Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak voor de staatssecretaris van Defensie

Datum nieuwsfeit: 01-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Defensie
Zoek soortgelijke berichten


---

Toespraken
---

De opening van het IKS en het KEC te Amsterdam

28-02-2002

Toespraak voor de staatssecretaris van Defensie H.A.L Van Hoof ter gelegenheid van de opening van het IKS en het KEC, Amsterdam 28 februari 2002

Dames en heren,

Wij zijn hier vandaag aanwezig voor de officiële start van het Instituut Keuring en Selectie (IKS) en tevens de opening van het nieuwe Kennis- en expertisecentrum Defensie (KEC). Het is nog maar zes jaar geleden dat Defensie officieel afscheid van de dienstplicht nam. Een afscheid dat de overgang naar een professioneel leger inluidde, waarvoor tevens een anders ingerichte organisatie voor werving en selectie noodzakelijk werd. Inmiddels is al weer veel water door het IJ gestroomd, in zes jaar tijd is veel veranderd. Sinds kort zijn de Krijgsmachtdelen zelf verantwoordelijk voor hun werving en specialiseert het tot IKS omgevormde DWS zich op de keuring en selectie van het militaire personeel.

De vraag dringt zich natuurlijk op waarom deze verandering noodzakelijk is. Was immers niet zes jaar geleden bewust gekozen voor een paarse benadering van de werving? De voordelen leken duidelijk; een paarse organisatie bracht kennis bij elkaar, zorgde voor meer doelmatigheid en had als extra voordeel het waterval-effect: sollicitanten die niet geschikt bleken voor een functie bij het ene krijgsmachtdeel konden zo bij het andere aan de slag. Aanvankelijk verliep de personeelswerving voortvarend. We teerden voor een deel op dienstplichtigen die nog wel een poosje bij Defensie werkzaam wilden blijven. 1998 bleek echter een waterscheiding. De uitstroom nam toe, het positieve effect van ex-dienstplichten verdween, een demografisch ongunstige ontwikkeling zette zich in en er ontstond tegelijkertijd een krapte op de arbeidsmarkt. Het sein sprong op rood, de stormboei moest omhoog.

Zoals u allen ongetwijfeld weet heeft Defensie, net als het bedrijfsleven en de rest van de overheid overigens, door deze ontwikkelingen met tekorten te maken. Leeg, leger, leegst, zoals een landelijk dagblad vorig jaar kopte is wellicht overtrokken, maar een vullingsprobleem is wel degelijk aanwezig. Ik wil het daarom hier nog maar eens benadrukken dat werving niet zomaar een klusje is, iets wat je er even bij doet. Een goed verlopende werving is een zaak waar het hele wezen van onze krijgsmacht van af hangt. Een zaak die ons allen aangaat. Als er één onderwerp is geweest dat mij de afgelopen vier jaar het meest heeft bezig gehouden, door de Kamer het meest intensief is gevolgd en door de media het scherpst is becommentarieerd dan is het wel de personeelsvoorziening. En dat is niet voor niets dames en heren, dat heeft alles te maken met het in de Defensienota vastgestelde ambitieniveau. Vorige week lag hier in het IJ het nieuwste fregat van de Koninklijke Marine. Een schitterend schip, state of the art zoals de Amerikanen zeggen, een schip waar je internationaal mee voor de dag kunt komen. Maar zonder mensen om het te bemannen hebben we er niets aan. Zonder mensen geen schip dat vaart, geen vliegtuig dat vliegt, geen tank die rijdt. De tegenvallende wervingscijfers waren voor mij dan ook een signaal dat het anders moest.

Ik heb daarom de personeelsvoorziening nog eens tegen het licht laten houden. Daarbij was de belangrijkste conclusie dat de krijgsmachtdelen het hele proces van in- door- en uitstroom van militair personeel als één keten moeten gaan beschouwen. Een dergelijk ketenbeheer kan alleen slagen wanneer de Krijgsmachtdelen ook zelf formeel verantwoordelijk voor de eigen werving zijn. Die verantwoordelijkheid kan nu niet langer worden afgeschoven. En dat is precies de reden waarom het wervingsdeel terugkeert naar de Krijgsmachtdelen. Het overgebleven keurings- en selectiedeel wordt vanaf vandaag officieel ondergebracht in het nieuwe Instituut Keuring en Selectie. De wervingsunits van de krijgsmachtdelen blijven hier in Amsterdam overigens wel gevestigd. Hierdoor is het namelijk makkelijker om afstemming te bereiken op het gebied van de arbeidsmarktcommunicatie.

De terugkeer van de werving naar de krijgsmachtdelen biedt een belangrijk voordeel. Om in typische marketingtermen te spreken is namelijk de wervende kracht van de brands oftewel de Krijgsmachtdelen groter dan die van de holding Defensie. Overigens worden de goede elementen van DWS meegenomen in het IKS. Het is dus zeker niet zo dat de ervaring van DWS in het IJ wordt geloosd.

Dames en heren, De selectie van militairen kent een lange historie, en werd ook in het verleden met zorgvuldigheid uitgevoerd. Mensen met grote beledigingen van de hoofdschedel of met een borstomvang van minder dan acht palmen kwamen er bijvoorbeeld volgens het handboek militair geneeskundig onderzoek uit 1832 niet in. Ook de staat van het gebit werd zeer nauwkeurig onderzocht. Met name het verlies van snij- en oogtanden betekende een absoluut verbod tot het aannemen van recruten, omdat hierdoor het afbijten van de papieren hulzen aan de onderzijde der patronen werd belemmerd. Inmiddels zijn we een stuk verder in onze keuring van het personeel. Niet alleen botten en spieren, maar ook de menselijke psyche wordt op professionele wijze nauwkeurig getoetst.

De nieuwe organisatie zorgt echter ook voor een inhoudelijke verandering met betrekking tot deze selectie. We hebben te maken met toekomstige medewerkers, die we graag naar binnen willen halen. Dan moet je ze dus ook als toekomstige medewerkers behandelen. De benadering van sollicitanten mag daarom niet langer gestoeld zijn op het oude dienstplichtigen-denken. Defensie kan niet langer uitgebreid kiezen uit sollicitanten, het zijn tegenwoordig de sollicitanten zelf die Defensie vragen wat zij te bieden heeft. Het Chinese spreekwoord Wanneer je op een edelhert jaagt, laat dan de hazen lopen gaat hier niet op. Het proces en de behandeling van kandidaten dient daarom niet meer uit te gaan van het selecteren van de besten (selecting in), maar moet uitsluitsel geven over de mogelijkheden voor een kandidaat op een baan bij een van de krijgsmachtdelen (selecting out). Het past niet om mensen die belangstelling tonen eerst een tijd te laten wachten, vervolgens voor een gesprek langs te laten komen, dan op een later tijdstip nog eens te keuren, waarna betrokkene nog eens een tijdje op de uitslag moet wachten. Ik vind het daarom van groot belang dat de keuring plaats vindt op het moment dat de kandidaat er om vraagt. Daarnaast verwacht ik van het IKS dat het proces van keuren en selecteren zich tot één enkele dag beperkt. Doen we dat niet dan verliezen we de slag met onze concurrenten. Het is dan ook van groot belang te weten welke ontwikkelingen zich op het gebied van werving en selectie in het bedrijfsleven voordoen. Defensie is geen eiland, we moeten de ontwikkelingen om ons heen blijvend in de gaten houden.

Dames en heren, Voordat ik overga tot de officiële opening van het IKS zal ik eerst nog een andere belangrijke stap toelichten. U begrijpt dat ik de ontvlechting van de werving in het kader van de ketenverantwoordelijkheid als een verdere stap naar een zo efficiënt en doelmatig mogelijke wervingsorganistatie zie. Echter, diezelfde ontvlechting brengt ook een risico met zich mee. Namelijk het risico van vier krijgsmachtdelen die volkomen onafhankelijk en autonoom van elkaar op de arbeidsmarkt actief zijn. Zoiets kan en mag niet weer gebeuren. Bij mijn laatste bezoek twee jaar geleden, trof ik hier verschillende koninkrijkjes aan. Koninkrijkjes die elkaar soms meer bevochten dan dat gezamenlijk voor het optimale resultaat werd gegaan.

Om te voorkomen dat ieder krijgsmachtdeel opnieuw het wiel uitvindt, is daarom steun en advies vanuit de top van de organisatie noodzakelijk. Het gaat dan om advies omtrent omtrent kansen en bedreigingen op de arbeidsmarkt. Tevens wil ik dat de personeels rapportages aan mij via een centrale organisatie in coördinatie met de DGP tot stand komen. Diezelfde organisatie dient er tevens voor te zorgen dat ervaringen tussen de krijgsmachtdelen worden uitgewisseld.

Hiermee zijn we direct bij de tweede reden van deze bijeenkomst. Met ingang van vandaag wordt een volledig nieuwe organisatie geformaliseerd, het Kennis- en Expertisecentrum Defensie, nu al kortweg KEC genoemd. Het KEC gaat zich met drie verschillende taken bezighouden: allereerst met arbeidsmarktcommunicatie, daarnaast met arbeidsmarktontwikkeling- en onderzoek en als laatste het monitoren van de personeelsvoorziening. Het KEC is hier in Amsterdam fysiek gepositioneerd, maar direct opgehangen onder het Directoraat Generaal Personeel van het Ministerie in Den Haag. Daarbij zeg ik u dat het KEC geen speeltje is van de Staatssecretaris of een spionerende Big Brother. Deze kleine organisatie waarin expertise wordt gebundeld op diverse gebieden, zal vooral ondersteunend zijn aan de activiteiten van de krijgsmachtdelen. Mag ik de directeur van het Kennis- en Expertisecentrum, de kolonel Willemsen, verzoeken voor te komen.

Dames en heren, De taken die het KEC zijn opgedragen, zijn zeker niet eenvoudig te noemen. Zoals vaker bij hetgeen dat nieuw is wordt waarschijnlijk met scepsis gekeken naar deze nieuwe loot aan de defensieboom. Het KEC verdient echter ons aller steun en medewerking, omdat alleen samen kan worden gewerkt aan verdere verbetering van de positie van Defensie op de arbeidsmarkt. Kolonel, mag ik u ter bevestiging van de oprichting van het Kennis- en Expertisecentrum Defensie deze plaquette overhandigen. Hierbij spreek ik mijn steun uit voor uw centrum en heb er vertrouwen in, dat binnenkort over het KEC zal worden gesproken als een kekke organisatie. Heel veel succes gewenst met deze belangrijke taak.

Dames en heren, Voordat ik tot de opening van het IKS overga, wil ik nog even stilstaan bij de huidige wervingsresultaten. Hoewel één zwaluw nog geen zomer maakt, lijkt de werving over het dieptepunt heen te zijn. Sommige media leggen nu een relatie tussen een verminderde economische groei en de toegenomen belangstelling voor een baan bij de Krijgsmacht. Nu is het weliswaar zo dat in tijden van economische tegenspoed een baan bij de overheid in zijn algemeenheid aantrekkelijker wordt. Echter de redenatie dat wij daarom nu meer mensen krijgen, dat het IKS daarom meer mensen krijgt te keuren, is mij veel te kort door de bocht. Ik denk namelijk dat er iets anders aan de hand is. Naast talloze initiatieven op het gebied van in- door en uitstroom is immers de arbeidsvoorwaardenpositie van jonge militairen aanmerkelijk verbeterd. Ik noem bijvoorbeeld de extra soldatenrang, de loonsverhogingen uit het laatste arbeidsvoorwaardenakkoord, de bindingspremies en tal van andere voorzieningen. Defensie als aantrekkelijke werkgever, met goede arbeidsvoorwaarden en afwisselend werk staat op de kaart en dat begint nu zijn vruchten af te werpen. Toch is een continue inspanning vereist. Alle partijen hier aanwezig dienen hierbij voor ogen te houden, dat we met elkaar precies dezelfde doelen nastreven: een volledig gevulde defensieorganisatie en een imago van goed werkgeverschap.

Dan wil ik nu overgaan tot de opening van het IKS.

Nieuws Ministerie van Defensie


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...