Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Regionalisering uitvoering bijstandverlening zelfstandigen

Datum nieuwsfeit: 11-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Postbus 90801 der Staten-Generaal 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Binnenhof 1a Telefoon (070) 333 44 44 2513 AA DEN HAAG Telefax (070) 333 40 33

Uw brief Ons kenmerk B&GA/GAB/02/10955

Onderwerp Datum Regionalisering van de uitvoering van het 7 maart 2002 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

Aanleiding
Tijdens de parlementaire behandeling van het voorstel tot wijziging van de Algemene bijstandswet (Abw) in verband met de evaluatie van de bijstandsverlening aan zelfstandigen (26498, TK 15-9-99), heeft mijn ambtsvoorganger toegezegd u te zullen informeren over mogelijke wijzigingen en/of aanpassingen van de gemeentelijke uitvoering van het Bbz. De aanleiding hiertoe was de conclusie in de rapportage naar aanleiding van de evaluatie van het Bbz (Hoe het beter kan, 1998) dat de kwaliteit van de uitvoering van het Bbz in een aantal gevallen verbetering behoeft. Als belangrijkste oorzaak voor het gebrek aan kwaliteit wordt in de rapportage genoemd het relatief geringe volume van het Bbz, waardoor veel gemeenten slechts in geringe mate te maken krijgen met de afhandeling van Bbz-aanvragen. Recentelijk nog is in een door de leden van de Tweede Kamer aanvaarde motie inzake de problematiek van agrarische gezinnen in relatie tot de sociale zekerheid (motie Schreijer- Pierik en van der Vlies november 2000) eveneens aandacht gevraagd voor de kwaliteit van de uitvoering van het Bbz en de IOAZ.
Met deze brief informeer ik u over de stand van zaken met betrekking tot het bovenstaande.

Ondernomen stappen
In vervolg op de bovengenoemde toezegging is een projectgroep met daarin vertegenwoordigers van de VNG, enkele gemeenten, adviserende instellingen, een bestuurskundige en SZW ingesteld. De opdracht aan deze projectgroep was om voorstellen ter verbetering van de kwaliteit van de uitvoering te ontwikkelen. Overeenkomstig de wens van de leden van de Tweede Kamer diende het uitgangspunt hierbij te zijn dat de uitvoering van het Bbz geconcentreerd zou worden in gemeentelijke samenwerkingsverbanden. De projectgroep heeft de volgende aanbevelingen gedaan:
* De uitvoering van het Bbz dient bij voorkeur te worden ondergebracht in een landelijk dekkend net van intergemeentelijke (regionale) samenwerkingsverbanden.
* De totstandkoming van de samenwerkingsverbanden dient op vrijwillige basis plaats te vinden; vanwege het belang van een zo groot mogelijke gemeentelijke betrokkenheid bij2

de uitvoering van het Bbz, geen door SZW aan te wijzen centrumgemeenten of uitbesteding van taken.

* De totstandkoming van de samenwerkingsverbanden kan het best plaatsvinden via een vorm van procesmanagement onder begeleiding van een externe procesmanager. SZW dient zorg te dragen voor de financiering en voert de regie.
* Aan de gemeenten dient een tegemoetkoming in de extra kosten, zoals overgangskosten die verband houden met de opbouw van de samenwerkingsorganen, te worden verstrekt. Hiertoe dient een systeem van incentives te worden ingericht.
* Het taakgebied van de samenwerkingsverbanden dient zich te beperken tot aspecten van het Bbz waarvoor specifieke, op zelfstandig ondernemerschap gerichte kennis vereist is.

De aanbevelingen van de projectgroep zijn door mij onderschreven, maar dienden nader te worden geoperationaliseerd. Aan een organisatie-adviesbureau is de opdracht verstrekt om te onderzoeken hoe de samenwerkingsverbanden, met inachtneming van de door de projectgroep geformuleerde uitgangspunten, het best tot stand kunnen worden gebracht en wat de kans op succesvolle afronding van de regionalisering is. Dit onderzoek is begeleid door een klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers uit de gemeentelijke uitvoeringspraktijk en de VNG.
In het onderzoeksrapport worden de bevindingen uit de evaluatie bevestigd;
* In de gemeentelijke uitvoering van het Bbz is onvoldoende sprake van kwaliteitsborging. Alleen grote gemeenten beschikken over voldoende wetstechnische kennis. Kleinere gemeenten kunnen de noodzakelijke wetstechnische- en bedrijfseconomische kennis niet opbouwen of onderhouden.

* De praktijk is dat er in grote mate gesteund wordt op het advies van externe deskundigen. Daar deze adviezen door veel gemeenten niet inhoudelijk (kunnen) worden getoetst, ligt de kwaliteitsborging van het Bbz vooral in handen van de adviserende instellingen.
* De onderzoekers achten de kans van slagen van de totstandkoming van regionale samenwerkingsverbanden groot.
Uit de gesprekken met de gemeentelijke uitvoeringspraktijk blijkt dat veel gemeenten regionalisering van de uitvoering van het Bbz toejuichen. Gemeenten zijn zich bewust van de tekortkomingen in de kwaliteit van de uitvoering, maar zijn vanwege het relatief geringe aantal aanvragen Bbz, niet in staat dit te verbeteren.

* Uitgaande van de beschikbare gegevens over het totaal aantal Bbz-aanvragen en diverse formatieberekeningen, lijkt realisatie van ca. 20 - 25 regionale samenwerkingsverbanden haalbaar.

Het regionaliseringsproces
Op basis van de bevindingen uit de bovengenoemde rapportage heb ik de opdracht gegeven om een aanvang te maken met het proces dat moet leiden tot de totstandkoming van regionale intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ten behoeve van de uitvoering van het Bbz en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).
Inmiddels is op 6 december 2001 via een Europese aanbestedingsprocedure aan een extern bureau de opdracht gegund voor het ondersteunende procesmanagement voor de begeleiding van het gehele totstandkomingsproces van de regionale samenwerkingsverbanden. In samenspraak met mijn departement is door het bureau een plan van aanpak opgesteld.3

Uitgangspunten
Ik acht het van belang dat de gemeentelijke autonomie blijft gehandhaafd. In het plan van aanpak komt dit tot uitdrukking door het uitgangspunt dat de regionalisering op vrijwillige basis tot stand dient te komen. Bovendien acht ik het van belang dat de individuele gemeentelijke betrokkenheid bij het bijstandsbeleid voor zelfstandigen en de gemeentelijke beleidsvrijheid in de samenwerkingsverbanden uitdrukkelijk tot uitdrukking komt en daar waar noodzakelijk wordt bevorderd. Om die reden wordt in het plan van aanpak de formele beslissingsbevoegdheid bij de individuele gemeenten gelaten. Daarnaast geldt nog dat daar waar dit mogelijk is wordt aangesloten bij bestaande initiatieven. Ook zal zoveel mogelijk worden aangesloten bij de CWI-regio's en wordt uniformiteit met het SUWI-proces nagestreefd. Ook wordt bezien in hoeverre regionale samenwerkingsverbanden een plaats kunnen krijgen in een bedrijfsverzamelgebouw.

Uitvoeringsmodaliteiten
Het plan van aanpak voorziet in twee uitvoeringsmodaliteiten. Het `standaardmodel' heeft als basis de huidige uitvoering. Alle primaire processen uit de huidige uitvoering, met uitzondering van de formele beslissing door B en W, worden overgedragen naar het samenwerkingsverband. De winst zit hem vooral in kwaliteitsverbetering, standaardisatie van de uitvoering, de mogelijkheid van het verstrekken van adequate managementinformatie enz. De `plusvariant' is een aanvulling op het standaardmodel. Het kenmerkt zich door een meer pro-actieve houding ten opzichte van deelnemende gemeenten en de doelgroep. Extra ten opzichte van het standaardmodel is onder andere verdieping en verbreding van de dienstverlening, een actieve benadering van de doelgroep, de opbouw van een eigen netwerk en de mogelijkheid om andere taken onder te brengen in het samenwerkingsverband. Binnen deze geschetste uitersten zijn weer diverse uitvoeringsmodaliteiten denkbaar.

Implementatie
Voor de implementatie van de regionale samenwerkingsverbanden is een "uitrol-traject" opgesteld. In de eerste fase worden onder intensieve begeleiding, in vier proefregio's samenwerkingsverbanden tot stand gebracht met elk een eigen signatuur. Zij zullen als voorbeeld gaan fungeren voor het verdere proces. De ervaringen met de proefregio's worden vastgelegd in een plan van aanpak.
In de tweede fase worden de gemeenten gestimuleerd om samenwerkingsverbanden te vormen. Een communicatieplan waarin is voorzien in een eigen website en periodieke berichtgeving over de stand van zaken met betrekking tot de regionalisering vormt hierbij een belangrijk instrument. Ook zullen de in fase één opgezette samenwerkingsverbanden als stimulans dienst kunnen doen. De in fase twee startende samenwerkingsverbanden krijgen de beschikking over de plannen van aanpak. De begeleiding door het procesmanagement vindt meer op afstand plaats (monitoring en regiobezoeken).
De derde fase is ervoor bedoeld om achterblijvende gemeenten zoveel als mogelijk te stimuleren om alsnog over te gaan tot intergemeentelijke samenwerking op het terrein van het Bbz.
In het plan van aanpak is erin voorzien dat de regionalisering van het Bbz eind 2003 kan zijn afgerond.

De samenwerking tussen gemeenten zal worden bevorderd. De basis hiervan wordt gevormd door een tegemoetkoming in de invoeringskosten gedurende het eerste jaar van invoering, gebaseerd op de werkelijk gemaakte kosten.4

Aan de regeling worden laagdrempelige voorwaarden verbonden die het mogelijk maken om sturend op te treden in het ontwikkelingstraject. Hierbij valt te denken aan criteria op het gebied van de samenwerkingsvorm, de inrichting van het samenwerkingsverband, de inhoudelijke kwaliteit van het samenwerkingsverband en verplichte deelname aan de monitoring.

Financiële aspecten
Overeenkomstig de wens van de Kamer zal de regionalisering van het Bbz en de IOAZ na invoering budgettair neutraal zijn. Dit houdt in dat de gemeenten na het jaar van invoering de regionale uitvoering van het Bbz dienen te bekostigen uit de rijksbijdrage ten behoeve van de uitvoering van de Abw en de specifieke vergoedingen ten behoeve van het Bbz (kosten levensvatbaarheidstoets enz.).
Voor de financiering van de eenmalige invoeringskosten is dekking gevonden in het budget "Handhaving en kwaliteitsverbetering van de uitvoering".

Uit de evaluatie van het Bbz is gebleken dat het Bbz een regeling is die zowel voor gevestigde zelfstandigen als starters vanuit een uitkeringssituatie een adequaat middel kan zijn voor het respectievelijk voorkomen van instroom in de bijstand en het bevorderen van uitstroom uit de bijstand. Recentelijk is bovendien gebleken dat het Bbz een belangrijke aanvullende functie kan vervullen in zich plotseling voordoende crisissituaties. Uit de resultaten van de op 30 mei 2001 aan de Tweede Kamer aangeboden evaluatie van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) blijkt bovendien dat het Bbz in het minnelijk traject dat voorafgaat aan de eigenlijke toepassing van de WSNP een functie kan hebben.
Een adequate uitvoeringsorganisatie die in staat is om een kwalitatief hoogwaardig product te leveren kan de functie van het Bbz nog aanzienlijk versterken. De regionalisering van het Bbz kan hieraan naar mijn overtuiging een betekenisvolle bijdrage leveren.

De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

(W.A. Vermeend)reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...