Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Etten-Leur

Datum nieuwsfeit: 08-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Etten-Leur
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Etten-Leur

Besluiten van het college van burgemeester en wethouders

Representatie

Wethouder mevrouw M. Donders-de Leest neemt op vrijdag 8 maart deel aan een debat van het startsymposium van In Natura Zuid in het Land van Ooit in Drunen. Wethouder W. Vermunt is ook aanwezig bij het symposium. In Natura Zuid is het steunpunt voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Noord-Brabant en Zeeland en is een initiatief van de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO).

Geen uitbreiding Appelgaarde

Burgemeester en wethouders zijn niet van plan om de ouderensociëteit Appelgaarde verder uit te breiden. Stichting Beheer Ontmoetingscentra voor Ouderen (BOVO) had hier in een brief om verzocht. Het college heeft dit besluit genomen nu wijkvereniging Centrum Oost wordt ondergebracht in het voormalige arbeidsbureau en rekening houdend met de recreatiemogelijkheden die de wijkgebouwen (gaan) bieden.

Afwijzen verzoek om handhaving

Het college van b en w heeft besloten om een verzoek om handhavend op te treden tegen Roto Smeets Etten af te wijzen. Uit indicatieve geluidsmetingen is gebleken dat het bedrijf binnen de toegestane geluidsnormen opereert. De bezwaarmaker is op grond van de Algemene wet Bestuursrecht in de gelegenheid gesteld om bezwaar te maken, maar zijn argumenten vormden geen aanleiding om het verzoek om handhaving alsnog te honoreren.

Vaststellen controleprogramma milieu 2002

Burgemeester en wethouders hebben het controleprogramma milieu 2002 vastgesteld. Ieder jaar wordt een controleprogramma opgesteld, waarin wordt aangegeven op welke manier de uitvoering van het preventief toezicht, zoals dat in de Wet Milieubeheer wordt voorgeschreven, gebeurt. Daarnaast heeft het college besloten om vanwege een efficiëntere afhandeling van controles, de toezichthouders van de afdeling Milieu te mandateren controles waar mogelijk zelfstandig ter plaatse af te handelen.

Luchtkwaliteitsmetingen omgeving bedrijventerrein Vosdonk door TNO

TNO-MEP heeft opdracht gekregen van burgemeester en wethouders om onderzoek te doen naar de luchtkwaliteit in de omgeving van het bedrijventerrein Vosdonk. TNO-MEP deed eerder in opdracht van de provincie luchtkwaliteitsmetingen die gericht waren op de aanwezigheid van tolueen. Om uiteenlopende redenen is de provincie gestopt met de metingen, maar de gemeente zet de metingen nu in afgeslankte vorm voort. De aandacht voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, gezondheid en veiligheid is sterk toegenomen, ook vanuit de rijksoverheid. Doel van het onderzoek is dan ook gegevens te verzamelen over de lokale luchtkwaliteit en het bewaken van deze luchtkwaliteit. Tevens kan worden nagegaan of de door de bedrijven opgegeven emissiecijfers overeenstemmen met de meetresultaten.

Collecte

Het Nationaal Reuma Fonds heeft toestemming gekregen van burgemeester en wethouders om in de week van 10 tot en met 16 maart een collecte te houden.

Trouwkerkje

Burgemeester en wethouders hebben Orgelkring Jacobus Zeemans en Zanggroep Pur Sang toestemming verleend om op respectievelijk zondag 3 maart en zondag 12 mei gebruik te maken van het Trouwkerkje.

College dringt aan op voortgang bij project Vosdonk-Noord

Het B en W-college heeft er bij het Provinciebestuur per brief op aangedrongen om de nodige voortgang in het
bodemverontreinigingsproject Vosdonk-Noord te houden. Het college is van mening dat in deze zaak op korte termijn besluiten moeten worden genomen, zodat tot een daadwerkelijke aanpak van de verontreinigingen kan worden gekomen. In de vergadering van de Commissie Financiën, Informatisering en Milieu begin februari is een brief van het Provinciebestuur over Vosdonk-Noord onderwerp van gesprek geweest. Bij het merendeel van de commissieleden heerste een gevoel van ontevredenheid over de voortgang van dit project. Vandaar dat B en W nu de brief aan het Provinciebestuur hebben geschreven.

Vincent van Gogh-wandeldag

Burgemeester en wethouders hebben een garantiesubsidie van maximaal 1000,- voor de Van Gogh-wandeldag vastgesteld. Op deze wandeldag kunnen vier wandelroutes worden gelopen: 5, 10, 25 en 40 kilometer. De bedoeling is om de eerste wandeldag op zondag 9 juni plaats te laten vinden en er een jaarlijks terugkerend evenement van te maken.

Geld van provinciebestuur voor project 'Integraal verbeteringsplan centrum Leur'

Burgemeester en wethouders hebben kennis genomen van een brief van het Provinciebestuur waarin aangegeven wordt dat een eerder gemaakte reservering van 1.361.340,60 voor het project 'Integraal verbeteringsplan centrum Leur' nu omgezet wordt in een geldverstrekking tot hetzelfde bedrag. Dit is bestemd voor de onderdelen Trappenfabriek Vermeulen en Havenfront Geerkade. Een verzoek van het college om een bijdrage in de gestegen kosten is afgewezen door het Provinciebestuur. Met name de verwervingskosten van Trappenfabriek Vermeulen zijn uiteindelijk hoger uitgevallen dan ten tijde van de subsidie-aanvraag was voorzien.

Verkaveling Elisabethpark fase 2

Burgemeester en wethouders zijn in beginsel akkoord gegaan met de aangepaste verkaveling voor het project Elisabethpark fase 2. Het plan is op onderdelen aangepast aan opmerkingen van gemeentewege en op andere punten nader onderbouwd. Het college heeft in oktober 2001 een voorstel voor de verkaveling van fase 2 Elisabethpark van een stedenbouwkundig bureau, vervaardigd in opdracht van Woonstichting Etten-Leur, ter behandeling aangeboden gekregen. Dit voorstel kwam in hoofdlijnen overeen met de opzet van de eerder gepresenteerde verkaveling, maar het alternatief week op onderdelen zodanig af van de eerdere presentatie en de toezeggingen in het kader van de inspraak, dat een nadere onderbouwing door het stedenbouwkundig bureau wenselijk was. Het college zal over deze aangepaste verkaveling pas een definitief standpunt innemen na inspraak door direct belanghebbenden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie