Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen Gemeente Hoogeveen

Datum nieuwsfeit: 05-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Hoogeveen
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Hoogeveen

6 maart 2002

* Stembus nog tot negen uur open! *

* Uitslagenavond in Burgerzaal *

* Gemeentelijk woordenboek *

* Oude raad voor het laatst bijeen *

* Eerste vergadering van nieuwe raad *

* Raadsgriffier voor Hoogeveen *

* Subsidie-aanvraag verenigingen voor 1 april *
* Cijfers en feiten nu ook via www.hoogeveen.nl *
* Waterschap baggert vijvers en sloot uit *
* Heeft u zich al aangemeld voor Hoogeveense Lente? *
* Andere aanvangstijden inspraak Buitengebied Zuid *
* Startavond ontwikkelingsvisie stationsgebied *
* Voorkeursrecht Buitenvaart II *

* Gehandicaptenparkeerplaatsen Alteveerstraat *
* Bekendmaking uitslag verkiezingen gemeenteraad *
* Vastgesteld bestemmingsplan bedrijventerrein Buitenvaart II *
* Vastgesteld bestemmingsplan Museumhof *
* Kapvergunning *

* Toepassing vrijstelling artikel 19 lid 2 Wet op de Ruimtelijke Ordening *

* Toepassing artikel 414a Bouwbesluit *

* Toepassing vrijstellingsbepaling van het bestemmingsplan *
* Aanvraag sloopvergunning deel rijksmonument *
* Bestemmingsplan Erflanden Derde uitwerkingsplan ex artikel 11 WRO
*
Ordening *

Vandaag gemeenteraadsverkiezingen

Stembus nog tot negen uur open!

Het kan u niet ontgaan zijn. Vandaag zijn er
gemeenteraadsverkiezingen. Mocht u de gang naar het stembureau nog niet hebben gemaakt, geen nood. U kunt er nog tot negen uur vanavond terecht. Laat uw stem niet verloren gaan. U bepaalt samen met de andere kiezers welke politieke partijen straks mogen plaatsnemen in de raadzaal van het gemeentehuis.

De afgelopen weken is op deze plaats in de aanloop naar de verkiezingen een serie artikelen verschenen over allerlei kanten van het gemeentelijk bestuur. Straks om negen uur sluiten de stembussen en dan worden de stemmen geteld. En dan? Voordat er een nieuw raad geïnstalleerd kan worden, moet er nog wel het een en ander gebeuren.

De leden van elke partij verzamelen zich vanavond vanaf 20.30 in de Burgerzaal van het gemeentehuis in Hoogeveen. Ook u bent van harte welkom. Als in de loop van vanavond de uitslagen bekend worden, barst er een feestje los of heerst er een mineurstemming, al naar gelang het resultaat van de partij in kwestie.

Raadsleden

Stel, een partij mag vijf raadsleden leveren. Logisch lijkt dan, dat dit de eerste vijf kandidaten op de kandidatenlijst zijn. Dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Er wordt ook gekeken hoeveel 'persoonlijke' stemmen een kandidaat gekregen heeft, de zogenaamde voorkeurstemmen.

In een eerste ronde worden de vijf zetels verdeeld over de kandidaten die een aantal stemmen hebben gekregen dat groter is dan de helft van de kiesdeler. De kiesdeler is het aantal geldig uitgebrachte stemmen gedeeld door het aantal raadszetels. Een kandidaat die onderaan de lijst stond, maar wel meer dan de helft van de kiesdeler heeft, is op deze manier toch van een raadszetel verzekerd.

Onderhandelingen

Maar welke partijen gaan deel uitmaken van het college en wie worden de wethouders? De collegevorming staat de eerste weken na de gemeenteraadsverkiezingen centraal. In die periode wordt volop onderhandeld. Soms doen alle partijen aan de onderhandelingen mee, soms zoeken partijen elkaar op en worden andere vanaf het begin buiten de onderhandelingen gehouden.

College B en W

Na enige tijd beginnen de onderhandelingen vaste vorm te krijgen. Het resultaat kan zijn dat er een college op 'brede basis' wordt gevormd. Dat is een college waarin zoveel mogelijk partijen uit de raad zijn vertegenwoordigd. De grote partijen mogen dan vaak verschillende wethouders leveren, de kleine maar één. Steeds vaker wordt echter een college op 'smalle' basis gevormd. Dat is een college waarin slechts enkele partijen vertegenwoordigd zijn die dan ook de wethouders mogen leveren. Deze partijen moeten wel samen een meerderheid in de raad hebben. Anders hebben ze niet genoeg rugdekking vanuit de raad om hun beleidsprogramma uit te voeren. Hoe het college ook tot stand komt, zeker is wel dat in de eerste weken na de verkiezingen de politieke koers voor de komende vier jaar wordt bepaald.

Portefeuilles

Als duidelijk is welke partijen in het college komen en wie de wethouders worden, rest nog een laatste vraag. Hoe worden de portefeuilles verdeeld: wie gaat financiën 'doen', wie welzijn, wie verkeer? Als de portefeuilles zijn verdeeld kan het echte werk beginnen: het besturen van de gemeente.

Gekozen raadsleden die wethouder worden, geven hun raadszetel op. Een van de andere kandidaten van hun partij neemt dan hun plaats in. Als alles rond is, wordt de nieuw raad geïnstalleerd.

Frisse wind

Ondanks het feit dat er verkiezingen zijn geweest, gaat het dagelijkse leven in de gemeente natuurlijk gewoon door. Het huisvuil wordt opgehaald, de straten geveegd. U zult niet meteen merken dat er een nieuwe raad is geïnstalleerd. Maar als de samenstelling van de nieuwe raad en het nieuwe college fors is gewijzigd, zullen er zeker dingen veranderen. Dan zal er een frisse, nieuwe wind gaan waaien.

Ook rechtstreeks op internet

Uitslagenavond in Burgerzaal

De gemeente Hoogeveen houdt vanavond in de Burgerzaal van het raadhuis de traditionele uitslagenavond. Daar verzamelen zich de kandidaten van de partijen die hebben meegedaan aan de verkiezingen. Iedereen is van harte welkom.

De avond is georganiseerd in samenwerking met de Hoogeveensche Courant. De deuren van de Burgerzaal gaan 20.30 uur open, een half uur voor het sluiten van de stembureaus. Uitslagen worden meteen op de website van de gemeente geplaatst, zodat ook de mensen thuis het verloop van de verkiezingen kunnen volgen. Het websiteadres is: www.hoogeveen.nl/verkiezingen.

Het programma ziet er als volgt uit:

* 20.30 uur Start uitslagenavond

* 21.00 uur Publiceren van de uitslagen (op de gemeentelijke internetsite)

* 22.00 uur Reacties van lijsttrekkers (interviews door hoofdredacteur Jan Koers en redacteur Henri Scholing van de Hoogeveensche Courant)

* 23.30 uur Einde
Gemeentelijk woordenboek
Elk vak heeft zo z'n eigen jargon, 'taal'. In de politiek en bij de overheid is dat niet anders. Daarom treft u de komende weken op deze pagina delen uit een speciaal woordenboekje aan. Deze week de betekenis van enkele woorden die met de verkiezingen hebben te maken. Beleidsprogramma:
Een programma met voornemens en afspraken over het beleid dat de gemeente de komende vier jaar gaat voeren. Wordt ook wel collegeprogramma genoemd.

College op brede basis:
Een college van B en W, waarvan de samenstelling een getrouwe afspiegeling is van de politieke verhoudingen in de gemeenteraad.

College op smalle basis:
Een college van B en W dat berust op een meerderheid van enkele partijen in de gemeenteraad, met uitsluiting van andere partijen.

Collegepartijen:
De politieke partijen in de raad die een wethouder leveren.

Collegevorming:
Onderhandelingen tussen de raadsfracties over de vraag welke politieke partijen de wethouders voor het college van B en W mogen leveren.

Installatie:
De gemeenteraadsvergadering waarin de nieuwe raadsleden voor het eerst vergaderen.

Kiesdeler:
Het aantal stemmen dat een politieke partij minstens moet behalen om bij de verkiezingen één zetel te bemachtigen. De kiesdeler is het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen gedeeld door het aantal te verdelen raadszetels.

Oppositie:
De raadsfracties die geen wethouder hebben geleverd.

Portefeuille:
Het pakket van taken waar een burgemeester of wethouder verantwoordelijk voor is.

Voorkeurstem:
Een stem die is uitgebracht op een kandidaat die niet bovenaan de kandidatenlijst staat.

Oude raad voor het laatst bijeen

De oude gemeenteraad komt dinsdag 12 maart voor het laatst bijeen in het gemeentehuis van Hoogeveen. De vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur.

De agenda vermeldt onder meer:

* Onderzoek geloofsbrieven nieuw benoemde raadsleden
* Afscheid raadsleden

Eerste vergadering van nieuwe raad

De nieuwe gemeenteraad van Hoogeveen vergadert voor het eerst op donderdag 14 maart in het gemeentehuis van Hoogeveen. De vergadering, die openbaar is, begint om negen uur 's morgens. Op de agenda staat:
* Afleggen eden of beloften door de leden van de raad
* Vaststellen reglement van orde voor de vergaderingen van de raad
* Benoeming griffier

Raadsgriffier voor Hoogeveen

Het college van burgemeester en wethouders van Hoogeveen heeft vorige week besloten om de heer mr. J.P. Wind voor te dragen als raadsgriffier. De heer Wind is momenteel juridisch controller bij de gemeente.

Met de voordracht geeft het college uitvoering aan een voorstel van een raadsbrede sollicitatiecommissie. De benoeming van de nieuwe griffier zal een van de eerste agendapunten zijn voor de nieuwe gemeenteraad in de vergadering van 14 maart.

Nieuwe functie

De functie van raadsgriffier is nieuw en een uitvloeisel van de dualisering van het gemeentebestuur na de gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart. De raadsgriffier staat de raad terzijde, zoals de gemeentesecretaris burgemeester en wethouders ondersteunt.

Het is de bedoeling dat de griffier in nauwe samenspraak met de raad invulling geeft aan de nieuwe functie. Daarom is ook gekozen voor een tijdelijke aanstelling. In de loop van het jaar zal de nieuwe raad een definitief besluit nemen.

Mr. J.P. Wind.

Subsidie-aanvraag verenigingen voor 1 april

De gemeente ondersteunt verenigingen en instellingen die actief zijn op het gebied van welzijn, cultuur en sport. U kunt tot 1 april 2002 een subsidie-aanvraag indienen voor het jaar 2003. Verenigingen en instellingen aan wie in 2001 een subsidie is toegekend, hebben inmiddels bericht ontvangen. Voor meer informatie over de wijze van aanvragen kunt u terecht bij de heer Van Herksen, afdeling Administratieve Organisatie & Interne Controle (tel. 291405). Donderdag 7 maart

Basisschool De Krullevaar. De containers staan achter de school in de Rietgans. Protestants Basisschool Het Palet. De containers staan op de parkeerplaats aan de Kemperstraat, op de hoek Carstenstraat/ van de Wijkstraat en bij "het Palet" aan de van Goghlaan. Vanaf 18:00 tot 19:30 uur is er iemand bij de container om te helpen.

Cijfers en feiten nu ook via www.hoogeveen.nl

Een schat aan cijfers en feiten over de gemeente Hoogeveen is nu ook te raadplegen via de gemeentelijke website. De statistieken die de gemeente jaarlijks verzamelt en publiceert in een jaarboek, zijn nu rechtstreeks te zien op www.hoogeveen.nl/statistieken.

De informatie omvat de volgende terreinen:

* Bevolking, bijv. de bevolkingsontwikkeling sinds 1895
* Openbare veiligheid, bijv. het aantal incidenten bekend bij de politie in 1999 en 2000

* Verkiezingen: alle Hoogeveense uitslagen vanaf 1984 van Europese, landelijke, provinciale en gemeenteraadsverkiezingen
* Volksgezondheid, bijv. de gemiddelde verpleegduur in ziekenhuis Bethesda sinds 1992

* Volkshuisvesting, bijv. de gemiddelde woonbezetting sinds 1971
* Economie, bijv. het aantal arbeidsplaatsen per branche
* Nutsbedrijven: het energieverbruik in Hoogeveen sinds 1989
* Verkeer, bijv. het aantal en het soort verkeersongevallen sinds 1993

* Onderwijs: de leerlingaantallen van het primair en voortgezet onderwijs sinds 1991

* Ontwikkeling en ontspanning: bijv. het aantal bezoekers aan het zwembad en De Tamboer sinds 1990 en het aantal uitleningen bij de bibliotheek sinds 1994

* Diversen: onder andere de afvalstromen in Hoogeveen sinds 1994
De gemeente werkt continu aan het actualiseren van de Hoogeveense statistieken. Op basis van de cijfers en feiten kan het bestuur bestaand beleid evalueren en eventueel aanpassen en daarnaast nieuw beleid maken.

Medio dit jaar worden de cijfers van 1 januari 2002 gepubliceerd, ook op internet. Een voorproef van 2002 staat al op de website. Het meest recente papieren jaarboek is in te zien bij het voorlichtingscentrum in het raadhuis.

Waterschap baggert vijvers en sloot uit

Het waterschap Reest en Wieden begint volgende week met het uitbaggeren van vijvers en een sloot in de wijken Wolfsbos Zuid en DeWeide. Het karwei neemt naar schatting zo'n twee weken in beslag.

Het gaat om de vijvers aan de Buizerdlaan, de Boekweitlaan en de Lomanlaan in Wolfsbos Zuid en de sloot langs de kanaaldijk in De Weide.

Het waterschap is de beheerder van de vijvers en beslist over het uitbaggeren. Maar de gemeente is verplicht de bagger af te voeren of onder te werken. Het waterschap legt de bagger op de wal of de slootkant. Daar moet het ongeveer twee maanden indrogen. Dat kan de eerste dagen enige stankoverlast veroorzaken. En het zal ook geen fraai gezicht zijn.

Onderwerken

De bagger uit de vijvers in Wolfsbos Zuid wordt - zodra het voldoende is ingedroogd - ondergewerkt. Daarna zaait de gemeente zaad in, een bloemen/kruidenmengsel en gras.

De bagger uit de sloot langs de kanaaldijk in de wijk De Weide wordt niet ondergewerkt. Dat heeft te maken met de manier van onderhoud en beheer van het groen. Daarom wordt de bagger in dit geval wel afgevoerd. Maar ook hier blijft de bagger eerst een kleine twee maanden liggen om in te drogen.

Waterdoorvoer

Het uibaggeren is nodig omdat de dikke laag bagger de waterdoorvoer belemmert en van invloed is op de kwaliteit van het water.

Mocht u over het uitbaggeren vragen hebben dan kunt u terecht bij Buurtbeheer Wolfsbos-Zuid (wijkbeheerder Bart Veuger, tel. 277651) en Buurtbeheer De Weide (wijkbeheerder Herman Bakker, tel. 278263).

Heeft u zich al aangemeld voor Hoogeveense Lente?

Veel aanmeldingen voor de Hoogeveense Lente zijn binnen. Iedereen die op een podium zijn of haar kunstje wil laten zien, is welkom op 25 mei in De Tamboer.

Het gezamenlijke initiatief van Het Podium, CKV, bibliotheek, muziekschool en De Tamboer slaat aan. Inmiddels zijn er aanmeldingen binnen van musicalzangers en rockzangers, van tapdancers en streetdancers, van toneelspelers en cabaretiers en van dichters die voordragen uit eigen werk. Daarnaast hebben zich enkele mensen aangediend die de Hoogeveense Lente willen presenteren. De leeftijd van de huidige aanmelders is zeer breed: de jongste is 10 jaar, de oudste deelnemer is op dit moment 60 jaar.

De organisatie hoopt en verwacht echter nog meer aanmeldingen. Vooral omdat een aantal mensen informatie heeft aangevraagd, maar het aanmeldingsformulier nog niet heeft ingeleverd. U bent dus nog van harte welkom op het podium van De Tamboer.

Inschrijven

Inschrijven voor deelnemers kan nog tot overmorgen, vrijdag 8 maart. Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij De Tamboer, Het Podium, de muziekschool en de openbare bibliotheken in de gemeente.

Informatie
Meer informatie over de Hoogeveense Lente kunt u krijgen bij Femmy Benjamins/Giel Pastoor 0528 -280180.
Doen storingen zich in kantoortijd voor dan graag bellen met 291911. De storingsnummers zijn ook in de gemeentegids te vinden op pagina 3.
* Gas en elektriciteit. NV Rendo. Tijdens kantooruren 0528-297777. Andere aanvangstijden inspraak Buitengebied Zuid
Voor het buitengebied ten zuiden van de (Verlengde) Hoogeveensche Vaart ligt sinds vorige week donderdag een nieuw bestemmingsplan ter inzage. Binnenkort zijn er twee inspraakavonden, die niet zoals vorige week vermeld om 19.30 uur beginnen, maar om 20.00 uur.

Op dinsdag 19 maart is er een inspraakavond specifiek over de gevolgen voor de landbouw, op 21 maart is er een algemene inspraakavond. Belangstellenden zijn van harte welkom in restaurant Schoonhoven. De gemeente zal een toelichting geven op het nieuwe plan en aanwezigen kunnen reageren en vragen stellen.

Ter inzage

De nieuwe regels voor het ruimtegebruik maken een eind aan de huidige regelverschillen binnen diverse bestemmingsplannen voor het gebied. Ook zijn ze in het bijzonder gericht op de belangen van agrarische bedrijven. Het bestemmingsplan Buitengebied Zuid ligt tot en met 25 april ter inzage in het Compagnieshuis.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer L. Benning van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 291709. E-mailen kan ook via (gemeente@hoogeveen.nl). Voor het indienen van schriftelijke vragen en of zienswijzen, zie daarvoor onder Mededelingen in het Torentje van vorige week.
Startavond ontwikkelingsvisie stationsgebied

Donderdag 14 maart houdt de gemeente een startavond voor een ontwikkelingsvisie Stationsgebied. Iedereen is welkom. Tijdens de bijeenkomst kan men aangeven wat aandacht zou moeten krijgen in een visie voor het gebied. Daarnaast kunnen de aanwezigen zich aanmelden voor een overleggroep Stationsgebied. Doel van deze groep is adviseren van het gemeentebestuur en reageren op voorstellen en besluiten. De bijeenkomst is in het raadhuis en begint om 19.30 uur.

Het gemeentebestuur wil van het stationsgebied een visitekaartje van Hoogeveen maken. Sinds voorjaar 1999 heeft de gemeente de ontwikkeling van het gebied op de agenda staan. Er zijn inmiddels twee nieuwe bestemmingsplannen vastgesteld door de gemeenteraad. Deze maken de komst van kantoren in de hoek Blankenslaan-Griendtsveensweg en naast Parkstate mogelijk.

Intussen is de sloop van de oude aluminiumfabriek in het eerstgenoemde deelgebied inmiddels een feit. En de Kamer van Koophandel heeft eind vorig jaar besloten zich niet in het stationsgebied te vestigen maar in Meppel te blijven, omdat het ruimteprobleem aldaar van de baan is.

Evenwichtige ontwikkeling

Om tot een evenwichtige ontwikkeling van het gebied te komen, wil het gemeentebestuur eerst een totaalvisie maken, ook op aandringen van omwonenden. In deze visie moet ook aandacht zijn voor de noordzijde van het station en de aansluiting op het centrum van Hoogeveen.

Vervolgbijeenkomst in zomer

De startavond moet leiden tot de uitgangspunten voor het maken van de Ontwikkelingsvisie. De randvoorwaarden die de overheid stelt (gemeente, maar ook Rijk en provincie) zullen helder gemaakt worden. De aanwezigen kunnen hun ideeën groepsgewijs uitbeelden in een maquette. Naar verwachting is in juni een concept Ontwikkelingsvisie klaar. Geïnteresseerden kunnen daarop reageren tijdens een tweede bijeenkomst.

Reactieformulier

Wie niet aanwezig kan zijn bij de bijeenkomsten, kan een reactieformulier invullen. Dit is in de dagen erna beschikbaar via
www.hoogeveen.nl/stationsgebied en in het voorlichtingscentrum van het raadhuis. Aanmelding voor de overleggroep kan via het eerste formulier. MededelingenVoorkeursrecht Buitenvaart II

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen maken op grond van artikel 4 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten ( Wvg) bekend dat de gemeenteraad van de gemeente Hoogeveen op basis van het op 28 februari 2002 vastgestelde bestemmingsplan "Buitenvaart II", op diezelfde datum krachtens het bepaalde in artikel 2 en 2a Wvg heeft besloten gronden, die gelegen zijn in het gebied Buitenvaart II aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 t/m 24, 26 en 27 Wvg van toepassing zijn.

Het besluit van de raad ligt tezamen met het raadsvoorstel en verdere bijbehorende bijlagen, bevattende de kadastrale kaart en een lijst met daarop de aangewezen percelen alsmede overige relevante gegevens, met ingang van 1 maart 2002 bij de Centrale Balie BoWo/Milieu, Raadhuisplein 24 en het voorlichtingscentrum, Raadhuisplein 1 te Hoogeveen voor een ieder kosteloos ter inzage. De stukken liggen gedurende de openingstijden en buiten de openingstijden na afspraak ( telefoon: 0528 - 291755) ter inzage.

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking een dag na publicatie in de Staatscourant. Met dit raadsbesluit is de aanwijzing, waartoe Burgemeester en Wethouders ingevolge het bepaalde in artikel 6 Wvg op 18 oktober 2001 besloten hebben, binnen de wettelijke termijn van vijf maanden bestendigd.

Bezwaar en beroep

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht ( Awb) kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken ingaande de dag na publicatie van deze bekendmaking in de Staatscourant, een bezwaarschrift indienen bij de gemeenteraad van Hoogeveen, Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. de gronden van het bezwaar.

Voorziening

Indien belanghebbenden een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen zij tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de President van de Arrondissementsrechtbank, Postbus 30.009, 9400 RA Assen.

Gehandicaptenparkeerplaatsen Alteveerstraat

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen maken bekend dat zij hebben besloten om:

I. Verkeersbesluit nummer 7/1991, waarin een
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken werd toegewezen in de Alteveerstraat te Hoogeveen, in te trekken. II. Het aantal gehandicaptenparkeerplaatsen in de Alteveerstraat met één uit te breiden.

Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt.

Voor nadere informatie wordt verwezen naar de officiële publicatie op het publicatiebord aan het gemeentehuis en naar de afdeling Verkeer in het gebouw aan het Raadhuisplein 24 (Compagnieshuis) te Hoogeveen (tel. 291646).

Bekendmaking uitslag verkiezingen gemeenteraad

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Hoogeveen maakt ingevolge artikel P 20, lid 2, van de Kieswet bekend, dat op 8 maart 2002, te 10.00 uur, in een openbare zitting van dat bureau in het gemeentehuis in de BenW-kamer de uitslag van de op 6 maart 2002 gehouden verkiezing zal worden bekendgemaakt.

Vastgesteld bestemmingsplan bedrijventerrein Buitenvaart II

Burgemeester en wethouders van Hoogeveen maken bekend dat de gemeenteraad op 28 februari 2002 het bestemmingsplan bedrijventerrein Buitenvaart II, gemeente Hoogeveen gewijzigd heeft vastgesteld.

Het plangebied ligt ten westen en ten zuidwesten van Hollandscheveld en wordt begrensd door de Rijksweg A 37, Riegshoogtendijk, Zuidwolderwaterlossing, Albartsweg, Langedijk, Hollandscheveldse Opgaande en de Mr. Cramerweg. Hoofdelementen van het plan zijn een bedrijventerrein aan de oostkant van de Mr.Cramerweg en een bedrijventerrein ten zuiden van de Langedijk. In totaal gaat het om ongeveer 100 hectare (netto) aan bedrijventerrein. Daarnaast zitten er een aantal belangrijke elementen in het bestemmingsplan, namelijk de volgende:

* het servicegebied aan het begin van de Mr. Cramerweg, De Turbine genaamd, zal diensten herbergen voor de bedrijven en voor verkeer vanaf de A 37;

* een fietsbrug over het kanaal gaat zorgen voor een gemakkelijke verbinding tussen Hoogeveen (vanuit de woonwijk Wolfsbos, ter hoogte van de Grutto) en het zuidelijke buitengebied via de Langedijk;

* een tweede fietsbrug over de verlengde Mr. Cramerweg;
* twee bufferzones, namelijk de "Krakeelse Wijken" (het gebied tussen het bedrijventerrein ten oosten van de Mr. Cramerweg en de Riegshoogtendijk) en de "Hollandsche Wijken" (het gebied tussen het Hollandscheveldse Opgaande en de Langedijk).

In het bestemmingsplan zijn tevens overeenkomstig artikel 13 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, gebieden aangewezen ten aanzien waarvan de verwerkelijking in de naaste toekomst nodig wordt geacht (versnelde onteigening).

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft de gemeenteraad bij vaststelling van het bestemmingsplan wijzigingen aangebracht. Het betreft zowel wijzigingen in de voorschriften alsmede op de plankaarten en de toelichting. Voor een weergave hiervan wordt hierbij verwezen naar de wijzigingen zoals ze in het terinzage liggende raadsvoorstel zijn opgenomen en naar een exemplaar van de voorschriften waarin wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gemarkeerd staan aangegeven en tevens gedurende onderstaande termijn ter inzage ligt.

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 7 maart 2002 voor een periode van vier weken voor een ieder op werkdagen tijdens openingstijden ter inzage bij de publieksbalie Bouwen en Wonen in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen.

Gedurende de bovengenoemde termijn kunnen de onderstaande personen schriftelijk bedenkingen inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, postbus 122, 9400 AC te Assen: 1. degenen die in het kader van het ontwerpbestemmingsplan tijdig bij de gemeenteraad een zienswijze kenbaar hebben gemaakt; 2. belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest in het kader van het ontwerpbestemmingsplan tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

Tevens kan een ieder gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk bedenkingen inbrengen bij Gedeputeerde Staten tegen de door de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerp. Meldingen amvb's
het bepaalde in artikel 8:41, lid 4 van de Wet Milieubeheer bekend, dat in de periode van 11 juli 2001 tot en met 8 januari 2002 diverse meldingen zijn ontvangen van inrichtingen die vallen onder een Algemene Maatregel van Bestuur als bedoeld in artikel 8.40 van de Wet Milieubeheer.

De navolgende meldingen zijn ingediend:

Besluit akkerbouwbedrijven Milieubeheer: Tuincentrum Strijker, voor het veranderen van het bestaande tuincentrum gelegen aan Krakeel 26B te Noordscheschut. De verandering omvat het verplaatsen van de bestaande schaduwhal en het plaatsen van een overdekte verkoopkas.

Besluit bouw- en houtbedrijven Milieubeheer: Fokker Special Products B.V., voor het opslaan van houten transportkisten in een deel van een opslagloods gelegen aan de Kanaalweg 38 te Hoogeveen.

Besluit mestbassins Milieubeheer: De heer J. Jansen, voor het plaatsen van een mestsilo met drijfkleed gelegen aan de Wijsterseweg 106 te Stuifzand.

Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen Milieubeheer: De heer M.A. Amani, voor het oprichten van een grillroom gelegen aan de Schoolstraat 12 te Hoogeveen.

Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen Milieubeheer: Gruppen en De Jonge auto's en motoren, voor het oprichten van een inrichting voor het verhandelen van auto's en motoren gelegen aan de Abraham Niehuesstraat 13 te Hollandscheveld. Autodrome Hoogeveen B.V., voor het veranderen van de bestaande inrichting gelegen aan de Parmentierstraat 2, 6 en 8 te Hoogeveen. De verandering betreft een uitbreiding van het schadebedrijf (Parmentierstraat 2). De uitbreiding wordt gebruikt als ruimte voor af- en opbouw van schadeauto's, kantoor en receptie.

Besluit opslag- en transportbedrijven Milieubeheer: H.M. Tuls transport, voor het oprichten van een bedrijfshal voor op- en overslag van goederen gelegen aan de Europaweg (tussen nr. 12 en nr. 22) te Hoogeveen. Tevens wordt een bovengrondse dieselolietank (maximaal 10.000 liter) geplaatst.

De meldingen kunnen met ingang van 7 maart 2002 op werkdagen tijdens kantooruren worden ingezien bij de sector Milieu en Openbare Werken, afdeling Milieu-inspectie en -vergunningen, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen (Compagnieshuis). Indien gewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen.

Vastgesteld bestemmingsplan Museumhof

Burgemeester en wethouders van Hoogeveen maken bekend dat de gemeenteraad op 28 februari 2002 het bestemmingsplan "Museumhof" gewijzigd heeft vastgesteld.

Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door het Glasmuseum, aan de oostzijde door het Prins Mauritsplein, aan de zuidzijde door de bestaande bebouwing aan het Prins Mauritsplein en aan de westzijde door de bestaande bebouwing aan de Brinkstraat.

Het bestemmingsplan voorziet in de realisering van twee appartementengebouwen van vier bouwlagen. Op de begane grond zijn gedeeltelijk dienstverlenende bedrijven toegestaan. De door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen hebben betrekking op de plankaart en de bestemmingsplanvoorschriften. De wijzigingen zijn beschreven in het raadsbesluit dat ter inzage ligt.

Het bestemmingsplan ligt gedurende de periode van 7 maart tot en met 3 april 2002 op werkdagen tijdens openingsuren ter inzage bij de centrale balie van de sector Bouwen & Wonen in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen.

Gedurende de bovengenoemde termijn kunnen de onderstaande personen bedenkingen indienen bij het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe, postbus 122, 9400 AC te Assen: 1. degenen die in het kader van het ontwerpbestemmingsplan tijdig bij de gemeenteraad een zienswijze kenbaar hebben gemaakt; 2. belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest in het kader van het ontwerpbestemmingsplan tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

Tevens kan een ieder gedurende bovengenoemde termijn schriftelijke bedenkingen inbrengen bij Gedeputeerde Staten tegen de door de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerp. Kapvergunning

De gemeente Hoogeveen heeft een kapvergunning verstrekt aan:
* S.P. Knol, De Punter 8, Hoogeveen, voor een esdoorn.
Gemotiveerde bezwaren kunnen binnen 6 weken na deze publicatie worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen.

Toepassing vrijstelling artikel 19 lid 2 Wet op de Ruimtelijke Ordening

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen hebben het voornemen om met toepassing van artikel 19 lid 2 van de wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan Landelijk Gebied ten behoeve van de volgende bouwaanvraag:

* Drentse-Overijsselse Coöperatie Kaas BA, voor het bouwen van de eerste fase van een zuivelpark op het noordelijk deel van het in voorbereiding zijnde bedrijventerrein Buitenvaart II. De bouwlocatie ligt ten oosten van de Mr. Cramerweg en ten zuiden van de rijksweg A 37.

De bouwaanvraag ligt met ingang van 7 maart 2002 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage bij de centrale balie van de sector Bouwen & Wonen, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn/haar zienswijze omtrent de aanvraag bij Burgemeester en Wethouders kenbaar maken.

Toepassing artikel 414a Bouwbesluit

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen hebben het voornemen om met toepassing van artikel 414a van het Bouwbesluit medewerking te verlenen aan de volgende bouwaanvraag:
* M. Daams, voor het bouwen van een clubgebouw aan de Achteromsedijk te Hoogeveen.

De bouwaanvraag ligt met ingang van 7 maart 2002 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage bij de centrale balie van de sector Bouwen & Wonen, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn inspraakreactie omtrent de aanvraag bij Burgemeester en Wethouders kenbaar maken.

Toepassing vrijstellingsbepaling van het bestemmingsplan toepassing van een vrijstellingsbepaling van de van toepassing zijnde bestemmingsplannen Beatrix, Buitenvaart en Erflanden vrijstelling te verlenen aan:

* M.E. Lip, voor het bouwen van een woning met garage aan de Leiendijk 3 te Hoogeveen;

* G. van de Bunt, voor het uitbreiden van de opslagloods Langedijk 13c te Hollandscheveld;

* L.R. Maat, voor het bouwen van een woning aan de Karper 7 te Hoogeveen.

De bouwplannen liggen met ingang van 7 maart 2002 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage bij de centrale balie van sector Bouwen & Wonen, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen. schriftelijk zijn zienswijze naar voren brengen omtrent het verlenen van vrijstelling van de van toepassing zijnde bestemmingsplannen, ten behoeve van de uitvoering van deze bouwplannen.

Aanvraag sloopvergunning deel rijksmonument

Burgemeester en wethouders van Hoogeveen maken bekend dat een aanvraag is ingediend voor het slopen van een schuur op het perceel Hollandscheveldsche Opgaande 6 in Hollandscheveld. De schuur is onderdeel van een boerderijcomplex, welke is aangewezen als rijksmonument.

De sloopaanvraag ligt met ingang van 7 maart 2002 gedurende twee weken voor een ieder ter inzage bij de centrale balie van de sector Bouwen & Wonen, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn inspraakreactie omtrent de aanvraag bij Burgemeester en Wethouders kenbaar maken. bestemmingsplannen Trasselt 2e uitwerking en Noordscheschut ten behoeve van de volgende bouwaanvragen:
* R.J. Geers, voor het uitbreiden van de woning De Sikkel 2 te Hoogeveen;

* E. Wiggers, voor het uitbreiden van de woning De Sikkel 4 te
* Bouw- en aannemersbedrijf H. Veld v.o.f., voor het bouwen van een dubbele woning aan de Bieslook 14 en 16 te Noordscheschut . De bouwaanvragen liggen met ingang van 7 maart 2002 gedurende vier Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn inspraakreactie omtrent de aanvraag bij Burgemeester en Wethouders kenbaar maken. Bestemmingsplan Erflanden Derde uitwerkingsplan ex artikel 11 WRO Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen hebben bij besluit van 5 maart 2002 het derde uitwerkingsplan Erflanden vastgesteld. Dit derde uitwerkingsplan bevat een planologische regeling voor te bouwen woningen in het plangedeelte tussen de centrale laan en de rijksweg A28, tegenover de Zilvervlek.

Het besluit van burgemeester en wethouders en het bijbehorende uitwerkingsplan liggen van 7 maart tot en met 17 april 2002 ter inzage bij de centrale balie van de sector bouwen en wonen op de 2e verdieping van het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden bij burgemeester en wethouders schriftelijk bezwaar maken tegen het vaststellingsbesluit van 5 maart 2002.

Tevens kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de rechtbank te Assen, postbus 30009, 9400 RA te Assen. Toepassing vrijstelling artikel 19 lid 2 Wet op de Ruimtelijke Ordening Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen hebben het voornemen om met toepassing van artikel 19 lid 2 van de wet op de bestemmingsplan ten behoeve van de bouw van een bergbezinkbassin annex extra bergingszak op een perceel grond naast het perceel Kampiepensweg 5 in Pesse.

Om de bouw bestemmingsplantechnisch mogelijk te maken is een partiele herziening van het bestemmingsplan voorbereid. Het voorontwerpbestemmingsplan heeft het vooroverleg en inspraak inmiddels doorlopen. Het ontwerpbestemmingsplan zal op korte termijn verder in procedure worden gebracht.

Om de Europese subsidiegelden voor dit project veilig te stellen is het noodzakelijk dat zo spoedig mogelijk met de bouw wordt begonnen. Met het oog hierop is het voornemen om de noodzakelijke bouwvergunning, vooruitlopend op het bestemmingsplan, met vrijstelling te verlenen.

De bouwtekening en de bouwaanvraag liggen met ingang van donderdag 7 maart 2002 gedurende 4 weken voor een ieder ter inzage bij de centrale balie van de sector Bouwen en Woning, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn/haar zienswijze omtrent de aanvraag bij Burgemeester en Wethouders kenbaar maken.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie