Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Reactie Essent Kabelcom op OPTA consultatie interconnecterende huurl..

Datum nieuwsfeit: 06-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

OPTA

OPTA Bezoekadres Winschoterdiep 60 Afdeling Interconnectie en Bijzondere Toegang 9723 AB Groningen t.a.v. H.R. de Kleijn Postadres Postbus 9501 Postbus 90420 9703 LM Groningen 2509 LK DEN HAAG Telefoon 050 853 4119 Fax 050 853 4830 Internet www.essent.nl Datum 5 maart 2002
Onderwerp Consultatie evaluatiemoment pricecap(?) / interconnecterende huurlijnen
Van L. Muusse
Doorkiesnr. 050 853 4119
E-mail (Lex.Muusse@essent.nl)

Onze ref 200236/LM/KH

Geachte heer De Kleijn,

Hierbij onze reactie op uw bovengenoemd consultatiedocument, welke reactie ik u per brief en in de vorm van een bijlage bij een e-mail bericht zal doen toekomen.

Met vriendelijke groet,
Essent Kabelcom b.v.

Drs. L. Muusse
Tariffing&Regulatory Affairs

Bedrijf Essent Kabelcom B.V. Handelsregister 207 06 53 Bank 46 59 90 614 Postbank 230 44 48Datum 5 maart 2002
Bladnummer 2

Geadresseerde OPTA
Onze ref re_ill_essent_060302

Consultatiedocument Interconnecterende huurlijnen OPTA 24 januari 2002
OPTA/IBT/2002/2000027


1. Graag verneemt het college of partijen de in deze paragraaf geschetste probleemdefinitie onderschrijven.

Essent Kabelcom onderschrijft de stelling van de (te) hoge tarieven gedeeltelijk. Hoewel wij hoge tarieven constateren voor de lange afstanden is dit zeker niet het geval voor afstanden korter dan 1 km.

Hoewel OPTA in de voorloper van dit consultatiedocument ruim aandacht heeft besteed aan de markt van interconnecting leased lines, is er nog steeds behoefte aan een analyse van het verschil tussen wholesale en retail markten, waarbij de wholesalemarkt verder kan worden onderscheiden in trunc en terminating segmenten.


2. Graag verneemt het college of partijen de in deze paragraaf geschetste behoefte aan halve huurlijnen onderschrijven.

Essent Kabelcom onderschrijft de behoefte in de Nederlandse markt aan "halve" huurlijnen en een adequate tariefstructuur hiervoor.


3. Graag verneemt het college of partijen onderschrijven dat ook bij het aansluiten van basisstations van ILL's gebruik kan worden gemaakt.

Essent Kabelcom onderschrijft genoemde stelling.


4. Graag verneemt het college of partijen de in deze paragraaf uitgevoerde toets aan het wettelijk kader onderschrijven en, zo niet, waarom.

Essent Kabelcom onderschrijft de uitgevoerde toets aan het wettelijk kader.Datum 5 maart 2002
Bladnummer 3

Geadresseerde OPTA
Onze ref re_ill_essent_060302


5. Graag verneemt het college de zienswijze - en onderbouwing daarvan - van partijen ten aanzien van gebruiksrestricties.

Niet alleen steunt EKc het door OPTA te berde gebrachte, maar tevens wijst zij er op dat het onder iv) gestelde ten aanzien van de beschikbaarheid hetzij duidelijk gedefinieerd moet worden, dan wel moet vervallen en KPN verplicht moet worden gesteld capaciteit daarvoor te installeren.


6. Graag verneemt het college de zienswijze van partijen ten aanzien van de capaciteiten en netvlakken waar ILL-diensten beschikbaar dienen te zijn. U wordt verzocht daarbij onderscheid maken tussen enerzijds uw visie op de aan- of afwezigheid van alternatieven ofwel de mate van concurrentie, en anderzijds uw eigen behoefte aan bepaalde diensten. Geef ten aanzien van de alternatieven aan waarom er geen haalbare alternatieven zijn. Geef ten aanzien van de behoefte concreet aan wat de plannen van uw bedrijf zijn ten aanzien van koppeling op bepaalde netvlakken indien er daar een ILL-dienst komt. Welke afname van ILL-diensten verwacht u voor uw bedrijf? Geef aan welke tariefverschillen tussen NAP, RAP, LAP-niveau voor uw bedrijf omslagpunten zijn om op bepaalde niveaus te koppelen.


1. De markt voor huurlijnen is te splitsen in 2 typen gebruikers: die voor Voice (telefonie/ISDN30, GSM operators, UMTS operators) en die voor datacommunicatie (internet toegang en LAN-LAN koppelingen). Voor de eerste categorie zijn 2Mbps gestructureerd en >2Mbps gestructureerd in ieder geval op NAP en RAP-niveau nodig.

In het document ontbreken capaciteiten van nx10Mbps met ethernet koppelvlak. Deze categorie is de snelst groeiende categorie


2. Er is, zoals ook opgemerkt in onze reactie op het voorbereidend consultatiedocument, geen behoefte aan capaciteiten van minder dan 2Mbps. De mogelijkheden voor dit soort verbindingen zijn voldoende aanwezig in het bestaande productportfolio van KPN gecombineerd met ADSL aanbieders en WLL aanbieders. Bovendien is de verwachting dat de behoefte aan lage capaciteitsverbindingen continu zal dalen.


3. Ekc verwacht voor meer dan 50% van de doelmarkt binnen haar gebied ILL te zullen inkopen. Het gaat dan om circa 1000 ILL verbindingen.Datum 5 maart 2002
Bladnummer 4

Geadresseerde OPTA
Onze ref re_ill_essent_060302


4. Essent Kabelcom is het niet eens met punt g) over PVC's. Weliswaar wordt een verbinding met vaste capaciteit gebruikt voor het produceren van PVC's, maar die vaste capaciteit is zo hoog in vergelijking tot de capaciteit van de PVC diensten zelf, dat een huurlijn met vaste capaciteit gelet op de kosten geen alternatief is. Gezien de marktgroei (zie punt 1) is Ekc van mening dat met name PVC diensten op RAP en LAP niveau, bij voorkeur in de vorm van nx10Mbps/ethernet koppelvlak, beschikbaar zouden moet zijn in het ILL aanbod.


5. Een prijsverschil van 10-20% is aanleiding om op ander netvlak te koppelen. In het algemeen bedragen de kosten van backbone transport namelijk ca. 10-20% van de totale kosten van de verbinding.


7. Graag verneemt het college de zienswijze van partijen ten aanzien van de interconnectielocaties.

Essent Kabelcom steunt OPTA in haar visie dat voorkomen dient te worden dat de kosten door allerlei slimme, doch doorzichtige acties gaan toenemen. In herinnering zij geroepen dat juist schaal- en kostenvoordelen verwacht mochten worden door liberalisering van de telecommunicatie markt. Er doet zich in de opstelling een parallel voor met de verwerpelijke situatie rondom KPN Telecom IND2 en ­UDS. De verzelfstandiging van de achterliggende ISP's geeft KPN Telecom de mogelijkheid transittarieven te hanteren, met als gevolg een verliesgevende positie voor de originating Telco, dan wel een zodanige tariefstelling door Telco dat zijn concurrentiepositie schade wordt berokkend (zie ook mijn brief van 15 februari 2002 met kenmerk 200235/LM/KH).

Essent Kabelcom steunt derhalve OPTA's visie dat het ongewenst is dat ILL- diensten uitsluitend in combinatie met colocatiediensten aangeboden kunnen worden. Het is naar onze inschatting juist een zelfstandige dienst die partijen de mogelijkheid tot economische verantwoord gebruik daarvan zal bieden en impuls kan zijn voor verdere ontwikkelingen.


8. Graag verneemt het college de zienswijze van partijen ten aanzien van de interfacespecificaties.

Essent Kabelcom sluit zich aan bij de visie van OPTA dat er geen reden is op voorhand de genoemde restricties op te leggen.Datum 5 maart 2002
Bladnummer 5

Geadresseerde OPTA
Onze ref re_ill_essent_060302


9. Graag verneemt het college de zienswijze van partijen ten aanzien van kwaliteitsgaranties. Het college zou daarbij graag concreet uitgewerkte voorstellen omtrent kwaliteitsgaranties ontvangen.

Evenals OPTA is Essent Kabelcom van mening dat op alle cruciale en meetbare prestatie-indicatoren een boetesysteem van toepassing zou moeten zijn bij onderschrijding van de contractuele afspraken. Daarnaast is het evident dat non- discriminatie vereist dat voor derden geen andere prestatie afspraken gemaakt kunnen worden dan in geval van interne leveringen.

Essent Kabelcom raadt OPTA aan haar voorstellen te ontlenen aan de internationaal ontwikkelde.


10. Graag verneemt het college de zienswijze van partijen ten aanzien van de migratiekosten.

Ook in de huidige situatie, waarin als gevolg van interne verhuizing binnen een RAP van KPN Telecom kabels van Essent Kabelcom dienden te worden verlegd, is het standpunt gehuldigd dat alle kosten voor rekening zouden komen van KPN Telecom, zulks op grond van het profijtbeginsel. Hoewel het oogmerk van KPN geen verduidelijking behoeft, lijdt het geen twijfel dat de hogere kosten die separate locaties met zich brengen wederom indruisen tegen de al onder punt 7 genoemde vruchten van de liberalisatie.


11. Graag verneemt het college de zienswijze van partijen ten aanzien van forecasting.

Essent Kabelcom huldigt het door OPTA ingenomen standpunt. Er zijn geen wezenlijke veranderingen in de markt opgetreden die nu om introductie van forecasting vragen. Naast de ongewenste verzwaring van administratieve lasten, leidt forecasting bovendien tot een ongewenste informatiestroom die algemeen als bedrijfsvertrouwelijk wordt aangemerkt.


12. Graag verneemt het college de zienswijze van partijen ten aanzien van de behoefte in de markt voor deze dienst en de inhoud van het aanbod.Datum 5 maart 2002
Bladnummer 6

Geadresseerde OPTA
Onze ref re_ill_essent_060302

Essent Kabelcom is vooralsnog niet voornemens van deze dienst gebruik te maken en kan geen inschatting maken van de totale behoefte in de markt.


13. Graag verneemt het college de zienswijze van partijen ten aanzien van de niet in de voorgaande paragrafen behandelde aspecten. Het college verzoekt u daarbij inhoudelijke punten duidelijk te scheiden van tekstuele punten en bij alle punten zoveel mogelijk te refereren aan de paragraafnummering van het ILL-RO van KPN.

Essent Kabelcom is van mening dat in een goed en toekomstgericht ILL aanbod zonder meer plaats dient te zijn voor flexibele bandbreedte-diensten (nx10Mbps tot
1Gbps, ethernet koppelvlak). Dit ontbreekt in het nu voorgestelde KPN aanbod.
14. Graag verneemt het college de zienswijze van partijen ten aanzien van het in deze paragraaf behandelde. Indien partijen een van mening zijn dat een andere squeeze-toets noodzakelijk is, dan worden zij verzocht zo concreet mogelijk aan te geven hoe en dergelijke toets zou dienen plaats te vinden.

Essent Kabelcom is altijd de mening toegedaan dat een redelijke marge uiteindelijk in het belang is van zowel telecomaanbieder als eindgebruiker. Essent Kabelcom hecht er daarnaast aan dat er een goede balans dient te worden gevonden tussen het modelmatig zuivere en het praktisch haalbare.


15. Graag verneemt het college de zienswijze van partijen ten aanzien van geografische tariefdifferentiatie.

Hoewel in strijd met het streven de wildgroei aan tariefvarianten binnen de perken te houden, dient er wel recht te worden gedaan aan de evidente kostenverschillen die bestaan tussen de dichtbevolkte randstad met grote schaalvoordelen en de dunner bevolkte gebieden daarbuiten.reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie