Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarcijfers Ordina NV

Datum nieuwsfeit: 05-03-2002
Bron: Ordina Beheer NV
Zoek soortgelijke berichten

Jaarcijfers Ordina NV

ORDINA NV


05-03-2002 07:35

PERSBERICHT

Utrecht, 5 maart 2002

ORDINA NV REALISEERT NETTOWINST VAN EUR 29,2 MILJOEN OVER 2001


- Omzet: EUR 444,0 mln

- Nettowinst: EUR 29,2 mln

- Dividend: EUR 0,13 per aandeel in contanten

- Ordina verwacht, ook als de markt in de tweede helft van het jaar enige verbetering vertoont, over 2002 per saldo geen marktgroei
- Gegeven de marktomstandigheden blijft Ordina zich ook in 2002 sterk richten op commercie en kostenbeheersing, teneinde opnieuw degelijke resultaten te boeken die een goede basis vormen voor de verdere toekomst

Financiele gang van zaken

Ordina heeft in 2001 een omzet gerealiseerd van EUR 444,0 miljoen, een stijging van 23% ten opzichte van de omzet over 2000 (EUR 360,3 miljoen). De omzetstijging werd voor 4% autonoom gerealiseerd. Acquisities hebben 19% bijgedragen aan de omzetstijging. De nettowinst over 2001 daalde ten opzichte van 2000 met 14% en bedroeg EUR 29,2 miljoen. 'Het resultaat ligt hiermee in lijn met onze in de eerste helft van november 2001 bijgestelde prognose. Een goede prestatie in het licht van de duidelijk verslechterde marktomstandigheden', aldus J.H. den Hartog, financieel directeur van Ordina. Het bedrijfsresultaat (EBITA) over 2001 beliep EUR 44,6 miljoen. Een daling met 9% ten opzichte van het bedrijfsresultaat over 2000 (EUR 49,2 miljoen). Onder druk van de verslechterde marktomstandigheden, welke zich vertaalden in een druk op tarieven en bezettingsgraad van onze medewerkers, daalde ook het bedrijfsresultaat uitgedrukt in een percentage van de omzet. Over 2001 beliep dit 10,1% in vergelijking tot 13,7% in 2000. De nettowinst over 2001 uitgedrukt in een percentage van de omzet bedroeg voor amortisatie van goodwill 6,8 (2000: 9,4). De nettowinst per aandeel voor amortisatie van goodwill bedroeg in 2001 EUR 0,90 (2000: EUR 1,05). Na amortisatie van goodwill beliep de nettowinst per aandeel over 2001 EUR
0,88.

Dividendvoorstel

Overeenkomstig de in 2000 ingezette dividendpolitiek, is het voorstel van de Raad van Bestuur voor 2001 een dividend in contanten van EUR 0,13 per aandeel, uit te keren ten laste van de overige reserves.

Ontwikkelingen per branche in 2001

Algemeen
'De markt voor ICT-dienstverlening kon in de eerste helft van 2001 al worden getypeerd als grillig. Als gevolg van de versneld verslechterde economische omstandigheden in de loop van de tweede helft van 2001, is ook de markt voor ICT-dienstverleners in hoog tempo verslechterd', aldus R. Kasteel, bestuursvoorzitter van Ordina. 'Ondanks het blijvend toenemende strategische belang van de juiste inzet van ICT, is gebleken dat de invloed van de algemene economische ontwikkelingen nog altijd majeur is. Hechte klantrelaties en kwaliteit in dienstverlening zijn in een dergelijk tijdsbeeld van evident belang. Bijzonder trots zijn wij dan ook op het feit dat het juist onze opdrachtgevers zijn die ons twee prestigieuze prijzen hebben toegewezen. De Jan Pieterszoon Coen-prijs, voor het beste Nederlandse ICT-bedrijf en de SAP-Award voor de hoogste klanttevredenheid.'

Ontwikkeling investeringsbereidheid per branche in 2001 In de sector Utilities, Telecom & Media was er gedurende de tweede helft van 2001 sprake van een drastische verslechtering van de marktomstandigheden in met name de telecommarkt. Omvangrijke bezuinigingsoperaties leidden in dit marktsegment tot een forse terugval in de vraag. In het Utilities-segment was wel sprake van een gezonde investeringsbereidheid. Deze kon de terugval in de telecom branche echter niet ten volle opvangen.

Ook in de sectoren Finance en Trade Transport & Industry was de impact van de afnemende economische groei merkbaar. Projecten werden uitgesteld en beslissingstrajecten werden langer. Desondanks tonen de commerciele successen van het afgelopen jaar aan dat Ordina zich beweegt in het hart van de klantorganisaties. Bij het ontwerpen van shared service centers of het implementeren van ERP en CRM oplossingen wordt Ordina steeds vaker betrokken.

In tegenstelling tot de overige markten wordt er in de Public en Social Security markt minder heftig gereageerd op de verslechterde economische situatie. De positie van Ordina in deze sectoren is sterk gezien haar brede dienstenportfolio tezamen met het feit dat Ordina bij vele opdrachtgevers een preferred partnerstatus heeft.

 
 
Omzetontwikkeling per branche 
In miljoen EUR         2001 2000 Groei t.o.v. 2000 
                Omzet Omzet 
Finance             84,3 71,6        18% 
Social Security         96,6 61,7        57% 
Public             96,3 72,9        32% 
Trade, Transport & Industry  106,7 81,9        30% 
Utilities, Telecom & Media   46,7 56,1       -17% 
Overig             13,4 16,1       -17% 
                ----- ----- 
Totaal             444,0 360,3        23% 
 
Medewerkers

Ordina realiseerde in 2001 een netto groei van 544 medewerkers, waarmee het medewerkersbestand ultimo 2001 met 15% is gestegen tot 4.245. De groei in aantallen medewerkers werd voor 8% autonoom gerealiseerd en was voor 7% het gevolg van acquisities in 2001.

Direct nadat de negatieve economische effecten duidelijk werden en met als doel deze zo veel en zo snel mogelijk te compenseren, heeft Ordina een aantal maatregelen getroffen. Deze maatregelen leiden tot een verlaging van de kosten naar een niveau dat recht doet aan de marktomstandigheden. Een en ander zal helaas ook leiden tot het verlies van circa 250 arbeidsplaatsen.

Acquisities

Medio 2001 heeft Ordina met succes een openbaar bod uitgebracht op branchegenoot Devote NV. Devote biedt een uitstekende aanvulling op het dienstenportfolio van Ordina, met name op de gebieden architectuur en e- business. Ook de klantenkring en de uitstekende referenties van Devote, maakten dit bedrijf tot een aantrekkelijke acquisitie. Het e-business deel van Devote is inmiddels gepositioneerd binnen de sector TTI, terwijl de architectuurunit van Devote zal worden gepositioneerd binnen de sector Finance.

Voorts kondigde Ordina in december 2001 de voorgenomen overname van Boardware BV aan, ICT-dochter van Kappa Packaging. Dit betreft een outsourcingsovereenkomst die naast de overname van alle aandelen Boardware, tevens een meerjarige serviceovereenkomst inhoudt voor het beheer en onderhoud van het bij Kappa in gebruik zijnde ERP-systeem.

R. Kasteel over de acquisitiestrategie van Ordina: 'Ordina heeft de ambitie een leidende rol te spelen in haar markt en zal zich ook in de toekomst blijven richten op acquisities. De acquisitiestrategie is niet gewijzigd ten opzichte van eerdere jaren. Acquisities moeten passen in de toegevoegde waardestrategie van Ordina. De bedrijven moeten complementair zijn, hetzij in termen van product/marktcombinatie, hetzij in termen van kennis en/of dienstverlening. Daarnaast moet er sprake zijn van een culturele fit.'

Marktontwikkelingen

Preferred partner-tendens
Een voor Ordina positieve, zich doorzettende tendens, is dat klanten met een steeds kleiner aantal preferred partners zaken doen. Van preferred partners wordt verwacht dat zij in staat zijn om het volledige dienstenportfolio aan te bieden, van management en business consulting tot de realisatie van ICT-systemen en het beheer en onderhoud ervan. Ordina was in 2001 opnieuw succesvol in het verkrijgen en behouden van de preferred partnerstatus bij haar klanten. De preferred partner- tendens biedt Ordina dan ook uitstekende kansen haar marktaandeel duurzaam bij haar klanten te vergroten.

Outsourcing
Een duidelijk waarneembare trend is dat steeds meer klanten zich buigen over de vraag of de ICT-functie
geheel of ten dele zou moeten worden ondergebracht bij een ICT- dienstverlener. Deze tendens wordt ingegeven doordat klanten zich meer en meer richten op de kernactiviteiten. Daarnaast kan, door outsourcing, op eenvoudiger wijze toegang worden gekregen tot de totale expertise van ICT-dienstverleners. De laatste ontwikkelingen op technologisch gebied kunnen zo gemakkelijker worden toegepast.

Consolidatietendens
De geschetste marktontwikkelingen zullen naar verwachting leiden tot een verdere consolidatie van ICT-dienstverleners, waarbij Ordina de ambitie heeft om tot de leidende partijen in haar markt te blijven behoren.

Verwachtingen

De markt voor ICT-dienstverlening had in de tweede helft van 2001 merkbaar te lijden onder de verslechterde economische omstandigheden. Ook in de eerste maanden van 2002 blijkt dat de investeringsbereidheid van klanten in belangrijke mate wordt beinvloed door hun vertrouwen in de economie, ondanks het toenemende strategische karakter van ICT- investeringen. Naar verwachting zal de marktsituatie, hoewel deze per marktsegment verschilt, op korte termijn niet fundamenteel verbeteren. Gezien deze ontwikkelingen verwacht Ordina dat de totale markt voor ICT- dienstverlening in 2002, ook als deze in de tweede helft van 2002 een lichte verbetering vertoont, per saldo geen groei zal vertonen.

Met inachtname van de geschetste marktsituatie, blijft Ordina zich ook in 2002 maximaal richten op commercie en de uitbouw van haar positie als preferred partner bij haar grote klanten, alsmede op een blijvende, strakke kostenbeheersing, teneinde in 2002 opnieuw degelijke resultaten te boeken die een goede basis vormen voor de toekomst.

Over Ordina

Ordina is een beursgenoteerde en toonaangevende dienstverlener in de markt voor Informatie en Communicatie Technologie. De organisatie, opgericht in 1973, telt thans circa 4.200 medewerkers. Ordina kent een marktgerichte organisatiestructuur, welke is onderverdeeld in een een vijftal sectoren, te weten Ordina Finance, Ordina Public, Ordina Sociale Zekerheid, Ordina Trade Transport & Industry en Ordina Utilities, Telecom & Media. In het verleden aangekochte ondernemingen worden na verloop van tijd gepositioneerd in een of meer van de Ordina-sectoren en gaan werken onder het Ordina label. Aldus wordt een optimale synergie bereikt met geacquireerde bedrijven. Binnen sectoren worden branche- en marktkennis gebundeld en gecombineerd met kennis van de nieuwste, bewezen technologieen. In deze combinatie realiseert Ordina duurzame oplossingen voor haar opdrachtgevers.
Het aandeel van Ordina NV is genoteerd op de Effectenbeurs Euronext te Amsterdam en is opgenomen in de Midkap-index en de Next 150 index.

 
 
Geconsolideerde balans per 31 december 2001 Ordina NV 
(na winstverdeling, in duizenden euro's)       
 
             31 december 2001  31 december 2000 
             ----------------  ---------------- 
ACTIVA           
 
Vaste activa 
 Immateriele vaste activa 28.686          -    
 Materiele vaste activa  21.219       16.810   
            ---------      -------- 
                  49.905       16.810 
 
Vlottende activa 
 Voorraden          159         186   
 Vorderingen       132.374       106.370   
 Liquide middelen       41       10.142   
            ---------      -------- 
                 132.574       116.698 
                 --------      -------- 
 TOTAAL              182.479       133.508 
                 ========      ======== 
 
PASSIVA           
 
 Eigen vermogen          61.889       35.656 
 
 Voorzieningen           1.189        1.339 
 
 Kortlopende schulden       119.401       96.513 
                 --------      -------- 
TOTAAL              182.479       133.508 
                 ========      ======== 
 
 
 
Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2001 Ordina NV 
(in duizenden euro's)           
                   2001        2000 
                 --------      -------- 
Netto-omzet            443.969       360.267 
 
 Inkoopwaarde hard- 
 en software       28.757       13.591   
 Uitbestede werkzaamheden 
 (inhuur)         65.408       60.969   
 Personeelskosten     260.595       204.906   
 Overige bedrijfskosten  34.365       20.565   
            ---------      -------- 
Totaal bedrijfslasten       389.125       300.031 
                 --------      -------- 
Resultaat voor interest, 
 belastingen, afschrijvingen 
 en amortisatie goodwill 
 (EBITDA)             54.844       60.236 
 
 Afschrijvingen          10.188       11.059 
                 --------      -------- 
Resultaat voor interest, 
 belastingen, en amortisatie 
 goodwill (EBITA)         44.656       49.177 
 
 Amortisatie goodwill         840          -  
                 --------      -------- 
Resultaat voor interest en 
 belastingen (EBIT)        43.816       49.177 
 
 Rentelasten/-baten          984-        135 
                 --------      -------- 
Resultaat voor belastingen (EBT)  42.832       49.312 
 
 Belastingen            13.632       15.315 
                 --------      -------- 
 
Nettowinst             29.200       33.997 
                 ========      ======== 
 
 
Gegevens per aandeel 
                   2001        2000 
                -----------     -----------       
 
Aantal uitstaande aandelen 
 van nominaal EUR 0,10     33.330.522     33.270.534 
 
Nettowinst per aandeel voor 
 amortisatie goodwill         0,90        1,05 
 
Nettowinst per aandeel na 
 amortisatie goodwill         0,88        1,05 
 
Nettowinst per aandeel voor 
 amortisatie goodwill na 
 volledige uitoefening van 
 optierechten             0,85        1,01 
 
Nettowinst per aandeel na 
 amortisatie goodwill na 
 volledige uitoefening van 
 optierechten             0,82        1,01 
 
 
Geconsolideerd overzicht van kasstromen Ordina NV 
(in duizenden euro's)               
                2001           2000 
           ------- ------- -------  ------- ------- ------- 
Kasstroom uit 
 operationele 
 activiteiten               
 
 Nettowinst          29.200          33.997 
 
 Afschrijvingen 
 immateriele vaste 
 activa         840             - 
 
 Afschrijvingen 
 materiele vaste 
 activa       10.188          11.059 
 
 Mutatie voorzieningen  150-           328-     
           -------          ------- 
               10.878          10.731 
               -------          ------- 
               40.078          44.728 
 
 Veranderingen in 
 werkkapitaal: 
 
 Vorderingen     26.004-          46.772-     
 
 Voorraden        27            16- 
 
 Kortlopende schulden 4.459          47.124 
           -------          ------- 
               21.518-           336 
               -------          ------- 
 
 Kasstroom uit               
 operationele 
 activiteiten            18.560          45.064 
 
Kasstroom uit               
investeringsactiviteiten 
 
 Vermogensmutatie door 
 goodwill en koersverschillen   -          89.601-   
 
 Investeringen in immateriele                
 vaste activa        29.526-            -    
 
 Investeringen in materiele                
 vaste activa        14.863-          27.006- 
 
 Desinvesteringen in materiele               
 vaste activa          266          10.412 
               -------          ------- 
 
 Kasstroom uit 
 investeringsactiviteiten      44.123-         106.195- 
 
Kasstroom uit 
 financieringsactiviteiten 
 
 Emissie aandelen       1.372          56.322 
 
 Dividend 2001         4.333-            -    
 Dividend 2000           6-          4.991-   
               -------          ------- 
 Kasstroom uit 
 financieringsactiviteiten      2.967-          51.331 
                  -------          ------- 
 
Mutatie liquide middelen       28.530-          9.800- 
                  =======          ======= 
 

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...