Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Van der Moolen: netto winst EUR 100,7 miljoen in 20011

Datum nieuwsfeit: 07-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Van der Moolen Holding NV
Zoek soortgelijke berichten

Van der Moolen Holding NV

Persbericht

Amsterdam, 7 Maart, 2002

Van der Moolen: netto winst § 100,7 miljoen in 20011

Van der Moolen, specialist en market maker op de belangrijke Amerikaanse en Europese aandelen-, optie- en obligatiebeurzen, realiseerde in 2001 een netto winst uit gewone bedrijfsuitoefening van § 100,7 miljoen, een daling van 27% ten opzichte van 2000. De netto winst per gewoon aandeel uit gewone bedrijfsuitoefening daalde met 30% van § 3,74 in 2000 naar § 2,62 in 2001. Van de 258 handelsdagen in 2001 sloot Van der Moolen er 226 af met een positief handelsresultaat.

Het buitengewoon resultaat na belastingen bedroeg § 26,0 miljoen. Inclusief het buitengewoon resultaat na belastingen bedroeg de netto winst over het boekjaar § 126,7 miljoen (-13%).

Voorgesteld wordt om een dividend uit te betalen van § 1,10 per gewoon aandeel, naar keuze in cash of in gewone aandelen.

Kerncijfers
4e kwartaal % groei (x § miljoen) 12 maanden % groei 2001 20002 2001 20002
89,3 123,5 - 28 % Opbrengsten 345,1 452,2 - 24 % 45,9 71,2 - 36 % Operationeel resultaat voor afschrijvingen immateriŽle vaste activa 177,5 269,0 - 34 %
27,6 37,4 - 26 % Netto winst uit gewone bedrijfsuitoefening 100,7 137,2 - 27 %
537,5 301,7 + 78 % Aansprakelijk vermogen 537,5 301,7 + 78 % Gegevens per aandeel in §
0,72 1,02 - 29 % Netto winst uit gewone bedrijfsuitoefening 2,62 3,74
- 30 %
n.v.t. n.v.t. n.v.t. Dividend (voorstel) 1,10 1,50 - 27 % (1) Alle financiŽle cijfers in dit persbericht zijn opgesteld conform Nederlandse waarderingsgrondslagen (Dutch GAAP). Als bijlage wordt een aansluiting van deze cijfers naar Amerikaanse waarderingsgrondslagen weergegeven (US GAAP).
(2) Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.

F.M.J. (Fred) BŲttcher, directievoorzitter van Van der Moolen: "Het jaar 2001 was voor ons een bewogen jaar. Ondanks een vaak moeilijke marktomgeving en tegenvallende resultaten van onze optiebedrijven realiseerden wij met ruim § 100 miljoen netto winst het op ťťn na beste jaar in de geschiedenis van de onderneming. Met een drietal acquisities in de Verenigde Staten hebben we in 2001 de onderneming verder versterkt, en onze Europese handelsactiviteiten in aandelen en obligaties ontwikkelen zich gunstig."

Resultaat 4e kwartaal
In het 4e kwartaal 2001 bedroeg de netto winst uit gewone bedrijfsuitoefening § 27,6 miljoen, een daling van 26% ten opzichte van dezelfde periode in 2000. De winst per gewoon aandeel vůůr buitengewoon resultaat daalde met 29% ten opzichte van het 4e kwartaal 2000, van § 1,02 naar § 0,72. De buitengewone lasten na belastingen bedroegen in het 4e kwartaal § 2,6 miljoen.

Resultaat 2001
De opbrengsten bedroegen § 345,1 miljoen in 2001, een teruggang van 24% ten opzichte van de § 452,2 miljoen in 2000. Deze daling was het gevolg van een negatieve autonome opbrengstenontwikkeling (-31%), het effect van acquisities (+3%) en valuta-effecten, vooral door appreciatie van de dollar ten opzichte van de euro (+4%). Belangrijkste reden voor de autonome daling van de opbrengsten waren lagere niveaus van volume en volatiliteit in 2001, na het recordjaar 2000.

De opbrengsten van optie-activiteiten in Nederland en de Verenigde Staten ontwikkelden zich in 2001 teleurstellend. Maatregelen tot verbetering van de verhouding risico/rendement van deze activiteiten zijn in gang gezet en moeten in 2002 tot verbetering leiden. De negatieve opbrengsten van het per 11 juli 2001 geacquireerde 51%-belang in Cohen, Duffy, McGowan beperkten de bijdrage van de in 2001 verrichte acquisities aan de opbrengstengroei.

De opbrengsten in de Verenigde Staten liepen terug met 15% ten opzichte van 2000 door de opbrengstenontwikkeling van de optiebedrijven in de Verenigde Staten en de invloed van algemene marktontwikkelingen op de opbrengsten van Van der Moolen Specialists USA. De opbrengsten in Europa daalden met 42% door lagere opbrengsten in Amsterdam en Keulen. In 2001 realiseerden we 76% van onze totale opbrengsten in de Verenigde Staten, vergeleken met 68% in 2000.

De transactiekosten stegen met 16% van § 28,4 miljoen in 2000 naar § 32,9 miljoen in 2001.
Deze toename wordt vooral verklaard door de uitbreiding van onze activiteiten.

De totale bedrijfslasten daalden met 13% tot § 134,7 miljoen (2000: § 154,8 miljoen). De vaste kosten, inclusief de vaste personeelskosten, stegen als percentage van de totale opbrengsten van 16% in 2000 naar 27% in 2001. Deze stijging werd vooral veroorzaakt door een toename van de vaste personeelskosten met 39%, 42% hogere informatie- en communicatiekosten bij lagere opbrengsten. De stijging van de vaste kosten was het gevolg van de consolidatie van de bedrijven die werden geacquireerd in 2001.

De variabele personeelskosten die bestaan uit bonusbetalingen aan personeel daalden met § 41,1 miljoen (-49%) ten opzichte van 2000.

Het operationele resultaat (vůůr buitengewoon resultaat en afschrijving immateriŽle vaste activa) bedroeg § 177,5 miljoen in 2001, een daling van 34% ten opzichte van de § 269,0 miljoen gerealiseerd in 2000. Van dit resultaat was 80% (2000: 74%) afkomstig van onze bedrijven in de Verenigde Staten en 20% (2000: 26%) van onze bedrijven in Europa.

De brutomarge (operationeel resultaat vůůr afschrijving immateriŽle vaste activa gedeeld door de totale opbrengsten) bedroeg 51% in 2001, vergeleken met 59% in 2000.

De afschrijving op immateriŽle vaste activa bedroeg § 2,5 miljoen in 2001 en houdt verband met de acquisities van Cohen Duffy McGowan, Scavone McKenna Cloud en Stern & Kennedy. Conform richtlijnen wordt met ingang van januari 2001 betaalde goodwill bij acquisities geactiveerd. Betaalde goodwill op acquisities gedaan vůůr 1 januari 2001 werd ten laste van het eigen vermogen gebracht en voorgaande jaren zijn in het kader van voornoemde stelselwijziging niet aangepast.

De effectieve belastingdruk op het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (na aftrek van het aandeel derden) daalde van 37% in 2000 tot 28% in 2001. De daling van de opbrengsten in 2001 leidde tot een toename van het effect van fiscale afschrijving op goodwill in de Verenigde Staten, alsmede tot een sterkere invloed van het belastingeffect van onze Nederlandse concern
financieringsmaatschappij, waarmee een uit belastingoogpunt gunstige financieringsstructuur voor de groep wordt gerealiseerd. Daarnaast had een lagere effectieve belastingdruk in Duitsland een positieve invloed op de belastingdruk.

De nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening (vůůr buitengewoon resultaat, na aftrek van aandeel derden) daalde in 2001 met 27% tot § 100,7 miljoen, vergeleken met § 137,2 miljoen in 2000. In de nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening van § 100,7 miljoen is mede een verlies begrepen van § 12,4 miljoen, zijnde het netto verlies van de derivatenactiviteiten in Europa en de Verenigde Staten tezamen.

Het buitengewoon resultaat na belastingen bedroeg § 26,0 miljoen in 2001, vergeleken met § 7,8 miljoen in 2000. De buitengewone baten zijn gerealiseerd door de verkoop van ons belang in Euronext NV in 2001, terwijl de buitengewone lasten in belangrijke mate verband hielden met kosten verbonden aan onze notering op de NYSE en reorganisatiekosten.

De netto winst in 2001 kwam uit op § 126,7 miljoen tegenover § 145,0 miljoen in 2000.

De netto winst per gewoon aandeel uit gewone bedrijfsuitoefening, exclusief buitengewoon resultaat, berekend over het gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen en na aftrek van dividend voor preferente financieringsaandelen, bedroeg § 2,62 in 2001, tegenover § 3,74 in 2000 (-30%).

Balans
Het balanstotaal steeg van § 948,5 miljoen ultimo 2000 naar § 2.071,6 miljoen ultimo 2001. Deze stijging is vooral het gevolg van consolidatie van de acquisities van Cohen Duffy McGowan, Scavone McKenna & Cloud en Stern & Kennedy en van de start van Van der Moolen Bonds in Londen. Daarnaast steeg het balanstotaal omdat de met deze acquisities verbonden goodwill en overige immateriŽle vaste activa thans worden geactiveerd. Het eigen vermogen steeg in het verslagjaar van § 188,5 miljoen naar § 265,7 miljoen.

Met ingang van 2001 presenteren wij onze jaarrekening vůůr winstbestemming, conform internationale verslaggevingpraktijk. De gegevens over voorgaande jaren zijn overeenkomstig aangepast. De solvabiliteit (groepsvermogen gedeeld door balanstotaal) daalde van 23% ultimo 2000 naar 16% ultimo 2001. Het aansprakelijk vermogen (groepsvermogen en het langlopende deel van de achtergestelde leningen) steeg van § 301,7 miljoen tot § 537,5 miljoen gedurende het verslagjaar. Deze toename kwam tot stand door een groei van het eigen vermogen van § 77,2 miljoen, een toename van het aandeel derden van § 37,4 miljoen en een uitbreiding van de achtergestelde leningen met § 121,2 miljoen. In procenten van het balanstotaal daalde het aansprakelijk vermogen van 32% ultimo 2000 tot 26% ultimo 2001.

Dividendvoorstel
Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 10 april 2002 wordt voorgesteld om een dividend aan houders van gewone aandelen uit te keren van § 1,10 per gewoon aandeel (§ 1,50 in 2000 - gecorrigeerd cijfer naar aanleiding van de splitsing 3:1), naar keuze in contanten of in gewone aandelen.

Vooruitzichten
Drs. F.M.J. (Fred) BŲttcher, directievoorzitter: "Van der Moolen begon het jaar 2002 met een sterke uitgangspositie en een aantal uitdagende projecten in uitvoering. De autonome groei van de Europese handelsactiviteiten en de reorganisatie van onze optiebedrijven zullen het komende jaar veel aandacht vragen, maar Van der Moolen heeft bewezen alert te kunnen reageren op wijzigingen in zijn omgeving. Die omgeving zal naar verwachting op korte termijn onzeker blijven bij relatief lage niveaus van handelsactiviteit en volatiliteit in de meeste markten. De krachtige organisatie die wij in de loop der jaren hebben opgebouwd maakt echter dat wij het jaar 2002 met vertrouwen tegemoet zien".

Benoeming directielid
De Raad van Commissarissen zal op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 10 april 2002 voorstellen om de heer J.P. Cleaver, Jr. te benoemen als statutair directeur van Van der Moolen Holding NV. De heer Cleaver is voorzitter van het Management Committee van Van der Moolen Specialists USA, welke functie hij naast zijn directielidmaatschap van Van der Moolen Holding NV zal blijven uitoefenen.

Start 'Direct Access' broker Kenny & Co.
Via een 75%-belang in Kenny & Co. is Van der Moolen op 4 januari 2002 gestart als 'Direct Access' agency broker op de NYSE, die 'virtuele aanwezigheid' biedt op de vloer van de NYSE aan zijn klanten in de Verenigde Staten en daarbuiten. Kenny & Co. opereert volledig gescheiden van Van der Moolen Specialists USA.

Nadere informatie:
Tom Schram, telefoon: 020-535 67 89

Van der Moolen Holding N.V.

Geconsolideerde resultatenrekening

(Dutch GAAP)
4e kwartaal verschil (bedragen in euro's x 1 mln. behalve winst per aandeel) 12 maanden verschil
2001 20001 in % 2001 20001 in %

2,1 7,0 Specialist Nederland 18,8 35,0
63,2 81,4 Specialist buitenland 245,3 285,8
6,0 3,9 Market making Nederland 15,3 29,4
11,3 25,0 Market making buitenland 49,5 94,3
6,7 6,2 Overige activiteiten 16,2 7,7

89,3 123,5 (28%) Totaal opbrengsten 345,1 452,2 (24%) 10,4 7,4 41% Transactiekosten 32,9 28,4 16%

78,9 116,1 (32%) Netto opbrengsten 312,2 423,8 (26%)

14,4 10,4 Personeelskosten vast 48,1 34,7
8,7 22,8 Personeelskosten variabel 43,0 84,1
6,1 4,0 Informatie en communicatiekosten 20,3 14,3 3,0 6,4 Algemene kosten 20,8 18,9
0,8 1,3 Afschrijvingen 2,5 2,8

33,0 44,9 27% Som der bedrijfslasten 134,7 154,8 13%

45,9 71,2 (36%) Operationeel resultaat voor afschrijvingen immateriŽle vaste activa 177,5 269,0 (34%)

1,2 - Afschrijving immateriŽle vaste activa(2) 2,5 - 44,7 71,2 (37%) Operationeel resultaat na afschrijvingen immateriŽle vaste activa 175,0 269,0 (35%)
(3,9) (2,1) Rentebaten/-lasten (10,4) (6,4)
40,8 69,1 (41%) Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 164,6 262,6 (37%)
9,7 19,0 (49%) Belastingen 38,6 82,0 (53%)
31,1 50,1 (38%) Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen 126,0 180,6 (30%)
0,0 10,5 Netto buitengewone baten 32,4 10,5
(2,6) (2,7) Netto buitengewone lasten (6,4) (2,7) 28,5 57,9 (51%) Groepsresultaat na belastingen 152,0 188,4 (19%) 3,5 12,7 (72%) Aandeel derden 25,3 43,4 (42%)
25,0 45,2 (45%) Netto winst 126,7 145,0 (13%)

27,6 37,4 (26%) Netto winst uit gewone bedrijfsuitoefening 100,7 137,2 (27%)
0,7 0,7 dividend preferente financieringsaandelen 2,9 2,8 26,9 36,7 Winst gewone aandelen uit gewone bedrijfsuitoefening 97,8 134,4
37.354.991 35.909.376 + 4% Gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen 37.354.991 35.909.376 + 4%
§ 0,72 § 1,02 (29%) Winst per gewoon aandeel uit gewone bedrijfsuitoefening § 2,62 § 3,74 (30%) (1) Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.
(2) Met ingang van 1 januari 2001 wordt betaalde goodwill bij acquisities geactiveerd en afgeschreven over een periode van 15 tot 40 jaar.

Van der Moolen Holding N.V.

Geconsolideerde balans

(Dutch GAAP)

(bedragen in euro's x 1 miljoen) 31 december 2001 31 december 20001

Activa

Vaste activa
ImmateriŽle vaste activa 159,4 -
MateriŽle vaste activa 11,1 7,9
FinanciŽle vaste activa 67,1 83,4
237,6 91,3

Vlottende activa
Hausse-positie effecten 775,7 479,7
Clearingorganisaties en professionele partijen 723,1 143,7 Overige vorderingen en overlopende activa 31,0 11,9 Liquide middelen 304,2 221,9

1.834,0 857,2


Totaal activa 2.071,6 948,5

Passiva

Eigen vermogen 265,7 188,5
Aandeel derden 64,1 26,7

Groepsvermogen 329,8 215,2
Achtergestelde leningen 207,7 86,5

Aansprakelijk vermogen 537,5 301,7

Voorzieningen 14,7 14,1
Langlopende schulden 7,3 7,6

Kortlopende schulden
Baisse-positie effecten 1,178,4 403,8
Clearingorganisaties en professionele partijen 151,6 70,3 Kortlopende leningen 65,5 13,1
Bankiers 46,7 9,2
Overige schulden en overlopende passiva 69,9 128,7
1.512,1 625,1


Totaal passiva 2.071,6 948,5 (1) Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.

Van der Moolen Holding N.V.

Netto resultaat en eigen vermogen

(US GAAP, niet gecontroleerd)

(Bedragen in euro's x 1 mln, behalve winst per aandeel) 12 maanden 2001 12 maanden 2000

Netto winst in overeenstemming met Dutch GAAP 126,7 145,0

Aanpassingen op de gerapporteerde nettowinst
Afschrijving Goodwill (17,9) (14,8)
Pensioenen 1,5 1,8
Aandelen opties (5,0) (4,0)
Voorzieningen (4,0) -
Overige (4,4) 0,2
Belastingen (4,8) (4,0)

Netto winst in overeenstemming met US GAAP 92,1 124,2 Dividend op preferente aandelen (2,9) (2,8)

Netto winst in overeenstemming met US GAAP beschikbaar voor gewone aandelen 89,2 121,4

Gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen 37.354.991 35.909.376 Winst per gewoon aandeel onder Dutch GAAP

- uit gewone bedrijfsuitoefening § 2,62 § 3,74
- inclusief buitengewone baten minus lasten § 3,32 § 3,96
Winst per gewoon aandeel onder US GAAP § 2,39 § 3,38 "Dilutive" gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen 37.666.982 36.307.422
"Diluted" winst per gewoon aandeel onder US GAAP § 2,37 § 3,34

(Bedragen in euro's x 1mln) 31 december 2001 31 december 2000

Eigen vermogen in overeenstemming met Dutch GAAP 265,7 188,5

Aanpassingen op het gerapporteerde eigen vermogen Goodwill 343,1 341,0
Pensioenen 8,7 10,2
Belastingen (16,5) (11,2)
Overige 2,7 8,9

Eigen vermogen in overeenstemming met US GAAP 603,7 537,4 Disclaimer:
Sommige uitspraken in dit persbericht betreffen uitspraken ten aanzien van de toekomst ("forward-looking statements"). Deze uitspraken, waarin de woorden "voorzien", "geloven", "van plan zijn", "schattten", "verwachten" en soortgelijke woorden voorkomen, zijn gebaseerd op inzichten en verwachtingen van het management en zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden, waardoor de feitelijke resultaten hiervan aanzienlijk kunnen afwijken. De lezers worden daarom gewaarschuwd om niet teveel belang te hechten aan deze uitspraken ten aanzien van de toekomst en worden verwezen naar de documenten die door de onderneming zijn gedeponeerd bij de U.S. Securities and Exchange Commission, met name het meest recente document op basis van Form 20-F, waarin belangrijke risicofactoren worden geÔdentificeerd waardoor de feitelijke resultaten kunnen afwijken. Van der Moolen Holding N.V. wijst elke verplichting af om zijn mening over deze risico's en onzekerheden te actualiseren of geactualiseerde uitspraken ten aanzien van de toekomst zoals gedaan in dit persbericht publiek bekend te maken, behalve wanneer de onderneming daartoe verplicht is op basis van toepasselijke wet- en regelgeving. De lezers worden erop gewezen dat Van der Moolen geen uitspraken doet of zal doen ten aanzien van toekomstige resultaten op basis van US GAAP.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financi√ęle Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syri√ę niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland ‚Äď met een omzet die dit jaar door de ‚ā¨1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa¬īs grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‚ÄėNederlandse breidagen‚Äô plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
‚ÄúThe best or worst thing to happen to humanity‚ÄĚ - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO¬ģWorld 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel ge√ęist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel ge√ęist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‚ÄėLekkerste Bockbier van Nederland‚Äô in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L‚Äôeau, reclamebureau voor gedragsbe√Įnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l‚Äôeau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic¬†‚ÄėAll the More Urgent‚Äô, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‚ÄėInventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
‚ÄúTerrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen‚ÄĚ Persbericht 12 oktober 2016 ‚ÄúTerrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen‚ÄĚ...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...