Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen Gemeente Weerselo

Datum nieuwsfeit: 07-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Weerselo
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Weerselo

Datum plaatsing: 7 maart 2002
Wilt u de burgemeester spreken, wethouder Johannink of de gemeentesecretaris dan kunt u hiervoor een afspraak regelen met Elly Steijn via telefoonnummer: 0541- 854108.
Voor een afspraak met de wethouders van Zuilekom, Mentink-Groener of Snijders-Geelink kunt u contact opnemen met Estelle Vultink, telefoonnummer: 0541- 854109.
Tijdens kantooruren kunt u storingen melden onder telefoonnummer 0541
- 854276.
Locatie Denekamp
J.B.Mollink tel. 0541 - 352928 of 06- 53295061. G.B.M.Kuipers tel. 0541 - 221239 of 06-51290264.

Locatie Ootmarsum
J.B.Mollink tel. 0541 - 352928 of 06- 53295061. G.B.M.Kuipers tel. 0541 - 221239 of 06-51290264. Locatie Weerselo
Openingstijden Afvalbrengpunt Denekamp
Woensdagmiddag: 13.00- 16.00 uur
Vrijdagmiddag: 13.00- 16.00 uur
Zaterdagochtend: 9.00- 12.00 uur

VOORSTEL KOOPZONDAGEN DORPSGEBIED DEURNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders is voornemens voor het jaar 2002 voor het dorpsgebied Deurningen de volgende zondagen aan te wijzen als koopzondag:

17 maart, 1 april, 21 april, 5 mei, 20 mei, 9 juni, 10 november, 24 november, 8 december en 15 december.

Reacties:
Belangstellenden kunnen tot vier weken na bekendmaking van het voornemen tot vaststelling van de koopzondagen hun zienswijze kenbaar maken.
U kunt uw reacties sturen naar Postbus 11, 7590 AA Denekamp.

VERKIEZING TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL STEMMEN PER BRIEF De burgemeester van Denekamp brengt het volgende ter openbare kennis: Het stemmen per brief zal mogelijk zijn voor de volgende categorieën kiezers:


* Nederlanders, die wonen in het buitenland;
* Nederlanders, die wonen in de Nederlandse Antillen of Aruba, als zij ten minste tien jaar in Nederland hebben gewoond;
* Nederlanders, die op 15 mei 2002 in het buitenland werken;
* Een Nederlands gezinslid van c.

* Bovendien moeten zij op 15-05-2002 18 jaar of ouder zijn.
Bij het taakveld burgerzaken (locatie Ootmarsum) zijn formulieren beschikbaar, waarmee in het buitenland wonende of werkzame Nederlanders kunnen verzoeken om aan de stemming deel te nemen. Voor de kiezers genoemd onder a en b dienen de formulieren op 2 april 2002 te zijn ontvangen door de burgemeester en wethouders van 's-Gravenhage.
Uiterlijk 2 april 2002 moeten de formulieren van de kiezers genoemd onder c en d ontvangen zijn ter gemeentesecretarie waar zij ingeschreven zijn.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met het taakveld burgerzaken (locatie Ootmarsum), telefoon 0541 - 854312 of 854314. BESLUITEN VAN DE GEMEENTERAAD
De gemeenteraad heeft in de vergadering van 28 februari jl. onder andere de volgende besluiten genomen:

* De verordening op het raadgevend correctief referendum is vastgesteld;

* Ingestemd is met de toedeling taken aan Bestuurscommissie Veiligheid van de Regio Twente;

* De sturingsfilosofie en de uitwerking van de ambtelijke substructuur zijn vastgesteld.
RUIMTELIJKE ORDENING
Vrijstelling van bestemmingsplanvoorschriften
Bij Burgemeester en Wethouders is een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor het bouwen van een kippenren met carport aan de Sombeekweg 19 in Denekamp (20020020).
Het bouwplan wijkt af van het bestemmingsplan "Buitengebied", aangezien de maximale oppervlakte voor bijgebouwen wordt overschreden. Burgemeester en Wethouders zijn voornemens de realisering van het bouwplan mogelijk te maken door vrijstelling te verlenen op grond van artikel 10, lid D, sub 3 en sub 4 van het bestemmingsplan. ingediend voor het vergroten van een bakkerij aan de Brandlichterweg 2 in Denekamp (335/2001).
Het bouwplan wijkt af van het bestemmingsplan "Denekamp Centrum", aangezien de minimale dakhellling van 30º wordt overschreden (platdak) en bebouwingspercentage buiten het bebouwingsvlak meer bedraagt dan 50 %.
artikel 6, lid C onder 4 en artikel 6, lid C onder 6 van het Bij Burgemeester en Wethouders is een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor het bouwen van een machineberging aan de Oppersveldweg 11 in Denekamp (311/2001).
Het bouwplan wijkt af van het bestemmingsplan "Buitengebied", aangezien de maximale goothoogte van 4m wordt overschreden. Burgemeester en Wethouders zijn voornemens de realisering van het bouwplan mogelijk te maken door vrijstelling te verlenen op grond van artikel 3, lid C, sub 1ª van het bestemmingsplan.

Deze verzoeken om vrijstelling liggen met ingang van 8-3-2001 gedurende twee weken ter inzage bij het taakveld Bouw- en woningtoezicht, locatie Weerselo. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp kenbaar maken.

Vrijstelling op grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Burgemeester en Wethouders hebben het voornemen om aan het volgende verzoek om een vrijstelling van het geldende bestemmingsplan op basis van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, medewerking te verlenen:
Het bouwen van een tuinhuisje aan de Churchillstraat 63 in Denekamp. Dit verzoek om vrijstelling ligt met ingang van 8-3-2001 gedurende vier weken ter inzage bij het taakveld Bouw- en woningtoezicht, MONUMENTENWET 1988
Aanvraag vergunning ex. art. 11 Monumentenwet 1988 Bij Burgemeester en Wethouders is een aanvraag monumentenvergunning ex. Art. 11 Monumentenwet 1988 met betrekking tot het archeologisch rijksmonument ingediend aan de Oppersveldweg 8 in Agelo. Bij Burgemeester en Wethouders is een aanvraag monumentenvergunning ex. Art. 11 Monumentenwet 1988 met betrekking tot het rijksmonument ingediend voor het aanbrengen van reclameuiting en plaatsen van een schoorsteen aan de Marktstraat 8 in Ootmarsum.
Deze verzoeken liggen met ingang van 8 maart 2002 gedurende twee weken ter inzage bij het taakveld Bouw- en woningtoezicht, locatie Weerselo. Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat de hierna vermelde aanvragen bouwvergunning c.q. meldingen bouwvoornemen zijn ingekomen.


* Kerspelweg 5 in Tilligte : verbouwen van een schuur;
* Ellenweg 7 in Denekamp : tijdelijk plaatsen van een noodwoning;
* Rodenmorsweg 3 in Denekamp : verbouwen gedeelte boerderij t.b.v. inwoning;

* Sombeekweg 1 in Denekamp : bouwen van een woonhuis;
* Kerkweg 32 in Tilligte : herbouwen van een schuur;
* Uitbreidingsplan Tilligte III, fase 1, kavel 9 in Tilligte : bouwen van een woning met garage;

* Westenveldweg (kadastraal nummer M 764) in Tillligte : het bouwen van een Mariakapel;

* Hakselaar 68 in Denekamp : bouwen van een woonhuis;
* Smithuisstraat 10 in Ootmarsum : bouwen van een schuur;
* Goudkampsweg 11 in Oud Ootmarsum : bouwen van een kantine/kantoor;
* Bleekstraat 14 in Ootmarsum : verbouwen van een winkel tot tijdelijke schoollokalen;

* Almelosestraat 63 in Ootmarsum : verbouwen hotel tot tijdelijke schoollokalen en bouwen van twee noodlokalen;
* De Mors 29 in Ootmarsum : vergroten van een bestaande dakkapel en plaatsen van een dakkapel;

* Zicht 26 in Denekamp : bouwen van een woonhuis;
* Het Eertman 34 in Weerselo : bouw berging;
* Pastoor Brenninkmeijerstraat 4 t/m 48 (even) in Weerselo : gewijzigd uitvoeren 23 appartementen;

* Korhuislaan 2 in Rossum : bouw serre t.v.v. en bouw garage-berging met carport;

* Het Korink 35 in Rossum : bouw erker en het Korink 37 in Rossum: bouw erker;
Verleende bouwvergunningen en positieve reacties op meldingen te verlenen voor c.q. positief te reageren op de volgende bouwplannen:
* Diezelkamp 3 in Saasveld : bouw helft dubbele woning met garage-berging (09-04-2002);

* Diezelkamp 5 in Saasveld : bouw helft dubbele woning met garage-berging (09-04-2002);

* Landweerstraat 7 in Denekamp : vergroten van een woning (19-4-2002);

* Wilhelminastraat 10 in Denekamp : veranderen van zusterhuis in kantoorpand (19-4-2002).
Ingekomen aanvragen om sloopvergunning en meldingen sloopvoornemen aanvrage om sloopvergunning is ingekomen:

* Goudkampsweg 11 in Oud Ootmarsum : slopen van een boerderij en de Loodijk 13 in Saasveld: slopen schuur.
Het sloopplan kan tijdens de openingsuren worden ingezien bij het Terinzagelegging ontwerp-besluit.
Op het taakveld milieu, locatie Weerselo ligt vanaf 8 maart 2002 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, alsmede buiten kantooruren, na telefonische of schriftelijke afspraak, gedurende twee weken ter visie het ontwerp-besluit tot het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning van:

* De heer G.H.J. Leliefeld, Braakweg 15 te Lattrop : een rundvee- en vleesvarkensbedrijf, vergunning van 22 januari 1990. twee weken tot en met 22 maart 2002 schriftelijk worden ingediend bij einde van bovengenoemde termijn van twee weken. Indien men dat wenst
* Wagenvoort Vuurwerk, Wapenveld, ontheffing voor het ontsteken van een evenementenvuurwerk op 13 september 2002 om 21.00 uur op de voormalige ligweide van het zwembad te Denekamp;
* St. Plechelmus Harmonie Deurningen, voor het organiseren van een dauwtrappersfeest op 9 mei 2002 op het kerkplein te Deurningen;
* K.V. Ons streven om te mogen venten met klootschietmateriaal/attributen op en rond het parcours van de Kloatscheetersmarathon van Tilligte op zaterdag 17 augustus 2002;
* De Mölndansers Denekamp, voor het organiseren van een folkloristisch dansfeest op 12 mei 2002 bij de St. Nicolaasmolen in Denekamp;

* E.H.B.O., afdeling Deurningen, voor het organiseren van een collecte in de periode van 29 april tot 4 mei 2002 in het kerkdorp
* Oldtimerclub Tilligte, voor het organiseren van oldtimerdag op 4 augustus 2002 te Tilligte;

* Ponyclub "de Veldruiters" Rossum, voor het organiseren van een ponyconcours op 9 juni 2002 te Rossum;

* Ponyclub "de Bergruiters" Ootmarsum, voor het organiseren van een concours-hippique op 12 mei 2002 te Ootmarsum;
* Stichting "Respect veur het Dialect", voor het organiseren van een Koninginnefeest van 28 t/m 30 april 2002 te Denekamp;
* Katholieke Ootmarsumse Sport Club, voor het organiseren van een stratenloop nabij het sportpark Tooslag te Ootmarsum op 4 januari 2003;

* Katholieke Ootmarsumse Sport Club, voor het organiseren van een verkoopactie op 14 december 2002 in Ootmarsum;
* Katholieke Ootmarsumse Sport Club, voor het organiseren van een donateursactie in de periode van 26 t/m 31 augustus 2002;
* Ponyclub "de Drie Buurtschappen" Deurningen, voor het organiseren van een ponyconcours op 25 augustus 2002;

* Rijvereniging "de Drie Buurtschappen" Deurningen, voor het organiseren van een concours-hippique op 12 mei 2002;
* Het organiseren van een "doedag" voor de kinderen van basisschool te Ootmarsum op 13 juni 2002.

Deze aanvragen liggen vanaf morgen gedurende 4 weken ter inzage in de locatie Ootmarsum, bureau Burgerzaken In die periode kunnen zienswijzen bij de gemeente kenbaar worden gemaakt wat zowel mondeling als schriftelijk kan. Hierbij svp aangeven of men gehoord wil worden. Aan de Twentse Automobielclub is vergunning verleend voor het organiseren van clubritten op de wegen welke gelegen zijn binnen en in onderhoud zijn bij de gemeente Denekamp op 30 augustus en 27 september 2002.
Er is voor week 11, van 11 maart tot en met 16 maart 2002 gèèn collectevergunning of kleding-inzamelingsvergunning verleend. WONINGSTICHTING St. JOSEPH, Postbus 20, 7595 ZG WEERSELO. Voor verhuur komt beschikbaar onze woning:
DE VOORTMORS 94 in WEERSELO
Het betreft een HAT-woning (alleenstaande/tweepersoonshuishouden). Huurprijs van de woning per maand: 290,07.
Aanvaarding: per 15 april 2002.
Uw interesse kunt u binnen èèn week na heden schriftelijk kenbaar maken aan het Bestuur van de Woningstichting St. Joseph. Voor nadere inlichtingen elke eerste en derde maandagavond van de maand tussen 19.00 uur en 19.30 uur op ons kantoor aan de Gunnerstraat 19 in Weerselo. Telefoon kantoor: 0541-661695.

Basis Registratie Percelen in ruilverkaveling Volthe.

Binnen de ruilverkaveling Volthe worden richting de landinrichtingscommissie diverse vragen gesteld over de Basis Registratie Percelen. Even een uitleg over enkele zaken. U dient als grondgebruiker er zelf voor zorg te dragen dat de mutaties worden doorgegeven aan de Dienst Basis Registraties. De landinrichtingscommissie heeft voor u wel kaarten + lijsten van het Kadaster beschikbaar, zodat u voormalige eigenaren en gebruiksoppervlaktes kunt achterhalen. U kunt de kaarten op afspraak bekijken in 't Hoikinck,, Bisschopstraat 12 te Weerselo (DLG 038-4271999, contactpersoon Bert Neefjes).
Wanneer een grondgebruiker weigert een handtekening te zetten maakt u hier melding van op het mutatieformulier. Degene die een handtekening weigert is wettelijk in overtreding.
Er wordt momenteel door LNV onderzocht of de registratie beter gestroomlijnd kan worden. Hiervoor worden in Nederland een drietal pilotprojecten opgestart om de registratieproblematiek binnen landinrichtingsprojecten te inventariseren. Het inventarisatierapport
+ een plan van aanpak is dit voorjaar klaar. Vervolgens dient het plan van aanpak te worden uitgevoerd. Met name door de juridische consequenties zal het nog wel even duren voordat er een verbeterde werkwijze is.
Landinrichtingscommissie voor de ruilverkaveling Volthe

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...