Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen Gemeente Weerselo

Datum nieuwsfeit: 07-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Weerselo
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Weerselo

Datum plaatsing: 7 maart 2002
Wilt u de burgemeester spreken, wethouder Johannink of de gemeentesecretaris dan kunt u hiervoor een afspraak regelen met Elly Steijn via telefoonnummer: 0541- 854108.
Voor een afspraak met de wethouders van Zuilekom, Mentink-Groener of Snijders-Geelink kunt u contact opnemen met Estelle Vultink, telefoonnummer: 0541- 854109.
Tijdens kantooruren kunt u storingen melden onder telefoonnummer 0541
- 854276.
Locatie Denekamp
J.B.Mollink tel. 0541 - 352928 of 06- 53295061. G.B.M.Kuipers tel. 0541 - 221239 of 06-51290264.

Locatie Ootmarsum
J.B.Mollink tel. 0541 - 352928 of 06- 53295061. G.B.M.Kuipers tel. 0541 - 221239 of 06-51290264. Locatie Weerselo
Openingstijden Afvalbrengpunt Denekamp
Woensdagmiddag: 13.00- 16.00 uur
Vrijdagmiddag: 13.00- 16.00 uur
Zaterdagochtend: 9.00- 12.00 uur

VOORSTEL KOOPZONDAGEN DORPSGEBIED DEURNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders is voornemens voor het jaar 2002 voor het dorpsgebied Deurningen de volgende zondagen aan te wijzen als koopzondag:

17 maart, 1 april, 21 april, 5 mei, 20 mei, 9 juni, 10 november, 24 november, 8 december en 15 december.

Reacties:
Belangstellenden kunnen tot vier weken na bekendmaking van het voornemen tot vaststelling van de koopzondagen hun zienswijze kenbaar maken.
U kunt uw reacties sturen naar Postbus 11, 7590 AA Denekamp.

VERKIEZING TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL STEMMEN PER BRIEF De burgemeester van Denekamp brengt het volgende ter openbare kennis: Het stemmen per brief zal mogelijk zijn voor de volgende categorieën kiezers:


* Nederlanders, die wonen in het buitenland;
* Nederlanders, die wonen in de Nederlandse Antillen of Aruba, als zij ten minste tien jaar in Nederland hebben gewoond;
* Nederlanders, die op 15 mei 2002 in het buitenland werken;
* Een Nederlands gezinslid van c.

* Bovendien moeten zij op 15-05-2002 18 jaar of ouder zijn.
Bij het taakveld burgerzaken (locatie Ootmarsum) zijn formulieren beschikbaar, waarmee in het buitenland wonende of werkzame Nederlanders kunnen verzoeken om aan de stemming deel te nemen. Voor de kiezers genoemd onder a en b dienen de formulieren op 2 april 2002 te zijn ontvangen door de burgemeester en wethouders van 's-Gravenhage.
Uiterlijk 2 april 2002 moeten de formulieren van de kiezers genoemd onder c en d ontvangen zijn ter gemeentesecretarie waar zij ingeschreven zijn.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met het taakveld burgerzaken (locatie Ootmarsum), telefoon 0541 - 854312 of 854314. BESLUITEN VAN DE GEMEENTERAAD
De gemeenteraad heeft in de vergadering van 28 februari jl. onder andere de volgende besluiten genomen:

* De verordening op het raadgevend correctief referendum is vastgesteld;

* Ingestemd is met de toedeling taken aan Bestuurscommissie Veiligheid van de Regio Twente;

* De sturingsfilosofie en de uitwerking van de ambtelijke substructuur zijn vastgesteld.
RUIMTELIJKE ORDENING
Vrijstelling van bestemmingsplanvoorschriften
Bij Burgemeester en Wethouders is een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor het bouwen van een kippenren met carport aan de Sombeekweg 19 in Denekamp (20020020).
Het bouwplan wijkt af van het bestemmingsplan "Buitengebied", aangezien de maximale oppervlakte voor bijgebouwen wordt overschreden. Burgemeester en Wethouders zijn voornemens de realisering van het bouwplan mogelijk te maken door vrijstelling te verlenen op grond van artikel 10, lid D, sub 3 en sub 4 van het bestemmingsplan. ingediend voor het vergroten van een bakkerij aan de Brandlichterweg 2 in Denekamp (335/2001).
Het bouwplan wijkt af van het bestemmingsplan "Denekamp Centrum", aangezien de minimale dakhellling van 30º wordt overschreden (platdak) en bebouwingspercentage buiten het bebouwingsvlak meer bedraagt dan 50 %.
artikel 6, lid C onder 4 en artikel 6, lid C onder 6 van het Bij Burgemeester en Wethouders is een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor het bouwen van een machineberging aan de Oppersveldweg 11 in Denekamp (311/2001).
Het bouwplan wijkt af van het bestemmingsplan "Buitengebied", aangezien de maximale goothoogte van 4m wordt overschreden. Burgemeester en Wethouders zijn voornemens de realisering van het bouwplan mogelijk te maken door vrijstelling te verlenen op grond van artikel 3, lid C, sub 1ª van het bestemmingsplan.

Deze verzoeken om vrijstelling liggen met ingang van 8-3-2001 gedurende twee weken ter inzage bij het taakveld Bouw- en woningtoezicht, locatie Weerselo. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp kenbaar maken.

Vrijstelling op grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Burgemeester en Wethouders hebben het voornemen om aan het volgende verzoek om een vrijstelling van het geldende bestemmingsplan op basis van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, medewerking te verlenen:
Het bouwen van een tuinhuisje aan de Churchillstraat 63 in Denekamp. Dit verzoek om vrijstelling ligt met ingang van 8-3-2001 gedurende vier weken ter inzage bij het taakveld Bouw- en woningtoezicht, MONUMENTENWET 1988
Aanvraag vergunning ex. art. 11 Monumentenwet 1988 Bij Burgemeester en Wethouders is een aanvraag monumentenvergunning ex. Art. 11 Monumentenwet 1988 met betrekking tot het archeologisch rijksmonument ingediend aan de Oppersveldweg 8 in Agelo. Bij Burgemeester en Wethouders is een aanvraag monumentenvergunning ex. Art. 11 Monumentenwet 1988 met betrekking tot het rijksmonument ingediend voor het aanbrengen van reclameuiting en plaatsen van een schoorsteen aan de Marktstraat 8 in Ootmarsum.
Deze verzoeken liggen met ingang van 8 maart 2002 gedurende twee weken ter inzage bij het taakveld Bouw- en woningtoezicht, locatie Weerselo. Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat de hierna vermelde aanvragen bouwvergunning c.q. meldingen bouwvoornemen zijn ingekomen.


* Kerspelweg 5 in Tilligte : verbouwen van een schuur;
* Ellenweg 7 in Denekamp : tijdelijk plaatsen van een noodwoning;
* Rodenmorsweg 3 in Denekamp : verbouwen gedeelte boerderij t.b.v. inwoning;

* Sombeekweg 1 in Denekamp : bouwen van een woonhuis;
* Kerkweg 32 in Tilligte : herbouwen van een schuur;
* Uitbreidingsplan Tilligte III, fase 1, kavel 9 in Tilligte : bouwen van een woning met garage;

* Westenveldweg (kadastraal nummer M 764) in Tillligte : het bouwen van een Mariakapel;

* Hakselaar 68 in Denekamp : bouwen van een woonhuis;
* Smithuisstraat 10 in Ootmarsum : bouwen van een schuur;
* Goudkampsweg 11 in Oud Ootmarsum : bouwen van een kantine/kantoor;
* Bleekstraat 14 in Ootmarsum : verbouwen van een winkel tot tijdelijke schoollokalen;

* Almelosestraat 63 in Ootmarsum : verbouwen hotel tot tijdelijke schoollokalen en bouwen van twee noodlokalen;
* De Mors 29 in Ootmarsum : vergroten van een bestaande dakkapel en plaatsen van een dakkapel;

* Zicht 26 in Denekamp : bouwen van een woonhuis;
* Het Eertman 34 in Weerselo : bouw berging;
* Pastoor Brenninkmeijerstraat 4 t/m 48 (even) in Weerselo : gewijzigd uitvoeren 23 appartementen;

* Korhuislaan 2 in Rossum : bouw serre t.v.v. en bouw garage-berging met carport;

* Het Korink 35 in Rossum : bouw erker en het Korink 37 in Rossum: bouw erker;
Verleende bouwvergunningen en positieve reacties op meldingen te verlenen voor c.q. positief te reageren op de volgende bouwplannen:
* Diezelkamp 3 in Saasveld : bouw helft dubbele woning met garage-berging (09-04-2002);

* Diezelkamp 5 in Saasveld : bouw helft dubbele woning met garage-berging (09-04-2002);

* Landweerstraat 7 in Denekamp : vergroten van een woning (19-4-2002);

* Wilhelminastraat 10 in Denekamp : veranderen van zusterhuis in kantoorpand (19-4-2002).
Ingekomen aanvragen om sloopvergunning en meldingen sloopvoornemen aanvrage om sloopvergunning is ingekomen:

* Goudkampsweg 11 in Oud Ootmarsum : slopen van een boerderij en de Loodijk 13 in Saasveld: slopen schuur.
Het sloopplan kan tijdens de openingsuren worden ingezien bij het Terinzagelegging ontwerp-besluit.
Op het taakveld milieu, locatie Weerselo ligt vanaf 8 maart 2002 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, alsmede buiten kantooruren, na telefonische of schriftelijke afspraak, gedurende twee weken ter visie het ontwerp-besluit tot het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning van:

* De heer G.H.J. Leliefeld, Braakweg 15 te Lattrop : een rundvee- en vleesvarkensbedrijf, vergunning van 22 januari 1990. twee weken tot en met 22 maart 2002 schriftelijk worden ingediend bij einde van bovengenoemde termijn van twee weken. Indien men dat wenst
* Wagenvoort Vuurwerk, Wapenveld, ontheffing voor het ontsteken van een evenementenvuurwerk op 13 september 2002 om 21.00 uur op de voormalige ligweide van het zwembad te Denekamp;
* St. Plechelmus Harmonie Deurningen, voor het organiseren van een dauwtrappersfeest op 9 mei 2002 op het kerkplein te Deurningen;
* K.V. Ons streven om te mogen venten met klootschietmateriaal/attributen op en rond het parcours van de Kloatscheetersmarathon van Tilligte op zaterdag 17 augustus 2002;
* De Mölndansers Denekamp, voor het organiseren van een folkloristisch dansfeest op 12 mei 2002 bij de St. Nicolaasmolen in Denekamp;

* E.H.B.O., afdeling Deurningen, voor het organiseren van een collecte in de periode van 29 april tot 4 mei 2002 in het kerkdorp
* Oldtimerclub Tilligte, voor het organiseren van oldtimerdag op 4 augustus 2002 te Tilligte;

* Ponyclub "de Veldruiters" Rossum, voor het organiseren van een ponyconcours op 9 juni 2002 te Rossum;

* Ponyclub "de Bergruiters" Ootmarsum, voor het organiseren van een concours-hippique op 12 mei 2002 te Ootmarsum;
* Stichting "Respect veur het Dialect", voor het organiseren van een Koninginnefeest van 28 t/m 30 april 2002 te Denekamp;
* Katholieke Ootmarsumse Sport Club, voor het organiseren van een stratenloop nabij het sportpark Tooslag te Ootmarsum op 4 januari 2003;

* Katholieke Ootmarsumse Sport Club, voor het organiseren van een verkoopactie op 14 december 2002 in Ootmarsum;
* Katholieke Ootmarsumse Sport Club, voor het organiseren van een donateursactie in de periode van 26 t/m 31 augustus 2002;
* Ponyclub "de Drie Buurtschappen" Deurningen, voor het organiseren van een ponyconcours op 25 augustus 2002;

* Rijvereniging "de Drie Buurtschappen" Deurningen, voor het organiseren van een concours-hippique op 12 mei 2002;
* Het organiseren van een "doedag" voor de kinderen van basisschool te Ootmarsum op 13 juni 2002.

Deze aanvragen liggen vanaf morgen gedurende 4 weken ter inzage in de locatie Ootmarsum, bureau Burgerzaken In die periode kunnen zienswijzen bij de gemeente kenbaar worden gemaakt wat zowel mondeling als schriftelijk kan. Hierbij svp aangeven of men gehoord wil worden. Aan de Twentse Automobielclub is vergunning verleend voor het organiseren van clubritten op de wegen welke gelegen zijn binnen en in onderhoud zijn bij de gemeente Denekamp op 30 augustus en 27 september 2002.
Er is voor week 11, van 11 maart tot en met 16 maart 2002 gèèn collectevergunning of kleding-inzamelingsvergunning verleend. WONINGSTICHTING St. JOSEPH, Postbus 20, 7595 ZG WEERSELO. Voor verhuur komt beschikbaar onze woning:
DE VOORTMORS 94 in WEERSELO
Het betreft een HAT-woning (alleenstaande/tweepersoonshuishouden). Huurprijs van de woning per maand: 290,07.
Aanvaarding: per 15 april 2002.
Uw interesse kunt u binnen èèn week na heden schriftelijk kenbaar maken aan het Bestuur van de Woningstichting St. Joseph. Voor nadere inlichtingen elke eerste en derde maandagavond van de maand tussen 19.00 uur en 19.30 uur op ons kantoor aan de Gunnerstraat 19 in Weerselo. Telefoon kantoor: 0541-661695.

Basis Registratie Percelen in ruilverkaveling Volthe.

Binnen de ruilverkaveling Volthe worden richting de landinrichtingscommissie diverse vragen gesteld over de Basis Registratie Percelen. Even een uitleg over enkele zaken. U dient als grondgebruiker er zelf voor zorg te dragen dat de mutaties worden doorgegeven aan de Dienst Basis Registraties. De landinrichtingscommissie heeft voor u wel kaarten + lijsten van het Kadaster beschikbaar, zodat u voormalige eigenaren en gebruiksoppervlaktes kunt achterhalen. U kunt de kaarten op afspraak bekijken in 't Hoikinck,, Bisschopstraat 12 te Weerselo (DLG 038-4271999, contactpersoon Bert Neefjes).
Wanneer een grondgebruiker weigert een handtekening te zetten maakt u hier melding van op het mutatieformulier. Degene die een handtekening weigert is wettelijk in overtreding.
Er wordt momenteel door LNV onderzocht of de registratie beter gestroomlijnd kan worden. Hiervoor worden in Nederland een drietal pilotprojecten opgestart om de registratieproblematiek binnen landinrichtingsprojecten te inventariseren. Het inventarisatierapport
+ een plan van aanpak is dit voorjaar klaar. Vervolgens dient het plan van aanpak te worden uitgevoerd. Met name door de juridische consequenties zal het nog wel even duren voordat er een verbeterde werkwijze is.
Landinrichtingscommissie voor de ruilverkaveling Volthe

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie