Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kennisgevingen Gemeente Swalmen

Datum nieuwsfeit: 04-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Swalmen
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Swalmen

Gemeente Swalmen
INFORMATIE

Ingekomen Verleende bouwaanvragen en bouwvergunningen en bouwmeldingen bouwtoestemmingen

Burgemeester en wethouders van Swalmen Burgemeester en wethouders hebben bouw- hebben een bouwaanvrage /bouwmelding vergunning /bouwmelding verleend aan: ontvangen van: 1. H. Vintcent, Eik 9 te Best, voor de bouw
* P. Simons, Boven Boukoul 46, voor van een woning aan Boven Boukoul 32a Informatie het plaatsen van een schuilhut; 2. J. Tegels, Oranjehof 6, voor het plaatsen gemeente Swalmen * M. Teeuwen, Markt 6, voor het vergro- van een serre (week 10, 2002) ten van een woning aan de Parallelweg 3. Van Houtum Papier, Boutestraat 125, voor de bouw van een oudpapieropslag 27;

* R. Vallen, Asseltsestraat 23, voor de en een opslag voor grove rejects Bezoekadres: bouw van een carport; 4. L. Giebelen, Veestraat 20, voor het ver- Markt 3 * R. van Aarssen en M. Willemsen, We- groten van een woning 5. L. Ramakers, Grindbank 42, voor het verskamp 16, voor het plaatsen van plaatsen van een tuinhuis Postadres: een tuinhuisje. Op grond van de Algemene Wet Bestuurs-

Postbus 9000, recht kunnen belanghebbenden binnen zes Swalmen, 6 maart 2002
6070 AA Swalmen. weken na deze bekendmaking, een bezwaar- schrift indienen bij ons college. Telefoon:
(0475) 509222 Swalmen, 6 maart 2002. Op woensdag 6 maart Fax: Burgemeester en wethouders van Swalmen; De secretaris, de burgemeester, (0475) 509223 zijn de inwoners van Swal- H.C.A.J.M. Vrinds. drs. W.M.J. Denie. men vanaf 20.45 uur van E-mail adres: Verleende (Info@swalmen.nl) harte welkom op de kapvergunningen verkiezingsbijeenkomst in Openingstijden: Burgemeester en wethouders hebben kap- maandag t/m. vrijdag de hal van het vergunning verleend aan: van 9.00 tot 12.00 uur. gemeentehuis en * P. Scheffer, Pr. Beatrixstraat 6, Swal- Avondopenstelling af - men voor het kappen van 1 slangenden, in de voortuin bij Pr. Betrixstraat 6; deling burgerzaken: het atrium van * Mevr. Radermacher-Jordens, Dr. Cras- iedere donderdag van café de Mert. bornplein 23, Swalmen, voor het kappen 16.30 tot 18.30 uur. van 1 atlasceder, in de achtertuin bij Meestersweg 1;
* R.K. Kerkbestuur Parochie H. Theresia Sociale zaken is van Kerkweg 1, Swalmen, voor het kappen maandag t/m vrijdag Tijdens deze bijeenkomst van 6 coniferen, in de tuin bij de pasto- geopend van 9.00 tot wordt de uitslag van de rie aan Beneden Boukoul en 2 ceders, 12.00 uur en verder op bij de voormalige buurtbusgarage;
* J. Geraedts, Stationsstraat 2, Swalmen, afspraak. verkiezing van de nieuwe voor het kappen van diverse dennen en gemeenteraad bekend ge- loofhout, op het perceel Beeselseweg Spreekuur burgemees- 25. ter en de wethouders: maakt en kunt u onder het Tegen het verlenen van deze kapvergunning kan eenieder die direct in zijn belang is ge- op afspraak. genot van een drankje met troffen binnen een termijn van zes weken na datum van deze bekendmaking een gemoti- de gekozen raadsleden veerd bezwaarschrift indienen bij ons colle- ge. kennismaken. Swalmen, 6 maart 2002Pagina 2

Afsluiting spoorwegovergangen Verzoek om vrijstelling bestemmingsplan In verband met noodzakelijke werkzaamheden moeten diver- (bouw woning aan Boven Boukoul) se spoorwegovergangen tijdelijk afgesloten worden. Het betreft: Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met in- gang van 11 maart 2002 gedurende twee weken voor ieder- de overgang Asseltsestraat in de nacht van zaterdag 9 maart een in het gemeentehuis (Markt 3) ter inzage ligt: op zondag 10 maart, tussen 23.00 uur en 08.00 uur. - een bouwplan ingediend door F.W.M. Hendrickx, Boven Boukoul 15a, 6071 AA Swalmen, voor de bouw van een de overgang Raayer Luyckweg in de nacht van zaterdag 9 woning op het perceel kadastraal bekend gemeente maart op zondag 10 maart, tussen 23.00 uur en 08.00 uur. Swalmen, sectie L, nummer 281, plaatselijk bekend Bo- ven Boukoul. De overgang Past. Pinckersstraat in de nacht van zaterdag 9 Burgemeester en wethouders willen vrijstelling verlenen van maart op zondag 10 maart, tussen 23.00 uur en 08.00 uur. het geldende bestemmingsplan. Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen een schrif- Het zal niet zo zijn, dat alle overgangen tegelijk afgesloten telijke zienswijze naar voren brengen tegen het verlenen van worden. Als in dat weekend sprake is van hoogwater, wor- vrijstelling bij het college van burgemeester en wethouders den de werkzaamheden uitgesteld. van Swalmen, Postbus 9000, 6070 AA Swalmen. Swalmen, 6 maart 2002 Verzoek om vrijstelling Burgemeester en wethouders van Swalmen, de secretaris, de burgemeester, bestemmingsplan H.C.A.J.M. Vrinds drs. W.M.J. Denie (plaatsen schuilhut Boven Boukoul 46)

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel Verkeersbesluit 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang van 11 maart 2002 gedurende vier weken voor ieder- Gebr. Schouenbergstraat een in het gemeentehuis (Markt 3), ter inzage ligt:
- een bouwplan ingediend door P.T.G. Simons, Boven Boukoul 46, 6071 AC Swalmen, voor het plaatsen van Burgemeester en wethouders hebben op 25 februari 2002 een schuilhut op het perceel kadastraal bekend ge- besloten om van 1 tot en met 15 maart 2002 aan weerszijden meente Swalmen, sectie L, nummer 31, plaatselijk be- van de Gebr. Schouenbergstraat een parkeerverbod in te kend Boven Boukoul 46. stellen. Burgemeester en wethouders willen vrijstelling verlenen van Dit gebeurt door plaatsing van de borden model E 01 van het geldende bestemmingsplan met toepassing van artikel bijlage I van het Reglement Verkeersregels en verkeerste- 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. kens 1990. Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen een schrif- telijke zienswijze naar voren brengen tegen het verlenen van Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de dag van deze vrijstelling bij het college van burgemeester en wethouders bekendmaking bij ons college een gemotiveerd bezwaar- van Swalmen, Postbus 9000, 6070 AA Swalmen. schrift worden ingediend.

Swalmen, 6 maart 2002 Swalmen 6 maart 2002. Burgemeester en wethouders van Swalmen, Burgemeester en wethouders van Swalmen. de secretaris, de burgemeester, De secretaris, de burgemeester, H.C.A.J.M. Vrinds drs. W.M.J. Denie H.C.A.J.M. Vrinds. drs. W.M.J. Denie.

Wet milieubeheer Melding ingevolge artikel 8.41 (Stationsstraat 5)

Burgemeester en wethouders van Swalmen maken bekend dat, gelet op artikel 8.41 Wet milieubeheer, bij hen een melding is binnengekomen van M. Thomassen Keramiek, Stationstraat 5 te 6071 KA Swalmen ingevolge het besluit milieubeheer voor het van toepassing worden van het besluit op een opslagloods aan Stationstraat 5 te 6071 KA Swalmen In het genoemde besluit worden regels gesteld in het belang van de bescherming van het milieu. De melding ligt voor iedereen met ingang van 7 maart 2002 tot en met 4 april 2002 ter inzage bij de receptie, in de hal van het gemeentehuis, Markt 3 te 6071 JD Swalmen. De bescheiden liggen dagelijks van 09.00 tot 12.00 uur, alsmede op verzoek op ander tijdstippen ter inzage.
Medewerkers van de afdeling VROM kunnen een toelichting op de melding geven. Voor nadere informatie kunt u met hen contact opnemen (telefoon 0475 - 509255).
Ingevolge de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 16 oktober 1997 is er tegen een ken- nisgeving ingevolge artikel 8.41 Wet milieubeheer geen bezwaar en beroep meer mogelijk. Swalmen, 6 maart 2002
Burgemeester en Wethouders van Swalmen;
de secretaris, de burgemeester, H.C.A.J.M. Vrinds. drs. W.M.J. Denie.Pagina 3

Wet Milieubeheer Besluit intrekking vergunningen (Reubenberg 16 en Asseltsestraat 2-4)

Burgemeester en wethouders van Swalmen maken bekend dat zij, in de vergadering van 25 februari 2002 besloten hebben
1. op het verzoek van de heer M. Hannink, Heydweg 20 te Swalmen de milieuvergunning met bijbehorende kennisgeving lozingsverordening riolering voor een transportbedrijf aan Reubenberg 16 in te trekken;
2. op het verzoek van de heer H. Adriaans, Asseltsestraat 2 te Swalmen besloten hebben de milieuvergunning voor een café en een handboogbaan aan Asseltsestraat 2-4 in te trekken. Dit in verband met beëindiging van de activiteiten op beide locaties. Tegen de intrekkingen bestaan geen milieuhygiënische bezwaren. De definitieve beschikkingen wijken niet af van de ontwerpen die reeds eerder ter inzage hebben gelegen Inzage van stukken
De besluiten en andere relevante stukken liggen vanaf 8 maart 2002 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Markt 3 te Swalmen. De stukken kunnen worden ingezien op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur, alsmede op verzoek (telefoonnummer 0475 - 509248) buiten bovengenoemde uren. Beroep
Met ingang van de dag na die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd kan gedurende zes weken, tot en met 19 april 2002, beroep worden ingesteld tegen de besluiten. Deze mogelijkheid staat open voor: a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking; b. de adviseurs, die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over de ontwerpbe- schikking;
c. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. Het beroepschrift moet worden gericht aan en ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van State, Post- bus 20019, 2500 EA s Gravenhage. Wie beroep instelt, kan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. In dat geval wordt het besluit niet van kracht alvorens op dat ver- zoek is beslist.
Van kracht worden van de beschikking
De beschikkingen wordt na het einde van de beroepstermijn van kracht tenzij voor deze datum, conform het bovenstaande om een voorlopige voorziening is verzocht. In dat geval wordt de beschikking niet van kracht totdat op dat verzoek is be- slist.
Swalmen, 6 maart 2002
Burgemeester en wethouders voornoemd;
de secretaris, de burgemeester, H.C.A.J.M. Vrinds. drs W.M.J. Denie.reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Wereldberoertedag vraagt wereldwijd om meer gelijkheid in behandeling
Feit: een beroerte is te behandelen HYDERABAD, India-(BUSINESS WIRE)- Iedere twee seconden krijgt iemand in de wereld een beroerte. Wereldwijd...

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...