Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kort bestek Vlaamse regering goedgekeurd

Datum nieuwsfeit: 01-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Vlaamse overheid
Zoek soortgelijke berichten

Vlaamse overheid

Vlaamse regering
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING VERGADERING VAN 1 MAART 2002 IN

KORT BESTEK

Hieronder vindt u in kort bestek een overzicht der overige dossiers die de Vlaamse regering op vrijdag 1 maart goedgekeurd heeft.

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL en van Vlaams minister Paul VAN GREMBERGEN :

De Vlaamse regering beslist de heer Roger De Langhe, secretaris-generaal bij het departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw, voor een extra periode van 6 maanden in dienst te houden na zijn pensioengerechtigde leeftijd. Het Vlaams personeelsstatuut bepaalt dat iemand ook na zijn 65ste om uitzonderlijke redenen in dienst kan blijven voor een eenmalige periode van een half jaar. Roger De Langhe blijft om de reorganisatie van de Vlaamse overheid binnen zijn departement verder te begeleiden.


* * *

De Vlaamse regering keurt, onder voorbehoud van technisch nazicht, voor het toekomstige beleidsdomein 'Mobiliteit' principieel de indeling in entiteiten en de taakstelling van elk van die entiteiten goed. De goedkeuring is een vervolg op de regeringsbeslissing van 19 januari 2001 waarbij de basisprincipes voor de reorganisatie van het Vlaamse overheidsapparaat werden vastgelegd en een leidraad is goedgekeurd voor de invulling van de dertien beleidsdomeinen.

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT :

De Vlaamse regering verleent de heer Patrick Deneire, havenkapitein bij het autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende, eervol ontslag.


* * *

De Vlaamse regering kent een éénmalige
investeringssubsidie van 360.000 euro toe aan vzw Infrastructuurfonds Milieuboot. Het geld wordt gebruikt voor de aankoop en de verbouwing van een nieuw schip. vzw Milieuboot draagt sinds 1992 onder meer door het organiseren van educatieve en wetenschappelijke boottochten bij tot een grotere bewustmaking en een beter inzicht in de milieuproblematiek rond water en -wegen. De vzw richt zich daarbij tot verenigingen en groepen uit het brede socio-culturele veld en op groepen en individuen die daarom verzoeken.

Op voorstel van Vlaams minister Mieke VOGELS :

Met het oog op de bespreking in de commissie van het Vlaams Parlement bepaalt de Vlaamse regering haar standpunt in verband met een voorstel van decreet van mevrouwen Riet Van Cleuvenbergen, Ingrid Van Kessel, Trees Merckx-Van Goey, Sonja Becq, Veerle Heeren en Gisèle Gardeyn-Debever, dat een decreet wijzigt over de instelling van het kindeffectrapport en de toetsing van het regeringsbeleid aan de naleving van de rechten van het kind.


* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief een besluit goed dat de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor de Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning in overeenstemming brengt met het Kwaliteitsdecreet voor de Welzijnsvoorzieningen.


* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief een besluit goed dat de voorwaarden en procedure regelt voor de erkenning en subsidiëring van de consultatiebureaus voor het jonge kind. Deze consultatiebureaus verschaffen medisch, psychosociaal en pedagogisch advies m.b.t. kinderen van 0 tot 3 jaar. Het in werking treden van het Kwaliteitsdecreet voor de Welzijnsvoorzieningen maakte aan aanpassing van de regelgeving voor deze sector nodig. Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om ook enkele andere organisatorische wijzigingen door te voeren, die de organiserende besturen responsabiliseren en een nog bete- re en kwaliteitsvollere werking mogelijk moeten maken.


* * *

Met het oog op de bespreking in de commissie van het Vlaams Parlement bepaalt de Vlaamse regering haar standpunt in verband met een voorstel van decreet van de heer Guy Swennen in verband met de sociale ongelijkheid in het preventieve gezondheidsbeleid.


* * *

De Vlaamse regering benoemt de heer Guido Kestens als Gemeenschapsvoorzitter en de heer Guido Van Waeyenberge als afgevaardigde van Brussel-Hoofdstad in het Directiecomité van Rode Kruis Vlaanderen.

Op voorstel van Vlaams minister Bert ANCIAUX :

De Vlaamse regering beslist om de kandidatuur van de stad Brussel te ondersteunen voor de organisatie van het Wereldkampioenschap Atletiek in 2005. Dat is na de Olympische Spelen en het WK Voetbal, het derde grootste sportevenement in de wereld.

Op voorstel van Vlaams minister Marleen VANDERPOORTEN :

Anderhalf jaar geleden besliste de Vlaamse regering tot invoering van een experimenteel modulair onderwijsstelsel voor het gewoon secundair onderwijs. Van meet af aan was het de bedoeling het experiment na één jaar uit te breiden naar het buitengewoon onderwijs en dan meteen ook de door de praktijkervaring noodzakelijk geachte bijsturingen door te voeren. Eind juli 2001 besliste de Vlaamse regering, na onderhandelingen met alle representatieve vakorganisaties en de inrichtende machten, opnieuw principieel uitvoering te geven aan dit dubbele voornemen. De verruiming naar het buitengewoon onderwijs richt zich naar de opleidingsvorm 3 (buitengewoon secundair beroepsonderwijs) en naar het beroepssecundair onderwijs van opleidingsvorm 4. Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering dit besluit definitief goed.


* * *

De Vlaamse regering kent 1,48 miljoen euro subsidie toe aan vzw Voorrangsbeleid Brussel voor het jaar 2002. vzw Voorrangsbeleid Brussel zorgt voor de uitbouw van de ondersteuning van Nederlandstalige basisscholen in Brussel.

Op voorstel van Vlaams minister Marleen VANDERPOORTEN en van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN :

De Vlaamse regering keurt de beheersovereenkomst met het Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie (VIB) voor de periode 2002-2006 goed. Ze gaat ook akkoord met de voorgestelde geïndexeerde dotatie aan VIB onder voorbehoud van de resultaten van de begrotingscontrole 2002.

Op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN :

Met betrekking tot de tegemoetkoming van de federale overheid in de deelname van het Belgisch bedrijfsleven aan het A380-programma van Airbus keurt de Vlaamse regering een samenwerkingsakkoord met de federale overheid goed. Volgens de Bijzondere Wet van 1980 dienen de gewesten hun akkoord te geven voor steunverlening van de federale overheid. De voorziene federale steun slaat zowel op de structuurbouwers, die maximaal 33% van de éénmalige ontwikkelingskosten als terugvorderbare voorschotten kunnen ontvangen, als op de uitrustingsbedrijven en motorenbouwers die gesteund worden tot 66,6% van de aanvaardbare kosten. De A380 is een nieuw vliegtuig voor de burgerluchtvaart.


* * *

Door de jongste staatshervorming zijn de gewesten sinds 1 januari 2002 bevoegd om autonoom de heffingsgrondslag, tarieven, en vrijstellingen te bepalen van het Eurovignet. Het Eurovignet is een belasting voor het recht van gebruik van het wegennet van Duitsland, België, Nederland, Luxemburg, Denemarken en Zweden, en dit enkel voor zware voertuigen. Om een gemeenschappelijke heffing van het Eurovignet mogelijk te maken werd een Coördinatiecomité (CC) opgericht waarin de zes bovenvermelde landen vertegenwoordigd zijn. De federale regering legt daarom een ontwerp van samenwerkingsakkoord voor ter ondertekening van de gewesten waarin grosso modo gesteld wordt dat de federale overheid verder het standpunt van België blijft verdedigen in het Coördinatiecomité, en dit na samenspraak met de gewesten. De Vlaamse regering keurt dit samenwerkingsakkoord niet goed en stipuleert dat de gewesten eveneens kunnen participeren bij de vergaderingen van dit Coördinatiecomité. Zij is van mening dat de samenspraak met de gewesten, zoals voorzien in het voorliggend samenwerkingsakkoord, verder geformaliseerd dient te worden, in die zin dat het standpunt van de gewesten voor elke vergadering van het CC moet besproken worden op een interministeriële conferentie, waarbij zowel de ministers van financiën als de ministers van mobiliteit worden betrokken.


* * *

Met het oog op de bespreking in de commissie van het Vlaams Parlement bepaalt de Vlaamse regering haar standpunt in verband met een voorstel van decreet van de heren Marc van den Abeelen, Lucien Suykens, Ludo Sannen en Etienne Van Vaerenbergh, tot aanpassing van sommige bepalingen inzake Financiën, meer bepaald successierechten, naar aanleiding van de invoering van de euro.

Op voorstel van Vlaams minister Paul VAN GREMBERGEN :

De Vlaamse regering keurt twee ontwerpdecreten principieel goed waarvan één instemt met de overeenkomsten tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en Jemen, Koeweit en Saudi-Arabië, en één met de overeenkomst tussen de BLEU en Kroatië. De ontwerpdecreten worden nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering beslist tot actualisering van de bilaterale samenwerking met de Canadese provincie Quebec.


* * *

De Vlaamse regering keurt het protocol goed tot aansluiting van Export Vlaanderen bij de vzw Sociale Dienst van de Vlaamse regering met ingang van 1 januari 2002.


* * *

Op 1 januari 2002 maakte de Belgische frank definitief plaats voor de euro. Die invoering van de euro heeft ook invloed op de regelgeving. Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering daarom een besluit definitief goed dat de invoering van de euro regelt voor de regelgeving met betrekking tot de Monumenten- en Landschapszorg. Het gaat onder meer om omzettingen van bedragen in Belgische franken naar euro en om transparante afrondingen.


-----
einde

-----

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...