Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Reactie Essent Kabelcom op OPTA consultatie interconnecterende huurl..

Datum nieuwsfeit: 06-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

OPTA

OPTA Bezoekadres Winschoterdiep 60 Afdeling Interconnectie en Bijzondere Toegang 9723 AB Groningen t.a.v. H.R. de Kleijn Postadres Postbus 9501 Postbus 90420 9703 LM Groningen 2509 LK DEN HAAG Telefoon 050 853 4119 Fax 050 853 4830 Internet www.essent.nl Datum 5 maart 2002
Onderwerp Consultatie evaluatiemoment pricecap(?) / interconnecterende huurlijnen
Van L. Muusse
Doorkiesnr. 050 853 4119
E-mail (Lex.Muusse@essent.nl)

Onze ref 200236/LM/KH

Geachte heer De Kleijn,

Hierbij onze reactie op uw bovengenoemd consultatiedocument, welke reactie ik u per brief en in de vorm van een bijlage bij een e-mail bericht zal doen toekomen.

Met vriendelijke groet,
Essent Kabelcom b.v.

Drs. L. Muusse
Tariffing&Regulatory Affairs

Bedrijf Essent Kabelcom B.V. Handelsregister 207 06 53 Bank 46 59 90 614 Postbank 230 44 48Datum 5 maart 2002
Bladnummer 2

Geadresseerde OPTA
Onze ref re_ill_essent_060302

Consultatiedocument Interconnecterende huurlijnen OPTA 24 januari 2002
OPTA/IBT/2002/2000027


1. Graag verneemt het college of partijen de in deze paragraaf geschetste probleemdefinitie onderschrijven.

Essent Kabelcom onderschrijft de stelling van de (te) hoge tarieven gedeeltelijk. Hoewel wij hoge tarieven constateren voor de lange afstanden is dit zeker niet het geval voor afstanden korter dan 1 km.

Hoewel OPTA in de voorloper van dit consultatiedocument ruim aandacht heeft besteed aan de markt van interconnecting leased lines, is er nog steeds behoefte aan een analyse van het verschil tussen wholesale en retail markten, waarbij de wholesalemarkt verder kan worden onderscheiden in trunc en terminating segmenten.


2. Graag verneemt het college of partijen de in deze paragraaf geschetste behoefte aan halve huurlijnen onderschrijven.

Essent Kabelcom onderschrijft de behoefte in de Nederlandse markt aan "halve" huurlijnen en een adequate tariefstructuur hiervoor.


3. Graag verneemt het college of partijen onderschrijven dat ook bij het aansluiten van basisstations van ILL's gebruik kan worden gemaakt.

Essent Kabelcom onderschrijft genoemde stelling.


4. Graag verneemt het college of partijen de in deze paragraaf uitgevoerde toets aan het wettelijk kader onderschrijven en, zo niet, waarom.

Essent Kabelcom onderschrijft de uitgevoerde toets aan het wettelijk kader.Datum 5 maart 2002
Bladnummer 3

Geadresseerde OPTA
Onze ref re_ill_essent_060302


5. Graag verneemt het college de zienswijze - en onderbouwing daarvan - van partijen ten aanzien van gebruiksrestricties.

Niet alleen steunt EKc het door OPTA te berde gebrachte, maar tevens wijst zij er op dat het onder iv) gestelde ten aanzien van de beschikbaarheid hetzij duidelijk gedefinieerd moet worden, dan wel moet vervallen en KPN verplicht moet worden gesteld capaciteit daarvoor te installeren.


6. Graag verneemt het college de zienswijze van partijen ten aanzien van de capaciteiten en netvlakken waar ILL-diensten beschikbaar dienen te zijn. U wordt verzocht daarbij onderscheid maken tussen enerzijds uw visie op de aan- of afwezigheid van alternatieven ofwel de mate van concurrentie, en anderzijds uw eigen behoefte aan bepaalde diensten. Geef ten aanzien van de alternatieven aan waarom er geen haalbare alternatieven zijn. Geef ten aanzien van de behoefte concreet aan wat de plannen van uw bedrijf zijn ten aanzien van koppeling op bepaalde netvlakken indien er daar een ILL-dienst komt. Welke afname van ILL-diensten verwacht u voor uw bedrijf? Geef aan welke tariefverschillen tussen NAP, RAP, LAP-niveau voor uw bedrijf omslagpunten zijn om op bepaalde niveaus te koppelen.


1. De markt voor huurlijnen is te splitsen in 2 typen gebruikers: die voor Voice (telefonie/ISDN30, GSM operators, UMTS operators) en die voor datacommunicatie (internet toegang en LAN-LAN koppelingen). Voor de eerste categorie zijn 2Mbps gestructureerd en >2Mbps gestructureerd in ieder geval op NAP en RAP-niveau nodig.

In het document ontbreken capaciteiten van nx10Mbps met ethernet koppelvlak. Deze categorie is de snelst groeiende categorie


2. Er is, zoals ook opgemerkt in onze reactie op het voorbereidend consultatiedocument, geen behoefte aan capaciteiten van minder dan 2Mbps. De mogelijkheden voor dit soort verbindingen zijn voldoende aanwezig in het bestaande productportfolio van KPN gecombineerd met ADSL aanbieders en WLL aanbieders. Bovendien is de verwachting dat de behoefte aan lage capaciteitsverbindingen continu zal dalen.


3. Ekc verwacht voor meer dan 50% van de doelmarkt binnen haar gebied ILL te zullen inkopen. Het gaat dan om circa 1000 ILL verbindingen.Datum 5 maart 2002
Bladnummer 4

Geadresseerde OPTA
Onze ref re_ill_essent_060302


4. Essent Kabelcom is het niet eens met punt g) over PVC's. Weliswaar wordt een verbinding met vaste capaciteit gebruikt voor het produceren van PVC's, maar die vaste capaciteit is zo hoog in vergelijking tot de capaciteit van de PVC diensten zelf, dat een huurlijn met vaste capaciteit gelet op de kosten geen alternatief is. Gezien de marktgroei (zie punt 1) is Ekc van mening dat met name PVC diensten op RAP en LAP niveau, bij voorkeur in de vorm van nx10Mbps/ethernet koppelvlak, beschikbaar zouden moet zijn in het ILL aanbod.


5. Een prijsverschil van 10-20% is aanleiding om op ander netvlak te koppelen. In het algemeen bedragen de kosten van backbone transport namelijk ca. 10-20% van de totale kosten van de verbinding.


7. Graag verneemt het college de zienswijze van partijen ten aanzien van de interconnectielocaties.

Essent Kabelcom steunt OPTA in haar visie dat voorkomen dient te worden dat de kosten door allerlei slimme, doch doorzichtige acties gaan toenemen. In herinnering zij geroepen dat juist schaal- en kostenvoordelen verwacht mochten worden door liberalisering van de telecommunicatie markt. Er doet zich in de opstelling een parallel voor met de verwerpelijke situatie rondom KPN Telecom IND2 en ­UDS. De verzelfstandiging van de achterliggende ISP's geeft KPN Telecom de mogelijkheid transittarieven te hanteren, met als gevolg een verliesgevende positie voor de originating Telco, dan wel een zodanige tariefstelling door Telco dat zijn concurrentiepositie schade wordt berokkend (zie ook mijn brief van 15 februari 2002 met kenmerk 200235/LM/KH).

Essent Kabelcom steunt derhalve OPTA's visie dat het ongewenst is dat ILL- diensten uitsluitend in combinatie met colocatiediensten aangeboden kunnen worden. Het is naar onze inschatting juist een zelfstandige dienst die partijen de mogelijkheid tot economische verantwoord gebruik daarvan zal bieden en impuls kan zijn voor verdere ontwikkelingen.


8. Graag verneemt het college de zienswijze van partijen ten aanzien van de interfacespecificaties.

Essent Kabelcom sluit zich aan bij de visie van OPTA dat er geen reden is op voorhand de genoemde restricties op te leggen.Datum 5 maart 2002
Bladnummer 5

Geadresseerde OPTA
Onze ref re_ill_essent_060302


9. Graag verneemt het college de zienswijze van partijen ten aanzien van kwaliteitsgaranties. Het college zou daarbij graag concreet uitgewerkte voorstellen omtrent kwaliteitsgaranties ontvangen.

Evenals OPTA is Essent Kabelcom van mening dat op alle cruciale en meetbare prestatie-indicatoren een boetesysteem van toepassing zou moeten zijn bij onderschrijding van de contractuele afspraken. Daarnaast is het evident dat non- discriminatie vereist dat voor derden geen andere prestatie afspraken gemaakt kunnen worden dan in geval van interne leveringen.

Essent Kabelcom raadt OPTA aan haar voorstellen te ontlenen aan de internationaal ontwikkelde.


10. Graag verneemt het college de zienswijze van partijen ten aanzien van de migratiekosten.

Ook in de huidige situatie, waarin als gevolg van interne verhuizing binnen een RAP van KPN Telecom kabels van Essent Kabelcom dienden te worden verlegd, is het standpunt gehuldigd dat alle kosten voor rekening zouden komen van KPN Telecom, zulks op grond van het profijtbeginsel. Hoewel het oogmerk van KPN geen verduidelijking behoeft, lijdt het geen twijfel dat de hogere kosten die separate locaties met zich brengen wederom indruisen tegen de al onder punt 7 genoemde vruchten van de liberalisatie.


11. Graag verneemt het college de zienswijze van partijen ten aanzien van forecasting.

Essent Kabelcom huldigt het door OPTA ingenomen standpunt. Er zijn geen wezenlijke veranderingen in de markt opgetreden die nu om introductie van forecasting vragen. Naast de ongewenste verzwaring van administratieve lasten, leidt forecasting bovendien tot een ongewenste informatiestroom die algemeen als bedrijfsvertrouwelijk wordt aangemerkt.


12. Graag verneemt het college de zienswijze van partijen ten aanzien van de behoefte in de markt voor deze dienst en de inhoud van het aanbod.Datum 5 maart 2002
Bladnummer 6

Geadresseerde OPTA
Onze ref re_ill_essent_060302

Essent Kabelcom is vooralsnog niet voornemens van deze dienst gebruik te maken en kan geen inschatting maken van de totale behoefte in de markt.


13. Graag verneemt het college de zienswijze van partijen ten aanzien van de niet in de voorgaande paragrafen behandelde aspecten. Het college verzoekt u daarbij inhoudelijke punten duidelijk te scheiden van tekstuele punten en bij alle punten zoveel mogelijk te refereren aan de paragraafnummering van het ILL-RO van KPN.

Essent Kabelcom is van mening dat in een goed en toekomstgericht ILL aanbod zonder meer plaats dient te zijn voor flexibele bandbreedte-diensten (nx10Mbps tot
1Gbps, ethernet koppelvlak). Dit ontbreekt in het nu voorgestelde KPN aanbod.
14. Graag verneemt het college de zienswijze van partijen ten aanzien van het in deze paragraaf behandelde. Indien partijen een van mening zijn dat een andere squeeze-toets noodzakelijk is, dan worden zij verzocht zo concreet mogelijk aan te geven hoe en dergelijke toets zou dienen plaats te vinden.

Essent Kabelcom is altijd de mening toegedaan dat een redelijke marge uiteindelijk in het belang is van zowel telecomaanbieder als eindgebruiker. Essent Kabelcom hecht er daarnaast aan dat er een goede balans dient te worden gevonden tussen het modelmatig zuivere en het praktisch haalbare.


15. Graag verneemt het college de zienswijze van partijen ten aanzien van geografische tariefdifferentiatie.

Hoewel in strijd met het streven de wildgroei aan tariefvarianten binnen de perken te houden, dient er wel recht te worden gedaan aan de evidente kostenverschillen die bestaan tussen de dichtbevolkte randstad met grote schaalvoordelen en de dunner bevolkte gebieden daarbuiten.reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...