Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Minder winst voor TKH door laag investeringsniveau telecomsector

Datum nieuwsfeit: 13-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Twentsche Kabel Holding NV
Zoek soortgelijke berichten

Twentsche Kabel Holding NV

Jaarcijfers 2001
Minder winst voor TKH door laag investeringsniveau telecomsector


· Omzet van EUR 586 miljoen nagenoeg gelijk niveau als 2000
· Daling nettowinst voor buitengewone baten en lasten met 40%
· Laag investeringsniveau ICT- en telecomsector in 2e halfjaar drukt winst van met name de kabelgroep

· Maatregelen tot herschikking productiecapaciteit
· Buitengewone last na belasting van EUR 9 miljoen
· Personeelsreducties en kostenbesparingen liggen op schema
Outlook

· Nog geen signalen dat ICT- en telecommarkt op korte termijn weer aantrekt. Lange termijn perspectief positief

· Resultaat 1e halfjaar 2002 zal achterblijven bij het resultaat over het 2e halfjaar 2001

· Te vroeg om een uitspraak voor geheel 2002 te doen
Algemeen

In het eerste halfjaar 2001 was er nog sprake van een dubbelcijferige omzet- en nettowinststijging, maar in de tweede helft liepen de investeringen in de ICT- en telecomsector aanzienlijk terug. Door verschuivingen in de productmix kon de teruggang van de omzet beperkt blijven en kwam de omzet uit op EUR 586 miljoen, nagenoeg hetzelfde niveau als 2000. De nettowinst daalde, exclusief de buitengewone last van EUR 9 miljoen, met 39,4% tot EUR 18,6 miljoen.

Financiële gang van zaken

De omzet in 2001 bereikte een niveau van EUR 585,8 miljoen (2000: EUR 586,3 miljoen). De autonome omzet daalde met 3%.

Het bedrijfsresultaat daalde ten opzichte van 2000 met 33,3% van EUR 50,7 miljoen naar EUR 33,8 miljoen. Met name de daling van het bedrijfsresultaat in de kabelgroep in het tweede halfjaar als gevolg van een zeer lage bezettingsgraad in de telecomsector had een grote invloed op het totaal.

De nettowinst voor buitengewone baten en lasten bedroeg EUR 18,6 miljoen (2000: EUR 31 miljoen) een daling van 39,4% ten opzichte van 2000. Door een buitengewone last voor reorganisatie en herschikking van productiecapaciteit van EUR 9 miljoen bedroeg de winst na buitengewone baten en lasten EUR 9,6 miljoen.
De nettowinst per aandeel (voor buitengewone baten en lasten) daalde met 40,6% van EUR 3,87 naar EUR 2,30. De winst per aandeel voor rente en afschrijvingen (EBITDA) daalde van EUR 8,73 in 2000 naar EUR 6,66 in 2001, een daling van 23,7%.

De belastingdruk over het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening bedroeg 29,6% en lag daarmee op een lager niveau dan 2000 (32,3%). Deze lagere belastingdruk werd onder andere gerealiseerd door een lage belastingdruk over het resultaat in China.

De financiële lasten namen hoofdzakelijk tengevolge van investeringen in de eerste helft van het jaar toe met EUR 2,3 miljoen tot EUR 7,3 miljoen in 2001.

Ontwikkelingen per groep

Kabelgroep

Algemeen
De omzet van de kabelgroep steeg in het verslagjaar met 4,4% tot EUR 309 miljoen (2000: EUR 296 miljoen). De acquisities en desinvesteringen hadden per saldo geen effect op de omzetgroei. Het bedrijfsresultaat daalde tot EUR 20,9 miljoen (2000: EUR 30,7 miljoen). De terughoudendheid in de ICT- en telecomsector om te investeren in de tweede helft van 2001, had een belangrijk effect op de uitleveringen. Hierdoor was er sprake van sterke onderbezetting en prijsdruk, met name voor het segment optische netwerken. Maatregelen werden genomen voor capaciteitsaanpassingen evenals voor verdere efficiencyverbeteringen in de productiebedrijven. In Nederland werd een reorganisatie doorgevoerd bij de Twentsche Kabelfabriek in Haaksbergen en Lochem, waarbij het aantal arbeidsplaatsen werd gereduceerd met 140 FTE.

ICT
De vraag naar telecommunicatiesystemen daalde in de tweede helft van 2001 tot een zeer laag niveau, terwijl in het eerste halfjaar sprake was van een sterke groei. TKH heeft een duidelijke positionering in het segment aansluitnetten. De penetratie van glasvezel is hier nog laag, maar deze markt heeft een grote potentie en een hoge prioriteit voor investeringen. Dit in tegenstelling tot de lange afstandsnetten, waar de meeste verbindingen zijn gerealiseerd. De productiecapaciteit voor glasvezel, met name gericht op deze aansluitnetten, was begin 2001 volledig benut. Echter door de omslag in het tweede halfjaar werden orders grotendeels geannuleerd of verschoven naar 2002. Hierdoor daalde de bezettingsgraad sterk.

Op het gebied van produkt- en systeemontwikkeling werden goede vorderingen gemaakt. Zo werd met het bedrijf Wienkanal te Wenen (Oostenrijk) een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor het leveren van technologie op het gebied van optische netwerken in rioleringssystemen. Door gebruik te maken van deze bestaande infrastructuur kunnen de kosten voor de aanleg van een glasvezelnetwerk met circa 50% worden gereduceerd. Verwacht wordt dat onder meer hierdoor een toenemende belangstelling zal ontstaan voor de introductie van glasvezel in het aansluitnet.

De wereldwijde vraag naar glasvezel daalde in het 2e halfjaar met ongeveer 50%. Hierdoor ontstond een forse overcapaciteit in 2001. Door de sterke daling van grondstofprijzen stond niet alleen de marge onder druk, maar diende tevens de voorraad grondstoffen afgewaardeerd te worden. Goede vooruitgang werd geboekt met de verdere ontwikkeling en optimalisering van het productieproces van glasvezel in China waarmee de meest geavanceerde technologie wordt bereikt.

Ook in het Verenigd Koninkrijk was er in de tweede helft van het jaar sprake van een snelle verslechtering van de ICT-markt en ontstond er opnieuw een verliesgevende situatie.

Speciaalkabel
De speciaalkabelactiviteiten ontwikkelden zich naar verwachting en vormen een steeds belangrijker segment binnen TKH. Om de kennis op het gebied van speciaalkabel in Nederland te vergroten, werd in juli 2001 Capable B.V. in Breda door TKH overgenomen. Capable is als kabelhandelsonderneming actief in de gehele Benelux in de segmenten medische technologie, ruimtevaart, professionele elektronica en de staalindustrie.

De activiteiten binnen de handelsondernemingen werden verder geïntegreerd. Door de Duitse groep werd S+S Spezialkabel GmbH in Hagen (Duitsland) overgenomen.

In Duitsland werd de productieruimte met 50% uitgebreid teneinde in te spelen op de verdere groei in de speciaalkabelsector. Om te voldoen aan de hoge kwaliteitseisen van speciaalkabel in de medische sector is een speciale cleanroom ingericht.

Technische handelsgroep

Algemeen
De omzet van de technische handelsgroep steeg in het verslagjaar met 4,7% tot EUR 239 miljoen (2000: EUR 229 miljoen). De autonome omzet was nagenoeg gelijk aan 2000. Het bedrijfsresultaat daalde tot EUR 18,3 miljoen (2000: EUR 21,9 miljoen). De omzet in zowel de telecommunicatie- als de elektrotechnieksector steeg. De terughoudendheid tot investeringen in de ICT-sector, evenals de verslechtering van de algemene economische omstandigheden, beperkten de groei van de omzet en het resultaat. Door de diversiteit van de productportfolio en de brede spreiding, zowel geografisch als in aantallen klanten, was het mogelijk de negatieve gevolgen te beperken.

Het operationele resultaat van de bedrijven in Zweden en Polen stond onder druk door hogere inkoopprijzen als gevolg van valuta-ontwikkelingen. Om meer synergie binnen de technische handelsgroep te realiseren, is een aantal wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de aansturing en clustering van bedrijven. Deze ontwikkeling heeft positief bijgedragen aan de resultaten.

ICT
De vraag in het segment infrastructuurnetwerken (outdoor telecom) daalde aanzienlijk door uitstel van investeringen bij de meeste telecommunicatiebedrijven. De levering van producten voor POP (point of presence)-locaties had een belangrijk aandeel in de omzet van dit segment.

De SOHO-markt (Small Office, Home Office) ontwikkelde zich positief en compenseerde een deel van de teruggang bij de infrastructuurnetwerken. Door de ontwikkelingen in de computertechnologie en de daarmee gepaard gaande groei van de hoeveelheid internetgebruikers, neemt ook de vraag naar steeds hoogwaardiger aansluitmaterialen toe. Hiermee wordt voorzien in de behoefte aan hogere transmissiesnelheden bij gegevensoverdracht. TKH heeft een groot aantal producten en systemen in haar assortiment die voorzien in deze behoefte.

Elektrotechniek
Het segment elektrotechniek ontwikkelde zich goed, maar ook hier was de invloed merkbaar van de economische teruggang. De levering van systemen binnen deze sector is duidelijk een speerpunt. Met succes werden nieuwe systemen aan het assortiment toegevoegd. Het segment elektrotechnische groothandel realiseerde een verdere groei.

Machinegroep

De omzet van de machinegroep gaf een daling te zien van 32,8% tot EUR 53 miljoen (2000: EUR 79 miljoen). Het bedrijfsresultaat daalde tot EUR 0,7 miljoen (2000: EUR 4,6 miljoen), door een lagere bezettingsgraad in de sector bandenbouwmachines.

Bandenbouwmachines
In de sector bandenbouwmachines bleef de omzet achter doordat een aantal belangrijke klanten sedert medio 2000 door economische omstandigheden geen of minder orders hebben geplaatst. In de tweede helft van 2001 is de investeringsbereidheid toegenomen. Dit heeft voor het afgelopen jaar nog niet geleid tot een grotere bedrijvigheid, maar het orderboek biedt gunstig perspectief voor 2002.

Met CIMA Impianti S.p.A. (Italië) werd een interessante overeenkomst gesloten voor het wereldwijd verkopen en produceren van een state-of-the-art vulkanisatiepers. Beter bekend als de CTC-pers, biedt deze machine een revolutionaire ontwikkeling in het persen van nieuwe banden.

Verpakkingssystemen
De sector verpakkingssystemen ontwikkelde zich positief. De verdere aanscherping van de focus op een beperkt aantal segmenten, heeft geleid tot een betere positionering van het bedrijf. Met name het segment wattenstansmachines ontwikkelde zich goed.

Organisatie

De aangekondigde verdere concentratie op de uitbouw van de activiteiten voor telecommunicatiesystemen en speciaalkabel is in de tweede helft van 2001 verder vorm gegeven. In het proces van het onderbrengen van een aantal bedrijven met onvoldoende renderende activiteiten met weinig groeiperspectief binnen TKH in een andere omgeving zijn de bedrijven Technolec en Techno Assistance in België evenals het kabellegbedrijf J.C. van der Lof te Veghel gedesinvesteerd.

Dividend

Aan de op 14 mei 2002 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld om een dividend van EUR 0,93 uit te keren per (certificaat van) gewoon aandeel (2000: EUR 1,36). Van het dividend van EUR 0,93 is in september 2001 een interim-dividend van EUR 0,68 betaalbaar gesteld.

Het slotdividend van EUR 0,25 zal worden uitgekeerd in contanten.

Vooruitzichten

Er zijn nog geen tekenen dat de onderbezetting in de productiebedrijven binnen de kabelgroep als gevolg van de terughoudendheid tot investeren door de telecommunicatiesector de komende maanden zal verbeteren.

Binnen de technische handelsgroep heeft het lage investeringsniveau in de ICT- sector ook invloed op het resultaat, maar in mindere mate doordat een beperkt deel van de omzet uit componenten en systemen voor de infrastructuur wordt gehaald.

Bij de machinegroep is sprake van een toegenomen orderportefeuille.

Maatregelen zijn genomen voor verdere efficiencyverbeteringen en capaciteits-aanpassingen.

Het resultaat over het 1e halfjaar 2002 zal achterblijven bij het resultaat (voor buitengewone baten en lasten) over het 2e halfjaar 2001 van EUR 3,7 mln.

Voor geheel 2002 kan gesteld worden dat het nog te vroeg is in het jaar om een uitspraak te doen over de winstverwachting.

Samenstelling Raad van Commissarissen

Per de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 14 mei 2002 zullen de heren mr. R. Hazelhoff en ir. L.G. Sisouw de Zilwa wegens het bereiken van de gestelde leeftijdsgrens aftreden als lid van de Raad van Commissarissen en zal de heer P. Morley Msc., lid Raad van Bestuur en COO van Telfort, worden benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van TKH.
De Raad van Commissarissen heeft besloten, per de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, de heer drs. R.B. Lenterman te benoemen tot voorzitter en de heer drs. C.L.F. Vrins als vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Ontwikkelingen na balansdatum

TKH en Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni (Solar) onderhandelen over de verkoop van groothandel Electro Automatisering Smelt BV (EAS), onderdeel van TKH, aan Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni (Solar).

Dit hebben TKH en Brinkman & Germeraad, de Nederlandse werkmaatschappij van Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni (Solar) te Denemarken, op 12 maart 2002 bekend gemaakt.

De verkoop van EAS past in het beleid van een verdere aanscherping van de focus binnen de TKH-groep op ICT-systemen en netwerken en de productie en handel van speciaalkabel. De omzet van EAS bedraagt EUR 70 miljoen op jaarbasis.

Jaarverslag/jaarvergadering

Het jaarverslag over 2001 zal eind april verschijnen. De Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal plaatsvinden op dinsdag 14 mei 2002, om 15.00 uur in Restaurant t Hagen, Scholtenhagenweg 36 te Haaksbergen.

Haaksbergen, 13 maart 2002
Raad van Bestuur

Voor nadere informatie: J.M.A. (Alexander) van der Lof MBA, voorzitter Raad van Bestuur tel. (053) 5732901

Profiel

N.V. Twentsche Kabel Holding (TKH) is een internationaal opererende groep ondernemingen die actief is als leverancier van systemen en netwerken in de informatie- en telecommunicatietechnologie en elektrotechniek.

De focus van de onderneming richt zich op ICT-systemen en netwerken, gerelateerde dienstverlening en op de productie van en de handel in speciaalkabel. Met value added services als systeemontwerp, one-stop-shopping en turnkey-leveringen bereikt TKH haar doelstelling van optimale dienstverlening aan de klant.

De activiteiten zijn geconcentreerd in twee kerngroepen: de kabelgroep en de technische handelsgroep. Een geïntegreerde aanpak van activiteiten wordt benadrukt door de market groups telecom, elektrotechniek en speciaalkabel. Hiermee is de samenhang binnen en tussen de twee kerngroepen geborgd.

Continue aandacht voor onderzoek en ontwikkeling zorgt voor een geavanceerd producten- en dienstenpakket. Dit wordt op de markt gebracht in met name Noordwest- en Oost-Europa. Tevens is er een belangrijke, groeiende marktpositie in Azië. Over 2001 behaalde TKH met 2.878 medewerkers een omzet van EUR 586 miljoen en een nettowinst (voor buitengewone baten en lasten) van EUR 18,6 miljoen.

Haaksbergen, 13-3-2002
Raad van Bestuur

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie