Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Stop gebruik chemische onkruidbestrijding

Datum nieuwsfeit: 12-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Utrecht
Zoek soortgelijke berichten

Provincie Utrecht

Persbericht

Provinciaal actieprogramma duurzaam stedelijk waterbeheer

Gedeputeerde Kamp: 'Stop gebruik chemische onkruidbestrijding'

12-03-2002
Duurzaamheid staat centraal in het 'Actieprogramma 2002-2005 Stedelijk waterbeheer' van de provincie Utrecht. Dat wil zeggen verantwoord met water omgaan en problemen niet afwentelen op de volgende generatie of een ander milieucompartiment. Dat betekent onder andere doorgaan met het gebruik van huishoudwater en stoppen met chemische onkruidbestrijding.

Stedelijk waterbeheer is één van de speerpunten van het Waterhuishoudingsplan dat provinciale staten in 1999 vastgesteld hebben. Hierop volgend is een discussienotitie opgesteld die weer tot de volgende stap heeft geleid: een concreet actieprogramma. Het programma dat nu door gedeputeerde staten voorgesteld wordt, beschrijft de provinciale activiteiten in het stedelijk waterbeheer voor de periode 2002-2005. De activiteiten zijn verdeeld over een negental onderwerpen, waaronder gemeentelijke waterplannen, waterketenbeheer en huishoudwater. In het actieprogramma is de provinciale rol nader uitgewerkt in vier subrollen: initiator, stimulator, adviseur en coördinator monitoring.

Gemeentelijke waterplannen
In en rond het stedelijk gebied spelen problemen die een relatie met het water in de bebouwde omgeving hebben. Voorbeelden zijn verdroging, de kwaliteit van het water, wateroverlast, gebrekkige ecologische verbindingen langs de watergangen in de stad en de overstorten van de riolering. Door anders om te gaan met regenwater, afvalwater, drinkwater, oppervlaktewater en grondwater in de bebouwde omgeving is het mogelijk om deze problemen te bestrijden. Een gemeentelijk waterplan is daarvoor een kansrijk stuk gereedschap en draagt bij aan het realiseren van een aangename en prettige leefomgeving. Het waterplan bevat een integrale visie van de waterpartijen op water, een overzicht van doelstellingen en knelpunten en een pakket van maatregelen. Over de uitvoering van de maatregelen maken de betrokken waterpartijen (gemeente, waterschap, drinkwaterbedrijf) onderling afspraken. Per gemeente heeft de provincie 9076 euro voor een waterplan beschikbaar; doelstelling is dat in 2007 alle gemeenten een waterplan hebben. Op dit moment zijn 10 gemeenten bezig met de voorbereiding of het opstellen ervan.

Waterketenbeheer
In het actieprogramma wordt ook een meer geïntegreerd beheer van de waterketen nagestreefd, waarmee zowel financieel als milieutechnisch winst te behalen is. De waterketen wordt gevormd door al het water in leidingen: drinkwater, huishoudwater, proceswater en afvalwater. Huishoudwater is water met een iets mindere kwaliteit dan drinkwater, waarbij de bron regenwater of (lokaal) oppervlaktewater is. Na behandeling is het geschikt voor het toilet, de wasmachine en de buitenkraan. Door gebruik te maken van huishoudwater is minder grondwater nodig en op die manier kan verdroging tegengegaan worden. Om het gebruik van huishoudwater te stimuleren, wordt het onderwerp opgenomen in de gemeentelijke waterplannen.

Doorgaan met huishoudwater
Ondanks de problemen die onlangs in Utrecht met huishoudwater zijn ontstaan, streeft de provincie nog steeds naar het benutten van de mogelijkheden die door het gebruik van dergelijk water geboden worden, aldus gedeputeerde Kamp. Verdroging is een probleem in de provincie Utrecht en de bestrijding ervan een belangrijk speerpunt in het provinciale beleid. Het spreekt vanzelf dat bij het gebruik van huishoudwater zeer zorgvuldig te werk moet worden gegaan.

Oproep aan gemeenten: geen chemische bestrijdingsmiddelen Hoewel in de provincie Utrecht al veel partijen, waaronder gemeenten, werken aan de verbetering van de waterkwaliteit, blijken waterkwaliteitsnormen nog altijd - en soms in zeer hoge mate - te worden overschreden, met name in regionale wateren. De vervuiling is afkomstig uit diverse diffuse bronnen. Uit onderzoek is gebleken dat het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door gemeenten hier sterk aan bijdraagt. Boosdoeners zijn met name de middelen die worden gebruikt tegen onkruid op verhardingen. Van de gebruikte hoeveelheid kan tot een kwart met het regenwater afspoelen naar het oppervlaktewater, ofwel direct, ofwel via de riolering. Zuivering is soms niet mogelijk, soms alleen tegen zeer hoge kosten. Daarom heeft gedeputeerde Kamp, die behalve portefeuillehouder water ook voorzitter is van de Stuurgroep Diffuse Bronnen Utrecht, alle gemeenten per brief opgeroepen om in het collegeprogramma aandacht te besteden aan het gebruik van andere, niet-chemische bestrijdingsmiddelen. Milieuvriendelijker methoden om straten vrij te houden van onkruid zijn bijvoorbeeld borstelen, branden en heetwaterbespuiting. De overheid heeft een voorbeeldfunctie, zeker nu ze van andere partijen grote inspanningen vraagt om het bestrijdingsmiddelengebruik terug te dringen. Mevrouw Kamp verzoekt de Utrechtse gemeenten in haar brief om in het belang van een goede waterkwaliteit het voorbeeld te volgen van gemeenten die al op de goede weg zijn naar een milieuvriendelijk onkruidbeheer, zoals Amersfoort, Soest, Rhenen en Utrecht.

Meer informatie: Annemieke van Leeuwen, telefoon 2583151 of Annemieke.van.Leeuwen@provincie-utrecht.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie