Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kort bestek Vlaamse regering goedgekeurd

Datum nieuwsfeit: 01-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Vlaamse overheid
Zoek soortgelijke berichten

Vlaamse overheid

Vlaamse regering
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING VERGADERING VAN 1 MAART 2002 IN

KORT BESTEK

Hieronder vindt u in kort bestek een overzicht der overige dossiers die de Vlaamse regering op vrijdag 1 maart goedgekeurd heeft.

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL en van Vlaams minister Paul VAN GREMBERGEN :

De Vlaamse regering beslist de heer Roger De Langhe, secretaris-generaal bij het departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw, voor een extra periode van 6 maanden in dienst te houden na zijn pensioengerechtigde leeftijd. Het Vlaams personeelsstatuut bepaalt dat iemand ook na zijn 65ste om uitzonderlijke redenen in dienst kan blijven voor een eenmalige periode van een half jaar. Roger De Langhe blijft om de reorganisatie van de Vlaamse overheid binnen zijn departement verder te begeleiden.


* * *

De Vlaamse regering keurt, onder voorbehoud van technisch nazicht, voor het toekomstige beleidsdomein 'Mobiliteit' principieel de indeling in entiteiten en de taakstelling van elk van die entiteiten goed. De goedkeuring is een vervolg op de regeringsbeslissing van 19 januari 2001 waarbij de basisprincipes voor de reorganisatie van het Vlaamse overheidsapparaat werden vastgelegd en een leidraad is goedgekeurd voor de invulling van de dertien beleidsdomeinen.

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT :

De Vlaamse regering verleent de heer Patrick Deneire, havenkapitein bij het autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende, eervol ontslag.


* * *

De Vlaamse regering kent een éénmalige
investeringssubsidie van 360.000 euro toe aan vzw Infrastructuurfonds Milieuboot. Het geld wordt gebruikt voor de aankoop en de verbouwing van een nieuw schip. vzw Milieuboot draagt sinds 1992 onder meer door het organiseren van educatieve en wetenschappelijke boottochten bij tot een grotere bewustmaking en een beter inzicht in de milieuproblematiek rond water en -wegen. De vzw richt zich daarbij tot verenigingen en groepen uit het brede socio-culturele veld en op groepen en individuen die daarom verzoeken.

Op voorstel van Vlaams minister Mieke VOGELS :

Met het oog op de bespreking in de commissie van het Vlaams Parlement bepaalt de Vlaamse regering haar standpunt in verband met een voorstel van decreet van mevrouwen Riet Van Cleuvenbergen, Ingrid Van Kessel, Trees Merckx-Van Goey, Sonja Becq, Veerle Heeren en Gisèle Gardeyn-Debever, dat een decreet wijzigt over de instelling van het kindeffectrapport en de toetsing van het regeringsbeleid aan de naleving van de rechten van het kind.


* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief een besluit goed dat de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor de Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning in overeenstemming brengt met het Kwaliteitsdecreet voor de Welzijnsvoorzieningen.


* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief een besluit goed dat de voorwaarden en procedure regelt voor de erkenning en subsidiëring van de consultatiebureaus voor het jonge kind. Deze consultatiebureaus verschaffen medisch, psychosociaal en pedagogisch advies m.b.t. kinderen van 0 tot 3 jaar. Het in werking treden van het Kwaliteitsdecreet voor de Welzijnsvoorzieningen maakte aan aanpassing van de regelgeving voor deze sector nodig. Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om ook enkele andere organisatorische wijzigingen door te voeren, die de organiserende besturen responsabiliseren en een nog bete- re en kwaliteitsvollere werking mogelijk moeten maken.


* * *

Met het oog op de bespreking in de commissie van het Vlaams Parlement bepaalt de Vlaamse regering haar standpunt in verband met een voorstel van decreet van de heer Guy Swennen in verband met de sociale ongelijkheid in het preventieve gezondheidsbeleid.


* * *

De Vlaamse regering benoemt de heer Guido Kestens als Gemeenschapsvoorzitter en de heer Guido Van Waeyenberge als afgevaardigde van Brussel-Hoofdstad in het Directiecomité van Rode Kruis Vlaanderen.

Op voorstel van Vlaams minister Bert ANCIAUX :

De Vlaamse regering beslist om de kandidatuur van de stad Brussel te ondersteunen voor de organisatie van het Wereldkampioenschap Atletiek in 2005. Dat is na de Olympische Spelen en het WK Voetbal, het derde grootste sportevenement in de wereld.

Op voorstel van Vlaams minister Marleen VANDERPOORTEN :

Anderhalf jaar geleden besliste de Vlaamse regering tot invoering van een experimenteel modulair onderwijsstelsel voor het gewoon secundair onderwijs. Van meet af aan was het de bedoeling het experiment na één jaar uit te breiden naar het buitengewoon onderwijs en dan meteen ook de door de praktijkervaring noodzakelijk geachte bijsturingen door te voeren. Eind juli 2001 besliste de Vlaamse regering, na onderhandelingen met alle representatieve vakorganisaties en de inrichtende machten, opnieuw principieel uitvoering te geven aan dit dubbele voornemen. De verruiming naar het buitengewoon onderwijs richt zich naar de opleidingsvorm 3 (buitengewoon secundair beroepsonderwijs) en naar het beroepssecundair onderwijs van opleidingsvorm 4. Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering dit besluit definitief goed.


* * *

De Vlaamse regering kent 1,48 miljoen euro subsidie toe aan vzw Voorrangsbeleid Brussel voor het jaar 2002. vzw Voorrangsbeleid Brussel zorgt voor de uitbouw van de ondersteuning van Nederlandstalige basisscholen in Brussel.

Op voorstel van Vlaams minister Marleen VANDERPOORTEN en van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN :

De Vlaamse regering keurt de beheersovereenkomst met het Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie (VIB) voor de periode 2002-2006 goed. Ze gaat ook akkoord met de voorgestelde geïndexeerde dotatie aan VIB onder voorbehoud van de resultaten van de begrotingscontrole 2002.

Op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN :

Met betrekking tot de tegemoetkoming van de federale overheid in de deelname van het Belgisch bedrijfsleven aan het A380-programma van Airbus keurt de Vlaamse regering een samenwerkingsakkoord met de federale overheid goed. Volgens de Bijzondere Wet van 1980 dienen de gewesten hun akkoord te geven voor steunverlening van de federale overheid. De voorziene federale steun slaat zowel op de structuurbouwers, die maximaal 33% van de éénmalige ontwikkelingskosten als terugvorderbare voorschotten kunnen ontvangen, als op de uitrustingsbedrijven en motorenbouwers die gesteund worden tot 66,6% van de aanvaardbare kosten. De A380 is een nieuw vliegtuig voor de burgerluchtvaart.


* * *

Door de jongste staatshervorming zijn de gewesten sinds 1 januari 2002 bevoegd om autonoom de heffingsgrondslag, tarieven, en vrijstellingen te bepalen van het Eurovignet. Het Eurovignet is een belasting voor het recht van gebruik van het wegennet van Duitsland, België, Nederland, Luxemburg, Denemarken en Zweden, en dit enkel voor zware voertuigen. Om een gemeenschappelijke heffing van het Eurovignet mogelijk te maken werd een Coördinatiecomité (CC) opgericht waarin de zes bovenvermelde landen vertegenwoordigd zijn. De federale regering legt daarom een ontwerp van samenwerkingsakkoord voor ter ondertekening van de gewesten waarin grosso modo gesteld wordt dat de federale overheid verder het standpunt van België blijft verdedigen in het Coördinatiecomité, en dit na samenspraak met de gewesten. De Vlaamse regering keurt dit samenwerkingsakkoord niet goed en stipuleert dat de gewesten eveneens kunnen participeren bij de vergaderingen van dit Coördinatiecomité. Zij is van mening dat de samenspraak met de gewesten, zoals voorzien in het voorliggend samenwerkingsakkoord, verder geformaliseerd dient te worden, in die zin dat het standpunt van de gewesten voor elke vergadering van het CC moet besproken worden op een interministeriële conferentie, waarbij zowel de ministers van financiën als de ministers van mobiliteit worden betrokken.


* * *

Met het oog op de bespreking in de commissie van het Vlaams Parlement bepaalt de Vlaamse regering haar standpunt in verband met een voorstel van decreet van de heren Marc van den Abeelen, Lucien Suykens, Ludo Sannen en Etienne Van Vaerenbergh, tot aanpassing van sommige bepalingen inzake Financiën, meer bepaald successierechten, naar aanleiding van de invoering van de euro.

Op voorstel van Vlaams minister Paul VAN GREMBERGEN :

De Vlaamse regering keurt twee ontwerpdecreten principieel goed waarvan één instemt met de overeenkomsten tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en Jemen, Koeweit en Saudi-Arabië, en één met de overeenkomst tussen de BLEU en Kroatië. De ontwerpdecreten worden nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering beslist tot actualisering van de bilaterale samenwerking met de Canadese provincie Quebec.


* * *

De Vlaamse regering keurt het protocol goed tot aansluiting van Export Vlaanderen bij de vzw Sociale Dienst van de Vlaamse regering met ingang van 1 januari 2002.


* * *

Op 1 januari 2002 maakte de Belgische frank definitief plaats voor de euro. Die invoering van de euro heeft ook invloed op de regelgeving. Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering daarom een besluit definitief goed dat de invoering van de euro regelt voor de regelgeving met betrekking tot de Monumenten- en Landschapszorg. Het gaat onder meer om omzettingen van bedragen in Belgische franken naar euro en om transparante afrondingen.


-----
einde

-----

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie