Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Draaggolfcampagne natuur

Datum nieuwsfeit: 04-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
DN. 2002/499
datum
04-03-2002

onderwerp
Draaggolfcampagne natuur
TRC 2002/1885

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Tijdens de behandeling van de LNV-begroting in de Tweede Kamer op 28 en 29 november 2001 heb ik naar aanleiding van een vraag van mevrouw M. Vos (GroenLinks) toegezegd na te gaan in hoeverre een draaggolfcampagne natuur, analoog aan de draaggolfcampagne milieu, iets toevoegt aan hetgeen er momenteel al loopt op het gebied van voorlichting en communicatie over natuur.

datum
04-03-2002

kenmerk
DN. 2002/499

bijlage

Er lopen momenteel verschillende voorlichtings- en communicatiecampagnes, die erop gericht zijn relevante doelgroepen zover te krijgen, dat zij zich actief gaan inzetten voor de natuur en het natuurbeleid. Genoemd kunnen worden:
* doorwerking Flora- en faunawet, Vogel- en Habitatrichtlijn en Natuurbeschermingswet;
* soortenbeschermingsplannen;
* overlast door beschermde diersoorten;
* realisatie Ecologische Hoofdstructuur;
* evenwichtig investeren;
* multifunctionaliteit natuur;
* kennis- en informatiesysteem bos;
* internationaal natuurbeleid, met bijzondere aandacht voor de Haagsebiodiversiteitsconferentie in april 2002.

In het kader van bovengenoemde campagnes worden onder meer verschillende websites ontwikkeld.
In voorbereiding zijn nog campagnes voor:
* agrarisch natuurbeheer;
* duurzaamheid;
* investeren in ecologie;
* verbeteren van het imago van houtoogst.

De implementatie van diverse programma's uit de nota 'Natuur voor mensen, mensen voor natuur' wordt voor verschillende projecten ondersteund met de uitgave van brochures en nieuwsbrieven. Zo zijn brochures uitgegeven voor de projecten Kwaliteitsimpuls Landschap, Robuuste Verbindingen en Groenblauwe Dooradering.

Voor het creëren van draagvlak voor natuur loopt het Programma 'Leren voor Duurzaamheid' en is de subsidieregeling 'Draagvlak natuur' van kracht.

Daarnaast verschaft de komende VN-conferentie over biodiversiteit die van 7 t/m 19 april a.s. te Den Haag gehouden wordt met als belangrijkste dossiers onder andere bossen, genetische bronnen, exoten en bioveiligheid, een geschikt momentum om biodiversiteit extra onder de aandacht te brengen van de Nederlandse bevolking.

De draaggolfcampagne milieu die meer dan 10 jaar geleden van start ging, had in tegenstelling tot de hierboven genoemde campagnes een beperkte doelstelling, gericht op de bewustwording van milieuproblematiek in algemene zin.

Onder meer uit het grote ledental van natuurbeschermingsorganisaties blijkt dat het Nederlandse publiek zich van het belang van natuur goed bewust is. Ik ben dan ook van mening dat een (op bewustwording gerichte) afzonderlijke draaggolfcampagne weinig aan het bovenstaande zou toevoegen. De bovengenoemde campagnes gaan in hun doelstelling verder dan alleen het bevorderen van bewustwording. De ingezette lijn met gerichte campagnes, waarbij versterking van de bewustwording een nevendoelstelling is, verdient mijns inziens de voorkeur.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

G.H. Faber


---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie