Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Stedenfonds als sluitstuk hervorming Sociaal Impulsfonds

Datum nieuwsfeit: 01-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Vlaamse overheid
Zoek soortgelijke berichten

Vlaamse overheid

Op voorstel van Vlaams minister Paul VAN GREMBERGEN heeft de Vlaamse regering de krachtlijnen goedgekeurd die als basis zullen dienen voor een Vlaams Stedenfonds. Dit Vlaams Stedenfonds is het sluitstuk van de in het Vlaams Regeerakkoord aangekondigde hervorming van het Sociaal Impulsfonds. In het Regeerakkoord stond namelijk dat "het Sociaal Impulsfonds moest worden geëvalueerd en geherori- ënteerd met het oog op een versterkt Stedenbeleid". Met de goedkeuring van deze krachtlijnen wil de Vlaamse rege- ring ook de onrust wegnemen die in vele steden en gemeen- ten heerst rond de afschaffing van het Sociaal Impuls- fonds.

Dat het Sociaal Impulsfonds een aantal winstpunten heeft opgeleverd zal niemand kunnen ontkennen: er is ruimere aandacht ontstaan voor het probleem van de bestrijding van de kansarmoede en de zorg voor de leef- en omge- vingskwaliteit in alle gemeenten. In vele gemeenten is op basis van dit fonds nieuw beleid op de sporen gezet. Het is echter niet houdbaar om telkens op nieuwe beleids- impulsen aan te sturen en tegelijk de waardevolle initia- tieven in de reguliere werking te blijven onderhouden.

Een eerste belangrijke kaap in de hervorming van het Sociaal Impulsfonds is genomen naar aanleiding van de hervorming van het Gemeentefonds eind vorig jaar. Toen werd beslist het Decreet op het Sociaal Impulsfonds van 1996 met ingang van 1/1/2003 af te schaffen. Het vooront- werp van decreet op het nieuwe Gemeentefonds voorziet dat de helft van de SIF-middelen, het zogenaamde waarborg- gedeelte, vanaf 2003 wordt ingebracht in het Gemeente- fonds. In het kader van vereenvoudiging van regelgeving en responsabilisering van de lokale besturen kunnen de gemeenten autonoom deze middelen besteden.

De inbreng van de SIF-middelen in het Gemeentefonds houdt wel in dat
a) ook sociale criteria gehanteerd worden bij de verde- ling van de middelen ;
b) vermits vele SIF-middelen oorspronkelijk afkomstig en ook bedoeld waren voor de OCMW's, fungeert het Gemeente- fonds in de toekomst ook als basissubsidiëring voor deze OCMW's ;
c) om te vermijden dat gemeenten met achterstellings- problemen middelen zouden moeten derven, worden in het nieuwe Gemeentefonds alle trekkingsrechten, inclusief deze van het Sociaal Impulsfonds, voor iedereen gewaar- borgd.

De geschetste waarborgregeling is niet volledig van toe- passing op Antwerpen, Gent en de elf centrumsteden Aalst, Brugge, Hasselt, Genk, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas. Daarvan wordt in de memorie van toelichting van het nieuwe Gemeentefonds gesteld dat "hun middelen zullen gewaarborgd worden via specifieke maatregelen in het kader van het steden- beleid". Eenzelfde regeling wordt voorzien voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie, die zowel trekkingsrechten heeft op het Investeringsfonds als een voorafname krijgt op het Sociaal Impulsfonds.

Krachtlijnen Stedenfonds

Met het goedkeuren van de krachtlijnen van een decreet inzake het Vlaams Stedenfonds heeft de Vlaamse regering nu een sluitstuk gebreid aan de hervorming van het Soci- aal Impulsfonds en invulling gegeven aan de leemte die voor de steden en de VGC nog bestond.

Er zijn verschillende redenen aan te geven waarom de Vlaamse regering naar de steden toe toch nog met een spe- cifieke financiering wil werken en bijvoorbeeld de midde- len niet gewoon toevoegt aan het Gemeentefonds. Zo blijkt uit de resultaten van de evaluatie van het Sociaal Impulsfonds dat ook in de steden zelf wordt aangedrongen op een blijvende specifieke stedelijke financiering gezien de concentratie van problemen waarmee de steden geconfronteerd worden. Deze houding werd bevestigd tij- dens de veertien workshops die rond stedenbeleid in het najaar 2001 werden georganiseerd. Bijkomend toonde een bevraging bij de verschillende Vlaamse administraties aan dat er wel degelijk vraag is om bijkomend middelen voor steden vrij te maken.

Op basis van deze vaststellingen heeft de Vlaamse rege- ring o.a. volgende krachtlijnen voor een Vlaams Steden- fonds vastgelegd.:

Afbakening

Het Stedenfonds richt zich naar de grootsteden Antwerpen en Gent, de regionale steden Aalst, Brugge, Hasselt, Genk, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout en de Vlaamse Gemeenschaps- commissie voor het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

Middelen en groeipad

Als vertrekbasis voor het Stedenfonds gelden de SIF+ mid- delen 2002, goed voor iets minder dan 100 miljoen euro. De groeivoet van het Gemeentefonds, met name een jaar- lijkse stijging met de index, verhoogd met de geraamde groei van het Bruto Nationaal Inkomen, wordt ook op het Stedenfonds toegepast.

Verdeling trekkingsrechten

a) Voor de VGC gebeurt een voorafname op het Stedenfonds die de huidige trekkingsrechten van de VGC in het Inves- teringsfonds en in het Sociaal Impulsfonds waarborgt.

b) Voor het bepalen van de trekkingsrechten voor de ste- den worden volgende principes gehanteerd:
- onderscheid tussen grootsteden Antwerpen en Gent (75% middelen) en de centrumsteden;

- middelen verdelen op basis van bevolkingsaantal
- alle steden krijgen minstens hun huidige SIF+ middelen gewaarborgd.

Doelstellingen

De Vlaamse regering voert een stedenbeleid dat er op gericht is een selectieve stadsvlucht te stoppen (jonge goedgeschoolde jongeren, economische bedrijvigheid, .) en het democratisch draagvlak in de steden te verhogen. Met het Stedenfonds wil de Vlaamse regering samen met de steden volgende doelstellingen realiseren:
- de leefbaarheid van de steden verhogen en dit zowel op stadsniveau als op wijkniveau;

- de dualisering tegengaan;

- de kwaliteit van het bestuur verhogen.
Beleidsovereenkomst

Zoals voor het Sociaal Impulsfonds zal ook voor het Ste- denfonds gewerkt worden met een beleidsovereenkomst. Wel wil de Vlaamse regering komen tot een duidelijker poli- tieke engagement waarbij - op voorstel van de stad - een beperkt aantal invalshoeken wordt gekozen die in de betrokken stad of één van zijn wijken een kentering teweeg kunnen brengen. Eens deze afspraken gemaakt, zul- len de steden veel autonomer kunnen werken dan tijdens de SIF-periode. Wel wordt na verloop van tijd voorzien in een grondige evaluatie waarbij vooral zal nagegaan worden in welke mate de vooropgestelde maatschappelijke effecten al dan niet werden gerealiseerd.

Overgangsmaatregelen

Zowel voor de steden als de andere gemeenten voorziet de Vlaamse regering in een soepele overgang na het Sociaal Impulsfonds. De jongste weken klinken in vele gemeenten en steden alarmerende geluiden over het einde van het SIF: personeel zou op straat moeten worden gezet, engage- menten kan men niet langer nakomen, etc. Daarbij wordt doorgaans de Vlaamse regering met de vinger gewezen. De voorziene waarborgen, zowel in het Gemeentefonds als het toekomstig Stedenfonds, geven aan dat er van afwentelen van verantwoordelijkheid geen sprake is. Alle gemeenten en steden krijgen minstens al hun SIF-middelen voor 2002 gewaarborgd. Het staat gemeentebesturen in de toekomst vrij aangegane engagementen al dan niet verder te conti- nueren en te honoreren. Zowel gemeenten als steden kunnen trouwens beroep doen op zeer soepele overgangsmaatrege- len. Dit houdt in concrete bijvoorbeeld in dat - op basis van de voorliggende regelingen - in principe niemand in vooropzeg moet worden gezet of ontslagen. Het is aan de gemeenten en steden om een grondige evaluatie te maken van de meerwaarde van impulsmiddelen die zijn ingezet gedurende de voorbije jaren en na te gaan of een aantal voorzieningen en initiatieven ook in de toekomst nog moe- ten worden ondersteund. Dergelijke afwegingen zijn ui- teraard ook het gevolg van een terecht opgeëiste grotere autonomie. Het is in eerste instantie aan de steden en gemeenten om uit te maken waar zij prioritair hun midde- len willen voor inzetten. De Vlaamse regering stelt hen daarvoor minstens evenveel middelen ter beschikking als in het verleden.

Volgende week vertrekken zowel omzendbrieven naar de ste- den als naar de andere gemeenten, waarin de aangekondigde waarborgen en de overgangsmaatregelen worden toegelicht.

persinfo : Koen Jongbloet, woordvoerder van minister Van Grembergen - tel.02 553 23 11 e-mail: (persdienst.vangrembergen@vlaanderen.be)
---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...