Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Berichtgeving AVRO en Netwerk pertinent onjuist

Datum nieuwsfeit: 05-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Hoorn
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Hoorn

5 maart 2002

Berichtgeving AVRO en Netwerk pertinent onjuist

Op maandag 4 maart 2002 hebben zowel AVRO Radio en als NRCV Netwerk uitvoerig aandacht besteed aan de gang van zaken rond de instorting van de toneeltoren. In beide nieuwsrubrieken werd vooral ingezoomd op de controlerende taak van de gemeenteraad en Bouw- en Woningtoezicht. De conclusies die de AVRO, en in haar spoor ook de NRCV, trekt zijn echter pertinent onjuist en getuigen van een `grote-stappen-snel-thuis'-journalistiek. Illustratief is de vermeende primeur dat de gemeente al geruime tijd voor de instorting wist van `doorbuigingen in de toren'. Ook vanwege andere foute conclusies achten wij het noodzakelijk hierop in te gaan.

Hieronder volgen puntsgewijs onze belangrijkste conclusies:
* De doorbuiging waarover de opzichter in zijn dagboek in week 7 schrijft, had betrekking op de dakliggers die het hemelwater niet goed konden afvoeren.
Deze doorbuiging staat los van de instorting en heeft volstrekt niets te maken met de doorbuigingen die later geconstateerd zijn en veroorzaakt zijn door de belangrijkste oorzaak van de instorting; te zwakke bout- en lasverbindingen. Dit feit is al eerder in een brief van 4 juli 2001 aan de gemeenteraad aan de orde gesteld en ook TNO maakt hiervan in zijn rapport melding.

* De gemeenteraad is regelmatig geïnformeerd. Dat voor het eerst een raadsdiscussie in november gevoerd is doet hieraan niets af.
* De president van de rechtbank te Alkmaar heeft de ontbinding van het contract met de aannemer wegens wanprestatie bekrachtigd.
* Bouw- en woningtoezicht heeft zoals te doen gebruikelijk in Hoorn en Nederland op hoofdlijnen gecontroleerd. Voor detailcontroles waren gerenommeerde bureaus aangetrokken.
* Geen enkele bij het bouwproject betrokken partij zich kan verschuilen achter de rol van Bouw- en woningtoezicht.

Aard doorbuigingen
Wat de doorbuigingen betreft het volgende. Het gaat om een hardnekkig en eerder aan de orde gesteld misverstand over de doorbuiging van het staal in de toren `maanden voor de instorting'. De AVRO baseert zich hierbij op het dagboek van de opzichter en Netwerk baseert zich op de AVRO. Het begrip `doorbuiging' komt het eerst voor in week 7 van het dagboek. Niet uitgelegd wordt waar dit begrip betrekking op heeft. Deze uitleg wordt in week 8 gegeven. Het gaat om doorbuiging boven op het dak. De dakliggers waren vlak geconstrueerd en buigen dan in de praktijk altijd iets door, waardoor het hemelwater naar binnen zou lopen en niet goed zou worden afgevoerd. Dit heeft niets, maar dan ook niets te maken met de doorbuigingen waar de monteurs van Roden Staal in week 12 over spraken en die, zo bleek achteraf, veroorzaakt werden door de zwakke bout- en lasverbindingen, die de directe aanleiding vormden voor de instorting. Ook de onderzoekers van TNO die over het dagboekverslag beschikten hebben geen verband tussen beide doorbuigingen geconstateerd.
Voor niet-technici lijkt het echter dat het om hetzelfde gaat. De AVRO heeft een geheel verkeerde conclusie getrokken. Navraag door de AVRO zou aan het licht gebracht hebben dat het in week 7 om een volstrekt andere situatie gaat, hetgeen zonder meer door de opzichter bevestigd kan worden. In de brief van 4 juli 2001 aan de gemeenteraad is openlijk gesproken over dit type doorbuiging dat afwijkt van de doorbuigingen geconstateerd in week 12. Ook het Tweede kamerlid Poppe refereert in kamervragen in juni 2001 al aan eerder geconstateerde doorbuigingen. Er is dus niets nieuws onder de zon en de AVRO doet net of dit wel het geval is.
Dat in de gepubliceerde bijlagen bij het TNO-rapport alleen een samenvatting van het dagboek van de opzichter is opgenomen, komt omdat er zaken in staan die niets met de toneeltoren te maken hebben, waaronder zeer persoonlijke opvattingen van de opzichter over aannemer en opdrachtgever. Ook zijn door de opzichter weken verwisseld (week 11 moet zijn 12 en ten onrechte loopt het dagboek door tot en met de hele week 15, terwijl na de eerste werkdag die week de toren instortte). Gelet hierop is de verontwaardiging van de opzichter over het publiceren van een samenvatting niet terecht. Bovendien betreft de samenvatting meerdere weken zoals iedereen kan lezen en niet één week zoals de opzichter vreesde.
Overigens was de volledige tekst van het dagboek in het bezit van alle bij de bouw betrokken partijen en heeft vanaf juni het TNO rapport inclusief de complete bijlagen voor leden van de gemeenteraad ter inzage gelegen.

Informeren van de gemeenteraad
Bij het begin van het project is een Klankbordgroep Schouwburg gevormd bestaande uit alle fractievoorzitters en enkele leden van de beheerscommissie schouwburg. Deze klankbordgroep is regelmatig geïnformeerd met betrekking tot ontwerp, financiën, ruimtelijke-ordeningsprocedures, aanbesteding en uitvoering van het project Schouwburg/Congrescentrum. Verschillende malen is dit project, waarvan de voorbereidingen startten in 1996 in besluitvormende zin in de gemeenteraad aan de orde geweest.
Na de instorting van de in aanbouw zijnde toneeltoren in de vroege ochtend van 10 april jl. is de Klankbordgroep diverse keren geraadpleegd over de te ondernemen stappen. Met deze stappen zijn grote juridische en financiële belangen gediend, die zich niet altijd lenen voor openbare behandeling. In eerste instantie is daarom bewust gekozen voor het informeren van de raadsfracties door de fractievoorzitter en voor het uitgebreid schriftelijk informeren van de raad in juli en september 2001. Voorts hebben vanaf het begin van de instorting van de toren steeds alle stukken voor de raadsleden ter inzage gelegen, ook het complete dagboek van de opzichter.

De gemeenteraad heeft eerst willen wachten op de resultaten van het feitenonderzoek door TNO Bouw. TNO is door alle partijen op de dag van de instorting verzocht onderzoek naar de oorzaak te verrichten. Toen de eindconclusie begin juni 2001 gepubliceerd werd waren de oorzaken zonneklaar. Vooral in de uitvoering waren belangrijke zaken niet op orde en ook controle door constructeur Aronsohn vertoonde ernstige tekortkomingen. Het is dan ook niet voor niets dat zowel de aannemer als de constructeur door de gemeente aansprakelijk zijn gesteld voor de schade.

Vanwege de conclusies in het TNO rapport was de behoefte aan een raadsdiscussie op dat moment niet aanwezig. Door het raadslid P. van der Hall zijn in juni vragen gesteld over de rol van Bouw- en woningtoezicht. Door het college is toen toegezegd hierover een aparte notitie uit te brengen. De heer Van der Hall is hiermee akkoord gegaan.

Ontbinding contract
Van belang is te vermelden dat in september de gemeente een kort geding aanspande tegen de aannemer ter uitvoering van door TNO noodzakelijk geachte veiligheidsvoorzieningen, waarover al in juni overeenstemming bestond. Op dat moment had de aannemer hoegenaamd geen activiteiten in het kader van een herstart van de bouw ondernomen. Toen een afspraak, tijdens de rechtszitting om deze voorzieningen te treffen door de aannemer niet werd nagekomen ontbond de gemeente het contract, wegens wanprestatie. Tevens speelde een rol dat TNO ook nog in andere bouwdelen allerlei tekortkomingen in de uitvoering had geconstateerd.

Deze ontbinding werd door de gemeenteraad in zijn vergadering van november bekrachtigd. In deze vergadering is uitvoerig over het project en het gebrek aan voortgang op de bouwplaats gesproken. De ontbinding van het contract werd vervolgens door de aannemer aangevochten. Alle eisen ter zake werden op 6 december door de president van de rechtbank afgewezen. De gemeente is dus door de rechter in het gelijk gesteld voor wat betreft de ontbinding van het contract op basis van wanprestatie door de aannemer.

Rol Bouw- en Woningtoezicht
Eveneens in december is de toegezegde notitie over de rol van Bouw- en Woningtoezicht in de openbare raadscommissie voor Algemeen Bestuurlijke Zaken besproken en na uitgebreide discussie door alle raadsfracties geaccordeerd. Deze notitie is beschikbaar. In tegenstelling tot hetgeen in Netwerk werd beweerd zijn er dus twee momenten van openbare politieke discussie geweest. Bouw- en Woningtoezicht toetst de aanvraag voor een bouwvergunning aan het bouwbesluit en de bouwverordening. Op het moment van toetsing waren detailtekeningen en berekeningen van het constructieve ontwerp nog niet gereed. Het is ook niet gebruikelijk dat in deze fase details, die in dit geval door de aannemer aangeleverd moesten worden, voorgelegd en beoordeeld worden.
Dat is bij grote bouwwerken in Nederland geen gebruik. Steekproefsgewijs is de hoofddraagconstructie gecontroleerd en akkoord bevonden. Deze constructie was ontworpen door Aronsohn te Rotterdam, een gerenommeerd en ISO-gecertificeerd ingenieursbureau, met specialistische kennis en programmatuur. Bouw- en Woningtoezicht is er niet om het werk van een constructeur over te doen.

De berekeningen en tekeningen van de hoofddraagconstructie waren goed van opzet. Tijdens de uitvoering van het bouwwerk heeft het door de aannemer ingeschakelde staalbedrijf BNG de constructieonderdelen gefabriceerd en gemonteerd. Dit is voor de toren door dit bedrijf niet gebeurd op basis van detailberekeningen en tekeningen maar op basis van ervaring en aannames zoals het bedrijf naderhand heeft aangegeven.

Constructeur Aronsohn heeft niet gesignaleerd dat berekeningen en tekeningen van de toren niet zijn ingediend voor controle door Aronsohn, hetgeen volgens contract wel had gemoeten. De conclusie is dat de belangrijkste fout in de uitvoering gelegen is. Controle door Aronsohn is vervolgens tekort geschoten. De gemeente had een degelijke uitvoering en een volledige controle mogen verwachten. Zo luidden de contracten en hierop waren de aanneemsom en het honorarium gebaseerd.

De aannemer is ervoor verantwoordelijk dat gebouwd wordt volgens bestek en tekeningen. Voor controle (Aronsohn Rotterdam, Bureau Bouwkunde Amsterdam, Bouwprojectmanagement Weijzen Haarlemmermeer) en dagelijks toezicht (Centraal Bureau Bouwtoezicht Arnhem) waren bekende en gespecialiseerde bureaus ingeschakeld. Het is daarom erg simplistisch dat de AVRO in haar programma stelt dat de controlerende taak van Bouw- en Woningtoezicht tekort is geschoten. Het is een makkelijke, en ook gemakzuchtige conclusie. Dat naast de uitvoering ook de controle in bepaalde opzichten niet goed is verricht valt Bouw- en Woningtoezicht niet te verwijten.

Ter afsluiting: kern van de gemeentelijke reactie is dat bijna een jaar na instorting AVRO en Netwerk oude koeien presenteren als nieuwe feiten.
De zoektocht naar `schandaaltjes' heeft het gewonnen van professionele berichtgeving.

HOORN, 5 maart 2002


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...