Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarresultaat Koninklijke Nedlloyd NV

Datum nieuwsfeit: 07-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Nedlloyd NV
Zoek soortgelijke berichten

Nedlloyd NV

PERSBERICHT

Rotterdam, 7 maart 2002

JAARRESULTAAT KONINKLIJKE NEDLLOYD 6 MLN

HOOFDPUNTEN

JAAR 2001


- Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 6 mln (2000: 50 mln)
- Winst per aandeel 0,27 (2000: 5,96)
- Voorstel contant dividend 1 per aandeel
VIERDE KWARTAAL 2001


- Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening - 19 mln (2000: 32 mln)
- Aandeel in resultaat P&O Nedlloyd - 21 mln (2000: 43 mln)
- Aandeel in resultaat Martinair 3 mln (2000: - 10 mln)
RESULTAAT

Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening over geheel 2001 bedroeg 6 mln ( 2000 50 mln). De daling in het resultaat van 44 mln is met name toe te schrijven aan P&O Nedlloyd dat met een bedrijfsresultaat van US $ 87 mln een aanzienlijk lager resultaat behaalde dan in de vergelijkbare periode van vorig jaar (2000: US $ 201 mln).
Het aandeel in het resultaat van Martinair verbeterde tot - 3 mln (2000: - 22 mln).

In het vierde kwartaal heeft Nedlloyd een resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening behaald van
- 19 mln (2000: 32 mln).

JOINT VENTURE P&O NEDLLOYD

P&O Nedlloyd heeft in 2001 een bedrijfsresultaat voor rente en belastingen behaald van US $ 87 mln (2000: US $ 201 mln).

In het vierde kwartaal bedroeg het bedrijfsresultaat van P&O Nedlloyd US $ - 20 mln, voor rente en belastingen, een daling van US $ 116 mln ten opzichte van het vierde kwartaal in 2000.

Het nettoresultaat over geheel 2001 bedroeg US $ 21 mln (2000: US $ 129 mln). In het vierde kwartaal werd een nettoresultaat behaald van US $ - 37 mln (2000: US $ 77 mln).

De teruggang in het resultaat wordt met name verklaard door een duidelijk afgenomen groei van de vraag in de containerlijnvaart, dit in combinatie met een toename van de capaciteit. Deze ongunstige ontwikkeling werd gedeeltelijk gecompenseerd door verdergaande kostenbesparingen en lagere brandstofkosten.
De groei van de vraag in de containerlijnvaart hangt nauw samen met de ontwikkeling van de wereldhandel.

P&O Nedlloyd vervoerde in het vierde kwartaal 828.000 TEU's, bijna 2% meer dan in de overeenkomstige periode van 2000. Over geheel 2001 steeg het vervoerde volume met 4,7%. Ten opzichte van het vierde kwartaal 2000 daalde de gemiddelde opbrengst per TEU met 13%. Voor het gehele jaar 2001 daalde de gemiddelde opbrengst met 4,2% ten opzichte van 2000.

P&O Nedlloyd kondigt aan dat zij, na de succesvolle afsluiting van het US $ 180 mln kostenbesparingsprogramma, het eerder aangekondigde US $ 200 mln kostenbesparingsprogramma versneld zal realiseren en zal uitbreiden naar US $ 350 mln op jaarbasis eind 2003.

Over geheel 2001 was het aandeel van Nedlloyd in het resultaat van P&O Nedlloyd 62 mln lager dan in 2000 (2001: 8 mln, 2000: 70 mln).Het aandeel in het resultaat bedroeg in het vierde kwartaal - 21 mln tegenover 43 mln in dezelfde periode van 2000.

(Verder verwijzen wij naar het separaat over P&O Nedlloyd uitgegeven persbericht).

MARTINAIR

Martinair heeft 2001 afgesloten met een bedrijfsresultaat van - 1 mln (2000: - 34 mln). Gedurende het jaar 2001 werd er een duidelijke verbetering in de resultaten gerealiseerd. De genomen maatregelen in het kader van het "Red Alert" programma hebben hier in belangrijke mate toe bijgedragen. Hierdoor konden, met name in de tweede helft van het jaar, aanzienlijke verbeteringen in de beladingsgraad en in de efficiency worden gerealiseerd. Daarnaast heeft de daling van de kerosineprijzen mede tot een verbetering van de resultaten geleid.

In het bedrijfsresultaat over 2001 is een positief effect begrepen van een stelselwijziging met betrekking tot groot onderhoud ten bedrage van 9 mln. Deze stelselwijziging behelst een toepassing van "The International Accounting Standards" (IAS). Voor vergelijkingsdoeleinden is ook het cijfer voor het jaar 2000 hiervoor aangepast (effect 13 mln).

Over geheel 2001 bedroeg het aandeel van Nedlloyd in het resultaat van Martinair
- 3 mln (2000: - 22 mln).
Het aandeel in het resultaat van Martinair bedroeg in het vierde kwartaal 3 mln (2000: - 10 mln).

(Verder verwijzen wij naar het separaat door Martinair uitgegeven persbericht).

DIVIDENDBELEID

Evenals vorig jaar wordt, de kaspositie van de vennootschap in aanmerking nemende, een contant dividend van 1 per aandeel voorgesteld. Dit impliceert bij het huidige koersniveau van ongeveer 16 een dividendrendement van ruim 6%. Aangezien de winst niet toereikend is voor deze dividenduitkering zal aandeelhouders worden voorgesteld deze uitkering ten laste van de reserves te doen plaatsvinden.

AANDELEN - INKOOPPROGRAMMA

Koninklijke Nedlloyd heeft in november 2001 haar inkoopprogramma afgerond, waarbij in totaal 1,9 mln eigen aandelen tegen een gemiddelde aankoopprijs van 13,90 zijn verworven. Tezamen met de in het verleden ingekochte aandelen in het kader van het personeelsoptieplan heeft Koninklijke Nedlloyd een belang van 9,83% in haar eigen aandelenkapitaal verworven. Koninklijke Nedlloyd zal een voorstel tot intrekking van de ingekochte aandelen, behoudens die welke nodig zijn ter dekking van het personeelsoptieplan van 1998 (circa 170.000), indienen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op 8 mei 2002.

Inkoop van aandelen zal in de toekomst opnieuw worden overwogen als zich daartoe verantwoorde mogelijkheden voordoen.

VOORUITZICHTEN

Vanwege de onzekerheden in de wereldeconomie doen wij geen concrete uitspraak met betrekking tot het resultaat over 2002.

In het algemeen wordt verwacht dat het huidige lage niveau van de groei van de wereldhandel zich in de eerste helft van 2002 zal voortzetten. De toename van de vlootcapaciteit blijft een negatieve invloed hebben op de tarieven in de containerzeescheepvaart. Derhalve zal het eerste halfjaar van 2002 verlieslatend zijn.KONINKLIJKE NEDLLOYD N.V.

Jaarcijfers 2001

(x eur 1 mln) 2001 2000 2001 2000 4e kwartaal 4e kwartaal Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Aandeel in resultaat niet-geconsolideerde
deelnemingen

- P&O Nedlloyd -21 43 8 70
- Martinair 3 -10 -3 -22
-18 33 5 48
Beëindigde activiteiten - 0 - 2

Beheerskosten en overige activiteiten -2 -2 -6 -6

Nettorente 1 1 7 6

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
voor belastingen -19 32 6 50

Belastingen 0 0 0 0

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na
belastingen -19 32 6 50

Buitengewoon resultaat na belastingen 0 69 0 86

Nettoresultaat -19 101 6 136

Geconsolideerde balans

Vaste activa 1.010 949 Vlottende activa 7 79 Liquide middelen 143 122 Totaal Activa 1.160 1.150

Groepsvermogen 1.086 1.040 Voorzieningen 56 68 Kortlopende schulden 18 42 Totaal Passiva 1.160 1.150

Werkzaam vermogen 999 986 Groepsvermogen in % balanstotaal 93,6 90,4

Groepsvermogen

Stand 31-12-2000 1.040 Inkoop aandelen -26 Nettoresultaat 6 Valutakoersverschillen 45 Uitoefening optierechten 2 Stelselwijziging Martinair 18 Overige mutaties 1 Stand 31-12-2001 1.086

Gemiddeld aantal uitstaande gewone
aandelen (x 1.000) 21.419 22.827 22.560 22.818

In euro's per uitstaand gewoon aandeel:

- Nettoresultaat -0,89 4,42 0,27 5,96
- Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen -0.89 1,40 0,27 2,19
- Dividend 1,00 1,00
- Eigen vermogen 51,46 45,53
Investeringen in materiële vaste activa - 1 - 1 Afschrijvingen - - - -

Aantal personeelsleden ultimo 69 73 Waarvan in Nederland 69 73reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie