Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Slechts 1 % geestelijke verzorging voor niet- kerkelijke, humanistis..

Datum nieuwsfeit: 05-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Humanistisch Verbond
Zoek soortgelijke berichten

Humanistisch Verbond

In Nederland is slechts 1 % geestelijke verzorging voor niet- kerkelijke, humanistisch geŲrienteerde patiŽnten/cliŽnten.

In Limburg is er totaal 12 uur humanistische geestelijke verzorging voor niet-kerkelijke, humanistisch geŲrienteerde patiŽnten/cliŽnten. Limburgse zorginstellingen negeren daarmee artikel 3 van de Kwaliteitswet Zorginstellingen..
Zorginstellingen zijn gemeenschapsvoorzieningen. Zij behoren de mentale en lichamelijke volksgezondheid van ieder te dienen. Hoewel patiŽnten/cliŽnten in de meeste Nederlandse zorginstellingen nog slechts sporadisch een vrije keuze hebben voor geestelijke verzorging, is Limburg een schoolvoorbeeld van hoe het per se niet moet. Alleen in het Academisch Ziekenhuis Maastricht is een humanistisch geestelijk verzorger aangesteld (12 uur) naast een predikant (8 uur) en 2 katholieke pastors (full time). In alle overige zorginstellingen
-ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen, instellingen voor verstandelijk gehandicapten en extramurale zorginstellingen werken alleen katholieke pastors. Toch wenst - volgens onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau - ca. 49% van de Limburgers niet meer tot een Kerk gerekend te worden. Over geheel Nederland gezien is er in twee soorten zorginstellingen (zieken- en verpleeghuizen) niet meer dan ca.1% humanistische geestelijke zorg, in deeltijdfuncties, beschikbaar. En dan blijven de woonzorgcentra, de instellingen voor verstandelijk gehandicapten en de thuiszorgorganisaties buiten beschouwing. Omdat humanisten meestal in deeltijd worden aangesteld is het genoemde percentage zeer geflatteerd. Het landelijk percentage over alle soorten zorginstellingen zal daar nog aanzienlijk beneden liggen. De wet is glashelder: de Kwaliteitswet Zorginstellingen (1996) schrijft nadrukkelijk pluriforme geestelijke verzorging voor! Voor alle zorginstellingen. En de meest wenselijke werkwijze is ook bekend. In 1987 adviseerde de toenmalige vereniging van ziekenhuizen (NZR, nu VNZ) de geestelijke verzorging pluriform en intramuraal te organiseren in speciale Diensten Geestelijke Verzorging. Zorg op afroep werd dus afgewezen.
Gelet op de structurele achterstelling is er een situatie die strijdig is met het non-discriminatie artikel van de Nederlandse grondwet (art.1). Gelet op artikel 22 van dezelfde wet behoort de rijksoverheid maatregelen te nemen om aan deze achterstelling paal en perk te stellen. Bovendien kan geconcludeerd worden dat de nietkerkelijken, naar gelang de provinciale situatie, in belangrijke mate (in de bedprijs) meebetalen aan geestelijke zorg die gebaseerd is op godsdienstige principes.
Dat alles blijkt uit een onderzoek dat verricht is voor het Humanistisch Verbond en dat binnenkort zal worden aangeboden aan het Commissaris van de Koningin van de Provincie Limburg. Op basis daarvan richt het Humanistisch Verbond zich tot besturen van zorginstellingen, raden van toezicht, ondernemingsraden, patiŽnten en cliŽntenverenigingen, zorgverzekeraars, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de minister van WVC en de politieke partijen met het verzoek hun invloed uit te oefenen om deze onwettige situatie te beŽindigen.

SCP versus het CBS
Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) wil circa 49% van de Limburgers niet meer gerekend worden tot de Rooms-katholieke Kerk of welke Kerk maar ook. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt daarentegen tot ca 14% nietkerkelijken. Een curieus verschil dat veroorzaakt wordt doordat het SCP een verdergaande vraagstelling hanteert. In het rapport van het Humanistisch Verbond wordt aannemelijk gemaakt dat het SCP zeer waarschijnlijk veel dichter bij de werkelijkheid zit. Een mening die onderbouwd wordt met statistieken, gegevens van het bisdom, persberichten en interviews onder meer verschenen in het Dagblad de Limburger. Kortom met behulp van openbare gegevens, die geordend en objectief gepresenteerd worden.

Daarbij wordt een beeld geschetst van de toenemende secularisatie en in samenhang daarmee het teruglopend kerkbezoek, de weigering kerkelijke belasting te betalen, de afnemende voorkeur voor het kerkelijk huwelijk, de ontzuiling van welzijnsvoorzieningen, het verzet van ouders en docenten die (noodgedwongen) zijn aangewezen op katholiek onderwijs tegen het bisdom dat meer catechese wil, de schoolstrijd van voorstanders van openbaar onderwijs en de verkiezingsuitslagen die de secularisering tot uitdrukking brengen. Duidelijk blijkt dat zich in Limburg een mentaal diepgaand veranderingsproces heeft voltrokken en nog steeds voltrekt. Daarmee wordt naadloos aangesloten bij onderzoek van de Nijmeegse hoogleraar Peter Nissen die twee jaar terug tot de conclusie kwam: 'het katholieke Limburg bestaat niet meer.'

Geestelijke verzorging
Onder geestelijke verzorging wordt, volgens de beroepsvereniging van geestelijke verzorgers, verstaan de professionele en ambtshalve begeleiding van en hulpverlening aan mensen bij zingeving aan hun bestaan vanuit en op basis van geloofs- en levensovertuiging en de professionele advisering inzake ethische en/of levensbeschouwelijke aspecten in zorgverlening en beleidsvorming.
Duidelijk is dus dat het voor de hulpvragers van essentieel belang is dat zij een beroep kunnen doen op een passende levensbeschouwelijke gesprekspartner. Humanistische geestelijke verzorgers worden daartoe opgeleid aan de Universiteit voor Humanististiek (UVH). Het artikel in de Kwaliteitswet Zorginstellingen over de geestelijke verzorging is geformuleerd door het CDA en de PvdA. Het luidt:" De zorgaanbieder organiseert de zorgverlening op zodanige wijze, voorziet de instelling zowel kwalitatief als kwantitatief zodanig van personeel en materieel, en draagt zorg voor een zodanige
verantwoordelijkheidstoedeling, dat een en ander leidt het of redelijkerwijs moet leiden tot een verantwoorde zorg. Hierbij betrekt hij de resultaten van overleg tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiŽnten/consumentenorganisaties. Voor zover het betreft zorgverlening die verblijf van de patiŽnt of cliŽnt in de instelling gedurende ten minste het etmaal met zich brengt, draagt de zorgaanbieder er tevens zorg voor dat in de instelling geestelijke verzorging beschikbaar is, die zoveel mogelijk aansluit bij de godsdienst of levensbeschouwing van de patiŽnten of cliŽnten."

Secularisatie
Secularisatie impliceert niet alleen een breuk met godsdienst, maar impliceert tevens vaak een andere levensbeschouwing, zo blijkt uit onderzoek. Uit kerkelijke hoek wordt vaak gesuggereerd dat secularisatie identiek is aan een negatieve levensinstelling, een niet-maatschappelijk georiŽnteerde, materialistische, oppervlakkige levenshouding. Daarbij wordt gesuggereerd dat een godsdienstige identiteit in alles staat voor het tegendeel.
Secularisering voltrok zich in Limburg later dan het in de meeste andere provincies, maar inmiddels ligt ook Limburg op koers. Dit proces heeft geleid tot een aanhoudende crisis in het bisdom, spanningen binnen het `Katholiek' onderwijs en soms een heftige schoolstrijd. Met name in Noord-Limburg. Sevenum, waar de tegenstanders van openbaar onderwijs, onder aanvoering van het toenmalige CDA college (tevergeefs), probeerden de komst van een openbare school te verhinderen heeft naam gemaakt. Nergens in Nederland is zoveel uit de kast gehaald om deze school te verhinderen! Een interessante casus die in het rapport van het HV (Het andere gezicht van Limburg) kort, maar toch met details, besproken wordt.

Emancipatie
Het andere gezicht van Limburg geeft ook een analyse van verleden en heden van de provincie. Aandacht wordt geschonken aan de ontwikkeling van het traditionele naar het hedendaagse Limburg. Daarbij wordt onder meer een impressie gegeven van de voortdurende verkettering van het liberalisme en socialisme. Afgerekend wordt met de mythe dat met de verzuiling de emancipatie van de individuele Limburgrse katholiek beoogd werd. Ook wordt aandacht geschonken aan de scheiding van Kerk en Staat in relatie tot de huidige aanwezigheid van katholieke kruisen in openbare gebouwen en vergaderzalen en gesteld dat juist het CDA - dat ook openstaat voor onder meer protestanten, islamieten en agnosten
- geroepen is het initiatief te nemen tot verplaatsing/overdracht naar kerkgebouwen en musea.
Tevens wordt aandacht geschonken aan de structurele tekorten van de openbare bibliotheken en suggesties gedaan daarin verbetering aan te brengen. Aan het Katholiek Onderwijs wordt, voor zover dat opponeert tegen het bisdom, een uitweg geboden tot zelfstandig functioneren, waardoor aan alle levensbeschouwingen serieuze aandacht kan worden geschonken zonder dat de bisschop zich daarmee kan bemoeien. Een pedagogische voorwaarde voor een pluriform leerlingenbestand en geŽmancipeerde ouders.

Bestellen
Het rapport kost § 5,- (incl. porti) en is te bestellen bij Bea van Berkel,
tel. (020) 521 90 50 of (diensten@humanistischverbond.nl)
---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland ‚Äď met een omzet die dit jaar door de ‚ā¨1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa¬īs grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‚ÄėNederlandse breidagen‚Äô plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
‚ÄúThe best or worst thing to happen to humanity‚ÄĚ - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO¬ģWorld 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel ge√ęist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel ge√ęist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‚ÄėLekkerste Bockbier van Nederland‚Äô in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L‚Äôeau, reclamebureau voor gedragsbe√Įnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l‚Äôeau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic¬†‚ÄėAll the More Urgent‚Äô, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‚ÄėInventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
‚ÄúTerrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen‚ÄĚ Persbericht 12 oktober 2016 ‚ÄúTerrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen‚ÄĚ...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...