Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Nieuwegein 12-03-2002

Datum nieuwsfeit: 12-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Nieuwegein
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Nieuwegein

Collegebesluiten van 12 maart 2002 B&W-Belicht bevat samenvattingen van de openbare besluiten uit de wekelijkse collegevergadering. Hoewel deze samenvattingen met zorg zijn samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen: deze geven immers een beknopt beeld van de beleidsstukken waarover het college heeft besloten.

Portefeuille van burgemeester Cor de Vos

Bestuursdienst/Strategie & Bestuur (2002/2184)
Het college heeft besloten geen Gemeentedagen meer te organiseren. Hiervoor zijn diverse redenen: de Vereniging Nederlandse Gemeente. (VNG) heeft onlangs besloten niet meer centraal een datum en thema te bepalen en geen landelijke publiciteit meer te verzorgen, onder meer omdat landelijk gezien de belangstelling van inwoners voor deze Gemeentedagen over het algemeen gering was. Bovendien vindt het college dat het effect van de open Gemeentedagen in het verleden nauwelijks in verhouding heeft gestaan tot de hoge kosten die met de organisatie gemoeid waren. Ook werden de mensen die 'weinig met de gemeente hebben' op zo'n open dag beperkt bereikt. De gemeente komt in de loop van dit jaar met andere initiatieven om gemeente(bestuurders) en inwoners met elkaar in contact te brengen. De gemeenteraad wordt over dit besluit geïnformeerd door het ter kennisname aan te bieden aan het presidium. Het presidium is een nieuw orgaan in het duale stelsel en bestaat uit de burgemeester, de gemeentesecretaris en enige raadsleden. De notitie wordt ter inzage gelegd voor de betreffende nieuwe raadscommissie. Commissiesamenstelling en vergaderdata worden na de verkiezingen bekend gemaakt.

Bestuursdienst/Strategie & Bestuur (2002/1944)
Het college heeft besloten een gemeentelijke afvaardiging naar het BRU te sturen om een bijdrage te leveren aan het tot stand komen van een nieuwe gemeenschappelijke regeling. De afvaardiging bestaat uit de gemeentesecretaris dhr. van Elteren, het hoofd van de afdeling Strategie en Bestuur de heer Rikhof en de coördinator van de unit BPC (Bedrijfsvoering, Planning en Control) de heer P. Beumer. Aanleiding hiervoor is dat het Bestuur Regio Utrecht is gestart met het omvormen van haar gemeenschappelijke regeling, zodat deze voldoet aan de nieuwe Wet Bestuur Stedelijke Regio´s. Deze wet moet nog definitief door de Tweede en Eerste Kamer worden vastgesteld. Het BRU gaat dan bestaan uit een samenwerkingsverband van 10 gemeenten.

Daarnaast is vastgesteld dat een in 1999 vastgestelde bezuiniging op de gemeentelijke bijdrage voor het BRU niet wordt gehaald. Indertijd was de opvatting dat het BRU (grotendeels) zou ophouden te bestaan en de taak van het middenbestuur bij de provincie terecht zou komen. Het college heeft de ambtelijke organisatie opdracht gegeven om oplossingen aan te dragen voor dit te bezuinigen bedrag.

Portefeuille van wethouder Riet van der Nat

Stadsbeheer/Stadsreiniging (2002/2179)
Op verzoek van de bewoners aan de Otterweide 224 t/m 265 wordt een bestaande vuilcontainer verplaatst en een vuilcontainer extra bijgeplaatst.

Stadsbeheer/Beheer/Voorbereiding (2002/2188)
In Fokkesteeg moet ongeveer 668 meter riolering worden vervangen. Een ingenieursbureau heeft het bestek gemaakt en een kostenraming opgesteld. Op basis van het bestek heeft een aannemer een offerte gemaakt. In het aanbestedingsbeleid hoeft de aanbesteding niet naar het college, als de offerte niet meer dan 10% afwijkt van de kostenraming. Hier is dat dus wel het geval. Omdat het ingenieursbureau de dagproductie te hoog heeft geraamd, heeft het college besloten de offerte toch goed te keuren. De rioolvervangingswerkzaamheden worden gegund aan Zijlstra BV te Andel.

Welzijnszaken/Welzijn (2002/11422)
De stichting Klikt 't houdt zich bezig met relatie- en contactbemiddeling voor mensen met psychische problemen. Deze stichting vraagt een eenmalige subsidie aan voor een tweetal activiteiten. Het sociaal café is al enige keren gesubsidieerd en voldoet niet aan de criteria van eenmaligheid. Voor de andere activiteit, een drietal feesten, wordt voor de eerste keer subsidie aangevraagd. Daarom heeft het college besloten een eenmalige waarderingssubsidie toe te kennen van 1361,-- voor het Midzomerfeest, het Kerstfeest en de Paasbrunch.

Welzijnszaken/Sociale Dienst (2002/2187)
Jaarlijks wordt door de FNV een vergelijkend onderzoek verricht naar de kwaliteit van het minimabeleid. Aan dit onderzoek hebben 207 gemeenten deelgenomen. Over het geheel genomen scoort de gemeente Nieuwegein bij de beoordeling boven het gemiddelde. Het onderzoek gaat ter kennisname naar de betreffende nieuwe raadscommissie. Commissiesamenstelling en vergaderdata worden na de verkiezingen bekend gemaakt.

Portefeuille van wethouder Margreet Steenhuisen-Kuipers

Stadsbeheer/Planvorming (2002/2177)
Het college heeft besloten om op de Oude Sluis en de Dorpsstraat éénrichtingverkeer in te stellen. Dit besluit is tot stand gekomen in overleg met de wijkdenktank voor de uitwerking van de wijkplannen. Dit besluit wordt openbaar bekendgemaakt in De Molenkruier en op het publicatiebord bij het gemeentehuis. Na bekendmaking kunnen belanghebbenden binnen 6 weken (beargumenteerd) bezwaar aantekenen bij het college.

Portefeuille van wethouder Herman Idema

Bestuursdienst/Bedrijfsvoering/Beleid, Planning & Control (2002/2372) Per 1 januari 2001 heeft er een grenscorrectie tussen de gemeente Nieuwegein en de gemeente Utrecht plaatsgevonden waarbij de polder Rijnenburg is overgegaan naar de gemeente Utrecht. Met dit raadsvoorstel vindt de financiële overdracht plaats.

Portefeuille wethouder Bert Lubbinge

Welzijnszaken/Sport & Recreatie (2002/846)
Over bepaalde aspecten van de kunstijsbaan, welke van 26 december 2001 tot en met 17 februari 2002 in het Stadscentrum heeft gelegen, heeft de fractie van GroenLinks op grond van art. 23 van het Reglement van Orde voor de gemeenteraad enkele vragen gesteld. Dit waren vragen betreffende de besluitvorming tot aanleg van de ijsbaan, de communicatie tussen het college en de gemeenteraad en de aanleg-en exploitatiekosten van de ijsbaan.
Het college heeft de vragen inmiddels per brief beantwoord.

Portefeuille wethouder Evert van Linge

Stadsontwikkeling/BNS(2002/2185)
In het Integraal Ontwikkelingsplan Binnenstad is aangekondigd dat "onderzocht zal worden of in het maatschappelijk centrum een interkerkelijk stiltecentrum voor rust en contemplatie kan worden gerealiseerd." (IOB, p.34). Wethouder Van der Nat heeft daarover op 11 februari 2002 een gesprek gevoerd met de werkgroep Kerk in de Stad (KIS). Het college heeft kennisgenomen van het verslag. Het verslag wordt ter inzage gelegd voor de betreffende nieuwe raadscommissie. Commissiesamenstelling en vergaderdata worden na de verkiezingen bekend gemaakt.

Stadsontwikkeling/Bouw- en Woningtoezicht(2002/2168) Het college heeft een lijst met te verlenen bouw- en sloopvergunningen vastgesteld. Deze lijst verschijnt in principe volgende week donderdag als openbare bekendmaking in De Molenkruier.

Stadsontwikkeling/Ruimtelijke ordening (2002/387) Het college heeft besloten toestemming te verlenen voor het starten van een praktijkruimte aan huis voor het geven van reikibehandelingen en individuele les in intuïtieve speksteenbewerking. De praktijk voor reikibehandelingen past in het geldende bestemmingsplan Hoog Zandveld.

Stadsontwikkeling/Ruimtelijke Ordening (2002/2367) Multiplan heeft aan bouwaanvraag ingediend voor een bedrijfsgebouw met bedrijfsgebonden kantoorruimte op het voormalige veilingterrein. Tegen het voornemen van het college om medewerking te verlenen aan het bouwplan is een zienswijze ingekomen. Omdat het bouwplan past in het ontwerp-bestemmingsplan heeft het college besloten dat de zienswijze geen reden is om niet aan het bouwplan mee te werken.

Stadsontwikkeling/Ruimtelijke Ordening (2002/1941) Er is een aanvraag ingediend door een ondernemer om zijn sportschool aan de Constructieweg te verplaatsen naar de Wierselaan. Het college heeft hier in principe geen bezwaar tegen. Nadat overleg heeft plaatsgevonden met de aanvrager over de stedenbouwkundige voorwaarden kan een definitieve beoordeling plaatsvinden en een vrijstellingsprocedure worden gevolgd.

Stadsontwikkeling/Werkgelegenheid en Economische Zaken (2002/1939) In het kader van het Besluit Beheer Sociale Huursector moeten de corporaties jaarlijks een activiteitenplan opstellen en dit ter kennisneming aan de gemeenten zenden.
In het activiteitenplan wordt de visie van de corporaties voor de komende jaren gegeven. De gemeente toetst deze visies aan het gemeentelijke volkshuisvestingsplan.
De ingediende plannen voldoen daaraan.

---

Invoerdatum 18-3-2002

---

Copyright © Gemeente Nieuwegein Martinbaan 2
3439 NN Nieuwegein

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie