrachten door verenigingen en inwoners. De jury bestaat uit leden van de Sportstichting Barendrecht, een vertegenwoordiger van de plaatselijke pers alsmede een lid van de stichting Evenementen. De organisatie van het sportgala is in handen van de Sportstichting Barendrecht, de stichting Evenementen en de gemeente. De prijzen worden uitgereikt door vertegenwoordigers van het college van burgemeester en wethouders, Nootenboom Sport en de Winkeliersvereniging Middenbaan.

De genomineerden:

Sportvrouw

Sportploeg

Bianca Dekker (Golf)

Dames 1 handbalassoc. ANCORA/Sprongschot

Zhaoqin Peng (Schaken)

Jeugdteam C4 (Roeivereniging Barendrecht)

Kitty Joosten (Gymnastiekver. Barendrecht)

Heren 1 Waterpoloteam (ZPB Afd. Waterpolo)

Sportvrijwilliger

Meest belovende sporter

Wim den Otter (Roeivereniging Barendrecht)

Derk Jan v.d. Boogert (CAV Energie)

Pim Ooms (Toerclub Barrhopoort)

Lindsay Hornstra (Gymnastiekver. O&O)

Piet van Doesburg (s.v. Smitshoek)

Romana Janshen (Tennis)

Sportbestuurder

Seniorensporter

Gerard v.d. Burg (ZPB Afd. Waterpolo)

Gré Sché Schönberger (ZPB Afd. Zwemmen)

Walter Griese (Toerclub Barrhopoort)

Ad Onnink (Rotterdam Atletiek)

Bovengenoemde genomineerden staan in willekeurige volgorde. De categorie `sportman' is niet genoemd omdat er in die categorie maar één genomineerde is. De namen van de winnaars worden bekend gemaakt tijdens het sportgala op vrijdag 8 maart. Dus: Sportief Barendrecht, kom naar Aksent!

Huldiging jeugdkampioenen

De Barendrechtse jeugdkampioenen van 14 jaar en jonger worden gehuldigd op maandag 4 maart. Dat zal gebeuren in theater Het Kruispunt. Alle jeugdleden van Barendrechtse verenigingen die zijn aangesloten bij de Sportstichting komen hiervoor in aanmerking, maar uiteraard moeten ze in het seizoen 2000-2001 wel een kampioenschap hebben behaald. Naar schatting gaat het hierbij om ongeveer 200 kampioenen. De huldiging, die om 19.00 uur begint, wordt gepresenteerd door wethouder K.J.Orsel (sport en cultuur). Naar verwachting wordt de avond om 21.00 uur afgesloten.

Informatieavond nieuwbouw in Molenvliet

Graag nodigen wij u uit voor een informatieavond op donderdag 7 maart over de voorgestelde woningbouw in het verlengde van de Van Leidenvliet. Tijdens de avond informeren wij u uitgebreider over de bouwplannen en de te volgen procedures. De avond wordt gehouden in scholengemeenschap Johannes Calvijn aan de Botter 135 en start om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur.

De plannen voorzien in de bouw van 14 woningen en de aanleg van 21 parkeerplaatsen met een speelvoorziening. Het gaat om woningen van ongeveer 9 meter hoog (twee lagen en een studio). De hoekwoningen aan de oostzijde van het plan bestaan uit drie bouwlagen. Het plan wordt ontsloten via de Van Leidenvliet. Tijdens de avond wordt GEEN verkoopinformatie verstrekt. De verkoop wordt te zijner tijd begeleid door makelaardij Ruseler en Heidenreich uit Barendrecht. De avond wordt om 21.30 uur afgesloten.

Verkeerskwesties nader bekeken

In 2002 wil de gemeente Barendrecht u langs deze weg informeren over actuele of interessante zaken op het gebied van verkeer en vervoer. Daarbij wordt eens per twee weken een apart onderwerp toegelicht. Vandaag behandelen we de verkeersmaatregel Bromfietsers op de rijbaan en over twee weken stellen we het Wegbeheer aan de orde. Voor algemene vragen of opmerkingen over verkeer en vervoer kunt u terecht op het maandelijks spreekuur Openbare Ruimte. Daarvoor kunt u zich aanmelden via nummer (0180) 698 720.

Weet u het nog? Vanaf 15 december 1999 moeten brommers binnen de bebouwde kom op de rijbaan rijden. Fietspaden en fietsstroken zijn vanaf die datum alléén voor fietsers en snorfietsers. Maar is deze maatregel nu werkelijk zo effectief? Een evaluatieonderzoek toont aan dat de landelijke invoering van de maatregel tot positieve resultaten heeft geleid. Het gaat dan om de brom- en snorfietsers en voetgangers. Driekwart van de brommerongevallen ontstaat op een kruising. Een afslaande auto kan een rechtdoorgaande brommer op het fietspad vaak niet goed zien, met een aanrijding als gevolg. Door de nieuwe verkeersregel rijden auto en brommer sámen op de gewone weg. Ze zien elkaar dan eerder en letten beter op elkaars weggedrag. Zo wordt het veiliger voor brommers én automobilisten. De regeling geldt alleen voor brommers; die zijn herkenbaar aan de helm en het gele plaatje (of een gele striping) op het voorspatbord. Snorfietsers moeten gewoon gebruik blijven maken van het fietspad.

De gemeente Barendrecht en Bromfiets op de rijbaan. De gemeente Barendrecht heeft de maatregel consequent en uniform toegepast. Dit houdt in dat de bromfietsers op bijna alle wegen binnen de bebouwde kom gebruik moeten maken van de rijbaan, behalve op de rondweg en enkele delen van de bedrijfsterreinen. Dit is zo geregeld vanwege de hogere rijsnelheid 70km/uur op de rondweg en het hoge percentage vrachtverkeer op de bedrijfsterreinen. Uit de ongevalgegevens van de gemeente Barendrecht is vanaf de invoering op 15 december 1999 een constante daling van de bromfietsongevallen te zien. In het jaar 2000 zijn bijna 50% minder bromfietsongevallen dan in 1999 genoteerd. Dit is meer als het landelijke gemiddelde van ca. 30%, hetgeen een mooie bijdrage is aan de verkeersveiligheid in Barendrecht! Zie onderstaande grafiek ter verduidelijking;

De bebording. Het vertrouwde ronde bord met de witte fiets betekent een verplicht fietspad, maar geldt alleen voor fietsers en snorfietsers. Waar een bromfietser dit bord tegenkomt moet deze het fietspad verlaten en op de

rijbaan gaan rijden. Het bord met zowel de witte fiets en bromfiets betekent dat de bromfietsers van het fiets-bromfietspad gebruik moet blijven maken.

De spelregels voor bromfietsers nog even op een rij:
* Zoveel mogelijk rechts houden, met voldoende afstand van de zijkant van de weg.

* Auto's, brommers en andere voertuigen links inhalen.
* Maak gebruik van voorsorteervakken en bijbehorende verkeerslichten.


* Maximum snelheid: 30 kilometer per uur binnen de bebouwde kom en 40 kilometer per uur daarbuiten.

De gemeente Barendrecht en de politie krijgen regelmatig klachten van bewoners met betrekking tot bromfietsers die over de voetpaden rijden. Wij doen een beroep op de verantwoordelijkheid van de vooral jeugdige bromfietsers om niet over de voetpaden te rijden!; dit met het oog op de vele jonge kinderen en ouderen die zich op de voetpaden bevinden. Een bromfietsers die over fietspad of voetpad rijdt in plaats van over de rijbaan heeft kans op een boete van 31,00. Bij de invoering van de maatregel werd door de politie nog gewaarschuwd maar er word nu ook bekeurd. Voor informatie over de verkeersmaatregel Bromfietsers op de rijbaan kunt u zich wenden tot de afdeling openbare werken de heer M.M.A. Boer of de heer W.E. Abels, tel 698 385/ 698 365. Surf met betrekking tot de verkeersmaatregel bromfiets op de rijbaan ookeens naar www.duurzaam.veiligverkeer.com of www.kennisplatform-verdi.nl

Met het oog op de verkiezingen van 6 maart plaatsen we in deze rubriek een serie artikelen over de gemeente: over het werk en het belang van het gemeentelijke bestuur. Deze week: de gemeenteraadsverkiezingen

Op 6 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Misschien regent het of heeft u het die dag erg druk. Loop dan toch even het stembureau binnen en breng uw stem uit. Of regel bij volmacht dat een ander voor u stemt. Want op 6 maart krijgt u de beste gelegenheid om de politiek in uw gemeente voor de komende vier jaar te beïnvloeden. U stemt dan immers voor de samenstelling van de nieuwe gemeenteraad en deze bepaalt de komende vier jaar hoe de zaken in de gemeente worden geregeld.

Elke stem telt

Het klinkt afgezaagd, maar toch is het nog steeds waar. Bij de gemeenteraadsverkiezingen telt elke stem, ook de uwe. Soms kan één stem meer of minder op partij X die partij een zetel meer of minder opleveren.Dat heeft te maken met de wijze waarop de raadszetels na de verkiezingen verdeeld worden. Een raadszetel heeft een bepaalde 'prijs', dat is de kiesdeler. De kiesdeler staat niet van tevoren vast, maar kan pas na de verkiezingen worden berekend. Dan wordt het aantal geldig uitgebrachte stemmen, bijvoorbeeld 10.500, gedeeld door het aantal beschikbare raadszetels in de gemeenteraad, bijvoorbeeld 21. De uitkomst van deze deling, 500, is de kiesdeler. Heeft partij X nu 999 geldige stemmen behaald, dan krijgt zij in de eerste verdeelronde slechts één raadszetel toebedeeld. Nu kan het gebeuren dat er na de eerste ronde nog zetels over blijven. Dat zijn de 'restzetels'. Die worden in een tweede ronde volgens een vrij ingewikkelde formule verdeeld. Dan kan partij X mogelijk nog een tweede zetel binnenhalen, maar meer zekerheid daarop biedt natuurlijk die éne extra stem.

Stemrecht

Niet iedereen mag stemmen. Wie op 6 maart nog geen achttien jaar is, moet nog een 'ronde' wachten. Als u geen Nederlander bent maar u woont wel vijf jaar of langer onafgebroken in Nederland en u heeft een geldige verblijfsvergunning, dan mag u ook stemmen. Wie het recht heeft om te stemmen, heeft ook het recht om zich verkiesbaar te stellen voor een partij of groepering die aan de gemeenteraadsverkiezingen wil deelnemen. Om raadslid te kunnen worden moet u echter wel aan een aantal voorwaarden voldoen. U moet wonen in de gemeente waar u raadslid wordt en u mag in deze gemeente geen gemeenteambtenaar zijn. Deze laatste regel is bedoeld om belangenverstrengeling te voorkomen.

Oproepingskaart en volmachtstem

Een paar weken voor de verkiezingen heeft u al een oproepingskaart thuisgestuurd gekregen. Op deze kaart staat het adres van het stembureau waar u kunt stemmen. Vergeet deze kaart niet mee te nemen; het is het bewijs dat u mag stemmen. Misschien bent u op 6 maart niet in staat om zelf uw stem uit te brengen. Geen nood. U kunt iemand anders vragen om voor u te stemmen. Dit is de zogenaamde volmachtstem. Op de oproepingskaart staat hoe u dit regelt. Voorwaarde is wel dat die ander op hetzelfde stembureau moet stemmen als u. Dit kunt u controleren door de adressen van de stembureaus op uw oproepingskaarten met elkaar te vergelijken. Ook moet de 'gevolmachtigde' tegelijkertijd zijn of haar eigen stem uitbrengen.

Kiezerspas

Misschien ziet u aankomen dat u niet in staat bent om te gaan stemmen op het stembureau dat op uw oproepingskaart vermeld staat. In dat geval kunt u uw oproepingskaart omzetten in een kiezerspas. Met deze pas kunt u op elk stembureau binnen uw gemeente uw stem uitbrengen. Het aanvragen van een kiezerspas moet u wel enige tijd van tevoren regelen, schriftelijk of op het gemeentehuis. Vanaf 4 dagen voor de verkiezingen is dit niet meer mogelijk. Heeft u niet op tijd een kiezerspas aangevraagd en ziet u echt geen kans om in het toegewezen stembureau te stemmen? Dan kunt u altijd nog uw oproepingskaart omzetten in een volmachtbewijs en iemand anders voor u laten stemmen.

Elektronisch of 'ouderwets' stemmen

In steeds meer gemeenten wordt gestemd met behulp van een elektronische stemmachine. Op het bedieningspaneel van een stemmachine staan alle partijen met hun kandidatenlijst afgebeeld. Dit is vergelijkbaar met het 'ouderwetse' stemformulier. Stemt u nog volgens de 'ouderwetse' methode, dan maakt u met het stempotlood één hokje op het stemformulier rood: het hokje voor de naam van de kandidaat van uw keuze. Vervolgens vouwt u het stemformulier dicht en stopt het in de stembus. U heeft nu gestemd.

Bij het elektronisch stemmen maakt u geen hokje rood, maar drukt u in plaats daarvan op één toets: de toets met de naam van de kandidaat van uw keuze. Deze naam verschijnt dan in het venster van de stemmachine. Als deze naam klopt met uw keuze, drukt u vervolgens op de rode stemknop. Dat is de grote rode knop rechts van het venster. U heeft nu gestemd.

Weet u niet zeker of u het goed doet of heeft u iets fout gedaan, dan kunt u altijd de hulp inroepen van de mensen achter de tafel. Dat zijn de leden van het stembureau en die zijn er om u te helpen.

Openingstijden stembureaus

De openingstijden van de stembureaus zijn dit jaar verruimd. U kunt op 6 maart vanaf half acht uur tot negen uur 's avonds op de stembureaus terecht. Alle tijd dus om uw stem uit te brengen. Klokslag negen (21.00) uur gaan de stembureaus echt dicht. Dan wordt direct met het tellen van de stemmen begonnen. Dat gaat per computer, dus meestal is de uitslag van de verkiezingen al snel bekend.

Verkiezingsavond in Het Kruispunt

De gemeente Barendrecht organiseert op woensdagavond 6 maart rondom de gemeenteraadsverkiezingen een speciale avond in theater Het Kruispunt. U bent tijdens deze avond vanaf 20.00 uur van harte welkom om het hoogtepunt van de verkiezingen mee te maken.

Het Kruispunt is op 6 maart geheel in verkiezingsstijl aangekleed met campagnemateriaal van alle zes de deelnemende politieke partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Via twee diaschermen kunt u die avond de (tussentijdse) uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in Barendrecht en Nederland volgen. Tijdens de avond vinden interviews plaats met de fracties. Hen wordt onder andere om commentaar gevraagd naar aanleiding van de tussenstand en (officieuze) verkiezingsuitslag. Burgemeester M.Th. van de Wouw maakt aan het einde van de avond, naar verwachting tussen 22.00 - 23.00 uur, de verkiezingsuitslag bekend.

28 februari 2002

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie