Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeenteberichten Rijswijk

Datum nieuwsfeit: 28-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Rijswijk
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Rijswijk

REGELRECHT
28 februari 2002


* Het Klachten- en meldpunt Openbare Ruimte is er voor u!
* Wet op de Ruimtelijke Ordening

* Toekomstvisie Landgoederenzone Rijswijk aangeboden aan wethouder Vermeer

* De sociaal Raadsman

* Komt u wel goed in de gemeentegids te staan?
* Verkiezingsfolder aangeboden aan voorzitter Rijswijkse Jongerenraad

* Woensdag 6 maart 2002
Verkiezingsinstuif in hal stadhuis Rijswijk
* Bloemvakken In de Bogaard opnieuw ingeplant
* Bouwvergunningen

* Bouwaanvragen

* Verleende kapvergunningen

Het Klachten- en meldpunt Openbare ruimte is er voor u!

Heeft u vragen of klachten over het onderhoud of beheer van de openbare ruimte in Rijswijk?
Daarmee kunt u terecht bij het gemeentelijke klachten- en meldpunt!

Met dit soort klachten gaan wij voor u aan de slag:
* losse of ongelijke tegels of stenen, gaten in de bestrating of in het asfalt;

* overhangend groen, gebroken boomtakken, onverzorgde plantsoenen of niet gemaaid gras;

* zwerfvuil, volle prullenbakken of ongeveegde straten, onkruid in de bestrating, afval in de sloten en vaarten;
* illegaal gestort afval, te vroeg buitengezet grofvuil;
* vragen over verkeersborden en straatnaamborden;
* beschadiging van banken, bruggen en speelelementen;
* graffity en vandalisme;

* kapotte of ongevulde zoutbakken voor gladheidbestrijding;
* overlast door ongedierte als wespen of andere ongewenste insecten, ratten of muizen;

* verstopte straatkolken en kapotte putdeksels;
* langdurig geparkeerde aanhangers, caravans e.d. en wrakken;
* overlast van rondhangende jongeren;

* calamiteiten tijdens hevige regenval, storm, gladheid en dergelijke;

* kapotte straatverlichting (bij melding van een niet brandende lantaarnpaal vragen wij u om het paalnummer; dat staat vermeld op de bewuste paal);

* kapotte verkeerslichten (bij melding van een defect verkeerslicht vragen wij u om het nummer; dat staat op de kap van het verkeerslicht).

We doen ons best om uw klachten binnen vijf werkdagen te verhelpen.

Voor kapotte straatverlichting geldt een afhandeltijd van 5 à 10 werkdagen.

Het klachten- en meldpunt is gevestigd gevestigd in wijkcentrum "De Smeltkroes" aan het Pieter Postmapad (nabij het bruggetje naar de Tubasingel) en is op werkdagen geopend van 8.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 15.30 uur.

Het telefoonnummer van het klachten- en meldpunt is (070) 39.44.247

.

Wet op de Ruimtelijke Ordening
Toepassing artikel 24 lid II van de Voorschriften Bestemmingsplan Hoornwijck

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk maken ingevolge het bepaalde in artikel 24, lid II van de Voorschriften bestemmingsplan Hoornwijck bekend, dat een aanvrage om een bouwvergunning is ingediend door Bots & Partner Vastgoedontwikkeling te Amsterdam, tot het oprichten van een kantoorgebouw met parkeerkelder gelegen op een perceel grond aan de noordzijde van de Laan van Hoornwijck, kadastraal bekend gemeente Rijswijk, sectie E nrs 2226 gedeeltelijk en 1216 gedeeltelijk.
Voor het gebied waar het bouwplan is gesitueerd geldt een uitwerkingsverplichting. Dat houdt in, dat voor het betrokken gebied een uitwerkingsplan moet zijn vastgesteld dat rechtskracht heeft gekregen alvorens de bouwvergunning kan worden verleend. Van deze voorwaarde kan worden afgeweken indien het bouwplan kan worden ingepast in een concept-uitwerkingsplan dan wel vastgesteld uitwerkingsplan en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland vooraf hebben verklaard tegen het verlenen van de bouwvergunningt geen bezwaar te hebben.
Artikel 6, lid A, sub III van de Voorschriften bestemmingsplan Hoornwijck biedt hiertoe de mogelijkheid.
Aangezien burgemeester en wethouders voornemens zijn van die mogelijkheid gebruik te maken, liggen de bouw- en situatietekeningen van het bouwplan met ingang van vrijdag, 1 maart 2002 gedurende vier weken d.w.z. tot en met 28 maart ter gemeentesecretarie, sectie Communicatie, Generaal Spoorlaan 2-4 (kamer 77) ter inzage. De sectie Communicatie is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 14.00 uur.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk hun bedenkingen indienen tegen dit voornemen bij het college van Burgemeester en wethouders van Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.
Bij het bouwplan ligt tevens een concept "Tweede uitwerkingsvoorschrift bestemmingsplan Hoornwijck" ter inzage. Het bouwplan is daarmee in overeenstemming.

.

Toekomstvisie Landgoederenzone Rijswijk aangeboden aan wethouder Vermeer

In de Rijswijkse landgoederenzone, om precies te zijn op het landgoed Te Werve, heeft wethouder R.J. Vermeer deze week de "Toekomstvisie Landgoederenzone Rijswijk" aangeboden gekregen. Uit handen van de heer J.K. In 't Veld ontving Vermeer het visiedocument namens het Overlegplatform Landgoederenzone. Het overlegplatform is samengesteld uit diverse deskundigen op het gebied van onder meer: historie, natuurbescherming, landschapsinrichting en waterhuishouding. De 16 leden van het overlegplatform hebben zich unaniem achter deze visie opgesteld.
De visie vormt een raamwerk voor de toekomst. De bestaande en voormalige landgoederen (het oude groen) moet straks beter herkenbaar worden. De versnippering van het gebied moet worden teruggedrongen. Zoals bekend is de Landgoederenzone in Rijswijk een bijzonder gebied met parkachtige landgoederen, historische gebouwen en uitgebreide groen- en sportvoorzieningen. Door de combinatie van historie en natuur is het van grote betekenis in de stedelijke omgeving. De Landgoederenzone verkeert momenteel niet in optimale conditie, maar heeft de capaciteiten om zich te ontwikkelen tot een waardevol cultuurlandschap met aanzienlijke natuurwaarden.

Geen nieuw rood
Wethouder Vermeer van onder meer Ruimtelijke Ordening en Groenvoorzieningen maakte in zijn toespraak duidelijk dat hij blij is met het eindproduct dat door het overlegplatform is aangeboden. "Groen is de kracht van Rijswijk", liet hij zijn gehoor weten. Niet voor niets staat de gemeente Rijswijk in Nederland op de eerste plaats voor wat betreft het percentage toegankelijk groen. Uit een onderzoek van het opinieblad Elsevier bleek dat 22 % van het oppervlak van Rijswijk bestaat uit recreatief groen. De wethouder onderstreepte het belang van de landgoederenzone door aan te geven dat het een uniek gebied is dat in Nederland op deze schaal (200 ha) slecht op een paar andere plaatsen voorkomt. Denk aan Wassenaar en Bloemendaal. Het is van groot belang dat er in dit gebied "geen nieuw rood meer bijkomt", aldus Vermeer. Alleen wat in uitvoering is, kan doorgang vinden. Ook bedrijven die niet in dit gebied thuishoren dienen te worden verplaatst. Een goed voorbeeld hiervan is het brandweeroefencentrum RISC Fire&Safety dat gevestigd is op het landgoed Overvoorde. In goed overleg met de bedrijfsleiding wordt gezocht naar een beter geschikte locatie binnen Rijswijk respectievelijk de regio Haaglanden. De wethouder verhulde niet dat de gemeente Rijswijk voor het in de oude luister herstellen van de landgoederenzone partners nodig heeft. Vermeer heeft daarom vooruitlopend op het opstellen van de toekomstvisie al gesprekken gevoerd met wethouder Stolte van Den Haag en gedeputeerde Norder van de provincie Zuid-Holland. Met name Norder heeft aangegeven veel belang te hechten aan een goede visie voor het gebied en eventueel bereid te zijn (financiële) bijdragen te leveren. De wethouder bedankte de leden van het platform voor hun deskundige inbreng en beloofde dit document verder in procedure te brengen. Uiteindelijk zal de gemeenteraad van Rijswijk de visie voor de landgoederenzone vaststellen.
De Toekomstvisie Landgoederenzone Rijswijk ligt tijdens de openingsuren voor iedere belangstellende ter inzage bij de sectie communicatie in het gemeentehuis. De sectie communicatie is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur.

rob vermeer2.jpg (35472 bytes)
Wethouder Vermeer (rechts) ontvangt de toekomstvisie voor de landgoederenzone uit handen van de heer In 't Veld.

.

De Sociaal Raadsman

Weet u dat de gemeente Rijswijk een Bureau Sociaal Raadslieden heeft, waar u met allerlei vragen over sociale uitkeringen, arbeidsrecht, belastingen, woonzaken, consumentenzaken, personen - en familierecht terechtkunt?

De sociaal raadsman van Rijswijk heet Gerard Hamers. Hij weet de weg te vinden in allerlei ingewikkelde wetten en regelingen. Daarom kan hij heel veel vragen beantwoorden en u meestal van advies dienen. Ook kan hij helpen bij het schrijven van brieven aan instanties als het GAK, Cadans, de Belastingdienst en ziekenfondsen. Verder kan hij behulpzaam zijn bij het schrijven van een bezwaarschrift, tegen een beslissing van bijvoorbeeld de Sociale Dienst, GAK of Cadans. U kunt ook bij hem terecht voor hulp bij het invullen van uw -niet te ingewikkelde- belastingaangifte of voor hulp bij het invullen van een kwijtscheldingsformulier voor de onroerend zaakbelasting, het reinigingsrecht en de hondenbelasting.

Als hij uw vraag niet zelf kan afhandelen omdat er meer gespecialiseerd advies nodig is, zal hij u doorverwijzen naar een andere instelling. Dat kan bijvoorbeeld de advocatuur zijn of het Bureau voor Rechtshulp, Algemeen Maatschappelijk Werk of het Bureau Schuldhulpverlening.

De hulp van de sociaal raadsman is kosteloos. Hij is onafhankelijk bij de uitvoering van zijn werkzaamheden en is geen verantwoording verschuldigd aan overheden of uitvoeringsinstanties. Mindervaliden en ouderen die slecht ter been zijn kunnen hem om een huisbezoek vragen.

Kortom; de sociaal raadsman staat graag tot uw beschikking!

Sociaal raadsman Rijswijk Gerard Hamers
Bereikbaar: in het gemeentehuis, Generaal Spoorlaan 2 telefoonnummer 070 39 59 744
en e-mailadres: (ghamers@rijswijk.nl)
Telefonisch spreekuur op maandag, dinsdag en donderdag tussen 9.00 en 10.00 uur.
Bezoek is mogelijk op maandag (tot 13.00 uur), dinsdag en donderdag, na voorafgaande telefonische afspraak

.

Komt u wel goed in de gemeentegids te staan?

Ook dit jaar verschijnt er een gemeentegids, die gratis huis-aan-huis wordt verspreid in heel Rijswijk. Voor de oude-vertrouwde, maar zeker ook voor nieuwe inwoners van Rijswijk blijkt de gemeentegids een handige bron van informatie.
Maar... dat blijft alleen maar zo als alle verenigingen, instellingen e.d. in Rijswijk ervoor zorgen dat veranderingen of nieuwe informatie bijtijds schriftelijk worden doorgegeven aan de gemeente. Dit jaar kan dat tot en met vrijdag 22 maart. Weliswaar verschijnt de gemeentegids pas in juni, maar de productietijd is lang; na 22 maart ontvangen wijzigingen kunnen niet meer worden verwerkt.

Wijzigingen en aanvullingen voor de gemeentegids kunt u tot 22 maart schriftelijk sturen naar:

gemeente Rijswijk
team Communicatie
t.a.v. Livia de Metz
Generaal Spoorlaan 2
2283 GM Rijswijk

U kunt ook faxen naar nummer 39.59.331 (t.a.v. Livia de Metz) of haar e-mailen: (liviademetz@rijswijk.nl)

Vermeld in uw bericht duidelijk leesbaar:

* de naam van uw organisatie

* het adres

* het postadres en postcode

* het telefoonnummer en de naam van degene die meer informatie kan verschaffen

* het eventuele e-mailadres

* de rubriek waarin u geplaatst wenst te worden
... kortom, alles waar een zoekende medemens behoefte aan heeft.

.

Verkiezingsfolder aangeboden aan voorzitter Rijswijkse Jongerenraad

Uit handen van burgemeester Ineke Van der Wel ontving de voorzitter van de Rijswijkse Jongerenraad Tom Olsthoorn vandaag het eerste exemplaar van een speciale verkiezingsfolder bestemd voor jonge Rijswijkse stemgerechtigden. Ook de vice-voorzitter van de Jongerenraad Priscilla Stikkolorum was bij de overhandiging aanwezig. Deze folder die op advies van de Rijswijkse Jongerenraad is gemaakt, geeft alle politieke partijen in Rijswijk de gelegenheid om duidelijk te maken wat ze de Rijswijkse jongeren zoal te bieden hebben. Kort en bondig wordt aangegeven waar de zes partijen in Rijswijk voor staan als het om jongeren gaat. De folder valt deze week nog bij alle 1250 Rijswijkse jongeren, die op 6 maart voor het eerst mogen gaan stemmen in de brievenbus. De Rijswijkse folder is samen met een brief van de burgemeester toegevoegd aan een verkiezingsinformatiesetje van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De burgemeester roept in haar brief onder het motto "alleen wie stemt telt mee" de jongeren op om toch vooral van hun stemrecht gebruik te maken.
Voor geïnteresseerden is de folder verkrijgbaar bij de sectie communicatie in het gemeentehuis aan de Generaal Spoorlaan 2.

jongerenverkiezingen2.jpg (44770 bytes)

Uit handen van burgemeester Van der Wel ontvingen Tom Olsthoorn en Prescilla Stikkolorum,
resprectievelijk voorzitter en vice-voorzitter van de Rijswijkse Jongerenraad de speciale Rijswijkse verkiezingsfolder voor jongeren.

.

Woensdag 6 maart 2002
VERKIEZINGSINSTUIF IN HAL STADHUIS RIJSWIJK

Volgende week op woensdag 6 maart worden in Nederland verkiezingen gehouden voor de gemeenteraden. In Rijswijk worden zo'n 40.000 personen in de gelegenheid gesteld om hun plaatselijke vertegenwoordigers te gaan kiezen. Na het stemmen zal in de hal van het Rijswijkse stadhuis een verkiezingsinstuif worden gehouden waar iedereen van harte welkom is.

De Rijswijkse kiezers kunnen in totaal 30 stembureau's hun stem uitbrengen. Het rode potlood is nu ook in Rijswijk definitief verdwenen. Voor het eerst wordt in Rijswijk gebruik gemaakt van stemmachines. In Rijswijk nemen zes politieke partijen aan de verkiezingen deel. Deze partijen zijn: Onafhankelijk Rijswijk, V.V.D., Christen Democratisch Appèl (CDA), Partij van de Arbeid (P.v.d.A.), GROENLINKS en Democraten 66 (D66).
De partijprogramma's van deze partijen liggen bij de sectie communicatie in het stadhuis op werkdagen van 8.30 tot 14.00 uur ter inzage. Bij de sectie communicatie is tevens de publieksfolder met de titel 'Uitnodiging Gemeenteraadsverkiezingen 6 maart 2002' gratis verkrijgbaar. In deze folder komen diverse thema's rond de verkiezingen aan bod.
Nieuw bij deze verkiezingen is dat de stembureau's anderhalf uur langer geopend zullen zijn. Men kan nu stemmen van 07.30 uur 's morgens tot 21.00 uur 's avonds. Andere nieuwe thema's, die in de folder worden behandeld zijn: de dualisering van het gemeentebestuur (verhoudingen binnen gemeentebestuur wijzigen), wethouders van buiten de raad aanstellen en de landelijke referendumregeling.

Verkiezingsinstuif
In de hal van het stadhuis wordt op de avond van de verkiezingen de gebruikelijke verkiezingsinstuif gehouden. Samen met wethouders en raadsleden kan men hier de verwerking van de 30 stembureau-uitslagen rechtstreeks meemaken. De verkiezingsuitslagen uit andere gemeenten hoeft niet te worden gemist. Op een televisiescherm in de hal wordt de landelijke verkiezingsuitzending getoond.
De locale omroep SOR zal vanuit het stadhuis een live radio en tv-verslag uitzenden. Deze uitzending is te beluisteren vanaf 18.00 uur (92,9 FM/105,9 FM Ether) en te zien vanaf 20.00 uur op tv-kanaal 30-. De beide uitzendingen duren tot circa 23.00 uur.

Opnieuw computerprognose
Opnieuw wordt tijdens de verkiezingsinstuif gebruik gemaakt van een computerprogramma dat doorlopend prognoses geeft van de totaaluitslag. Deze prognoses worden o.a. met behulp van grafieken op een projectiescherm afgebeeld. Door de komst van de stemmachines zal dit keer de voorlopige uitslag al snel bekend zijn. Inlichtingen over de verkiezingen en de wijze van stemmen worden verstrekt door het bureau verkiezingen in het stadhuis, loket 6, Generaal Spoorlaan 2 te Rijswijk (telefoon 3959875).

.

Bloemvakken In de Bogaard opnieuw ingeplant

Bij het winkelcentrum In de Bogaard is een drietal grote bloemvakken opnieuw ingeplant met grootbloemige violen. Op het moment dat deze bloemen zijn uitgebloeid en de kans op nachtvorst half mei is verdwenen, worden knalrode geraniums van het type Stadt Bern geplant. De bloemvakken bevinden zich op de toegangsweg naar het winkelcentrum aan de kant van de Generaal Spoorlaan en op de hoek van de Sir Winston Churchilllaan met de Prinses Beatrixlaan.

.

Bouwvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat, met ingang van 28 februari 2002 voor een ieder bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rijswijk, De Bruyn Kopsstraat 4, iedere werkdag geopend van 09.00 uur tot 12.00 uur, de volgende bouwvergunningen ter inzage liggen:

* het wijzigen van een verleende bouwvergunning voor het vergroten van 2 woningen middels een dakopbouw aan de Mauritslaan 32 A + 32 B, verleend en verzonden: 21 februari 2002

* het oprichten van twee scooter/rolstoelbergingen aan de Emmastraat 38, verleend en verzonden: 21 februari 2002
* het vergroten van een woning d.m.v. een uitbouw aan de Sir Winston Churchilllaan 993, verleend en verzonden: 21 februari 2002
* het vergroten van een woning d.m.v. een uitbouw aan de Sir Winston Churchilllaan 995, verleend en verzonden: 21 februari 2002
* het veranderen van een sportgebouw aan de Lange Kleiweg 86, verleend en gezonden: 21 februari 2002.

Iedere belanghebbende is tot uiterlijk zes weken na de datum van verzending gerechtigd tegen een bouwvergunning bezwaar in te dienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.

.

Bouwaanvragen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat de volgende bouwaanvragen zijn ontvangen:

* het plaatsen van drie dakkapellen te: Pasgeldlaan 15; ingediend: 08-02-2002;

* het intern veranderen van een woning te: Caan van Necklaan 39 + 41; ingediend: 11-02-2002;

* het plaatsen van een rolstoel/scooterberging te: Rembrandtkade 218; ingediend: 11-02-2002;

* het plaatsen van een zwembad te: Fresiadreef 12; ingediend: 19-02-2002;

.

Verleende kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn verleend:

Per 28 februari 2002:

* Bilderdijklaan 83
2 sparren wegens te forse groei, schaduwwerking en scheefgroei
* Arnoldsonstraat 38

1 spar wegens het opdrukken van de bestrating en te dichte stand op de erfgrens

Deze kapvergunningen liggen vanaf de datum van verlening gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, De Bruyn Kopsstraat 4.

Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden (personen die zicht op de boom hebben) tegen het verlenen van de kapvergunning een gemotiveerd schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders (Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk). Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur contact opnemen via telefoonnummer 395.92.74

.Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 2002 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie