Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Beleidsprogramma 2002 - 2006 Hoogezand-Sappemeer

Datum nieuwsfeit: 05-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Hoogezand-Sappemeer


Beleidsprogramma 2002 - 2006


Inleiding

Progressief Hoogezand Sappemeer, PHS, is de nieuwe naam voor de PLR en is een plaatselijke, onafhankelijke politieke partij.

Al sinds 1982 zet de partij zich in voor met name de zwakkere individuen en groeperingen in de gemeente Hoogezand-Sappemeer.

De maatschappijvisie van de PHS stoelt op een socialistische grondslag.

Vaak zijn het de zwakkeren in een samenleving die de dupe worden van het markt-denken dat de laatste jaren aan invloed heeft gewonnen.

Rijken worden rijker en armer worden armer.

De tweedeling blijft doorgaan.

Geweld beheerst nog steeds onze samenleving.

Niet alleen geweld van mensen onderling, maar ook geweld tegen de natuur.

De PHS streeft naar een gemeenschap waarin mensen niet bevreesd hoeven te zijn voor hun have en goederen.

Een maatschappij waarin een grote mate van veiligheid is.

Maar veiligheid mag niet ten koste gaan van vrijheid.

Ook het leefmilieu wordt nog steeds geschonden. Verontreiniging van water, bodem en lucht duurt voort. Onvervangbare grondstoffen worden verkwist.

Planten en dieren uitgeroeid.

En er wordt geëxperimenteerd met genetisch materiaal vanwege economisch gewin.

De PHS gelooft in de mogelijkheid van menselijke bewustwording en van maatschappelijke verandering.

Een van de voorwaarden daarvoor is wel dat mensen zich bewust worden van de situatie waarin zij zich bevinden.

Dit beleidsprogramma is een program op hoofdlijnen en uitgangspunten.

De gemeente

De gemeentelijke autonomie komt steeds meer onder druk te staan van bovenaf.

Provincie en regionale samenwerkingsverbanden leggen steeds vaker op hoe en in welke richting een gemeente zich mag ontwikkelen. Door deze ontwikkeling krijgt een burger voortdurend minder invloed op zijn leefomgeving.

De PHS is van mening dat dit een slechte ontwikkeling is, die de democratie niet ten goede komt.

Wij zijn voor blijvende invloed van burgers.

De PHS vindt dat de gemeente haar inwoners duidelijk moet informeren over alle ontwikkelingen die gaande zijn.

Er mag niet vanuit een ivoren toren over de hoofden van de burgers heen bestuurd worden.
Hiervoor is het noodzakelijk dat de gemeente en de gemeentelijke bestuursstukken op een eenvoudige wijze geraadpleegd kunnen worden.

Een interactieve manier van besturen verdient onze voorkeur. Ontwikkelingen als Internet kunnen een stimulerende rol spelen om burgers bij het beleid te betrekken.
Informatie over de gemeente moet op een makkelijke manier beschikbaar komen.

De automatisering op het gemeentehuis biedt hiertoe nieuwe mogelijkheden.

Openbaarheid van bestuur betekent voor de PHS dat er geen cultuur van vergaderen achter gesloten deuren moet gaan ontstaan.

Er moeten zwaarwegende argumenten zijn om burgers te weren uit de openbare vergaderzaal.

Het gemeentehuis moet voor de inwoners van de gemeente makkelijk bereikbaar zijn.

Wel is het van belang voor de privacy van bezoekers dat niet alle balies in de looproute en in het zichtveld liggen. De PHS prijst de afdeling Burgerzaken met haar beleid van ruime openingstijden.

Andere afdelingen mogen hier een voorbeeld aan nemen.

De PHS pleit ervoor om de burgemeester van de gemeente rechtstreeks door de bevolking te laten kiezen.
Raadsleden, leden van het college en fractievertegenwoordigers moeten alle schijn van belangenverstrengeling vermijden. Om burgers zoveel mogelijk invloed te laten uitoefenen, zijn wij voor het referendum.

Gemeentelijke procedures moeten helder en begrijpelijk zijn.

De gemeente staat ten dienste van haar inwoners en niet andersom. Betaling van gemeentelijke belastingen moet, als dienstverlening voor de inwoners, in twaalf
maandelijkse termijnen kunnen plaatsvinden.
Dit betekent dat heffingen die nu door derden worden gedaan, door de gemeente zelf moeten worden geïnd.
De PHS is ook geen voorstander van privatisering van publieke diensten.

Naast bestuurlijk orgaan is de gemeente ook werkgever. Voor de PHS is het niet meer dan logisch dat de gemeente een goed personeelsbeleid voert.

En dan niet alleen als voorbeeldfunctie, maar uit overtuiging.

Er moet een actief personeelsbeleid zijn ten aanzien van minderheden, vrouwen en gehandicapten.
De OR dient daadwerkelijk invloed op het gemeentelijk personeelsbeleid te hebben.
Loopbaanbegeleiding en her- en bijscholingsmogelijkheden voor het personeel vindt de PHS noodzakelijk om een kundig ambtenarenapparaat te hebben.
De PHS is van mening dat zoveel mogelijk werk in eigen beheer uitgevoerd moet worden.

Wellicht dat samenwerking met andere gemeenten op specialistische terreinen een goed alternatief is voor het inhuren van dure bureau's van buitenaf.

Wonen

De woonomgeving is voor mensen heel belangrijk. Irritaties in de woonomgeving leiden dan ook tot grote gevoelens van onbehagen.

Woonoverlast scoort dan ook niet voor niets hoog bij zaken waar mensen zich aan ergeren.

De gemeente moet er op toezien dat woonoverlast bestreden wordt.

Dit mag echter niet leiden tot een woonpolitie en inperking van individuele vrijheden.

Woonwijken moeten ruim en groen opgezet worden, met voldoende voorzieningen.

De PHS wijst het af dat huizen vooral gebouwd gaan worden door projectontwikkelaars.

Deze hebben te weinig oog voor de belangen van de inwoners van de gemeente.

De sociale huursector lijkt de dupe te worden van de uitdijende particuliere woonmarkt.

Te weinig wordt daarbij rekening gehouden met ontwikkelingen in de toekomst.

Wonen dient betaalbaar blijven, zowel in de koop- als in de sociale huursector.

De gemeente moet flexibel bouwen stimuleren, zodat mensen met eenvoudige aanpassingen zolang mogelijk in hun woning kunnen blijven wonen.

Ook moeten er meer vrije kavels komen, waar inwoners naar eigen wensen en verlangens kunnen bouwen.

Daarbij vindt de PHS dat duurzaam en milieuvriendelijk bouwen gestimuleerd en gesubsidieerd moet worden.
Naast flexibele bouw is het nodig dat er ook meer aangepast gebouwd wordt.

De PHS is tegen gedwongen verhuizingen wanneer mensen gehandicapt raken.

Bewoners moeten nauw betrokken worden bij de leefbaarheid van hun eigen buurt.

Jaarlijks moet er in alle wijken een wijkschouw gehouden worden, waarbij de kwaliteitssignalering voorop staat.

Een actief aanschrijvingsbeleid van de gemeente past in een dergelijke aanpak.

Om wijkbeheer effectief te laten zijn, dient elke wijk over een eigen buurtbudget te beschikken. Hierdoor kan op eenvoudige en snelle wijze gereageerd worden op kleine misstanden of vormen van vandalisme in wijken en buurten.
Bewonerscommissie's moeten representatief zijn voor de wijk en op democratische wijze tot stand komen.
Grote wijkverbeteringsprojecten zijn niet alleen een zaak van bestuurders en instanties, maar ook van bewoners. Bewoners dienen dan ook vanaf de planvorming structureel onderdeel uit te maken van project- en/of begeleidingsteams.

Het gemeentelijke monumentenbeleid moet niet alleen met de mond worden beleden, maar moet ook financieel toereikend zijn.

Alle gebouwen die een karakteristieke herinnering zijn aan de geschiedenis van de gemeente komen in aanmerking voor de gemeentelijke monumentenlijst.

De gemeente dient niet alleen zorg te dragen voor adequate woningbouw in de kernen Hoogezand en Sappemeer.

Ook de buitendorpen moeten die ruimte krijgen om leefbaar te blijven.

Er moet echter wel een waarborg zijn dat de karakteristieken van de buitendorpen in stand blijven.

Veiligheid

In onze maatschappij hebben we het gebruik van -gewapend- geweld overgedragen aan de overheid.
Daarnaast is ook de rechtspraak in handen van onafhankelijke rechters.

Omdat de burger veel rechten heeft overgedragen aan de staat, mag de burger van de staat verwachten dat deze de burger beschermd.

Vooral door de regionalisering van de politie is deze organisatie ver van de gemeenten en dus ook van de burgers af komen te staan.

De politie moet, ook door financiële maatregelen van het Rijk, steeds efficiënter gaan werken.

Deze werkwijze staat soms op gespannen voet met het gevoel van veiligheid bij de burgers.

Als de burger zich niet meer veilig voelt, dan is hij ook steeds minder bereid om het 'geweldsmonopolie van de staat' te aanvaarden. Bezuinigingen op politie en justitie hebben een negatief effect op de veiligheid in de maatschappij.

Agenten op straat zijn het meest zichtbare voor de burgers.

De politieman of -vrouw moet dan ook niet op het bureau zitten, maar op straat aanwezig zijn.

Van het 'blauw-op-straat' moet wel een preventieve werking uitgaan, anders wordt het middel belangrijker dan het doel. De gemeente dient te bevorderen dat er sneller corrigerend opgetreden wordt tegen maatschappelijk ongewenst gedrag.

Het is de PHS een doorn in het oog dat in een gemeente als Hoogezand-Sappemeer het politiebureau niet 24 uur per dag geopend is.

Hoewel de invloed van de gemeenteraden op het politiebeleid sterk verminderd is, kan de politiek wel haar prioriteiten kenbaar maken.

Een van de prioriteiten van de PHS, naast een goede en gratis telefonische bereikbaarheid van de politie, is de openstelling van het politiebureau.

Stadswachten vervullen een zinvolle rol in het bevorderen van de veiligheid op straat.

Wij ondersteunen landelijke initiatieven om stadswachten meer bevoegdheden te geven.
Met de rol en inzet van particuliere beveiligingsbedrijven moet zeer zorgvuldig omgegaan worden. Deze bedrijven zijn particuliere ondernemingen waarbij de controle van de overheid op het functioneren ervan minimaal is.

Voorlichting op scholen is een prima maatregel om jonge mensen te wijzen op gevolgen van ongewenst gedrag, zoals vandalisme of intimidatie.
De PHS ondersteunt voorlichtingsprojecten en preventie.

Welzijn

Een van de eerste vragen die men stelt als men een ander ziet is vaak "Hoe gaat het".

Een vraag naar het welbevinden, het welzijn van de ander. Deze vraag is een vraag die de gemeente ook voortdurend aan haar inwoners moet stellen.

Maar de gemeente moet ook beleid ontwikkelen zodat de inwoner de vraag positief kan beantwoorden.

Beleid van de gemeente moet er op gericht zijn om achterstanden, die groepen inwoners ervaren, weg te werken.
Niet alleen op sociaal-economisch gebied, maar ook op cultureel gebied.

Achterstanden kunnen ook ontstaan als gevolg van belemmeringen die het gevolg zijn van een handicap.
De PHS wil een beleid dat integratie van mensen in de samenleving bevordert.
Ook moet worden voorkomen dat de financiële situatie van mensen tot maatschappelijke uitsluiting leidt.
Daarom ook is het van belang bestaande voorzieningen op peil worden gehouden.

Met als uitgangspunt dat de voorzieningen er voor de mensen zijn en niet andersom.

De PHS is niet voor opvang van asielzoekers in grootschalige centra.

Wij stellen ons een kleinschalige opvang voor, gedurende een periode van maximaal vijf jaar.

De Wet Voorzieningen Gehandicapten, WVG, mag geen dwangbuis zijn voor de mensen die er op aangewezen zijn.

Een bureaucratische werkwijze wordt door de PHS van de hand gewezen.

Mensen moeten de keuze hebben voor individuele vergoedingen. Ook het Centraal Meldpunt Zorg, CMZ, mag geen bureaucratische vesting zijn.

Van belang is dat mensen oplossingen als rechtvaardig ervaren en er tevreden over zijn.

Speciale aandacht moet er zijn voor de vergrijzing in de maatschappij.

De vergrijzing moet echter niet als een probleem worden beschouwd, maar als een uitdaging die eigen oplossingen en beleid vereist. Net als de inspraak van ouderen op het gemeentelijk beleid, moet ook de inspraak van jongeren gegarandeerd worden.

Met als uitgangspunt de mogelijkheden en interesse van jongeren.

De PHS vindt dat het beleid bij de Gemeentelijke Sociale Dienst er op gericht moet zijn om de cliënten naar tevredenheid te behandelen.

Mensen die afhankelijk zijn van een uitkering moeten niet een extra druk krijgen van de positie waarin ze verkeren. Er moet zeer terughoudend worden omgegaan met -straf- kortingen.

Daarnaast dienen er verkorte aanvraagprocedures te zijn voor mensen van wie de gegevens al geregistreerd staan.

Iedere keer opnieuw alle gegevens moeten aandragen bij instanties, is een vorm van moderne vernedering.
Terughoudendheid moet ook worden toegepast bij de inzage in financiële gegevens van cliënten; het girogluren.

Om deelname aan het maatschappelijk verkeer te garanderen is het nodig dat er in de gemeente een optimaal functionerend stimuleringsfonds aanwezig is.
Wel is het van belang dat er ook daadwerkelijk gebruik van een dergelijk fonds wordt gemaakt.

Goede en voortdurende voorlichting is een van de mogelijkheden om het stimuleringsbeleid onder de aandacht te brengen. Een onafhankelijk en open functionerende cliëntenraad is voor de PHS een belangrijke voorwaarde bij de belangenbehartiging van mensen die cliënt zijn bij de GSD.

Niet alleen het menselijk welzijn staat hoog in het vaandel van de PHS, ook het welzijn van dieren is voor ons een belangrijk aandachtspunt.
Dieronvriendelijke praktijken moeten worden bestreden en voorkomen.

Daar waar de gemeente invloed heeft moet zij deze ook optimaal benutten.
Binnen de gemeentegrenzen van een grote gemeente als Hoogezand-Sappemeer zou de mogelijkheid van dierenopvang geschapen moeten worden.

Hiertoe moet de gemeente stimulerend optreden.

Milieu

Het milieu dient ook in de gemeente een voortdurend aandachtspunt te zijn.

Zoals een Indiaans spreekwoord zegt hebben we de aarde niet geërfd van onze ouders, maar geleend van onze kinderen.
De gemeente moet dan ook een actieve rol spelen in het voorkomen en bestrijden van verontreinigingen.

Het goede voorbeeld kan de gemeente geven door zelf zo weinig mogelijk te werken met giftige stoffen.
Onkruidbestrijding kan ook op een milieu-vriendelijke manier gebeuren.

Noodzaak is dan wel dat er voldoende personeel is om dit beleid uit te voeren.

De gemeente stimuleert dat burgers zo weinig mogelijk huis-, groente-, fruit- en tuinafval hoeft aan te bieden.
Wij zijn dan ook voorstander van het zelf-composteren. De gemeente speelt hierin een voorlichtende en stimulerende rol.

Daar waar composteren door de burger niet kan, moet de gemeente zelf tot composteren overgaan. Gesleept met afvalstromen moet worden voorkomen, maar de burger moet wel de mogelijkheid hebben om grof- en tuinafval gratis bij de gemeentewerf of bij speciale plekken in de wijk aan te brengen.
De terugkomst van de schillenboer wordt door de PHS zeker aangemoedigd.

Het hergebruik van goederen is ook een goede manier om het aanbod van afval te reduceren.

Wij vinden dat ook hier de gemeente een stimulerende rol in moet
-blijven- spelen.

Een optimale voorlichting aan burgers, bedrijven en op scholen is belangrijk en de gemeente dient het goede
voorbeeld te geven.

De PHS vindt het daarbij noodzakelijk dat de gemeente zelf een actief beleid met betrekking tot alternatieve energie en energiebesparende maatregelen nastreeft.
Ook zichtbare vervuiling, illegale lozingen en zwerfvuil moet streng worden aangepakt.

De milieuwachter moet in staat worden gesteld om zo goed mogelijk hier tegen op te kunnen treden en zoveel mogelijk de dader(s) te kunnen achterhalen.

Ook het planten van bomen draagt volgens de PHS bij aan een goed milieu.

Wij vinden dan ook dat de gemeente voor elke boom die zij kapt, er twee moeten worden herplant.

De bodemdaling, die veroorzaakt wordt door de gaswinning moet worden verhaald op de veroorzaker, de NAM.
Deze daling heeft niet alleen gevolgen voor bebouwing, maar ook voor de natuur.

Onderwijs en Vorming

De individuele ontplooiing van eenieder, kind en volwassene, moet volledig tot zijn dan wel haar recht kunnen komen.

De gemeente moet die randvoorwaarden bieden die deze ontplooiing kan verwezenlijken.

Van belang is niet alleen het reguliere onderwijs, maar ook onderwijs aan volwassenen.

Het onderwijs dient verder aansluiten bij de mogelijkheden van de leerlingen/scholieren.

Ook hierin kan de gemeente een belangrijke rol spelen, door voorwaarde scheppend beleid.
Onderwijs maakt deel uit van de samenleving, moet aansluiten bij de maatschappij en ontwikkelingen
hierin.
Gebouwen dienen goed onderhouden te worden.

Het onderwijsveld blijft voortdurend in beweging.

De PHS pleit ervoor dat de gemeente dusdanig beleid ontwikkelt dat niet alleen de ontwikkelingen volgt,
maar ook recht doet aan de belangen van leerlingen. De gemeente dient onderwijsbeleid te ontwikkelen en te stimuleren waardoor de toekomstmogelijkheden van de scholieren zo optimaal mogelijk zijn.
Daarnaast pleit de PHS er tevens voor om te streven naar een MBO-opleiding.

Een grote industrie-gemeente als Hoogezand-Sappemeer zou een dergelijke opleiding binnen haar grenzen moeten hebben.

De schoolkeuze van ouders mag niet dwingend opgelegd worden.

Ouders moeten wel de mogelijkheid hebben om hun kinderen naar een basisschool te laten gaan in hun
eigen omgeving.

Het onderwijs, openbaar, bijzonder en speciaal, dient ruime mogelijkheden te krijgen om zich voldoende te ontwikkelen.

Omdat onderwijs meer is dan het aanbieden van lesstof is het wenselijk dat op iedere school een goed functioneren medezeggenschapsraad en leerlingenraad aanwezig is, die daadwerkelijk invloed op het beleid kan hebben.

Speciale aandacht moet gericht zijn op lichamelijke oefening.

Bewegingsonderwijs, waartoe wij ook zwemlessen voor kinderen vanaf 4 jaar rekenen, dient gestimuleerd te worden.

Hoewel Nederland een leerplicht kent waar eenieder aan gehouden is, kunnen ouders wel in de problemen komen door de verschillende financiële bijdragen die door de scholen gevraagd wordt.

Ook de kosten van buitenschoolse activiteiten en schoolreizen kosten extra geld.

Wij vinden dat geen kind gedupeerd moet worden door deze extra kosten.

De gemeente kan voor ouders een stimuleringsregeling in het leven roepen, waarbij gekeken wordt naar individuele behoeften.

Verkeer

De dikwijls langgerekte wegenstructuur van Hoogezand-Sappemeer nodig uit tot te hard rijden.

Hoe sneller het gemotoriseerd verkeer rijdt, des te langer de remweg wordt.

Als wegbeheerder zou de gemeente die voorwaarden moeten scheppen, waardoor hard rijden terug gedrongen wordt, met name voor de veiligheid van fietsers en voetgangers.

Om mensen te stimuleren om de auto te laten staan en voor kleine verplaatsingen gebruik te maken van de
fiets, is het noodzaak dat er een fietsvriendelijk, maar ook voetgangervriendelijk beleid wordt gevoerd.
Veilige oversteekplaatsen vormen een belangrijke schakel in de wegenstructuur.

Evenals veilige kruisingen.

Het is een taak van de gemeente om hier uiterste zorg aan te besteden.

De gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft ruime mogelijkheden om het autoverkeer terug te dringen.
Gelegen aan de spoorlijn Nieuwe-Schans / Groningen en met vier stations biedt dit een goed uitgangspunt voor een verantwoord vervoersbeleid.
Daarnaast kan de gemeente ijveren voor kleinschalig gratis lokaal openbaar vervoer.

Initiatieven in deze verdienen dan ook serieuze interesse vanuit de gemeente en waar mogelijk ondersteuning.

De ligging van Hoogezand-Sappemeer aan water, weg en spoor biedt niet alleen voordelen, maar kent ook
nadelen, zoals geluidsoverlast en het vervoer van gevaarlijke stoffen door de bebouwde kom.
De PHS wil deze dat nadelen ten gunste van de inwoners van de gemeente worden opgelost.

Zo zijn we tegen nachtelijk goederentransport per spoor en dient het doorgaand vrachtverkeer door het centrum van Hoogezand-Sappemeer geweerd moeten worden.
Doorgaand gevaarlijk wegtransport moet buiten het bewoond gebied van de gemeente om geleid worden.

Het huidig Kieldiep-tracé, over de westoever van het Kieldiep, is voor de PHS een te dure oplossing voor
het noord-zuid verkeer.

Wij zijn van mening dat er goedkopere alternatieven zijn, waarbij een aantrekkelijk stadshart nog steeds mogelijk is.

Recreatie en Sport

Vandaag de dag speelt sport en recreatie nog steeds een grote rol bij de vrije-tijdsbesteding van mensen.
Wel vindt er steeds meer een verschuiving plaats van collectieve sporten naar individuele sporten.

En bij de collectieve sporten is het steeds moeilijker om voldoende goed opgeleid kader te vinden.

De gemeente moet verenigingen ondersteunen en mogelijkheden bieden voor het kader om goed te kunnen functioneren.
Vanzelfsprekend is het een vereiste dat verenigingen over voldoende en goede accommodaties beschikken.

Het moet voor iedere inwoner van de gemeente mogelijk zijn om aan sport te doen.

Daarvoor moet een gemeentelijk sportklimaat aanwezig zijn die hiervoor voorwaarden biedt.

Een bundeling van sportvelden en sportfaciliteiten is een belangrijke voorwaarde om grotere evenementen te organiseren.

Toch dient ook op wijkniveau voldoende ruimte aanwezig te zijn voor recreatieve sporters.

Een gemeentelijk sportbeleid moet tevens ruimte bieden aan individuele sportbeoefenaars en recreanten. Vooral aandacht voor die sporten die niet binnen de beschermde ruimte van een veld beoefend worden. Mogelijke speciale routes zouden gecombineerd kunnen worden met recreatieve fiets- en wandelpaden.

Recreatie op korte afstand van de eigen woonomgeving dient door de gemeente gestimuleerd te worden.
Kleinschalige voorzieningen waar niet alleen jongeren maar ook ouderen kunnen recreëren dienen aanwezig te zijn.
Het Gorechtpark moet optimaal worden benut voor recreatieve activiteiten.

Hierbij moet niet enkel worden gedacht aan wandelmogelijkheden, maar aan een diverse benutting van het park

Ook amateurgezelschappen zijn belangrijk voor de vrije-tijdsbesteding van mensen in Hoogezand-Sappemeer.

Het gemeentelijk beleid hierin moet dan ook stimulerend zijn. Het Kielzog is voor Hoogezand-Sappemeer belangrijk in de vrije-tijdsbeleving van haar inwoners.

De mogelijkheden ervan moeten optimaal benut worden, waarbij de specifieke ligging van Hoogezand-Sappemeer ten opzichte van Groningen in het oog moet worden gehouden.

Een gemeente krijgt een ander aanzicht door creativiteit op straat.

De PHS is van mening dat de straat vrij moet zijn voor kunst en cultuur.

Hetgeen tevens door de gemeente bevorderd moet worden. De 1% kunstregeling bij projecten moet ruimhartig worden toegepast, waarbij plaatselijke kunstenaars
ingeschakeld moeten worden.
Een artotheek zou zeker niet misstaan in een gemeente als Hoogezand-Sappemeer.

De gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft voordeel van de nabijheid van het Zuidlaardermeer.

Voor de PHS is echter belangrijk dat de druk op dat meer niet verder toeneemt.

De natuurlijke waarden van het Zuidlaardermeer dienen te worden beschermd.

Het meer mag niet dichtslibben.
Een trend die steeds meer aan invloed wint is het kamperen bij de boer.

Kleinschalige voorzieningen.

Wij zijn van mening dat de gemeente aan een dergelijke ontwikkeling medewerking moet verlenen.

Economie

Het Noorden van het land kent een hoge werkloosheid. Hoogezand-Sappemeer vormt hierop geen uitzondering. Met haar personeelsbeleid kan de gemeente een goede voorbeeldfunctie geven richting het bedrijfsleven.
Daarbij is het belangrijk dat alle mogelijkheden van werkgelegenheidsprojecten optimaal benut worden, maar dit mag niet leiden tot een situatie waarin mensen als handelswaar worden gezien. Reguliere arbeid mag ook niet opgeofferd worden voor gesubsidieerde arbeid of vrijwilligerswerk.

Om jonge ondernemingen te stimuleren zou er in de gemeente Hoogezand-Sappemeer een goed gefacilieerd bedrijfsverzamelgebouw moeten komen.
De PHS is van mening dat er vooral milieuvriendelijke bedrijvigheid naar de gemeente gehaald moet worden.

Van oorsprong kent Hoogezand-Sappemeer, naast industrie, ook land- en tuinbouw.

Ook hierin vindt de PHS dat er gestreefd moet worden naar een milieuvriendelijke en diervriendelijke
bedrijfsvoering.
Daarnaast moet in de landbouw het toepassen van wisselbouw gestimuleerd worden.
Het karakteristieke van het open veenkoloniaal gebied mag niet worden aangetast.

Het beleid met betrekking tot de detailhandel mag niet enkelzijdig op een kern gericht zijn.

Voor de leefbaarheid van de gemeente is het voorwaarde dat er meerdere centra zijn.

Voor de PHS is het vanzelfsprekend dat het parkeren bij de winkelcentra gratis blijft.

Ook buurtwinkels vervullen een belangrijke rol bij de leefbaarheid van wijken.
Naast de winkelvoorzieningen zijn ook de beide wekelijkse markten in Hoogezand-Sappemeer van belang
voor de inwoners.
Bij het in standhouden van deze markten, aan de Noorderstraat en aan de Pleiaden, speelt de gemeente
een belangrijke rol.

Gestimuleerd moet worden dat deze markten een attractieve uitstraling krijgt.

Toevallige geografische omstandigheden zorgen dikwijls voor een economische ontwikkeling in een bepaald
gebied.
In het Noorden ligt een grote aardgasreserve onder de grond, maar tevens behoort het gebied tot een van de minst economisch ontwikkelde streken in Nederland.
De PHS vindt dat de bevolking meer profijt moet hebben van de geografische omstandigheid dat hier een groot aardgasveld ligt.

Lokale initiatieven om derde-wereldproducten te verkopen moeten door de gemeente ondersteund worden.
De gemeente moet zelf ook zoveel mogelijk producten gebruiken die de producent een eerlijke prijs biedt.

PHS
voor mens, dier en milieubehoud

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...