Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Heumen 04-03-2002

Datum nieuwsfeit: 04-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Heumen
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Heumen

Nieuwsberichten

04-03-2002 De Verbinding week 10

Gemeenteraadsverkiezingen

De ervaring leert dat Regiodiek, verschijnend op dinsdag, op veel plaatsen pas later in de bus komt. Voor wie dit op woensdag 6 maart leest, is het echter niet te laat. De stembureaus zijn open tot 21.00 uur. Had u vandaag geen gelegenheid, of hebt u er niet aan gedacht, het kan nog. Vandaag kunt u nog meebepalen wie de komende vier jaar uw belangen vertegenwoordigen in de gemeenteraad.
Neem wel uw oproepingskaart mee naar het stembureau dat er op vermeld staat!

Wel alles afwegen, maar niet blijven dubben

De kandidaten die aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoen hebben allemaal een beeld van hoe de gemeente zich zou moeten ontwikkelen en hoe knelpunten moeten worden opgelost. Straks, als ze eenmaal zijn gekozen, zullen ze niet alles kunnen realiseren. Ze hebben rekening te houden met andere partijen en opvattingen, wettelijke problemen en mogelijkheden en kosten. Dat betekent afwegen en concessies doen, maar uiteindelijk niet blijven dubben. Er moeten knopen worden doorgehakt.

lawaai
Ook deze keer lieten we de partijen reageren op een concrete kwestie. In Heumen wordt actie gevoerd tegen het lawaai van de A 73. Wat kan de gemeente daaraan doen? Hoe ernstig is het probleem? Wat moet je er eventueel, ook financieel, voor over hebben om het op te lossen?

PvdA/GroenLinks
Als Heumen nu gebouwd zou moeten worden, zou de aanleg van bijv. een geluidsscherm meegenomen kunnen worden in de grondprijs per m2. Maar Heumen lag er al, toen de A73 werd aangelegd. En voor dat algemeen belang betaalt dit dorp nu de prijs van de geluidsoverlast. De vraag of een oplossing voor dit geluidsprobleem teveel kost, hangt o.a. af van de ernst van het probleem en de ruimte die de gemeentelijke begroting heeft. Of mogen we al onze inwoners laten meebetalen aan een oplossing, door bijvoorbeeld de ozb te verhogen? Eerst zal de geluidssituatie in kaart gebracht moeten worden. Met Rijkswaterstaat zal overlegd worden over hun verantwoordelijkheid in deze. En als er een behoorlijke oplossing bestaat, bijvoorbeeld in de vorm van een geluidsscherm, zal die er moeten komen. Rijkswaterstaat is de aangewezen instantie om die aan te leggen en de gemeente kan overwegen hen tegemoet te komen, bijvoorbeeld door deels de investering voor te schieten en goed te overwegen voor welk bedrag men de eigen gemeentelijke begroting wil belasten.

DGH
Het oplossen van de geluidsoverlast van de A73 in Heumen en een deel van Malden is op de eerste plaats de verantwoordelijkheid van het Rijk. Voor het nemen van maatregelen door Rijkswaterstaat moet de overlast bepaalde normen te boven gaan zoals die door het Rijk zijn vastgesteld.
Wanneer het Rijk bereid is voorzieningen aan te leggen en daarvoor een bijdrage vraagt van de gemeente, is volgens ons de noodzaak aangetoond en moet ook de gemeente aan haar verplichtingen voldoen. Is er geen sprake van normoverschrijding dan zal Rijkswaterstaat volstaan met de aanleg van ZOAB zodra dat hen uitkomt en moet de gemeente het dus zelf opknappen.
Dat er maatregelen moeten worden genomen staat voor DGH vast. Immers, geluid kun je meten, maar ergernis niet en de gemeente is verantwoordelijk voor het welzijn van onze burgers. Hoe hoog de investering moet zijn hangt af van een kosten-baten afweging. Wat is minimaal nodig om voldoende effect te bereiken.

VVD
Als een aanzienlijk deel van de bevolking, getuige een groot aantal handtekeningen, aangeeft dat er iets mis is met de leefbaarheid dan is dit een politiek niet te vermijden signaal. Wanneer de rijksoverheid door de aanleg van een autosnelweg een leefbaarheidsprobleem veroorzaakt in het dorp Heumen (en het westelijk deel van Malden !) dan is deze daarop dan ook vanzelfsprekend op aanspreekbaar. Daar ligt voor de VVD dan ook op de eerste plaats de verantwoordelijkheid voor het vinden van een oplossing.
Het is echter de plicht van het gemeentebestuur daar bij het rijk voortdurend aandacht voor te blijven vragen en indien mogelijk een afdoende oplossing af te dwingen. De gemeente dient daarnaast ook de aanleg van een geluidswerende voorziening (planologisch) mogelijk te maken.
De rekening? Die hoort volgens de VVD natuurlijk bij het Rijk te liggen. Dergelijke voorzieningen zijn voor een gemeente met de omvang van Heumen onbetaalbaar en was het niet altijd al zo dat 'de vervuiler betaalt'? U betaalt immers toch ook niet de huisvuilzakken van uw buurman?

Partij Thonen
Ook Thonen vindt dat het Rijk de geluidhinder moet beperken. De gemeente mag daaraan ook steun verlenen, maar als het gaat om een financiële bijdrage zullen de kosten de baat niet mogen overstijgen. Er moet voorts sprake zijn van een redelijke verhouding van de bijdragen van het Rijk (de meest verantwoordelijke) en de gemeente. Tenslotte mogen de kosten niet een zo groot offer vragen dat het algemeen belang daar op andere terreinen wordt geschaad.

Van het CDA ontvingen we geen antwoord op deze vraag.

Onderzoek geluid A73

Op 28 februari heeft de raad besloten om 11.000 uit te trekken voor een onderzoek naar geluidhinder van de A73. Dat is de helft van de kosten van zo'n onderzoek. De gemeente vindt eigenlijk dat Rijkswaterstaat als eigenaar van de weg het onderzoek moet betalen, maar deze dienst bleek slechts bereid naar aanleiding van de vele klachten in het geweer te komen als de gemeente bijdraagt. Uit het onderzoek moet naar voren komen of en in hoeverre de geluidbelasting, die in 1985 was berekend, wordt overschreden. Verder wordt een prognose gemaakt van de geluidhinder in 2010. Als er een overschrijding wordt geconstateerd zal het onderzoek ook ingaan op mogelijke maatregelen.

Terrein Wijnakker niet bebouwd

Het terrein van het voormalige garagebedrijf Wijnakker in Heumen wordt voorlopig niet bebouwd. De Raad van State heeft een streep gehaald door de goedkeuring van Gedeputeerde Staten voor de bouw van zeven woningen. De er tegenover gelegen cafetariahouder vreesde dat zijn bedrijfsvoering belemmerd zou worden als er zo dichtbij woningen worden gebouwd. De Raad van State honoreerde zijn beroep. Volgens de Raad is er onvoldoende inzicht of een goed woon- of leefklimaat kan worden gegarandeerd.

Premie voor wie uitkering verlaat

U had een uitkering (Abw, Ioaw of Ioaz), en intussen hebt u een baan of werkt u als vrijwilliger? Dan komt u misschien in aanmerking voor een premie.
Deze premie is geregeld in de Verordening premiebeleid van de gemeente. Die verordening is bedoeld om de stap vanuit de uitkering naar werk te belonen met een financieel steuntje. De consulent van Sociale Zaken die uw uitkering behandelde kan u er meer over vertellen. Neem daarom contact op met hem of haar, want de verordening gaat er wel van uit dat u zelf de premie aanvraagt. Hij wordt dus niet ambtshalve toegekend.

premies
De verordening kent drie soorten premies:

- deeltijdpremie voor degenen die door sociale of medische belemmeringen slechts in deeltijd kunnen werken.
- uitstroompremie voor degenen die een gesubsidieerde baan hebben aanvaard.

- premie vrijwilligerswerk. Deze kan van toepassing zijn voor wie ouder is dan 23 en het laatste jaar minimaal 4 uur vrijwilligerswerk deed.
Ook de belastingdienst kent een financiële tegemoetkoming op dit terrein, de zogenaamde toetrederskorting. Dit is een aftrekpost voor iemand die na een uitkering tenminste zes maanden in een niet gesubsidieerde baan werkt. Ook daarover kan uw consulent u meer vertellen.
Neem dus snel contact op. Het is een kleine moeite met mogelijk een aardige meevaller als gevolg.

Afval

Op woensdag 6, donderdag 7 en vrijdag 8 maart, wordt de groene container geleegd.
Denk eraan dat de groene container (en in de andere week de vuilniszakken) niet vóór 07.00 uur aan de weg mogen staan? Vanaf 07.30 uur gaat de vuilniswagen rijden.
Voor klachten over afval en honden kunt u terecht bij de reinigingswachter. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 024-3732125.

oud papier
Elke donderdag van 08.30 tot 15.30 uur staat een papiercontainer bij basisschool de Toermalijn, Gladiolenstraat 2a. U kunt hier ook batterijen inleveren. Op zaterdag 9 maart staat van 10.00 tot 12.00 uur een papiercontainer bij de St. Jozefschool aan de Raadhuisstraat
1.


gereedschap
Op vrijdag 8 maart kunt u tussen 18.30 en 20.30 uur gereedschap afgeven aan vertegenwoordigers van Milieudefensie in sociaal-cultureel centrum Maldensteijn en bij de heer Kerkhoff, Dorpstraat 31c in Heumen. Gereedschappen van elk vakgebied, naaimachines en medische hulpmiddelen zijn welkom.

huisraad
Herbruikbaar huisraad kunt u thuis laten ophalen door Kringloopbedrijf Het GOED. Het GOED dat is gevestigd aan de Burchtstraat 110 te Nijmegen, zamelt in onze gemeente al het herbruikbare huisraad in, zoals meubilair, boeken en platen, potten en pannen, snuisterijen, schilderijen, kleding, gordijnen en schoenen. Het bedrijf haalt ook alle hele apparaten op, zoals wasmachines, televisies, radio's, computers, lampen, fornuizen, boilers en kachels (wit- en bruingoed). Goederen worden op afspraak binnen een week opgehaald. De goederen moeten, zonodig verpakt in dozen of zakken, op de begane grond staan. Voor een afspraak kunt u bellen met telefoonnummer (024) 645 69 04, of zelf bij de kringloopwinkel langsbrengen kan ook. De chauffeur bepaalt uiteindelijk of het huisraad dat u aanbiedt nog bruikbaar is.

kleding
Nog bruikbare kleding kunt u brengen naar de Schakel aan de Eendenpoelseweg 6b, geopend op donderdag en vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 15.00 uur. U kunt hier ook tweedehands kleding kopen. De opbrengst komt ten goede aan projecten in de derde wereld.

Commissie Milieu
In verband met onvoldoende agendapunten komt de vergadering van de commissie Milieu op 19 maart te vervallen.

Vergunningen

A. Aanvragen bouwvergunningen
Bij B&W zijn de volgende aanvragen om bouwvergunning binnengekomen:
- bouw veldschuur, Donderbergweg 12

- vervangen platte daken van garages door een zadeldak, Graaf Lodewijkstraat 1 en 3

- bouw berging, Grote Loef 43

- bouw portaal aan voorzijde en serre aan achterzijde, Haver 53
- nieuwbouw van twee woningen, Hoogstraat 33 en 35
- uitbreiden woning boven de bestaande garage en woonkamer, Romeinenstraat 9

- uitbreiden woning, Stalmeesterslaan 56

- bouw veldschuur, Vosseneindseweg 30

- plaatsen dakkapel in zijdakvlak, Zwerfkei 30 De publicatie van de aangevraagde bouwvergunningen is uitsluitend informatief bedoeld. Omdat op deze aanvraag nog geen beslissing is genomen bestaat nog geen mogelijkheid tot het indienen van bezwaren op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Het bouwplan kan tijdens de openstellingsuren van het gemeentehuis worden ingezien bij Bouw- en woningtoezicht. Het is mogelijk dat de aanvrager het plan nog wijzigt.

B. Aanvragen kapvergunningen
Er zijn aanvragen om een kapvergunning voor:
3 populieren, Windvleugel 19

1 beuk, Merellaan 13
4 dennen, Rijksweg 60

1 ceder, Jachthuisstraat 11
Wie het niet met een eventuele verlening van een vergunning eens is kan daartegen bedenkingen indienen bij B&W tot uiterlijk 19 maart.

C. Kapvergunning
Op 21 februari is de volgende kapvergunning verzonden:
1 eik, Kastanjelaan 36
Voor de mogelijkheid bezwaar te maken, zie onder D.

D. Melding
B&W hebben naar aanleiding van een melding op 21 februari de mededeling verzonden dat de bouw kan plaatsvinden van: M20020040: dakkapel, Dennenhof 4
Wie het niet eens is met een van de besluiten onder C of D kan daartegen binnen zes weken na de verzending van het betreffende besluit een bezwaarschrift indienen bij B&W.

Vrijstelling verbouw pand Dorpstraat 17 tot woning

Bij de gemeenteraad is een verzoek ingekomen om met toepassing van artikel 19, lid 1, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Heumen Dorp" voor de verbouw van het voormalige bankkantoor op het perceel kadastraal bekend gemeente Heumen, sectie C, nummer 1958, plaatselijk bekend Dorpstraat 17 te Heumen.

Inspraak
Alvorens aan de gemeenteraad een voorstel wordt gedaan om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening medewerking aan het bouwplan te verlenen, wordt een ieder in de gelegenheid gesteld in het kader van de inspraakprocedure zijn of haar mening over het bouwplan kenbaar te maken. Op grond van de "Inspraakverordening gemeente Heumen 1994" ligt het bouwplan van donderdag 7 maart t/m woensdag 3 april a.s. voor een ieder ter inzage bij de sector grondgebiedzaken van het gemeentehuis, Kerkplein 6 te Malden. De sector grondgebiedzaken is geopend op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en bovendien op woensdag van 14.00 tot 16.00 uur en op maandag van 17.00 tot 18.30 uur.

Binnen de genoemde termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het bouwplan naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Degenen die hun zienswijze mondeling naar voren willen brengen, kunnen daartoe contact opnemen met de behandelend ambtenaar, die tijdens kantooruren bereikbaar is onder telefoonnummer 358 83 48.

Burgemeester en wethouders maken van de ingekomen reacties een verslag op dat ter kennis van de gemeenteraad en de insprekers wordt gebracht. Bij de beslissing op het verzoek zullen de resultaten van de inspraak worden betrokken.

Malden, 5 maart 2002

Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Heumen maken ingevolge artikel 8.41, lid 4, van de Wet milieubeheer bekend dat bij hen de volgende melding is ingekomen:

* op grond van het Besluit Horeca-, Sport- en Recreatie-inrichtingen milieubeheer van:

- H.H.R. Wolf, Touwslagersbaan 11a te Wijchen voor een bioscoop op het adres Kerkplein 2B te Malden.

B&W heeft de melding geaccepteerd. Dit houdt in dat bovengenoemd bedrijf geen milieuvergunning nodig heeft, maar wel moet voldoen aan algemene voorschriften die zijn vervat in het van toepassing zijnde besluit, dat hierboven is genoemd.
De stukken liggen gedurende twee weken vanaf de datum van publicatie ter inzage bij de cluster milieu.

Malden, 5 maart 2002

Ontwerp-beschikking Wet milieubeheer

Winkelcentrum Malden
Burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen hebben een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer ontvangen van Heymans Hopman O.G. b.v., Winkelcentrum 19 te Malden. Het betreft een aanvraag om een oprichtingsvergunning voor een winkelcentrum met parkeergarage, gelegen op het perceel kadastraal bekend gemeente Heumen, sectie G, nr. 5154, plaatselijk bekend Winkelcentrum te Malden.

Waar in te zien?
De ontwerpbeschikking en alle ter zake zijnde stukken liggen vanaf 6 maart 2002 gedurende vier weken ter inzage bij de sector Grondgebiedzaken van het gemeentehuis. Daar kunt u elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en bovendien op maandag van 17.00 tot 18.30 uur en op woensdag van 14.00 tot 16.00 uur terecht. De stukken zijn ook in te zien in de Openbare Bibliotheken, Kloosterhof 1 te Malden en Beatrixstraat 2 te Overasselt gedurende normale openingstijden.

Bedenkingen
Schriftelijke bedenkingen kunnen tot en met 3 april 2002 worden ingebracht bij Burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen, Postbus 200, 6580 AZ Malden. Diegenen die bedenkingen tegen de ontwerpbeschikking indienen kunnen verzoeken hun persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Eveneens kunnen mondelinge bedenkingen worden ingebracht tijdens een op verzoek te houden openbare zitting, waarbij gelegenheid wordt gegeven tot een gedachtenwisseling over het verzoek om vergunning en ontwerp-vergunning. Het verzoek voor het houden van een openbare zitting kan telefonisch of schriftelijk worden gericht aan de sectie milieu.

Malden, 5 maart 2002

Vrijstelling nieuwbouw van twee woningen

Hoogstraat 33 en 35
Burgemeester en wethouders van Heumen ontvingen een aanvraag om bouwvergunning voor de nieuwbouw van twee woningen op het perceel kadastraal bekend gemeente Overasselt, C 1045, plaatselijk bekend Hoogstraat 33 Overasselt.
Het bouwplan past niet binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan Overasselt I.
B&W willen niettemin medewerking verlenen door met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan.

Bedenkingen
De hierboven genoemde vrijstelling kan pas worden verleend nadat een ieder in de gelegenheid is gesteld bedenkingen in te dienen tegen het voornemen vrijstelling te verlenen. Dat kan schriftelijk of mondeling bij B&W van Heumen, Postbus 200, 6580 AZ Malden vanaf donderdag 7 maart 2002 tot en met woensdag 3 april 2002. Gedurende die periode liggen de bouwplannen dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur en bovendien op maandag van 17.00 tot 18.30 uur en op woensdag van 14.00 tot 16.00 uur ter inzage bij de sector Grondgebiedzaken in het gemeentehuis.

Malden, 5 maart 2002

Vrijstelling bouw portaal voorzijde en serre achterzijde

Haver 53
Burgemeester en wethouders van Heumen ontvingen een aanvraag om bouwvergunning voor de bouw van een portaal aan de voorzijde en een serre aan de achterzijde op het perceel kadastraal bekend gemeente Heumen, H 1105, plaatselijk bekend Haver 53 Malden. Het bouwplan past niet binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan Maldensveld 2e fase, herziening 5.
B&W willen niettemin medewerking verlenen door met toepassing van artikel 48 lid 1c van het bestemmingsplan en artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan.

Bedenkingen
De hierboven genoemde vrijstelling kan pas worden verleend nadat een ieder in de gelegenheid is gesteld bedenkingen in te dienen tegen het voornemen vrijstelling te verlenen. Dat kan schriftelijk of mondeling bij B&W van Heumen, Postbus 200, 6580 AZ Malden vanaf donderdag 7 maart 2002 tot en met woensdag 3 april 2002. Gedurende die periode liggen de bouwplannen dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur en bovendien op maandag van 17.00 tot 18.30 uur en op woensdag van 14.00 tot 16.00 uur ter inzage bij de sector Grondgebiedzaken in het gemeentehuis.

Malden, 5 maart 2002

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie