Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarcijfers Ordina NV

Datum nieuwsfeit: 05-03-2002
Bron: Ordina Beheer NV
Zoek soortgelijke berichten

Jaarcijfers Ordina NV

ORDINA NV


05-03-2002 07:35

PERSBERICHT

Utrecht, 5 maart 2002

ORDINA NV REALISEERT NETTOWINST VAN EUR 29,2 MILJOEN OVER 2001


- Omzet: EUR 444,0 mln

- Nettowinst: EUR 29,2 mln

- Dividend: EUR 0,13 per aandeel in contanten

- Ordina verwacht, ook als de markt in de tweede helft van het jaar enige verbetering vertoont, over 2002 per saldo geen marktgroei
- Gegeven de marktomstandigheden blijft Ordina zich ook in 2002 sterk richten op commercie en kostenbeheersing, teneinde opnieuw degelijke resultaten te boeken die een goede basis vormen voor de verdere toekomst

Financiele gang van zaken

Ordina heeft in 2001 een omzet gerealiseerd van EUR 444,0 miljoen, een stijging van 23% ten opzichte van de omzet over 2000 (EUR 360,3 miljoen). De omzetstijging werd voor 4% autonoom gerealiseerd. Acquisities hebben 19% bijgedragen aan de omzetstijging. De nettowinst over 2001 daalde ten opzichte van 2000 met 14% en bedroeg EUR 29,2 miljoen. 'Het resultaat ligt hiermee in lijn met onze in de eerste helft van november 2001 bijgestelde prognose. Een goede prestatie in het licht van de duidelijk verslechterde marktomstandigheden', aldus J.H. den Hartog, financieel directeur van Ordina. Het bedrijfsresultaat (EBITA) over 2001 beliep EUR 44,6 miljoen. Een daling met 9% ten opzichte van het bedrijfsresultaat over 2000 (EUR 49,2 miljoen). Onder druk van de verslechterde marktomstandigheden, welke zich vertaalden in een druk op tarieven en bezettingsgraad van onze medewerkers, daalde ook het bedrijfsresultaat uitgedrukt in een percentage van de omzet. Over 2001 beliep dit 10,1% in vergelijking tot 13,7% in 2000. De nettowinst over 2001 uitgedrukt in een percentage van de omzet bedroeg voor amortisatie van goodwill 6,8 (2000: 9,4). De nettowinst per aandeel voor amortisatie van goodwill bedroeg in 2001 EUR 0,90 (2000: EUR 1,05). Na amortisatie van goodwill beliep de nettowinst per aandeel over 2001 EUR
0,88.

Dividendvoorstel

Overeenkomstig de in 2000 ingezette dividendpolitiek, is het voorstel van de Raad van Bestuur voor 2001 een dividend in contanten van EUR 0,13 per aandeel, uit te keren ten laste van de overige reserves.

Ontwikkelingen per branche in 2001

Algemeen
'De markt voor ICT-dienstverlening kon in de eerste helft van 2001 al worden getypeerd als grillig. Als gevolg van de versneld verslechterde economische omstandigheden in de loop van de tweede helft van 2001, is ook de markt voor ICT-dienstverleners in hoog tempo verslechterd', aldus R. Kasteel, bestuursvoorzitter van Ordina. 'Ondanks het blijvend toenemende strategische belang van de juiste inzet van ICT, is gebleken dat de invloed van de algemene economische ontwikkelingen nog altijd majeur is. Hechte klantrelaties en kwaliteit in dienstverlening zijn in een dergelijk tijdsbeeld van evident belang. Bijzonder trots zijn wij dan ook op het feit dat het juist onze opdrachtgevers zijn die ons twee prestigieuze prijzen hebben toegewezen. De Jan Pieterszoon Coen-prijs, voor het beste Nederlandse ICT-bedrijf en de SAP-Award voor de hoogste klanttevredenheid.'

Ontwikkeling investeringsbereidheid per branche in 2001 In de sector Utilities, Telecom & Media was er gedurende de tweede helft van 2001 sprake van een drastische verslechtering van de marktomstandigheden in met name de telecommarkt. Omvangrijke bezuinigingsoperaties leidden in dit marktsegment tot een forse terugval in de vraag. In het Utilities-segment was wel sprake van een gezonde investeringsbereidheid. Deze kon de terugval in de telecom branche echter niet ten volle opvangen.

Ook in de sectoren Finance en Trade Transport & Industry was de impact van de afnemende economische groei merkbaar. Projecten werden uitgesteld en beslissingstrajecten werden langer. Desondanks tonen de commerciele successen van het afgelopen jaar aan dat Ordina zich beweegt in het hart van de klantorganisaties. Bij het ontwerpen van shared service centers of het implementeren van ERP en CRM oplossingen wordt Ordina steeds vaker betrokken.

In tegenstelling tot de overige markten wordt er in de Public en Social Security markt minder heftig gereageerd op de verslechterde economische situatie. De positie van Ordina in deze sectoren is sterk gezien haar brede dienstenportfolio tezamen met het feit dat Ordina bij vele opdrachtgevers een preferred partnerstatus heeft.

 
 
Omzetontwikkeling per branche 
In miljoen EUR         2001 2000 Groei t.o.v. 2000 
                Omzet Omzet 
Finance             84,3 71,6        18% 
Social Security         96,6 61,7        57% 
Public             96,3 72,9        32% 
Trade, Transport & Industry  106,7 81,9        30% 
Utilities, Telecom & Media   46,7 56,1       -17% 
Overig             13,4 16,1       -17% 
                ----- ----- 
Totaal             444,0 360,3        23% 
 
Medewerkers

Ordina realiseerde in 2001 een netto groei van 544 medewerkers, waarmee het medewerkersbestand ultimo 2001 met 15% is gestegen tot 4.245. De groei in aantallen medewerkers werd voor 8% autonoom gerealiseerd en was voor 7% het gevolg van acquisities in 2001.

Direct nadat de negatieve economische effecten duidelijk werden en met als doel deze zo veel en zo snel mogelijk te compenseren, heeft Ordina een aantal maatregelen getroffen. Deze maatregelen leiden tot een verlaging van de kosten naar een niveau dat recht doet aan de marktomstandigheden. Een en ander zal helaas ook leiden tot het verlies van circa 250 arbeidsplaatsen.

Acquisities

Medio 2001 heeft Ordina met succes een openbaar bod uitgebracht op branchegenoot Devote NV. Devote biedt een uitstekende aanvulling op het dienstenportfolio van Ordina, met name op de gebieden architectuur en e- business. Ook de klantenkring en de uitstekende referenties van Devote, maakten dit bedrijf tot een aantrekkelijke acquisitie. Het e-business deel van Devote is inmiddels gepositioneerd binnen de sector TTI, terwijl de architectuurunit van Devote zal worden gepositioneerd binnen de sector Finance.

Voorts kondigde Ordina in december 2001 de voorgenomen overname van Boardware BV aan, ICT-dochter van Kappa Packaging. Dit betreft een outsourcingsovereenkomst die naast de overname van alle aandelen Boardware, tevens een meerjarige serviceovereenkomst inhoudt voor het beheer en onderhoud van het bij Kappa in gebruik zijnde ERP-systeem.

R. Kasteel over de acquisitiestrategie van Ordina: 'Ordina heeft de ambitie een leidende rol te spelen in haar markt en zal zich ook in de toekomst blijven richten op acquisities. De acquisitiestrategie is niet gewijzigd ten opzichte van eerdere jaren. Acquisities moeten passen in de toegevoegde waardestrategie van Ordina. De bedrijven moeten complementair zijn, hetzij in termen van product/marktcombinatie, hetzij in termen van kennis en/of dienstverlening. Daarnaast moet er sprake zijn van een culturele fit.'

Marktontwikkelingen

Preferred partner-tendens
Een voor Ordina positieve, zich doorzettende tendens, is dat klanten met een steeds kleiner aantal preferred partners zaken doen. Van preferred partners wordt verwacht dat zij in staat zijn om het volledige dienstenportfolio aan te bieden, van management en business consulting tot de realisatie van ICT-systemen en het beheer en onderhoud ervan. Ordina was in 2001 opnieuw succesvol in het verkrijgen en behouden van de preferred partnerstatus bij haar klanten. De preferred partner- tendens biedt Ordina dan ook uitstekende kansen haar marktaandeel duurzaam bij haar klanten te vergroten.

Outsourcing
Een duidelijk waarneembare trend is dat steeds meer klanten zich buigen over de vraag of de ICT-functie
geheel of ten dele zou moeten worden ondergebracht bij een ICT- dienstverlener. Deze tendens wordt ingegeven doordat klanten zich meer en meer richten op de kernactiviteiten. Daarnaast kan, door outsourcing, op eenvoudiger wijze toegang worden gekregen tot de totale expertise van ICT-dienstverleners. De laatste ontwikkelingen op technologisch gebied kunnen zo gemakkelijker worden toegepast.

Consolidatietendens
De geschetste marktontwikkelingen zullen naar verwachting leiden tot een verdere consolidatie van ICT-dienstverleners, waarbij Ordina de ambitie heeft om tot de leidende partijen in haar markt te blijven behoren.

Verwachtingen

De markt voor ICT-dienstverlening had in de tweede helft van 2001 merkbaar te lijden onder de verslechterde economische omstandigheden. Ook in de eerste maanden van 2002 blijkt dat de investeringsbereidheid van klanten in belangrijke mate wordt beinvloed door hun vertrouwen in de economie, ondanks het toenemende strategische karakter van ICT- investeringen. Naar verwachting zal de marktsituatie, hoewel deze per marktsegment verschilt, op korte termijn niet fundamenteel verbeteren. Gezien deze ontwikkelingen verwacht Ordina dat de totale markt voor ICT- dienstverlening in 2002, ook als deze in de tweede helft van 2002 een lichte verbetering vertoont, per saldo geen groei zal vertonen.

Met inachtname van de geschetste marktsituatie, blijft Ordina zich ook in 2002 maximaal richten op commercie en de uitbouw van haar positie als preferred partner bij haar grote klanten, alsmede op een blijvende, strakke kostenbeheersing, teneinde in 2002 opnieuw degelijke resultaten te boeken die een goede basis vormen voor de toekomst.

Over Ordina

Ordina is een beursgenoteerde en toonaangevende dienstverlener in de markt voor Informatie en Communicatie Technologie. De organisatie, opgericht in 1973, telt thans circa 4.200 medewerkers. Ordina kent een marktgerichte organisatiestructuur, welke is onderverdeeld in een een vijftal sectoren, te weten Ordina Finance, Ordina Public, Ordina Sociale Zekerheid, Ordina Trade Transport & Industry en Ordina Utilities, Telecom & Media. In het verleden aangekochte ondernemingen worden na verloop van tijd gepositioneerd in een of meer van de Ordina-sectoren en gaan werken onder het Ordina label. Aldus wordt een optimale synergie bereikt met geacquireerde bedrijven. Binnen sectoren worden branche- en marktkennis gebundeld en gecombineerd met kennis van de nieuwste, bewezen technologieen. In deze combinatie realiseert Ordina duurzame oplossingen voor haar opdrachtgevers.
Het aandeel van Ordina NV is genoteerd op de Effectenbeurs Euronext te Amsterdam en is opgenomen in de Midkap-index en de Next 150 index.

 
 
Geconsolideerde balans per 31 december 2001 Ordina NV 
(na winstverdeling, in duizenden euro's)       
 
             31 december 2001  31 december 2000 
             ----------------  ---------------- 
ACTIVA           
 
Vaste activa 
 Immateriele vaste activa 28.686          -    
 Materiele vaste activa  21.219       16.810   
            ---------      -------- 
                  49.905       16.810 
 
Vlottende activa 
 Voorraden          159         186   
 Vorderingen       132.374       106.370   
 Liquide middelen       41       10.142   
            ---------      -------- 
                 132.574       116.698 
                 --------      -------- 
 TOTAAL              182.479       133.508 
                 ========      ======== 
 
PASSIVA           
 
 Eigen vermogen          61.889       35.656 
 
 Voorzieningen           1.189        1.339 
 
 Kortlopende schulden       119.401       96.513 
                 --------      -------- 
TOTAAL              182.479       133.508 
                 ========      ======== 
 
 
 
Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2001 Ordina NV 
(in duizenden euro's)           
                   2001        2000 
                 --------      -------- 
Netto-omzet            443.969       360.267 
 
 Inkoopwaarde hard- 
 en software       28.757       13.591   
 Uitbestede werkzaamheden 
 (inhuur)         65.408       60.969   
 Personeelskosten     260.595       204.906   
 Overige bedrijfskosten  34.365       20.565   
            ---------      -------- 
Totaal bedrijfslasten       389.125       300.031 
                 --------      -------- 
Resultaat voor interest, 
 belastingen, afschrijvingen 
 en amortisatie goodwill 
 (EBITDA)             54.844       60.236 
 
 Afschrijvingen          10.188       11.059 
                 --------      -------- 
Resultaat voor interest, 
 belastingen, en amortisatie 
 goodwill (EBITA)         44.656       49.177 
 
 Amortisatie goodwill         840          -  
                 --------      -------- 
Resultaat voor interest en 
 belastingen (EBIT)        43.816       49.177 
 
 Rentelasten/-baten          984-        135 
                 --------      -------- 
Resultaat voor belastingen (EBT)  42.832       49.312 
 
 Belastingen            13.632       15.315 
                 --------      -------- 
 
Nettowinst             29.200       33.997 
                 ========      ======== 
 
 
Gegevens per aandeel 
                   2001        2000 
                -----------     -----------       
 
Aantal uitstaande aandelen 
 van nominaal EUR 0,10     33.330.522     33.270.534 
 
Nettowinst per aandeel voor 
 amortisatie goodwill         0,90        1,05 
 
Nettowinst per aandeel na 
 amortisatie goodwill         0,88        1,05 
 
Nettowinst per aandeel voor 
 amortisatie goodwill na 
 volledige uitoefening van 
 optierechten             0,85        1,01 
 
Nettowinst per aandeel na 
 amortisatie goodwill na 
 volledige uitoefening van 
 optierechten             0,82        1,01 
 
 
Geconsolideerd overzicht van kasstromen Ordina NV 
(in duizenden euro's)               
                2001           2000 
           ------- ------- -------  ------- ------- ------- 
Kasstroom uit 
 operationele 
 activiteiten               
 
 Nettowinst          29.200          33.997 
 
 Afschrijvingen 
 immateriele vaste 
 activa         840             - 
 
 Afschrijvingen 
 materiele vaste 
 activa       10.188          11.059 
 
 Mutatie voorzieningen  150-           328-     
           -------          ------- 
               10.878          10.731 
               -------          ------- 
               40.078          44.728 
 
 Veranderingen in 
 werkkapitaal: 
 
 Vorderingen     26.004-          46.772-     
 
 Voorraden        27            16- 
 
 Kortlopende schulden 4.459          47.124 
           -------          ------- 
               21.518-           336 
               -------          ------- 
 
 Kasstroom uit               
 operationele 
 activiteiten            18.560          45.064 
 
Kasstroom uit               
investeringsactiviteiten 
 
 Vermogensmutatie door 
 goodwill en koersverschillen   -          89.601-   
 
 Investeringen in immateriele                
 vaste activa        29.526-            -    
 
 Investeringen in materiele                
 vaste activa        14.863-          27.006- 
 
 Desinvesteringen in materiele               
 vaste activa          266          10.412 
               -------          ------- 
 
 Kasstroom uit 
 investeringsactiviteiten      44.123-         106.195- 
 
Kasstroom uit 
 financieringsactiviteiten 
 
 Emissie aandelen       1.372          56.322 
 
 Dividend 2001         4.333-            -    
 Dividend 2000           6-          4.991-   
               -------          ------- 
 Kasstroom uit 
 financieringsactiviteiten      2.967-          51.331 
                  -------          ------- 
 
Mutatie liquide middelen       28.530-          9.800- 
                  =======          ======= 
 

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie