Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen Gemeente Hengelo

Datum nieuwsfeit: 05-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Hengelo

Collecte Plannen inrichting Hasseler Es
Gemeenteraad Artikel 84 Onteigeningswet
Inloopuur binnenstad Voorbereidingsbesluit
Koopzondagen 2002 Bestemmingsplannen
Openstelling parkeerterrein W.tenCatestr. Bouwplannen Herbevestiging Beschermd Dorpsgezicht Wet Milieubeheer Drank- en Horecawet Kapvergunning
Ontwerp GVVP ter inzage Werk aan de weg
Rioolvernieuwing omgeving Tuindorp Noord

Mededelingen 5 maart 2002

Woensdag 6 maart

U stemt toch ook!

Stembureaus open van 7.30 tot 21.00 uur

Tot en met 9 maart collecteert Nationaal Jeugd Fonds/ Jantje Beton. Van 11 tot en met 16 maart collecteert het Nationaal Reumafonds. De gemeenteraad vergadert op dinsdag 12 maart 2002 vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis. Op de agenda staan onder meer:
* Onderzoek geloofsbrieven nieuw te benoemen raadsleden
* Vaststellen verordeningen baatbelasting riolering buitengebied
* Aanvraag aanvullend voorbereidingskrediet Hart van Zuid
* Opvang zwerfdieren
De stukken liggen ter inzage bij de Gemeentewinkel, de bibliotheek en Spreekuur raadsfracties

Verschillende raadsfracties uit de gemeenteraad houden spreekuur voor geïnteresseerde burgers. Op

maandag 11 maart 2002 gebeurt dat door:

de PvdA van 19.30 tot 20.00 uur, liefst op afspraak (telefoon 2427798)

het CDA van 19.00 tot 19.30 uur, liefst op afspraak. Wilt u een bepaald raadslid spreken, bel dan vooraf 2594675

de VVD van 18.30 tot 19.30 uur, liefst op afspraak (telefoon 2432294)

de ChristenUnie van 19.30 tot 20.30 uur, liefst op afspraak (telefoon 2421703)

Burgerbelangen van 19.15 tot 19.45 uur, liefst op afspraak (telefoon 2910691)

D66 op afspraak (telefoon 2501181), e-mail: (Lukas@bitbike.com)

de SP van 19.00 tot 20.00 uur telefoon 2459277 (voor afspraak telefoon 2421042 of e-mail: (hengelo@sp.nl))

Groen Links iedere maandagavond, na telefonische afspraak (telefoon 2569420)

De fracties houden spreekuur in het stadhuis (begane grond) en zijn 's avonds te bereiken via de zij-

ingang onder de toren.

Inloopuur binnenstad


Met vragen en opmerkingen over binnenstadsaangelegenheden, kunt u iedere donderdag tussen 10.00 en 11.00 uur terecht in de kiosk op de Markt.

Koopzondagen 2002


Voor het jaar 2002 zijn de volgende koopzondagen vastgesteld. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de binnenstad (gebied dat is gelegen tussen Deldenerstraat, Oldenzaalsestraat, Oude Molenweg, Ziekenhuisstraat en de spoorlijnen naar Oldenzaal en Almelo) en het gebied daarbuiten.

Koopzondagen binnenstad

17 maart

mode

30 juni

straattheater

15 september

mode


1 december


St.-Nicolaas

15 december

kerst

22 december

kerst

Koopzondagen buiten de binnenstad


1 april (2e paasdag)


21 april

9 mei (hemelvaartsdag)


1 september


22 september


1 december

Tegen deze beslissing kunt u desgewenst - binnen zes weken na plaatsing van deze advertentie - op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Openstelling parkeerterrein Wolter ten Catestraat 59

Om de parkeerdruk tijdens de koopavond en de zaterdag te verminderen is er sinds december 2001 de mogelijkheid om buiten kantooruren te parkeren op het terrein van Jarabee, Jeugdzorg Twente op de Wolter Ten Catestraat 59.

Het parkeerterrein is opengesteld op:

* Donderdag van 18.00 uur tot 21.00 uur

* Zaterdag van 9.00 uur tot 17.00 uur

* Koopzondag van 9.00 uur tot 17.00 uur

Tijdens de donderdagen en zaterdagen moet er betaald worden voor het parkeren. Op koopzondagen is het gratis parkeren. De locatie biedt ruimte voor ongeveer 40 autos en ligt aan de centrumring op loopafstand van de Binnenstad.

Herbevestiging Beschermd Dorpsgezicht


Op 26 februari 2002 heeft de gemeenteraad van Hengelo het besluit genomen het advies van de ministers van OCW en VROM, om Tuindorp t Lansink aan te wijzen tot Beschermd Dorpsgezicht, herbevestigd. Dit advies wordt aan Gedeputeerde Staten gezonden. Indien Gedeputeerde Staten en de Rijksplanologische Commissie eveneens positief adviseren zal over worden gegaan tot de definitieve aanwijzing tot Beschermd Dorpsgezicht.

Voor vragen omtrent het advies of de procedure kunt u contact opnemen met de heer J.K. Stegeman, medewerker Monumentenzorg, telefoon 2459120 of mevrouw M.P. Müller, afdeling Stedenbouw en Verkeer, telefoon 2459671.

Drank- en Horecawet


Burgemeester en wethouders zijn van plan vergunning te verlenen op grond van artikel 3 juncto 4 van de Drank- en horecawet, voor de uitoefening van het horecabedrijf aan:

* Eerste Hengelose Rugby Club "Cosaaf Dragons", Pruisische Veldweg 77
Het betreft een sportkantine die gebruikt zal worden als horecabedrijf. In de te verlenen vergunning zullen nadere voorwaarden en beperkingen worden opgenomen ter voorkoming van ongewenste mededinging.

Ter inzage en bezwaar

De aanvraag ligt gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, kamer 331 van het stadhuis. Belanghebbenden kunnen tot 17 april 2002 hun zienswijze omtrent de te verlenen vergunning aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.

Ontwerp GVVP ter inzage


Ontwerp Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

Het Ontwerp Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan is door de gemeenteraad vrijgegeven voor inspraak. Doel van het plan is om voor alle verkeerssoorten een integraal plan voor Hengelo te ontwikkelen. Mede op basis van een inventarisatie van de huidige en te verwachten knelpunten, worden de gewenste netwerken voor openbaar vervoer, fiets en auto voor de eerstkomende tien jaar in beeld gebracht. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de benodigde maatregelen om de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid van de stad te verbeteren. Het GVVP wordt een belangrijk basisdocument voor de toekomstige verkeers- en vervoersontwikkeling van Hengelo.

Kernpunten verkeer en vervoer

Het GVVP is gebaseerd op de "Stadsvisie Hengelo 2010", waarin het stadsbestuur haar ambities voor deze periode vastlegt. De volgende aspecten, die aansluiten bij het rijksbeleid zoals verwoord in het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan, zijn van belang:
* Prioriteit voor fiets en openbaar vervoersvoorzieningen.
* Aanleg van doorstroomassen voor hoogwaardig openbaar vervoer.
* Uitvoering van het principe "Duurzaam Veilig" (30-km zones).
* Optimaliseren van het bestaande wegennet door toepassing van doseren en reconstructies van kruispunten.

* Aanleg van nieuwe weginfrastructuur ten behoeve van stedelijke uitbreiding.

Informatie en ter inzage

Het ontwerpplan ligt van 6 maart tot en met 5 juli 2002 ter inzage bij de Gemeentewinkel in het Stadhuis en bij de balie van de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, 1e verdieping. Bij de Gemeentewinkel kunt u ook een samenvatting opvragen, telefoon 245 95 55. Gedurende deze termijn kunt u uw opmerkingen over het plan kenbaar maken aan het College van B en W, postbus 18, 7550 AA, Hengelo. Alle opmerkingen worden vervolgens geïnventariseerd en er wordt gekeken of en op welke punten het ontwerpplan aangepast moet worden. Planning is dat de aangepaste versie dit najaar weer wordt voorgelegd aan het gemeentebestuur voor de definitieve vaststelling.

Rioolvernieuwing omgeving Tuindorp Noord

Rioolvernieuwing omgeving Tuindorp Noord (raster)

Het riool in de omgeving Tuindorp Noord is aan vernieuwing toe. Dit heeft consequenties voor de woonomgeving. Aan de hand van reacties van individuele bewoners, bewonersvereniging t Kotte en bewonersoverleg Tuindorp-Noord is een voorlopig ontwerp gemaakt van de woonomgeving.

Ter inzage en informatie

Het voorlopig ontwerp ligt van maandag 4 maart tot en met vrijdag 8 maart 2002 ter inzage in de Gemeentewinkel, telefoon 2459555.

U bent ook van harte uitgenodigd voor een informatie-avond op donderdag 7 maart 2002 vanaf 19.30 uur in basisschool De Wingerd, Beckumerstraat 15. Medewerkers van de gemeente geven dan een mondelinge toelichting op het concept-ontwerp.
Rectificatie

Hasseler Es voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV), ontwerpen van duurzaam veilig en aanpassingen aan voet- en fietspaden, liggen tot en met woensdag 27 maart 2002 ter inzage bij de balie van de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer 115. De balie is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 13.00 uur. Gedurende deze periode kunt u uw mening over de plannen kenbaar maken aan het College van B en W, postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Artikel 84 Onteigeningswet


Onteigeningsplan "Het Broek Noord"

De burgemeester van Hengelo maakt, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 84 lid 1 van de Onteigeningswet, bekend dat met ingang van 6 maart 2002 gedurende vier weken, voor een ieder ter visie ligt, het onteigeningsbesluit van de gemeenteraad van Hengelo d.d. 26 februari 2002, ten name van de gemeente Hengelo, betreffende de perceelsgedeelten grond met de eventueel zich daarop bevindende opstallen, gelegen en staande aan de Slangenbeekweg en de Reimersdennenweg, alhier, kadastraal bekend als gemeente Hengelo, sectie U, nummers 46 (ged.), 41 (ged.), 568 (ged.), 25 (ged.), 21 (ged.), 20 (ged.), 19 (ged.) en 18 (ged).

Deze onteigening vindt plaats in het belang van de ruimtelijke ontwikkeling en de volkshuisvesting, ter uitvoering van de bestemming "Wegverkeer" van het bestemmingsplan "Vossenbelt, Broek Noord", dat op 18 april 2001 rechtskracht heeft verkregen.

Deze onteigening vindt plaats ten behoeve van de realisatie van de ontsluitingsweg "Oost-West-Tangent", met aan- en toebehoren.

Ter inzage en informatie

Het onteigeningsplan ligt ter inzage bij de afdeling Grondbedrijf, Reitzstraat 15, kamer R215. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer H.G.F. Aman, telefoon 074-2459878.

Zienswijzen

Gedurende de termijn dat het onteigeningsplan ter inzage ligt kunnen belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze met betrekking tot voormeld besluit bij het gemeentebestuur naar voren hebben gebracht, bedenkingen tegen het onteigeningsbesluit bij de Kroon naar voren brengen. Bedenkingen dienen te worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin en te worden ingediend bij de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Postbus 20951, 2500 EZ Den Haag.

Voorbereidingsbesluit


Voorbereidingsbesluit Oosterveld

De raad heeft in haar vergadering van 26 februari 2002, besluit nr. 18711 verklaard dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied Oosterveld. Dit gebied wordt globaal omsloten door de Oldenzaalsestraat, de Pallastweg, de A1 en de gemeentegrens met voormalige gemeente Weerselo, thans Dinkelland. Dit voorbereidingsbesluit treedt in werking op 27 februari 2002 voor de periode van één jaar.
Ter inzage, bezwaar en verzoek om voorlopige voorziening Genoemd voorbereidingsbesluit met bijbehorende bescheiden ligt van 6 maart tot 17 april 2002 ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer 115. Gedurende deze termijn kunt u schriftelijk uw bezwaar indienen bij de Gemeenteraad, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is ingediend en de gronden van het bezwaar.

Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend, kunnen desgewenst de president van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrechtspraak, Postbus 335, 7600 AH te Almelo verzoeken de werking van het aangevochten besluit te schorsen of een voorlopige voorziening te treffen.
Een dergelijk verzoek moet gemotiveerd worden ingediend. Bestemmingsplannen


Bestemmingsplan Hengelose Es, deelplan Centrumgebied vastgesteld De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 26 februari 2002, besluit nr. 16696 het bestemmingsplan Hengelose Es, deelplan Centrumgebied vastgesteld. De aanleiding voor deze wijziging van bestemmingsplan is de ontwikkeling van een nieuw centrumgebied voor de Hengelose Es. Dit centrumgebied zal worden gesitueerd aan het knooppunt rond de Uitslagsweg, de Sloetsweg en de Leefsmastraat. Het centrum bestaat uit een winkelcentrum, een dienstencentrum, een plein, een wijkcentrum, een speeltuin en een aantal woningen.

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft een aantal wijzigingen plaatsgevonden. Deze hebben betrekking op het aantal parkeerplaatsen (minimaal 240) en in het gedeelte van het bouwvlak met de bestemming woondoeleinden (W(s)(kd/b) waar een maximale bouwhoogte van 13 meter is opgenomen, wordt deze hoogte gewijzigd in 10 meter.

Ter inzage en bedenkingen

Het bestemmingsplan ligt van 6 maart tot 3 april 2002 ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer 115. Gedurende deze termijn kan degene die tijdig zijn zienswijze aan de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs hiertoe niet in staat is geweest schriftelijk bedenkingen indienen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. Aangezien het een bestemmingsplan betreft dat gewijzigd door de raad is vastgesteld, kan een ieder binnen de genoemde termijn tegen de wijziging bedenkingen indienen bij het College van Gedeputeerde Staten.

Goedkeuring Leefmilieuverordening Brouwerijterrein en omgeving

Bij besluit van 7 februari 2002, kenmerk RWB/2001/4738 heeft het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel het besluit van de gemeenteraad Hengelo van 20 november 14308, de leefmilieuverordening Brouwerijterrein e.o. goedgekeurd.

De Leefmilieuverordening is opgesteld omdat op dit moment voor het gebied geen planologische regeling geld. Door middel van deze verordening kunnen in het gebied ongewenste ontwikkelingen worden tegengegaan en kan aan gewenste ontwikkelingen medewerking worden verleend.

Ter inzage en inwerkingtreding

De leefmilieuverordening Brouwerijterrein en omgeving ligt voor een ieder ter inzage bij de afdeling Bouwen in de Telgenflat. Het goedkeuringsbesluit treedt in werking met ingang van 13 maart 2002.
* Achterhoekse Molenweg 154, veranderen en vergroten woonhuis
* Anninksweg 52, veranderen en vergroten woonhuis d.m.v erker en oprichten opslaghal

* Bandoengstraat 22, oprichten schuur en overkapping
* Bruninksweg 5 A, oprichten van 2 silo's (melk)
* Bruninksweg 5 A, veranderen en vergroten kantoorruimte
* Cornelis Dopperstraat 124, veranderen en vergroten woonhuis
* Dinkelstraat 29, veranderen en vergroten woonhuis
* Enschedesestraat 200, oprichten van een tijdelijke loods
* Lansinkesweg 18, veranderen en vergroten woonhuis
* Montferlandstraat 20, veranderen en vergroten woonhuis
* Noordelijke Esweg 215, veranderen en vergroten woonhuis
* Rembrandtstraat 8, oprichten schuur

* Vinkweg 27, veranderen en vergroten woonhuis
* Willem Kesstraat 9, veranderen en vergroten woonhuis en plaatsen dakkapel
In de week van 18 tot en met 22 februari 2002 is ingestemd met:
* Van Ostadestraat 41, veranderen en vergroten woonhuis
In de week van 18 tot en met 22 februari 2002 is vergunning verleend
* Anthoniusstraat 47, veranderen en vergroten woonhuis
* Aquamarijnstraat 29, veranderen en vergroten bedrijfspand
* Coba Kellingstraat 93, oprichten berging
* Landmansweg 95, veranderen en vergroten woonhuis
* Oude Postweg 132, oprichten woonhuis

* Rika Hopperstraat 72, veranderen en vergroten woonhuis
* 't Kotte 25, plaatsen berging

* Wezelstraat 71, veranderen en vergroten school In de week van 18 februari tot en met 22 februari 2002 is vergunning verleend voor:

* Industrieplein 3, plaatsen opschrift

* Platinastraat 25, plaatsen opschrift

* Topaasstraat 40, plaatsen neonlichtreclame De instemming meldingen, verleende bouw- en reclamevergunningen en de daarbij behorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Bouwen, Telgenflat, Markt 203, 2e verdieping. Iedere belanghebbende, die door een van deze verleende vergunningen en/of instemming meldingen, rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, postbus 18, 7550 AA Hengelo.
De besluiten zijn genomen in de week van 18 februari tot en met 22 februari 2002.
Informatie over de exacte data kunt u krijgen bij de afdeling Bouwen, telefoon 2459 647.
Artikel 19 lid 3 WRO
Bouwaanvragen zijn ingediend voor:

* Deurningerstraat 45-45A, veranderen en vergroten woning d.m.v. erker

* Christiaan Huygenslaan 3A , veranderen en vergroten woning d.m.v. serre

* Pasteurstraat 59, veranderen en vergroten woning d.m.v. erker
* Pasteurstraat 61, veranderen en vergroten woning d.m.v. erker
* Pasteurstraat 63, veranderen en vergroten woning d.m.v. erker
* Pasteurstraat 65, veranderen en vergroten woning d.m.v. erker
* Paul van Kempenstraat 16, veranderen en vergroten woning met praktijkruimte

* Tom Manderstraat 56,veranderen en vergroten woning
* Paul van Kempenstraat 41, veranderen en vergroten woning
* Johan Kaartstraat 14, veranderen en vergroten woning
Deze bouwplannen zijn in strijd met de ter plaatse geldende bestemmingsplannen. Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bevoegd om voor bouwwerken als bedoeld in artikel 20 van het Besluit op de ruimtelijke ordening, vrijstelling te verlenen van de bestemmingsplannen. Zij zijn in principe bereid de procedure te starten die ertoe kan leiden dat de vrijstellingen worden verleend, omdat de bouwplannen passen binnen het daarvoor gehanteerde beleid. Ter inzage en zienswijzen
Het voornemen om de vrijstellingen te verlenen ligt van 6 maart tot 3 april 2002 ter inzage bij de afdeling Bouwen. Eventuele zienswijzen tegen dit voornemen kunt u tot 3 april 2002 schriftelijk indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. Wet milieubeheerMeldingen ex. artikel 8.41

Bij de afdeling Milieu liggen ter inzage de meldingen als bedoeld in de hieronder vermelde, op artikel 8.41 Wet milieubeheer gebaseerde uitvoeringsbesluiten, die ontvangen van zijn:

* Sanderink Nederland BV, in verband met het oprichten van een inrichting voor op- en overslag van afbouwmaterialen en afbouwgereedschappen, Zaagstraat 15 (Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer)

* Van Heek Schilderwerken BV, in verband met het veranderen van de inrichting, Enschedesestraat 186 (Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer).

* Tandartspraktijk Borgman, in verband met het van toepassing worden van het Besluit tandartspraktijken, Beethovenlaan 32.

De inrichtingen dienen te voldoen aan de voorschriften opgenomen in de bijlage bij de daarbij genoemde besluiten.

Ter informatie

Tegen bovenstaande meldingen op grond van de Wet milieubeheer staat geen bezwaar en/of beroep open. De meldingen met bijbehorende stukken liggen van 4 maart tot en met 16 april 2002 ter inzage bij de afdeling Milieu, telefoon 2459655.

Beschikking

Burgemeester en wethouders van Hengelo hebben een revisievergunning verleend aan:

* Groothuis Hampsink, Bornsedijk 38, voor de opslag van dieselolie en mest aldaar.

De vergunning bevat voorschriften, die ten doel hebben nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken.
Ter inzage, beroep en voorlopige voorziening
De beschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen van 6 maart tot en met 17 april 2002 ter inzage bij de afdeling Milieu, telefoon 2459655. Omdat er geen bedenkingen zijn ingebracht tegen het ontwerp van deze beschikking en deze beschikking niet is gewijzigd ten opzichte van het ontwerp, kan alleen beroep worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht. Een beroepschrift bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, datum en ondertekening, een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht en een motivering van het beroep. Het beroepschrift dient voor 17 april 2002 te zijn ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te 's-Gravenhage.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor het einde van bovengenoemde inzagetermijn beroep is ingesteld en binnen de beroepstermijn van 6 weken een verzoek wordt gedaan om het treffen van een voorlopige voorziening. Het verzoek daartoe moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De beschikking wordt niet van kracht alvorens op dit verzoek is beslist. Voor het in behandeling nemen van een beroepschrift of van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven (in beide gevallen 209 voor natuurlijke personen en 218,- voor rechtspersonen). Kapvergunning


In de week van 19 tot en met 25 februari 2002 is een kapvergunning verleend voor:

* 1 wintereik en het verplanten van 4 berken in de Wezelstraat bij de school Telgenkamp. Er wordt 1 wintereik in de maat 14/16 herplant.

Ter inzage en bezwaar
Het besluit ligt gedurende 6 weken ter inzage bij de balie van de sector Wijkbeheer, stadskantoor kamer 407. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen een termijn van 6 weken na de verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van B en W van Hengelo, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.
Informatie
Het besluit is genomen in de week van 19 tot en met 25 februari 2002. Informatie over de exacte data kunt u krijgen bij de sector Wijkbeheer, telefoon 245 9459.
Werk aan de weg


Twekkelerplein en Twekkelerweg
Met ingang van maandag 11 maart 2002 tot ongeveer 1 april 2002 zijn het Twekkelerplein en de Twekkelerweg, tussen het Twekkelerplein en de Pythagorasstraat, afgesloten voor het verkeer. Dit in verband met herbestrating en de aanleg van riolering.
Anninksweg
Maandag 11 maart 2002 wordt begonnen met het herbestraten van het gedeelte Anninksweg gelegen tussen de Drienerparkweg en de Mussenstraat. De werkzaamheden zullen ongeveer 5 weken in beslag nemen.
De uitritten zijn door deze werkzaamheden tijdelijk gestremd. Wij vragen uw begrip voor de overlast en trachten het ongemak tot een minimum te beperken.
Informatie
Voor meer informatie over de werkzaamheden aan de Anninksweg kunt u contact opnemen met de heer A.J. van Essen, telefoon 2459901 of mobiel 06-51195287.
februari 5 12 19 26

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...