Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kennisgevingen Gemeente Swalmen

Datum nieuwsfeit: 04-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Swalmen
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Swalmen

Gemeente Swalmen
INFORMATIE

Ingekomen Verleende bouwaanvragen en bouwvergunningen en bouwmeldingen bouwtoestemmingen

Burgemeester en wethouders van Swalmen Burgemeester en wethouders hebben bouw- hebben een bouwaanvrage /bouwmelding vergunning /bouwmelding verleend aan: ontvangen van: 1. H. Vintcent, Eik 9 te Best, voor de bouw
* P. Simons, Boven Boukoul 46, voor van een woning aan Boven Boukoul 32a Informatie het plaatsen van een schuilhut; 2. J. Tegels, Oranjehof 6, voor het plaatsen gemeente Swalmen * M. Teeuwen, Markt 6, voor het vergro- van een serre (week 10, 2002) ten van een woning aan de Parallelweg 3. Van Houtum Papier, Boutestraat 125, voor de bouw van een oudpapieropslag 27;

* R. Vallen, Asseltsestraat 23, voor de en een opslag voor grove rejects Bezoekadres: bouw van een carport; 4. L. Giebelen, Veestraat 20, voor het ver- Markt 3 * R. van Aarssen en M. Willemsen, We- groten van een woning 5. L. Ramakers, Grindbank 42, voor het verskamp 16, voor het plaatsen van plaatsen van een tuinhuis Postadres: een tuinhuisje. Op grond van de Algemene Wet Bestuurs-

Postbus 9000, recht kunnen belanghebbenden binnen zes Swalmen, 6 maart 2002
6070 AA Swalmen. weken na deze bekendmaking, een bezwaar- schrift indienen bij ons college. Telefoon:
(0475) 509222 Swalmen, 6 maart 2002. Op woensdag 6 maart Fax: Burgemeester en wethouders van Swalmen; De secretaris, de burgemeester, (0475) 509223 zijn de inwoners van Swal- H.C.A.J.M. Vrinds. drs. W.M.J. Denie. men vanaf 20.45 uur van E-mail adres: Verleende (Info@swalmen.nl) harte welkom op de kapvergunningen verkiezingsbijeenkomst in Openingstijden: Burgemeester en wethouders hebben kap- maandag t/m. vrijdag de hal van het vergunning verleend aan: van 9.00 tot 12.00 uur. gemeentehuis en * P. Scheffer, Pr. Beatrixstraat 6, Swal- Avondopenstelling af - men voor het kappen van 1 slangenden, in de voortuin bij Pr. Betrixstraat 6; deling burgerzaken: het atrium van * Mevr. Radermacher-Jordens, Dr. Cras- iedere donderdag van café de Mert. bornplein 23, Swalmen, voor het kappen 16.30 tot 18.30 uur. van 1 atlasceder, in de achtertuin bij Meestersweg 1;
* R.K. Kerkbestuur Parochie H. Theresia Sociale zaken is van Kerkweg 1, Swalmen, voor het kappen maandag t/m vrijdag Tijdens deze bijeenkomst van 6 coniferen, in de tuin bij de pasto- geopend van 9.00 tot wordt de uitslag van de rie aan Beneden Boukoul en 2 ceders, 12.00 uur en verder op bij de voormalige buurtbusgarage;
* J. Geraedts, Stationsstraat 2, Swalmen, afspraak. verkiezing van de nieuwe voor het kappen van diverse dennen en gemeenteraad bekend ge- loofhout, op het perceel Beeselseweg Spreekuur burgemees- 25. ter en de wethouders: maakt en kunt u onder het Tegen het verlenen van deze kapvergunning kan eenieder die direct in zijn belang is ge- op afspraak. genot van een drankje met troffen binnen een termijn van zes weken na datum van deze bekendmaking een gemoti- de gekozen raadsleden veerd bezwaarschrift indienen bij ons colle- ge. kennismaken. Swalmen, 6 maart 2002Pagina 2

Afsluiting spoorwegovergangen Verzoek om vrijstelling bestemmingsplan In verband met noodzakelijke werkzaamheden moeten diver- (bouw woning aan Boven Boukoul) se spoorwegovergangen tijdelijk afgesloten worden. Het betreft: Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met in- gang van 11 maart 2002 gedurende twee weken voor ieder- de overgang Asseltsestraat in de nacht van zaterdag 9 maart een in het gemeentehuis (Markt 3) ter inzage ligt: op zondag 10 maart, tussen 23.00 uur en 08.00 uur. - een bouwplan ingediend door F.W.M. Hendrickx, Boven Boukoul 15a, 6071 AA Swalmen, voor de bouw van een de overgang Raayer Luyckweg in de nacht van zaterdag 9 woning op het perceel kadastraal bekend gemeente maart op zondag 10 maart, tussen 23.00 uur en 08.00 uur. Swalmen, sectie L, nummer 281, plaatselijk bekend Bo- ven Boukoul. De overgang Past. Pinckersstraat in de nacht van zaterdag 9 Burgemeester en wethouders willen vrijstelling verlenen van maart op zondag 10 maart, tussen 23.00 uur en 08.00 uur. het geldende bestemmingsplan. Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen een schrif- Het zal niet zo zijn, dat alle overgangen tegelijk afgesloten telijke zienswijze naar voren brengen tegen het verlenen van worden. Als in dat weekend sprake is van hoogwater, wor- vrijstelling bij het college van burgemeester en wethouders den de werkzaamheden uitgesteld. van Swalmen, Postbus 9000, 6070 AA Swalmen. Swalmen, 6 maart 2002 Verzoek om vrijstelling Burgemeester en wethouders van Swalmen, de secretaris, de burgemeester, bestemmingsplan H.C.A.J.M. Vrinds drs. W.M.J. Denie (plaatsen schuilhut Boven Boukoul 46)

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel Verkeersbesluit 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang van 11 maart 2002 gedurende vier weken voor ieder- Gebr. Schouenbergstraat een in het gemeentehuis (Markt 3), ter inzage ligt:
- een bouwplan ingediend door P.T.G. Simons, Boven Boukoul 46, 6071 AC Swalmen, voor het plaatsen van Burgemeester en wethouders hebben op 25 februari 2002 een schuilhut op het perceel kadastraal bekend ge- besloten om van 1 tot en met 15 maart 2002 aan weerszijden meente Swalmen, sectie L, nummer 31, plaatselijk be- van de Gebr. Schouenbergstraat een parkeerverbod in te kend Boven Boukoul 46. stellen. Burgemeester en wethouders willen vrijstelling verlenen van Dit gebeurt door plaatsing van de borden model E 01 van het geldende bestemmingsplan met toepassing van artikel bijlage I van het Reglement Verkeersregels en verkeerste- 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. kens 1990. Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen een schrif- telijke zienswijze naar voren brengen tegen het verlenen van Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de dag van deze vrijstelling bij het college van burgemeester en wethouders bekendmaking bij ons college een gemotiveerd bezwaar- van Swalmen, Postbus 9000, 6070 AA Swalmen. schrift worden ingediend.

Swalmen, 6 maart 2002 Swalmen 6 maart 2002. Burgemeester en wethouders van Swalmen, Burgemeester en wethouders van Swalmen. de secretaris, de burgemeester, De secretaris, de burgemeester, H.C.A.J.M. Vrinds drs. W.M.J. Denie H.C.A.J.M. Vrinds. drs. W.M.J. Denie.

Wet milieubeheer Melding ingevolge artikel 8.41 (Stationsstraat 5)

Burgemeester en wethouders van Swalmen maken bekend dat, gelet op artikel 8.41 Wet milieubeheer, bij hen een melding is binnengekomen van M. Thomassen Keramiek, Stationstraat 5 te 6071 KA Swalmen ingevolge het besluit milieubeheer voor het van toepassing worden van het besluit op een opslagloods aan Stationstraat 5 te 6071 KA Swalmen In het genoemde besluit worden regels gesteld in het belang van de bescherming van het milieu. De melding ligt voor iedereen met ingang van 7 maart 2002 tot en met 4 april 2002 ter inzage bij de receptie, in de hal van het gemeentehuis, Markt 3 te 6071 JD Swalmen. De bescheiden liggen dagelijks van 09.00 tot 12.00 uur, alsmede op verzoek op ander tijdstippen ter inzage.
Medewerkers van de afdeling VROM kunnen een toelichting op de melding geven. Voor nadere informatie kunt u met hen contact opnemen (telefoon 0475 - 509255).
Ingevolge de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 16 oktober 1997 is er tegen een ken- nisgeving ingevolge artikel 8.41 Wet milieubeheer geen bezwaar en beroep meer mogelijk. Swalmen, 6 maart 2002
Burgemeester en Wethouders van Swalmen;
de secretaris, de burgemeester, H.C.A.J.M. Vrinds. drs. W.M.J. Denie.Pagina 3

Wet Milieubeheer Besluit intrekking vergunningen (Reubenberg 16 en Asseltsestraat 2-4)

Burgemeester en wethouders van Swalmen maken bekend dat zij, in de vergadering van 25 februari 2002 besloten hebben
1. op het verzoek van de heer M. Hannink, Heydweg 20 te Swalmen de milieuvergunning met bijbehorende kennisgeving lozingsverordening riolering voor een transportbedrijf aan Reubenberg 16 in te trekken;
2. op het verzoek van de heer H. Adriaans, Asseltsestraat 2 te Swalmen besloten hebben de milieuvergunning voor een café en een handboogbaan aan Asseltsestraat 2-4 in te trekken. Dit in verband met beëindiging van de activiteiten op beide locaties. Tegen de intrekkingen bestaan geen milieuhygiënische bezwaren. De definitieve beschikkingen wijken niet af van de ontwerpen die reeds eerder ter inzage hebben gelegen Inzage van stukken
De besluiten en andere relevante stukken liggen vanaf 8 maart 2002 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Markt 3 te Swalmen. De stukken kunnen worden ingezien op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur, alsmede op verzoek (telefoonnummer 0475 - 509248) buiten bovengenoemde uren. Beroep
Met ingang van de dag na die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd kan gedurende zes weken, tot en met 19 april 2002, beroep worden ingesteld tegen de besluiten. Deze mogelijkheid staat open voor: a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking; b. de adviseurs, die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over de ontwerpbe- schikking;
c. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. Het beroepschrift moet worden gericht aan en ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van State, Post- bus 20019, 2500 EA s Gravenhage. Wie beroep instelt, kan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. In dat geval wordt het besluit niet van kracht alvorens op dat ver- zoek is beslist.
Van kracht worden van de beschikking
De beschikkingen wordt na het einde van de beroepstermijn van kracht tenzij voor deze datum, conform het bovenstaande om een voorlopige voorziening is verzocht. In dat geval wordt de beschikking niet van kracht totdat op dat verzoek is be- slist.
Swalmen, 6 maart 2002
Burgemeester en wethouders voornoemd;
de secretaris, de burgemeester, H.C.A.J.M. Vrinds. drs W.M.J. Denie.reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie