Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Resultaat KAS Bank conform verwachting

Datum nieuwsfeit: 07-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: KAS BANK
Zoek soortgelijke berichten

KAS BANK

Persbericht 7 maart 2002

RESULTAAT KAS BANK CONFORM VERWACHTING


* Nettowinst stijgt met 3% van EUR 29,4 miljoen tot EUR 30,2 miljoen
* Winst per aandeel stijgt fractioneel van EUR 1,98 naar EUR 1,99
* Operationeel resultaat circa 20% lager

* Europese strategie op koers

* Dividend omhoog

De KAS BANK heeft in lijn met eerder uitgesproken verwachtingen het jaar 2001 afgesloten met een bruto bedrijfsresultaat van EUR 44,1 miljoen (2000: EUR 46,1 miljoen). Het nettoresultaat bedroeg EUR 30,2 miljoen (2000: EUR 29,4 miljoen). Het resultaat werd positief beïnvloed door eenmalige posten, met name de verkoop van het belang in LIFFE en Euronext met een netto effect van EUR 6,5 miljoen. De KAS BANK is - gegeven de marktomstandigheden - tevreden over de resultaten.

Vooruitzichten
Voor 2002 verwacht de KAS BANK een gelijkblijvend operationeel resultaat bij gelijkblijvende marktomstandigheden. De KAS BANK handhaaft de positieve verwachting ten aanzien van de lange termijn groei als gevolg van haar Europese strategie.

Strategie op koers
De strategie van de KAS BANK is gericht op Europa. De KAS BANK ontwikkelt zich tot Europees specialist op het gebied van effectendiensten, gegroepeerd rond custody, clearing en settlement en managementinformatie. Dit doet de bank door directe aansluitingen te realiseren op de diverse Europese geld- en effecteninfrastructuren. Hierdoor hoeft de bank niet in alle landen fysiek aanwezig te zijn. De KAS BANK heeft één technologisch platform ontwikkeld waarmee cliënten hun effectentransacties op de belangrijke Europese beurzen continu en elektronisch kunnen volgen en zien hoe de transacties worden afgewikkeld en doorgeboekt naar de bestemmingsrekeningen. Na eerdere aansluiting op de Engelse, Belgische en Duitse infrastructuren werd ook aansluiting in Frankrijk gerealiseerd. Met de invoering van dit concept is de KAS BANK de eerste Europese specialist. Gebaseerd op dit zelfde platform werden toegevoegde waarde producten, (met name performance-meting, risicoanalyse en beleggers-administratie) voor institutionele beleggers ontwikkeld, die positief zijn ontvangen in de Nederlandse en Britse markt.

Toelichting op het resultaat
Gesplitst naar de belangrijkste inkomstenbronnen ziet de verdeling van het resultaat er als volgt uit:

in miljoenen euro's
2001 2000 verandering
Rente 29,7 32,4 -8%
Resultaat Financiële Transacties 13,7 11,8 17%
Provisie 74,1 78,3 -5%

Treasury-diensten
De rentebaten daalden met 8% van EUR 32,4 miljoen in 2000 tot EUR 29,7 miljoen als gevolg van een lichte verkrapping van de rentemarge. Vanwege verminderde activiteiten van particulieren op de effectenbeurzen namen de debetstanden af. Het balanstotaal steeg met EUR 0,3 miljard tot EUR 5,7 miljard per ultimo 2001.

Het resultaat uit financiële transacties is met 17% tot EUR 13,7 miljoen toegenomen mede door de toename van het handelsresultaat in vreemde valuta en van speciale producten voor institutionele beleggers. Deze stijging is indicatief voor de hogere toegevoegde waarde die wordt geboden aan en gewaardeerd door deze groep cliënten.

Provisie
Ten opzichte van vorig jaar daalden de provisie-inkomsten met 5% tot EUR 74,1 miljoen (2000: EUR 78,3 miljoen). De provisie-inkomsten gesplitst in de volgende categorieën:

in miljoenen euro's in % van het totaal
2001 2000 verandering 2001 2000
Provisie uit hoofde van custody en daarmee samenhangende diensten 21,3 24,0 -11% 29% 31%
Provisie uit hoofde van clearing, settlements en verbruikleen 36,6 37,7 -3% 49% 48%
Provisie derivatenclearing 4,5 4,8 -6% 6% 6%
Overige provisie, waaronder elektronische informatievoorziening en vermogensbeheer 11,7 11,8 -1% 16% 15%
Totale provisiebaten 74,1 78,3 -5% 100% 100%

Custody
De inkomsten uit custody-diensten daalden als gevolg van het verslechterde beursklimaat met 11% van EUR 24 miljoen tot EUR 21,3 miljoen. Ondanks de negatieve invloed van de koersontwikkelingen op de internationale effectenbeurzen groeide het vermogen onder custody door nieuwe cliënten en bestaande relaties tot EUR 220 miljard per ultimo 2001 (2000: EUR 213 miljard).

Clearing, settlement en verbruikleen
De inkomsten uit het effectenverkeer en de verbruikleen daalden met 3% van EUR 37,7 tot EUR 36,6 miljoen. Het aantal settlements nam met ruim 40% toe terwijl de provisie-inkomsten uit het effectenverkeer met 2% daalden, vanwege lagere orderrouting door particulieren. De volumegroei betrof grotendeels lager getarifeerde volledig automatisch verwerkbare transacties.

De opbrengsten uit derivatenclearing namen met 6% af tot EUR 4,5 miljoen (2000: EUR 4,8 miljoen) als gevolg van licht gedaalde tarieven. Het aantal geclearde optiecontracten steeg met 8% tot 7,8 miljoen ten opzichte van vorig jaar, terwijl het aantal geclearde futures-contracten met 12% af tot 0,5 miljoen daalde.

In 2001 bleven de overige provisies (EUR 11,7 miljoen) nagenoeg onveranderd (2000: EUR 11,8 miljoen). De overige provisies bestaan ondermeer uit: elektronische informatievoorziening, investment management services en vermogensbeheer. De vooral met het effectenverkeer samenhangende provisie uit elektronische informatievoorziening, daalde met 19% als gevolg van lagere tarieven. De inkomsten uit investment management services, die samenhangen met custody-diensten, groeiden met 29%; een verheugende ontwikkeling gezien de eerdere investeringen.

Deelnemingen
De opbrengsten uit effecten en deelnemingen bedroegen EUR 10,9 miljoen, met name door de verkoop van aandelen LIFFE en de verkoop van een deel van de aandelen Euronext. Onder de opbrengsten uit effecten en deelnemingen vallen de dividenden van Cedel International SA, Euronext en de resultaten van de overige deelnemingen.

Bedrijfslasten
In 2001 stegen de bedrijfslasten met 9% tot EUR 84,6 miljoen (2000: EUR 77,5 miljoen). Hoofdzakelijk als gevolg van het aantrekken van nieuwe medewerkers, hogere opleidingskosten, hogere pensioenkosten en regelingen in het kader van de CAO en hogere automatiseringskosten. De personeelskosten stegen tezamen met 12% tot EUR 49,6 miljoen (2000: EUR 44,3 miljoen) Het totale personeelsbestand bestond eind 2001 uit 775 FTE's (2000: 727). Het aantrekken van nieuwe medewerkers was nodig voor het 'marktklaar' ontwikkelen en het aanbieden van nieuwe kwalitatief hoogwaardige diensten, onderdeel van de Europese strategie en door uitbreiding van het cliëntenbestand.
De opleidingskosten namen vooral door een eenmalig, grootschalig programma toe met 71% tot EUR 2,3 miljoen. De pensioenlasten zijn sterk gestegen als gevolg van actuarieel benodigde reserves in het Pensioenfonds en het gestegen salarisniveau bij een grotere bezetting. Een gedeelte van de personeelskosten is variabel en afhankelijk van de winst en bedraagt circa 4% van de personeelskosten (2000: 7%).

De andere beheerskosten konden ten opzichte van vorig jaar vrijwel onveranderd (EUR 29,0 miljoen) blijven door kostenbeheersing. Met het oog op de te verwachten groei van het effectenverkeer op de Europese beurzen is geïnvesteerd in de uitbreiding van de capaciteit van de centrale geautomatiseerde systemen. De externe kosten, waaronder netwerkdiensten die afhankelijk van de omvang van het effectenverkeer zijn, stegen met 13%. Als gevolg van gerealiseerde efficiencyverbeteringen daalden de andere beheerskosten met 12%. De afschrijvingskosten beliepen EUR 6,1 miljoen, een toename van 42%. Die toename was het gevolg van de investeringen in de geautomatiseerde systemen, de noodzaak tot schaalbaarheid in het algemeen en de ontwikkeling naar kwaliteitsborgende beoordelingssystemen per productencluster in het bijzonder.

Fonds voor Algemene Bankrisicos (FAB)
In 2001 werd EUR 1,0 miljoen aan het Fonds voor Algemene Bankrisico's gedoteerd. De omvang van het Fonds bedroeg per ultimo december 2001 bruto EUR 5,2 miljoen. De toevoeging is conform het in eerdere jaren uitgesproken beleid.

Dividendvoorstel
De winst per aandeel van nominaal EUR 1,00 bedroeg EUR 1,99. Voorgesteld is over 2001 een dividend van EUR 1,15 per aandeel uit te keren. Bij aanvaarding van dit dividendvoorstel bedraagt de pay out 60% ; dit is aan bovengrens van het eerder vastgestelde dividendbeleid. De opbrengst uit de verkoop van LIFFE aandelen wordt daardoor mede betrokken bij het dividend. Dit voorstel reflecteert ons vertrouwen in de toekomst en de sterke solvabiliteit van de vennootschap.

Profiel KAS BANK
De krachtig groeiende KAS BANK is een solide, gespecialiseerde Europese bank met een breed scala aan effectendiensten.

Bijlagen
Geconsolideerde winst- en verliesrekening
Geconsolideerde balans 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie