Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Speech minister Borst op KNMG-congres in Tilburg

Datum nieuwsfeit: 08-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

MINISTERIE VWS minvws.nl

MINVWS: Speech minister Borst - KNMG-congres, Tilburg

Tijdens het KNMG-congres in Tilburg 'Patiëntenpalet' heeft minister Borst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Avicennaprijs uitgereikt aan Jozien Snijders van de GGZ instelling 'Altrecht'. Haar integrale toespraak is hieronder opgenomen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Speech van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dr. E. Borst-Eilers, tijdens het congres van de KNMG-ZonMw 'Patiëntenpalet'. Tilburg, 8 maart 2002.

Dames en heren, 'Give me standard patients and I'll practice standard medicine'. Dat zei James S.Todd, voormalig vice-president van de American Medical Association ooit. Die uitspraak past goed bij het onderwerp van dit congres. Want ook in Nederland bestaat de standaard-patiënt niet. Integendeel: patiënten worden steeds mìnder standaard. De diversiteit neemt toe. Al die verschillen maken niet alleen dat mensen verschillende vormen van zorg nodig hebben. Mensen uit andere landen kunnen ook een heel andere kijk hebben op wat goede gezondheidszorg is dan wij.

De kunst ligt erin patiënten niet te benaderen met een standaardbenadering, maar om de veldstandaarden en de rationele geneeskunde - oftewel 'evidence based medicine' - te combineren met de behoeften van de patiënt. Dat is niet eenvoudig.

We horen de laatste weken weer veel voorbeelden van allochtone patiënten die geen adequaat antwoord krijgen op hun gezondheidszorgproblemen. Volgende week wil de Kamer daarover debatteren met staatssecretaris Kalsbeek en mij.

Het congres Ik ben dan ook blij met het onderwerp van dit congres. Wel was ik even verbaasd over de titel: één dokter en één gezondheidszorg? Is de diversiteit dan niet terug te vinden onder artsen, vroeg ik mij af. Hebben we niet stapels artikelen over aanzienlijke inter-doktervariatie? En één gezondheidszorg? Kent niet elk ziekenhuis een eigen cultuur of identiteit?

Maar in het programma zag ik dat ook de diversiteit in de medische praktijk aan de orde komt, bezien vanuit het patiëntenperspectief. Dat stelt me gerust, want u weet dat ook patiënten te maken krijgen met diversiteit: met artsen met uiteenlopende meningen en met ziekenhuizen en instituten met verschillende benaderingen.

We hebben dus te maken met diversiteit aan de vraagkant èn aan de aanbodkant. Vandaag gaat u praten over de problemen die daardoor kunnen ontstaan. Ik denk dat het daarom goed is om èèrst te bedenken dat die verschillen vooral zorgen voor variatie. En dat maakt het werken in de zorg óók interessanter.

Die aanbodzijde is overigens óók toenemend multicultureel. Vergeleken met de marktsector heeft de zorg haar sporen verdiend. TOPAZ, het Tijdelijk Ondersteuningspunt Allochtonen in de Zorgsector, en PIT.nl, het Project Implementatie Topaz, zijn inmiddels gevleugelde kreten. Op dit moment is ongeveer 4.2 % van de medewerkers in de zorg van allochtone herkomst. Per jaar stromen er ongeveer 7000 allochtonen de zorgsector in. Maar ondanks deze successen zijn we er nog niet. In heel Nederland is 7,4 % van de beroepsbevolking van allochtone herkomst. Ik vind dat de zorg op minimaal hetzelfde cijfer moet zien te komen.

Het kabinet ondersteunt de invoering van een 'toelatingsexamen' voor buitenlands gediplomeerden. Het kabinet vindt dat dit een toets zou moeten zijn die gericht is op het onderkennen van de actuele kennis, vaardigheden en attitude van de buitenslands gediplomeerde. Daarbij is het kabinet voorstander van een toelating die meer gebaseerd is op een 'ja, mits' dan op het huidige 'nee, tenzij'. Als dan leemten in die kennis, vaardigheden en attitude worden geconstateerd, zouden er individueel toegesneden onderwijsprogramma's beschikbaar moeten zijn om de verschillen te overbruggen. Daar zal ik met de opleidingsinstituten over praten om te bezien hoe zoiets kan worden gerealiseerd.

Wat de buitenlandse artsen betreft: ambtenaren van mijn ministerie hebben gesproken met het Discipline Overlegorgaan Medische Wetenschappen, en met de Commissie Instroom Buitenlandse Artsen (CIBA). Er is een aantal knelpunten en er is nu een werkgroep bezig om die in kaart te brengen. De aanvullende scholing van buitenlandse artsen bijvoorbeeld. Zodra het rapport van deze werkgroep bekend is, kan er verder worden overlegd over oplossingen.

Een stap in de goede richting is het Verwijspunt dat ik vorige maand heb geopend en waar buitenlands gediplomeerden terecht kunnen voor informatie over de regels en de mogelijkheden om in Nederland in de gezondheidszorg te gaan werken.

Een pluspunt van de hele discussie over culturele verschillen tussen patiënten vind ik in ieder geval dat het aandacht vraagt voor de behoeften van de individuele patiënt. En juist die vraag moet centraal staan in de zorg, óók voor autochtonen. Voor een arts is de patiënt immers altijd de eerste zorg. Dat betekent dat je op een fundament van standaard geneeskunde, toch uiteindelijk altijd individuele geneeskunst moet beoefenen. Maar hoe doe je dat?

Etnische en culturele verschillen en gezondheidszorg In onze steeds veranderende samenleving heeft elke patiëntengroep zijn eigen kwetsbaarheden en specifieke behoeften. Vrouwen, mannen, kinderen en ouderen. Mensen uit Afrika, Azië, Nederland of Suriname. Chronisch zieken, mensen die het mentaal even niet kunnen rooien en mensen met een ernstig trauma uit een oorlogsgebied. Mensen met en zonder zicht op een verblijf in ons land. Dat zijn zo maar een paar voorbeelden van de verschillende patiënten die u als arts op uw spreekuur kunt verwachten. Wij kennen al langer voorbeelden van verschillen tussen mensen die van invloed zijn op diagnostiek en behandeling.

Jarenlang waren wij er ons bijvoorbeeld niet voldoende van bewust dat mannen en vrouwen met dezelfde hartaandoening verschillende symptomen laten zien. Hierdoor werd er bij vrouwelijke patiënten soms niet op tijd ingegrepen. Omdat we nu wel weten dat die verschillen er zijn, kunnen we hartsymptomen bij vrouwen nu beter duiden en in een eerder stadium behandelen.

Op diezelfde manier worden we er ons nu ook meer van bewust dat etnische en culturele verschillen de respons op medicatie kunnen beïnvloeden. Dat heeft soms genetische oorzaken. Onderzoek wijst bijvoorbeeld uit dat 37% van de Aziaten antipsychotica en antidepressiva langzamer metaboliseren dan anderen. Uitkomsten van dit soort onderzoeken stellen ons in staat om medicatie beter voor te kunnen schrijven.

Hoe moet u als arts goed diagnosticeren als symptomen zich niet op dezelfde manier voordoen? Hoe gaat u om met patiënten die hun klachten op een heel andere manier uiten dan wij gewend zijn? Of die heel anders op ùw gedrag als arts reageren? Het gaat immers om de interactie tussen u en patiënt. Houding en benadering in dat persoonlijke contact spelen een belangrijke rol. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk communicatieve vaardigheden daarbij zijn. Goed luisteren, adequaat interpreteren en formuleren zijn absolute vereisten in het contact tussen arts en patiënt. Misverstanden ontstaan al gemakkelijk tussen mensen uit soortgelijke groepen, laat staan tussen mensen uit verschillende culturen. Uit het programma voor dit congres is mij duidelijk geworden dat ook aan dit aspect veel aandacht wordt besteed.

Maar ook instellingen moeten afstemmen op diversiteit. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van voorlichtingsfolders in verschillende talen, aan de mogelijkheid om tolken in te schakelen of met eetgewoonten in ziekenhuizen rekening te houden. Ook moet er aandacht zijn voor de geestelijke verzorging voor mensen met verschillende religieuze achtergronden. Dat zijn allemaal zaken die spelen binnen zorginstellingen. Een andere optie is bijvoorbeeld nog: verzorgingshuizen waar afdelingen zijn met een verschillend leefklimaat. Er zijn al veel goede voorbeelden in Nederland van instellingen die zich instellen op diversiteit en ook hier is het zaal, de best practices met elkaar te delen.

De overheid Vanuit de overheid zijn we ook al langer bezig met de vraag hoe we in de zorg om moeten gaan met de steeds grotere variatie aan patiënten. In 2000 verscheen bijvoorbeeld een rapport van de RVZ over de interculturalisatie van de gezondheidszorg. Conclusie van dit rapport was dat de Nederlandse gezondheidszorg niet goed is afgestemd op cultureel bepaalde verschillen in ziektebeleving. We gaan in de zorg te veel uit van de Nederlandse opvattingen over ziekte en gezondheid. Daardoor zien we soms klachten over het hoofd, of we diagnosticeren en behandelen daardoor niet goed. Dat advies hebben we ter harte genomen. Er ligt nu een Plan van Aanpak bij de Tweede Kamer, waarin de aanbevelingen van de RVZ zijn uitgewerkt.

Onlangs heeft ook de Landelijke Expertcommissie Sekse en Etniciteit in de Gezondheidszorg mij, naar aanleiding mijn nota 'Patiëntenbeleid', een advies aangeboden. De commissie adviseert hoe in het patiënten- en consumentenbeleid van VWS meer aandacht besteed kan worden aan etniciteit en sekse. Dat komt de kwaliteit van de zorg ten goede. Ook dit advies neem ik dus graag ter harte. In mijn departement wordt een Taskforce etniciteit en sekse opgericht, die moet zorgen dat de aandacht voor diversiteit in alle beleidsdirecties doordringt.

Naar systematische verzameling van kennis en verbetering van de zorg Misschien is het ook een idee om eens te kijken hoe collega's in andere landen omgaan met culturele verschillen onder patiënten. Zo kwam op initiatief van de American Medical Association zo'n zes jaar geleden in de Verenigde Staten de Cultural Competence Compendium uit voor artsen die te maken krijgen met patiënten met verschillende culturele achtergronden. Communicatie is een van de belangrijkste onderdelen. Daarnaast komen allerlei onderwerpen vanuit intercultureel perspectief aan bod. Denk aan ouderenproblematiek, ziektebeleving, religie en specifieke medische problemen bij bepaalde etnische groepen.

Dit Amerikaanse Compendium kunnen we natuurlijk niet 1 op 1 vertalen naar de Nederlandse praktijk. Maar het is misschien wel bruikbaar als voorbeeld. En misschien is het zelfs een idee om zoiets dergelijks ook voor de Nederlandse gezondheidszorg te ontwikkelen? Ik wil ook wijzen op het grote belang van interculturalisatie in de opleiding. Een cultureel compendium is daarin eigenlijk onmisbaar.

In het compendium van de AMA wordt ook gewezen op het belang van wetenschappelijk onderzoek naar overeenkomsten en verschillen die verband houden met etnische en culturele diversiteit. Nu roept het altijd veel discussie op om etnische herkomst toe te voegen aan de bestaande registraties in de zorg. Toch vind ik dit aan te raden, want alleen dan kunnen we onderzoek doen naar de feitelijke vraag en behoefte van groepen patiënten. En niet alleen vanuit een wetenschappelijk oogpunt is registratie van belang. Want, zoals ook de Tweede Kamer zich heeft gerealiseerd, de beperking van objectieve gegevens over etniciteit leidt per definitie tot minder exacte informatie over achterstanden bij bepaalde bevolkingsgroepen. De wet staat toe dat objectieve gegevens gebruikt mogen worden voor onderzoek.

Als wij voor een goede gezondheidszorg rekening moeten houden met verschillen tussen mensen, dan zullen we ook adequate gegevens moeten verzamelen over die verschillen. ZON besteedt hier momenteel aandacht aan. De uitkomsten zijn van belang voor het veld en voor verder onderzoek.

In de geestelijke gezondheidszorg hebben de koepelorganisatie en haar lidinstellingen al per 1 januari 2000 de etnische herkomst opgenomen in de standaardgegevens van de registratie. Hiermee is een belangrijke voorwaarde voor een goede zorgvraaganalyse ingevuld. De geestelijke gezondheidszorg doet dit inmiddels al weer twee jaar en het wordt tijd dat de overige zorgsectoren dit voorbeeld volgen.

Vorige week had ik, samen met minister Van Boxtel, een gesprek met het Landelijk Overleg Minderheden. Die zeiden mij, geen moeite te hebben met een registratie naar etnische herkomst.

Naast het verzamelen van kennis over genetische en psychosociale verschillen die de diagnostiek en behandeling beïnvloeden, speelt er nog iets anders. En dat is de wijze waarop ziekte en behandeling in verschillende culturen geïnterpreteerd worden. De interpretaties van begrippen lopen uiteen. De verwachtingen lopen uiteen. Ook hier valt nog veel kennis te vergaren en uit te dragen.

Prijsuitreiking Avicenna-prijs Dames en heren, ik heb de eer om hier vandaag ook de Avicenna-prijs uit te reiken. Voor wie dat nog niet weet, is het misschien aardig als ik eerst vertel wie Avicenna was. Avicenna's contributie aan de medische wetenschap heeft vooral bestaan uit zijn 'al Quanun', bij ons bekend als 'the Canons of Medicine' een immens compendium van de medische kennis uit islamitische bronnen.

Avicenna is zijn Latijnse naam. Hij heette eigenlijk Ibn Sina, en hij bood studenten de beginselen van de geneeskunde in leerdicht. Zijn werk is van grote invloed geweest op de westerse geneeskunde. De naam van deze interculturalisator avant la lettre is daarom verbonden aan de prijs die dit jaar voor de derde keer wordt uitgereikt. Aan de Avicenna-prijs is een bedrag verbonden, beschikbaar gesteld door één van de grote zorgverzekeraars. Die heeft aan de prijs tevens de opdracht verbonden om interculturele ontwikkelingen in de zorg een extra impuls te geven.

De opdracht aan de prijswinnaar van dit jaar is om samen met het ook genomineerde project Nieuwe Sporen uit Den Haag een Utrechtse Nieuwe Sporen-variant te ontwikkelen. Daar komt nog iets bij. ZonMw nodigt de prijswinnaar van harte uit om een project bij haar in te dienen en ook daar is inmiddels geld voor gereserveerd.

Ik ben ervan overtuigd dat de prijswinnaar hierin zal slagen. Zij heeft namelijk tegen alle weerstanden in binnen de eigen organisatie alle medewerkers én het management weten te stimuleren en te motiveren de instelling ook daadwerkelijk intercultureel te maken. Zoals in het juryrapport staat: omdat zij haar rug recht heeft weten te houden bij het bereiken van haar doelen is de Avicennaprijs toegekend aan Jozien Snijders van de GGZ instelling 'Altrecht' in Utrecht.

Afsluiting Ik vind dit project een inspirerend voorbeeld. Ik hoop dan ook dat de rest van dit congres net zo inspirerend voor u zal zijn.

Daarbij wil ik nog eens benadrukken dat de culturele verschillen tussen patiënten niet zozeer een probleem vormen, maar juist een kans bieden. Ik wens u een inspirerend vervolg van dit congres.

-0-0-0-

08 mrt 02 15:52

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...