Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Voorshoten 11-03-2002

Datum nieuwsfeit: 11-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Voorschoten
Zoek soortgelijke berichten

Voorlichtingspagina week 5 maart - 11 maart Gemeente Voorschoten


* Ontwerp-bestemmingsplan "Vlietland en Leidschendammerhout" opnieuw ter inzage

* Welstandscommissie

* Voornemen tot het verlenen van vrijstelling ex. artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

* Stembureaus in Voorschoten

* Verleende vergunningen op grond van de APV 1994
* Kom naar de rijvaardigheidstest voor 50-plussers in de Leidse Regio

* Openbaar register van delegatie-, mandaat- en aanwijzingsbesluiten
* Aanslagen Onroerende-zaakbelastingen 2002 verzonden
Ontwerp-bestemmingsplan `Vlietland en Leidschendammerhout' opnieuw ter INZAGE
Op 4 januari 2002 is het ontwerp-bestemmingsplan `Vlietland en Leidschendammerhout' ter inzage gelegd. Gebleken is echter dat een groot deel van de insprekers op het voorontwerp-plan niet voorafgaand aan de terinzagelegging van het ontwerp-plan persoonlijk is geïnformeerd over de afronding van de inspraakfase en het vervolg van de procedure. Daarom is besloten om de al in gang gezette procedure van het ontwerp-bestemmingsplan niet verder te vervolgen, maar opnieuw te starten met de terinzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan conform het bepaalde in artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Met ingang van vrijdag 8 maart 2002 tot en met donderdag 4 april 2002 ligt bij het publieksbureau in het Stadskantoor, Koningin Wilhelminalaan 2 te Leidschendam en bij het gemeentelijke ServiceCentrum van Voorburg, Raadhuisstraat 47A te Voorburg, het ontwerp bestemmingsplan `Vlietland en Leidschendammerhout' opnieuw ter inzage. Het publieksbureau is geopend op werkdagen van 08.00 tot 15.30 uur en het ServiceCentrum is geopend op werkdagen van 08.00 tot 14.00 uur. Op beide locaties kunt u ook op donderdagavond terecht van 17.00 tot 20.00 uur.

Het ontwerp-bestemmingsplan heeft betrekking op het recreatiegebied Vlietland en Leidschendammerhout. Het plangebied beslaat grofweg het gebied tussen de woonwijk Leidschendam-Zuid en het bedrijfsterrein Oostvlietpolder in Leiden. De zuidgrens bestaat uit het stedelijk gebied van Leidschendam. De oostgrens wordt gevormd door de A4. In het westen bepalen de Vliet en de gemeentegrens met Voorschoten de plangrens, terwijl in het noorden de plangrens samenvalt met de gemeentegrens van Leiden en Zoeterwoude.

Inspraak op het voorontwerp-bestemmingsplan `Vlietland en Leidschendammerhout' werd verleend van 3 tot en met 30 maart 2000. Naar aanleiding van de ontvangen inspraakreacties en veranderde inzichten werd het voorontwerp-bestemmingsplan enigszins aangepast. De belangrijkste wijziging betreft het opnemen van een uitwerkingsplicht voor het gedeelte van Vlietland dat bestemd is voor de verblijfsrecreatie. Deze bestemming moet overeenkomstig artikel 11 WRO nader te worden uitgewerkt. Hiervoor bevat het ontwerp-bestemmingsplan `Vlietland en Leidschendammerhout' de randvoorwaarden.

Zienswijzen

Een ieder kan gedurende de periode dat het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage ligt schriftelijk een zienswijze naar voren brengen. Degenen die al op het ontwerp-plan hebben gereageerd zijn afzonderlijk geïnformeerd. Alleen de zienswijzen die worden ingediend gedurende de termijn van

8 maart tot en met 4 april 2002 zullen door de gemeenteraad in behandeling kunnen worden genomen.

Uw schriftelijke zienswijzen moet u richten aan:

De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg

Postbus 905

2270 AX Voorburg.

Leidschendam, 7 maart 2002
Burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

De secretaris, De burgemeester,

A. Thijssen mr. M.A.P. van Haersma Buma
Welstandscommissie
Op maandag 11 maart aanstaande vergadert de Welstandscommissie. Zij beoordeelt de bij de gemeente binnengekomen bouwplannen. Deze vergadering is openbaar en vindt plaats in de B&W-kamer van het gemeentehuis.

De vergadering begint om 10.00 uur met een besloten gedeelte. Tijdens dit deel, dat tot 11.00 uur duurt, kunnen belanghebbenden mondeling toelichting geven op de te behandelen bouwplannen. Zij kunnen zich, uitsluitend na telefonische afspraak, hiervoor aanmelden via nummer (071) 5600 725. Via dit telefoonnummer kan ook informatie worden ingewonnen over de nagekomen bouwplannen. Het openbare gedeelte begint om 11.00 uur.

Bij het ter perse gaan van deze krant was nog niet bekend welke bouwplannen ter beoordeling op de agenda van de Welstandscommissie staan. Voor inlichtingen over de agenda kunt u tijdens kantooruren bellen met de heer Van der Laken van de afdeling Woningen en Bedrijven, telefoon (071) 5600 725. De agenda zal in de loop van de week worden gepubliceerd op de internetpagina van de gemeente. Het adres is www.Voorschoten.nl.


---

Voornemen tot het verlenen van vrijstelling ex. artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

De burgemeester van Voorschoten maakt bekend dat met ingang van woensdag 6 maart tot en met dinsdag 19 maart 2002 gedurende 2 weken in het gemeentehuis in het Informatiecentrum, op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur voor een ieder de hieronder vermelde aanvraag ter inzage ligt. Deze aanvraag is tevens na telefonische afspraak, 's middags en donderdagavond in te zien.


- een aanvraag voor het inrichten van 10 tijdelijke parkeerplaatsen op het achterterrein Voorhof (nr. 1a) en 10 tijdelijke parkeerplaatsen terrein Gevers Deynootschool (nr. 4a).

Met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kunnen burgemeester en wethouders voor dit plan vrijstelling verlenen van het geldende bestemmingsplan voor een periode van maximaal 5 jaar waarna een vergunning kan worden verleend.
Een ieder kan tot en met 19 maart 2002 schriftelijke bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen tot het verlenen van een tijdelijke vrijstelling. Zienswijzen kunnen worden gericht aan:
Burgemeester en wethouders van Voorschoten

Postbus 393

2250 AJ Voorschoten.
Stembureaus in Voorschoten
Nummer

Aanduiding stemdistrict

Adres stemdistrict

1

Kerkgebouw Het Kruispunt

Schoolstraat 2

2

Gebouw Rode Kruis

Professor Einsteinlaan 3

3

Verzorgingshuis Adegeest

Bachlaan 21

4

Rudolf Steinerschool

Burg. de Koolplantsoen 19

5

't Hofflants Huys

De Zeven Provinciën 68

6

Activiteitencentrum Alettahof

Aletta Jacobsplantsoen 97

7

Vrije Academie

Richard Wagnerlaan 22

8

Cultureel Centrum

Prinses Marijkelaan 4

9

De Boschbloem

B.S. v.d. Oyelaan 39

10

Brandweerkazerne

Burg. Van der Haarplein 1

11

Bondsgebouw

Leidseweg 100

12

The British School

Jan van Hooflaan 3

13

Ruimte Plus

Merelhof 7 - 11

1. Als u niet kunt gaan stemmen op het stembureau dat op uw oproepingskaart staat vermeld, kunt u een kiezerspas aanvragen. Met deze pas kunt u op alle stembureaus in uw gemeente. 2. U komt niet voor een kiezerspas in aanmerking als u niet als kiezer staat geregistreerd. Ook ontvangt u geen kiezerspas als u al een schriftelijk verzoek hebt ingediend om bij volmacht of per brief te stemmen.
3. Een kiezerspas kunt u schriftelijk of persoonlijk aanvragen. 4. Voor het schriftelijk aanvragen van een kiezerspas haalt u bij de secretarie van het gemeentehuis een speciaal formulier: het verzoekschrift. Dit formulier vult u in en stuurt u, samen met uw oproepingskaart, terug. U moet dit wel ruimschoots van tevoren doen: het verzoekschrift moet op uiterlijk 20 februari aanstaande bij de gemeente binnen zijn. De kiezerspas wordt u na enige tijd toegestuurd.
5. U kunt een kiezerspas persoonlijk aanvragen tot uiterlijk vijf dagen vóór de verkiezingen, dus tot en met 1 maart aanstaande. U kunt uw pas aanvragen bij de secretarie van de gemeente. Daar overhandigt u uw oproepingskaart. De desbetreffende ambtenaar maakt een aantekening op uw oproepingskaart waarmee deze in een kiezerspas is omgezet.
6. Een kiezerspas wordt slechts éénmaal uitgereikt. Raakt u hem kwijt, dan wordt geen nieuwe verstrekt.


---

Verleende vergunningen op grond van de APV 1994

De volgende vergunningen zijn verleend:

25 februari 2002: G&D Promotions voor het aanbrengen van 10 aankondigingsborden in de periode van 4 maart t/m 10 maart 2002, 11 maart t/m 17 maart 2002, 18 maart t/m 24 maart 2002, en

25 maart t/m 1 april 2002 voor de Darlingmarket te Rijswijk.

26 februari 2002: Koninklijke Mij Tuinbouw en Plantkunde voor het houden van de Geraniummarkt op zaterdag 18 mei 2002 in de Voorstraat en voor het aanbrengen 3 aankondigingsborden.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de afdeling Infrastructuur en Milieu, telefoon: 5600 722.


---

Kom naar de rijvaardigheidstest voor 50-plussers in de Leidse Regio op woensdag 10 april 2002 in de Bevrijdingskerk te Leiden-zuidwest

Organisatie rijvaardigheidstest

De rijvaardigheidstest wordt georganiseerd door een aantal organisaties op het gebied van verkeersveiligheid in samenwerking met verschillende ouderenorganisaties en gemeenten in de Leidse regio. De test is bedoeld voor automobilisten van 50 jaar en ouder uit de gemeenten Alkemade, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude.

De rijvaardigheidstest vindt plaats op ontspannen wijze en is nadrukkelijk geen examen. De resultaten hebben dus geen enkele consequentie voor uw rijbewijs.

Waarom een rijvaardigheidstest?

Voor de meeste 50-plussers is het meer dan dertig jaar geleden dat zij rijexamen hebben gedaan. In de tussentijd zijn verkeersregels veranderd en er zijn nieuwe verkeersregels bijgekomen. Van overheidswege bestaat geen controle in hoeverre weggebruikers de nieuwe verkeersregels kennen en in de praktijk toepassen. Een ander belangrijk punt is dat soms ongemerkt gehoor- en gezichtsvermogen achteruit gaan. Vooral met het diepte-zien kan men op latere leeftijd problemen krijgen. Dat wil zeggen: men kan moeilijker snelheden van andere verkeersdeelnemers inschatten en de afstand, die een tegenligger nog verwijderd is. Zo kunnen levensgevaarlijke situaties ontstaan als men zich het minder goed functioneren van de ogen niet realiseert.

Woensdag 10 april 2002:
rijvaardigheidtest voor 50-plussers georganiseerd in de Leidse Regio. Locatie:

Bevrijdingskerk

Van der Helmlaan 1a te Leiden-zuidwest

Gezien de grote belangstelling is het zaak om u snel aan te melden. Er kunnen per dag maximaal 72 deelnemers worden geplaatst en vol is vol!

Programma rijvaardigheidstest

De rijvaardigheidstest bestaat uit drie onderdelen: 1. De deelnemer rijdt in de eigen auto een route en tijdens deze rit krijgt hij/zij van de meerijdende ritadviseur een deskundig advies over de rijstijl;
2. Een test van de verkeersregels middels een theorieles met dia-presentatie.
3. Een gehoor-, een reactie- en een ogentest.

Tijdsduur

Het hele programma neemt een dagdeel in beslag, dwz. of de ochtend (08.30 - 12.15 uur) of de middag (13.15 - 17.00 uur). Bij aanmelding kan voorkeur voor één van beide dagdelen worden aangegeven.

Kosten:
deelname kost slechts 15 per persoon!

Aanmelden

Aanmelden kan op 3 manieren.
1. Telefonisch bij dhr. J.C.P.Remmerswaal, tel. 071-5762051 of 06-54717681.
2. Schriftelijk onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en voorkeur dagindeling ochtend of middag. Aanmelding in een gefrankeerde enveloppe zenden aan:

Dhr. J.C.P. Remmerswaal

C. de Houtmanplantsoen 7

2253 VV Voorschoten
3. Per e-mail bij: (remvis@hetnet.nl) onder vermelding van boven gevraagde gegevens.
Uiterste datum aanmelding

Wij willen uw aanmelding graag voor de Paasdagen in ons bezit hebben.


---

Openbaar register van delegatie-, mandaat- en aanwijzingsbesluiten

In aansluiting op eerdere (periodieke) bekendmakingen attenderen burgemeester en wethouders de burgers hierbij nogmaals op het bestaan van een register van de gemeentelijke delegatie-, mandaat- en aanwijzingsbesluiten en volmachten / machtigingen.

In dit register kan worden nagezien welke bevoegdheden door de bestuursorganen (de gemeenteraad, het college van B&W en de burgemeester) zijn gedelegeerd en gemandateerd, aan wie deze overdracht heeft plaatsgevonden en of eventueel nog doormandatering heeft plaatsgevonden. Voorts kan worden nagezien welke ambtenaren, op basis van een wettelijke bepaling, zijn aangewezen tot het verrichten van bepaalde specifieke werkzaamheden en welke ambtenaren zijn belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens wettelijke regelingen / verordeningen.

Het bedoelde register is openbaar en kan worden ingezien in het gemeentehuis, bij de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken, op werkdagen tussen 08.30 uur en 12.30 uur en 's middags en op donderdagavond op afspraak.


---

Aanslagen Onroerende-zaakbelastingen 2002 verzonden

De afgelopen week zijn de aanslagen Onroerende-zaakbelastingen 2002 verzonden. In de toelichting bij de aanslag is aangegeven, dat u ook op donderdagavond voor informatie bij de gemeente terecht kunt. Zonder afspraak: op de donderdagen 7 en 14 maart aanstaande is een medewerker aanwezig om u te woord te staan. In de werkruimte links van de loketten van de afdeling Burgerzaken zal de heer F.J. Osse u te woord staan. U bent welkom tussen 18.00 en 20.00 uur. Collectes

Nationaal Jeugdfonds (Jantje Beton). Van 10 maart tot en met 16 maart wordt er gecollecteerd door het Nationaal Reumafonds Burgerlijke Stand


* 18feb02 William Jacob z.v. S.J. Bourne en K.R. Bourne;
* 19feb02 Robine Ruda, d.v. J.H.C. Snijder en G.L.M. Korsten;
* 20feb02 Dylan z.v. J. de Bruin en S.A.H.J. Raanhuis;
* 21feb02 Elisa Ajirioghene d.v. H.A. Ogbovoh en A.C. van der Pol;
* 22feb02 Tijs Peter Hent z.v. A.H.J. Eshuis en A. de Vries;
* 24feb02 Sam z.v. A. Bank Pintel en S.A.I. Mulder;
* 25feb02 Hannah Eelkjen, d.v. W.H. Kloos en A.W. Vurens;
* 25feb02 Marieke Frederiek d.v. A.F.M. Zuiker en T.J.A. Bello;
* 26feb02 O.P. Wijnants en C.E.M.T. Zandbergen;
* 26feb02 A. Noort en M. Brinkhuis;

* 25feb02 P. Rijnsburger en H. van Egmond;
Gehuwd/geregistreerde partners:

* 28feb02 H. Yazami en F. Mesaoudi;


* 24feb02 R. Eringa w.v. Leenstra, oud 84 jaar;
* 24feb02 E.C. Monterie, oud 83 jaar;

* 23feb02 F.J. Kok, oud 91 jaar;

* 21feb02 R.P.M. Haentjens, oud 43 jaar

* 20feb02 M. Hendriks e.v. de Man, oud 85 jaar;
* 19feb02 C.J. Karremans, oud 54 jaar;

Bouwzaken


* Ambachtspad 1; voor het oprichten van een winkel met woning;
* Jan van Hooflaan 3; voor het veranderen van kantoor- lokaal en sportruimte voor de periode van juni 2002 tot augustus 2003;
* Starrenburg II; deelgebied D 6, polder; voor het oprichten van 9 woningen;


* Krimkade 55; voor het vervangen van een berging;
* Wijngaardenlaan 113; voor het plaatsen van een berging ipv dakkapel;

Aanvraag om sloopvergunning:

* Ambachtspad 1; voor het slopen van een winkel;

dd 25-02-2002;

* Starrenburg II, A4, strandwal; voor het oprichten van 19 woningen en 4 praktijkwoningen;
dd 28-02-2002;

* Valkeweg 2 en 4; voor het vergroten van 2 woningen; dd 01-03-2002;

* Roucooppark 5; voor het vergroten van een dakkapel;
* van Hamellaan 7; voor het plaatsen van een dakkapel;
* Middelgeestlaan 31; voor het vergroten van de woning en het plaatsen van een rookkanaal;

* S vd Oyelaan; voor het veranderen en vernieuwen van verlichting;
onze gemeente, (telefoon 071- 5600 622).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...