Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen week 10 Den Helder

Datum nieuwsfeit: 05-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Den Helder

05-03-2002
Openbare kennisgevingen week 10
Ingediende bouwaanvragen

Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voor:


-het verbouwen en uitbreiden van de woning Jan in t Veltstraat 121 (ontvangen 25 februari 2002);


-het wijzigen van de kap op de woning Sluisdijkstraat 109 (ontvangen 26 februari 2002);


-het plaatsen een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woningen Doorzwin 5309/5310 en het bouwen van een serre aan deze woningen (ontvangen 26 februari 2002);


-het verbouwen en uitbreiden van de recreatiewoning Gentiaan 8 (ontvangen 26 feburari 2002);


-het verbouwen en uitbreiden van de woning Hoogstraat 28 (ontvangen 27 februari 2002);


-het verbouwen en uitbreiden van de woning Hoogstraat 30 (ontvangen 27 februari 2002);


-het wijzigen van de kozijnen in de achtergevel van de woning Marinapark 153 (ontvangen 28 februari 2002);


-het plaatsen van een kap op de woning Janzenstraat 4 (ontvangen 28 februari 2002);


-het plaatsen van een kap op de woning Janzenstraat 6 (ontvangen 28 februari 2002);


-het uitbreiden van de woning Zwanengbalg 1115 (ontvangen 28 februari 2002);


-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Doorzwin 3203 (ontvangen 28 februari 2002).

Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. De bouwplannen zijn in behandeling en om advies bij verschillende afdelingen en/of diensten. Wilt u toch een van deze bouwplannen inzien, maak dan eerst een telefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Wonen (telefoon 671679).

Verleende bouwvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een bouwvergunning verleend voor:


-het uitbreiden van de (eerste) verdieping van de woning Sluisdijkstraat 109 (verzenddatum 22 februari 2002);


-het herindelen van kantoorruimten op het perceel Drs. F. Bijlweg 51 (verzenddatum 22 februari 2002);


-het herindelen van het kantoorpand Jacob van Heemskerckstraat 1 (verzenddatum 22 februari 2002);


-het wijzigen van de zolderverdieping van de woning Cornelis Ditostraat 38 (verzenddatum 22 februari 2002);


-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Krugerstraat 5 (verzenddatum 26 februari 2002);


-het bouwen van een onderwijsvoorzieningengebouw op het perceel Sperwerstraat 4 (verzenddatum 26 februari 2002);


-het herindelen van het bedrijfspand aan de Handelsweg 10 (verzenddatum 26 februari 2002);


-het uitbreiden van de woning Kruiszwin 3905 (verzenddatum 26 februari 2002);


-het vervangen van een raam in de achtergevel van de woning Marinapark 31 door openslaande deuren (verzenddatum 21 februari 2002);


-het optrekken van de achtergevel van de woning Van Limburg Stirumstraat 30 (verzenddatum 27 februari 2002);


-het optrekken van de achtergevel van de woning Violenstraat 63, en het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van deze woning (verzenddatum 27 februari 2002);


-het gedeeltelijk vernieuwen van kweekkas 1 en het geheel vernieuwen van kweekkas 2 op het complex van Stichting Oranjerie aan de Soembastraat 83 (verzenddatum 27 februari 2002).

Bent u door het verlenen van de bouwvergunningen rechtstreeks in uw belangen getroffen dan kunt u, binnen zes weken na de dag waarop de betreffende vergunning is verzonden, bezwaar indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de rechtbank te Alkmaar (Postbus 252, 1800 AG) schorsing van dit besluit aanvragen.

Sloopvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een sloopvergunning verleend voor het verwijderen van twee loodsen met asbesthoudende golfplatendaken op het perceel Middenvliet 8C.

Bouwplannen/Vrijstellingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende verzoeken om vrijstelling c.q. aanvragen om bouwvergunning ontvangen:


-het uitbreiden van de woning Boterzwin 4231;

-het gedeeltelijk veranderen en vergroten van de bedrijfsruimten aan de Doggersvaart 12;


-het verbouwen en uitbreiden van de woning Molengracht 35;

-het veranderen van de (boven)woning Loopuytpark 35 in een kantoorruimte (vrijstelling gebruiksbepaling);


-het veranderen en uitbreiden van de (boven)woning Loopuytpark 37 in een kantoorruimte (vrijstelling gebruiksbepaling);


-het bouwen van een brug aan de Doggersvaart 12.
Burgemeester en wethouders kunnen hieraan alleen meewerken door het verlenen van vrijstelling op grond van het bepaalde in artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 8, lid 2 onder d sub 1 van het uitwerkingsplan Boterzwin 4" (eerstgenoemd bouwplan), resp artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (tweede en derde bouwplan) en artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (overige drie plannen). Burgemeester en wethouders zijn van plan deze vrijstellingen te verlenen. Heeft u hiertegen bedenkingen, dan kunt u deze vanaf vrijdag 8 maart 2002 gedurende vier weken schriftelijk indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

De (bouw)plannen liggen gedurende deze termijn ter inzage in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, op werkdagen van 08.00 uur tot 14.00 uur.

Rectificatie:

Bestemmingsplan Mijnendienst e.o. 1999

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 15 februari 2002 het raadsbesluit van 7 november 2001 tot het vaststellen van het bestemmingsplan Mijnendienst e.o. 1999 hebben goedgekeurd.

Het goedgekeurde bestemmingsplan voorziet in een bestemmingsregeling van het Mijnendienstcomplex en de directe omgeving. Het goedkeuringsbesluit en het bestemmingsplan liggen met ingang van 8 maart 2002 gedurende zes weken ter inzage in het stadhuis (afdeling Bouwen en Wonen, tweede etage) van 8.00 uur tot 14.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur bij het Service en Informatiepunt in het stadhuis op de begane grond.

Gedurende die termijn kunnen degenen die eerder bezwaar hebben aangetekend tegen de vaststelling van het bestemmingsplan en verder alleen een belanghebbende, die kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn bedenkingen tijdig bij Gedeputeerde Staten in te brengen, schriftelijk beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Verkeerszaken

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat de volgende wegen worden aangewezen als zone met een maximum snelheid van 30 km/uur:

a. Wierbalg 16; tussen Wierbalg 10 en Wierbalg 18;

b. Wierbalg 17, tussen Wierbalg 10 en Wierbalg 18;

c. Wierbalg 18;

d. Wierbalg 24, tussen Wierbalg 18 en Wierbalg 20;

e. Wierbalg 25, tussen Wierbalg 18 en Wierbalg 20

f. Kruiszwin 12;

g. Kruiszwin 31;

h. Wierbalg 28;

i. Wierbalg 29

De maximum snelheid wordt aangegeven met borden A1 en A2 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met bovenbord met de tekst zone.

Bezwaren tegen (een van) deze besluiten kunt u tot 18 april 2002 indienen. Het bezwaarschrift stuurt u naar het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA te Den Helder.

De stukken kunt u vanaf vandaag tot 18 april 2002 inzien bij de afdeling Stadsbeheer van de dienst Stadsontwikkeling & Beheer, Sportlaan 62.

Lastgevingen

Langs de openbare weg staan voertuigen en wrakken die daar niet horen.

Burgemeester en wethouders gelasten de eigenaren op grond van artikel 5.1.5 en 2.1.5.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening, hun eigendom binnen een week van de openbare weg te verwijderen.

Het gaat om:


-de vouwwagen zonder kenteken, merk Walker, die gedurende langere tijd staat op de openbare weg aan de Anemoonstraat tegenover nummer 16;


-de aanhangwagen vol met afval, met kenteken DX-PN-94, die gedurende langere tijd staat op de openbare weg aan de Oostslootstraat op de parkeerplaats nabij het vliegeniersmonument;


-het bootje dat omgekeerd staat naast het electra huisje, op de openbare parkeerplaats aan de Oostslootstraat nabij het vliegeniersmonument.

Bij niet nakoming van deze lastgevingen laten burgemeester en wethouders de voertuigen op kosten van de eigenaren verwijderen. Na verwijdering van de openbare weg worden de voertuigen gedurende 3 maanden opgeslagen en kunnen dan door de eigenaren worden afgehaald.

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Stadsbeheer van de dienst S&B, telefoon 671890 of 671286, alleen van maandag t/m woensdag.

Horecavergunning

Burgemeester en wethouders zijn van plan een vergunning te verlenen - als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet - aan Marine Sport Vereniging Zeemacht - voor het uitoefenen van het horecabedrijf in de inrichtingen, gevestigd aan de J.A. Prinsstraat 46 in Den Helder (kantine sporthal en tennisprieel). De ontwerpbeschikkingen zijn ingevolge artikel 6, lid 2 van de Drank- en Horecawet toegezonden aan de Kamer van Koophandel. U kunt gedurende 30 dagen uw zienswijze kenbaar maken door een brief te schrijven naar het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. De beschikking wordt een maand na deze publicatie vastgesteld.

De genoemde ontwerpbeschikkingen liggen ter inzage in het stadhuis bij de afdeling Algemene Zaken, Drs. F. Bijlweg 20.

Kinderopvang

In het kader van de Verordening Kinderopvang heeft de Stichting Peuterspeelzaal

Visbuurt een vergunningaanvraag voor het houden van een peuterspeelzaal ingediend. De stukken liggen ter inzage bij het Centraal Informatiepunt in het stadhuis. U kunt uw zienswijze op de genoemde aanvraag schriftelijk naar voren brengen. U kunt uw reactie sturen naar de gemeente Den Helder, t.a.v. Mw. drs. J. van Deenen, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

Ontheffing verbod

Burgemeester en wethouders hebben aan Volker Stevin Rail & Traffic Contracting in Vianen een ontheffing verleend van het verbod in artikel 4.1.5 van de Algemeen plaatselijke verordening 1996 voor het verrichten van werkzaamheden aan het spoor tussen Breezand en Station Den Helder. Deze werkzaamheden worden op verschillende dagen en tijdstippen verricht in de periode tussen 1 maart 2002 en 31 juli 2002.

Het verzoek en de ontheffing kunt u tot 19 april 2002, elke werkdag tussen 09.00 uur en 14.00 uur, inzien bij de klantenservice van de Milieudienst, Drs F. Bijlweg 20, Den Helder. Bij deze dienst kunt u ook nadere informatie over deze ontheffing verkrijgen.

Tegen de verklaring kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht tot 28 september 2001 bij het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder schriftelijk bezwaar maken.

Voor het indienen van het bezwaarschrift geldt onder meer de eis dat het tenminste de navolgende gegevens bevat:

a. uw naam en adres;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht;

d. de gronden van uw bezwaar.

Uw bezwaarschrift schorst niet de werking van de verklaring van burgemeester en wethouders.

Als u van mening bent dat onverwijlde spoed, gelet op uw belangen, het treffen van een voorlopige voorziening vereist, kunt u deze voorziening aanvragen, gelijktijdig met of na het indienen van uw bezwaarschrift, bij de president van de rechtbank te Alkmaar.

Kapvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een melding van voorgenomen kap ontvangen van:


- Dhr. H.C. van der Vlugt, Pieter van der Deurnelaan 15, voor het kappen van 1 berk, naast de woning.

Burgemeester en wethouders hebben een verzoek voor een kapvergunning ontvangen van:


- Woningstichting Den Helder, tbv De Garst, binnentuin Dienstencentrum De Schooten, voor het kappen van 2 coniferen tbv een nieuw in te richten binnentuin.

Zienswijzen over de vergunning kunt u schriftelijk vóór donderdag 14 maart 2002 indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

Burgemeester en wethouders hebben een kapvergunning verleend aan:


- Milieudienst, tbv Churchillpark, voor het ivm iepziekte uitdunnen van de windsingel parallel lopend aan de sloot.

U kunt een schriftelijk bezwaar tegen het verlenen van deze vergunning, tot 6 weken na de datum van publicatie van de vergunning, indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. U kunt de stukken inzien bij de Milieudienst.

DEN HELDER, 7 maart 2002.
drs. J.M. Staatsen, burgemeester.
W.F.H. van der Paard, loco-secretaris.

« terug

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie