Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Van der Moolen: netto winst EUR 100,7 miljoen in 20011

Datum nieuwsfeit: 07-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Van der Moolen Holding NV
Zoek soortgelijke berichten

Van der Moolen Holding NV

Persbericht

Amsterdam, 7 Maart, 2002

Van der Moolen: netto winst § 100,7 miljoen in 20011

Van der Moolen, specialist en market maker op de belangrijke Amerikaanse en Europese aandelen-, optie- en obligatiebeurzen, realiseerde in 2001 een netto winst uit gewone bedrijfsuitoefening van § 100,7 miljoen, een daling van 27% ten opzichte van 2000. De netto winst per gewoon aandeel uit gewone bedrijfsuitoefening daalde met 30% van § 3,74 in 2000 naar § 2,62 in 2001. Van de 258 handelsdagen in 2001 sloot Van der Moolen er 226 af met een positief handelsresultaat.

Het buitengewoon resultaat na belastingen bedroeg § 26,0 miljoen. Inclusief het buitengewoon resultaat na belastingen bedroeg de netto winst over het boekjaar § 126,7 miljoen (-13%).

Voorgesteld wordt om een dividend uit te betalen van § 1,10 per gewoon aandeel, naar keuze in cash of in gewone aandelen.

Kerncijfers
4e kwartaal % groei (x § miljoen) 12 maanden % groei 2001 20002 2001 20002
89,3 123,5 - 28 % Opbrengsten 345,1 452,2 - 24 % 45,9 71,2 - 36 % Operationeel resultaat voor afschrijvingen immateriŽle vaste activa 177,5 269,0 - 34 %
27,6 37,4 - 26 % Netto winst uit gewone bedrijfsuitoefening 100,7 137,2 - 27 %
537,5 301,7 + 78 % Aansprakelijk vermogen 537,5 301,7 + 78 % Gegevens per aandeel in §
0,72 1,02 - 29 % Netto winst uit gewone bedrijfsuitoefening 2,62 3,74
- 30 %
n.v.t. n.v.t. n.v.t. Dividend (voorstel) 1,10 1,50 - 27 % (1) Alle financiŽle cijfers in dit persbericht zijn opgesteld conform Nederlandse waarderingsgrondslagen (Dutch GAAP). Als bijlage wordt een aansluiting van deze cijfers naar Amerikaanse waarderingsgrondslagen weergegeven (US GAAP).
(2) Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.

F.M.J. (Fred) BŲttcher, directievoorzitter van Van der Moolen: "Het jaar 2001 was voor ons een bewogen jaar. Ondanks een vaak moeilijke marktomgeving en tegenvallende resultaten van onze optiebedrijven realiseerden wij met ruim § 100 miljoen netto winst het op ťťn na beste jaar in de geschiedenis van de onderneming. Met een drietal acquisities in de Verenigde Staten hebben we in 2001 de onderneming verder versterkt, en onze Europese handelsactiviteiten in aandelen en obligaties ontwikkelen zich gunstig."

Resultaat 4e kwartaal
In het 4e kwartaal 2001 bedroeg de netto winst uit gewone bedrijfsuitoefening § 27,6 miljoen, een daling van 26% ten opzichte van dezelfde periode in 2000. De winst per gewoon aandeel vůůr buitengewoon resultaat daalde met 29% ten opzichte van het 4e kwartaal 2000, van § 1,02 naar § 0,72. De buitengewone lasten na belastingen bedroegen in het 4e kwartaal § 2,6 miljoen.

Resultaat 2001
De opbrengsten bedroegen § 345,1 miljoen in 2001, een teruggang van 24% ten opzichte van de § 452,2 miljoen in 2000. Deze daling was het gevolg van een negatieve autonome opbrengstenontwikkeling (-31%), het effect van acquisities (+3%) en valuta-effecten, vooral door appreciatie van de dollar ten opzichte van de euro (+4%). Belangrijkste reden voor de autonome daling van de opbrengsten waren lagere niveaus van volume en volatiliteit in 2001, na het recordjaar 2000.

De opbrengsten van optie-activiteiten in Nederland en de Verenigde Staten ontwikkelden zich in 2001 teleurstellend. Maatregelen tot verbetering van de verhouding risico/rendement van deze activiteiten zijn in gang gezet en moeten in 2002 tot verbetering leiden. De negatieve opbrengsten van het per 11 juli 2001 geacquireerde 51%-belang in Cohen, Duffy, McGowan beperkten de bijdrage van de in 2001 verrichte acquisities aan de opbrengstengroei.

De opbrengsten in de Verenigde Staten liepen terug met 15% ten opzichte van 2000 door de opbrengstenontwikkeling van de optiebedrijven in de Verenigde Staten en de invloed van algemene marktontwikkelingen op de opbrengsten van Van der Moolen Specialists USA. De opbrengsten in Europa daalden met 42% door lagere opbrengsten in Amsterdam en Keulen. In 2001 realiseerden we 76% van onze totale opbrengsten in de Verenigde Staten, vergeleken met 68% in 2000.

De transactiekosten stegen met 16% van § 28,4 miljoen in 2000 naar § 32,9 miljoen in 2001.
Deze toename wordt vooral verklaard door de uitbreiding van onze activiteiten.

De totale bedrijfslasten daalden met 13% tot § 134,7 miljoen (2000: § 154,8 miljoen). De vaste kosten, inclusief de vaste personeelskosten, stegen als percentage van de totale opbrengsten van 16% in 2000 naar 27% in 2001. Deze stijging werd vooral veroorzaakt door een toename van de vaste personeelskosten met 39%, 42% hogere informatie- en communicatiekosten bij lagere opbrengsten. De stijging van de vaste kosten was het gevolg van de consolidatie van de bedrijven die werden geacquireerd in 2001.

De variabele personeelskosten die bestaan uit bonusbetalingen aan personeel daalden met § 41,1 miljoen (-49%) ten opzichte van 2000.

Het operationele resultaat (vůůr buitengewoon resultaat en afschrijving immateriŽle vaste activa) bedroeg § 177,5 miljoen in 2001, een daling van 34% ten opzichte van de § 269,0 miljoen gerealiseerd in 2000. Van dit resultaat was 80% (2000: 74%) afkomstig van onze bedrijven in de Verenigde Staten en 20% (2000: 26%) van onze bedrijven in Europa.

De brutomarge (operationeel resultaat vůůr afschrijving immateriŽle vaste activa gedeeld door de totale opbrengsten) bedroeg 51% in 2001, vergeleken met 59% in 2000.

De afschrijving op immateriŽle vaste activa bedroeg § 2,5 miljoen in 2001 en houdt verband met de acquisities van Cohen Duffy McGowan, Scavone McKenna Cloud en Stern & Kennedy. Conform richtlijnen wordt met ingang van januari 2001 betaalde goodwill bij acquisities geactiveerd. Betaalde goodwill op acquisities gedaan vůůr 1 januari 2001 werd ten laste van het eigen vermogen gebracht en voorgaande jaren zijn in het kader van voornoemde stelselwijziging niet aangepast.

De effectieve belastingdruk op het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (na aftrek van het aandeel derden) daalde van 37% in 2000 tot 28% in 2001. De daling van de opbrengsten in 2001 leidde tot een toename van het effect van fiscale afschrijving op goodwill in de Verenigde Staten, alsmede tot een sterkere invloed van het belastingeffect van onze Nederlandse concern
financieringsmaatschappij, waarmee een uit belastingoogpunt gunstige financieringsstructuur voor de groep wordt gerealiseerd. Daarnaast had een lagere effectieve belastingdruk in Duitsland een positieve invloed op de belastingdruk.

De nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening (vůůr buitengewoon resultaat, na aftrek van aandeel derden) daalde in 2001 met 27% tot § 100,7 miljoen, vergeleken met § 137,2 miljoen in 2000. In de nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening van § 100,7 miljoen is mede een verlies begrepen van § 12,4 miljoen, zijnde het netto verlies van de derivatenactiviteiten in Europa en de Verenigde Staten tezamen.

Het buitengewoon resultaat na belastingen bedroeg § 26,0 miljoen in 2001, vergeleken met § 7,8 miljoen in 2000. De buitengewone baten zijn gerealiseerd door de verkoop van ons belang in Euronext NV in 2001, terwijl de buitengewone lasten in belangrijke mate verband hielden met kosten verbonden aan onze notering op de NYSE en reorganisatiekosten.

De netto winst in 2001 kwam uit op § 126,7 miljoen tegenover § 145,0 miljoen in 2000.

De netto winst per gewoon aandeel uit gewone bedrijfsuitoefening, exclusief buitengewoon resultaat, berekend over het gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen en na aftrek van dividend voor preferente financieringsaandelen, bedroeg § 2,62 in 2001, tegenover § 3,74 in 2000 (-30%).

Balans
Het balanstotaal steeg van § 948,5 miljoen ultimo 2000 naar § 2.071,6 miljoen ultimo 2001. Deze stijging is vooral het gevolg van consolidatie van de acquisities van Cohen Duffy McGowan, Scavone McKenna & Cloud en Stern & Kennedy en van de start van Van der Moolen Bonds in Londen. Daarnaast steeg het balanstotaal omdat de met deze acquisities verbonden goodwill en overige immateriŽle vaste activa thans worden geactiveerd. Het eigen vermogen steeg in het verslagjaar van § 188,5 miljoen naar § 265,7 miljoen.

Met ingang van 2001 presenteren wij onze jaarrekening vůůr winstbestemming, conform internationale verslaggevingpraktijk. De gegevens over voorgaande jaren zijn overeenkomstig aangepast. De solvabiliteit (groepsvermogen gedeeld door balanstotaal) daalde van 23% ultimo 2000 naar 16% ultimo 2001. Het aansprakelijk vermogen (groepsvermogen en het langlopende deel van de achtergestelde leningen) steeg van § 301,7 miljoen tot § 537,5 miljoen gedurende het verslagjaar. Deze toename kwam tot stand door een groei van het eigen vermogen van § 77,2 miljoen, een toename van het aandeel derden van § 37,4 miljoen en een uitbreiding van de achtergestelde leningen met § 121,2 miljoen. In procenten van het balanstotaal daalde het aansprakelijk vermogen van 32% ultimo 2000 tot 26% ultimo 2001.

Dividendvoorstel
Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 10 april 2002 wordt voorgesteld om een dividend aan houders van gewone aandelen uit te keren van § 1,10 per gewoon aandeel (§ 1,50 in 2000 - gecorrigeerd cijfer naar aanleiding van de splitsing 3:1), naar keuze in contanten of in gewone aandelen.

Vooruitzichten
Drs. F.M.J. (Fred) BŲttcher, directievoorzitter: "Van der Moolen begon het jaar 2002 met een sterke uitgangspositie en een aantal uitdagende projecten in uitvoering. De autonome groei van de Europese handelsactiviteiten en de reorganisatie van onze optiebedrijven zullen het komende jaar veel aandacht vragen, maar Van der Moolen heeft bewezen alert te kunnen reageren op wijzigingen in zijn omgeving. Die omgeving zal naar verwachting op korte termijn onzeker blijven bij relatief lage niveaus van handelsactiviteit en volatiliteit in de meeste markten. De krachtige organisatie die wij in de loop der jaren hebben opgebouwd maakt echter dat wij het jaar 2002 met vertrouwen tegemoet zien".

Benoeming directielid
De Raad van Commissarissen zal op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 10 april 2002 voorstellen om de heer J.P. Cleaver, Jr. te benoemen als statutair directeur van Van der Moolen Holding NV. De heer Cleaver is voorzitter van het Management Committee van Van der Moolen Specialists USA, welke functie hij naast zijn directielidmaatschap van Van der Moolen Holding NV zal blijven uitoefenen.

Start 'Direct Access' broker Kenny & Co.
Via een 75%-belang in Kenny & Co. is Van der Moolen op 4 januari 2002 gestart als 'Direct Access' agency broker op de NYSE, die 'virtuele aanwezigheid' biedt op de vloer van de NYSE aan zijn klanten in de Verenigde Staten en daarbuiten. Kenny & Co. opereert volledig gescheiden van Van der Moolen Specialists USA.

Nadere informatie:
Tom Schram, telefoon: 020-535 67 89

Van der Moolen Holding N.V.

Geconsolideerde resultatenrekening

(Dutch GAAP)
4e kwartaal verschil (bedragen in euro's x 1 mln. behalve winst per aandeel) 12 maanden verschil
2001 20001 in % 2001 20001 in %

2,1 7,0 Specialist Nederland 18,8 35,0
63,2 81,4 Specialist buitenland 245,3 285,8
6,0 3,9 Market making Nederland 15,3 29,4
11,3 25,0 Market making buitenland 49,5 94,3
6,7 6,2 Overige activiteiten 16,2 7,7

89,3 123,5 (28%) Totaal opbrengsten 345,1 452,2 (24%) 10,4 7,4 41% Transactiekosten 32,9 28,4 16%

78,9 116,1 (32%) Netto opbrengsten 312,2 423,8 (26%)

14,4 10,4 Personeelskosten vast 48,1 34,7
8,7 22,8 Personeelskosten variabel 43,0 84,1
6,1 4,0 Informatie en communicatiekosten 20,3 14,3 3,0 6,4 Algemene kosten 20,8 18,9
0,8 1,3 Afschrijvingen 2,5 2,8

33,0 44,9 27% Som der bedrijfslasten 134,7 154,8 13%

45,9 71,2 (36%) Operationeel resultaat voor afschrijvingen immateriŽle vaste activa 177,5 269,0 (34%)

1,2 - Afschrijving immateriŽle vaste activa(2) 2,5 - 44,7 71,2 (37%) Operationeel resultaat na afschrijvingen immateriŽle vaste activa 175,0 269,0 (35%)
(3,9) (2,1) Rentebaten/-lasten (10,4) (6,4)
40,8 69,1 (41%) Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 164,6 262,6 (37%)
9,7 19,0 (49%) Belastingen 38,6 82,0 (53%)
31,1 50,1 (38%) Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen 126,0 180,6 (30%)
0,0 10,5 Netto buitengewone baten 32,4 10,5
(2,6) (2,7) Netto buitengewone lasten (6,4) (2,7) 28,5 57,9 (51%) Groepsresultaat na belastingen 152,0 188,4 (19%) 3,5 12,7 (72%) Aandeel derden 25,3 43,4 (42%)
25,0 45,2 (45%) Netto winst 126,7 145,0 (13%)

27,6 37,4 (26%) Netto winst uit gewone bedrijfsuitoefening 100,7 137,2 (27%)
0,7 0,7 dividend preferente financieringsaandelen 2,9 2,8 26,9 36,7 Winst gewone aandelen uit gewone bedrijfsuitoefening 97,8 134,4
37.354.991 35.909.376 + 4% Gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen 37.354.991 35.909.376 + 4%
§ 0,72 § 1,02 (29%) Winst per gewoon aandeel uit gewone bedrijfsuitoefening § 2,62 § 3,74 (30%) (1) Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.
(2) Met ingang van 1 januari 2001 wordt betaalde goodwill bij acquisities geactiveerd en afgeschreven over een periode van 15 tot 40 jaar.

Van der Moolen Holding N.V.

Geconsolideerde balans

(Dutch GAAP)

(bedragen in euro's x 1 miljoen) 31 december 2001 31 december 20001

Activa

Vaste activa
ImmateriŽle vaste activa 159,4 -
MateriŽle vaste activa 11,1 7,9
FinanciŽle vaste activa 67,1 83,4
237,6 91,3

Vlottende activa
Hausse-positie effecten 775,7 479,7
Clearingorganisaties en professionele partijen 723,1 143,7 Overige vorderingen en overlopende activa 31,0 11,9 Liquide middelen 304,2 221,9

1.834,0 857,2


Totaal activa 2.071,6 948,5

Passiva

Eigen vermogen 265,7 188,5
Aandeel derden 64,1 26,7

Groepsvermogen 329,8 215,2
Achtergestelde leningen 207,7 86,5

Aansprakelijk vermogen 537,5 301,7

Voorzieningen 14,7 14,1
Langlopende schulden 7,3 7,6

Kortlopende schulden
Baisse-positie effecten 1,178,4 403,8
Clearingorganisaties en professionele partijen 151,6 70,3 Kortlopende leningen 65,5 13,1
Bankiers 46,7 9,2
Overige schulden en overlopende passiva 69,9 128,7
1.512,1 625,1


Totaal passiva 2.071,6 948,5 (1) Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.

Van der Moolen Holding N.V.

Netto resultaat en eigen vermogen

(US GAAP, niet gecontroleerd)

(Bedragen in euro's x 1 mln, behalve winst per aandeel) 12 maanden 2001 12 maanden 2000

Netto winst in overeenstemming met Dutch GAAP 126,7 145,0

Aanpassingen op de gerapporteerde nettowinst
Afschrijving Goodwill (17,9) (14,8)
Pensioenen 1,5 1,8
Aandelen opties (5,0) (4,0)
Voorzieningen (4,0) -
Overige (4,4) 0,2
Belastingen (4,8) (4,0)

Netto winst in overeenstemming met US GAAP 92,1 124,2 Dividend op preferente aandelen (2,9) (2,8)

Netto winst in overeenstemming met US GAAP beschikbaar voor gewone aandelen 89,2 121,4

Gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen 37.354.991 35.909.376 Winst per gewoon aandeel onder Dutch GAAP

- uit gewone bedrijfsuitoefening § 2,62 § 3,74
- inclusief buitengewone baten minus lasten § 3,32 § 3,96
Winst per gewoon aandeel onder US GAAP § 2,39 § 3,38 "Dilutive" gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen 37.666.982 36.307.422
"Diluted" winst per gewoon aandeel onder US GAAP § 2,37 § 3,34

(Bedragen in euro's x 1mln) 31 december 2001 31 december 2000

Eigen vermogen in overeenstemming met Dutch GAAP 265,7 188,5

Aanpassingen op het gerapporteerde eigen vermogen Goodwill 343,1 341,0
Pensioenen 8,7 10,2
Belastingen (16,5) (11,2)
Overige 2,7 8,9

Eigen vermogen in overeenstemming met US GAAP 603,7 537,4 Disclaimer:
Sommige uitspraken in dit persbericht betreffen uitspraken ten aanzien van de toekomst ("forward-looking statements"). Deze uitspraken, waarin de woorden "voorzien", "geloven", "van plan zijn", "schattten", "verwachten" en soortgelijke woorden voorkomen, zijn gebaseerd op inzichten en verwachtingen van het management en zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden, waardoor de feitelijke resultaten hiervan aanzienlijk kunnen afwijken. De lezers worden daarom gewaarschuwd om niet teveel belang te hechten aan deze uitspraken ten aanzien van de toekomst en worden verwezen naar de documenten die door de onderneming zijn gedeponeerd bij de U.S. Securities and Exchange Commission, met name het meest recente document op basis van Form 20-F, waarin belangrijke risicofactoren worden geÔdentificeerd waardoor de feitelijke resultaten kunnen afwijken. Van der Moolen Holding N.V. wijst elke verplichting af om zijn mening over deze risico's en onzekerheden te actualiseren of geactualiseerde uitspraken ten aanzien van de toekomst zoals gedaan in dit persbericht publiek bekend te maken, behalve wanneer de onderneming daartoe verplicht is op basis van toepasselijke wet- en regelgeving. De lezers worden erop gewezen dat Van der Moolen geen uitspraken doet of zal doen ten aanzien van toekomstige resultaten op basis van US GAAP.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie