Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Minder winst voor TKH door laag investeringsniveau telecomsector

Datum nieuwsfeit: 13-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Twentsche Kabel Holding NV
Zoek soortgelijke berichten

Twentsche Kabel Holding NV

Jaarcijfers 2001
Minder winst voor TKH door laag investeringsniveau telecomsector


· Omzet van EUR 586 miljoen nagenoeg gelijk niveau als 2000
· Daling nettowinst voor buitengewone baten en lasten met 40%
· Laag investeringsniveau ICT- en telecomsector in 2e halfjaar drukt winst van met name de kabelgroep

· Maatregelen tot herschikking productiecapaciteit
· Buitengewone last na belasting van EUR 9 miljoen
· Personeelsreducties en kostenbesparingen liggen op schema
Outlook

· Nog geen signalen dat ICT- en telecommarkt op korte termijn weer aantrekt. Lange termijn perspectief positief

· Resultaat 1e halfjaar 2002 zal achterblijven bij het resultaat over het 2e halfjaar 2001

· Te vroeg om een uitspraak voor geheel 2002 te doen
Algemeen

In het eerste halfjaar 2001 was er nog sprake van een dubbelcijferige omzet- en nettowinststijging, maar in de tweede helft liepen de investeringen in de ICT- en telecomsector aanzienlijk terug. Door verschuivingen in de productmix kon de teruggang van de omzet beperkt blijven en kwam de omzet uit op EUR 586 miljoen, nagenoeg hetzelfde niveau als 2000. De nettowinst daalde, exclusief de buitengewone last van EUR 9 miljoen, met 39,4% tot EUR 18,6 miljoen.

Financiële gang van zaken

De omzet in 2001 bereikte een niveau van EUR 585,8 miljoen (2000: EUR 586,3 miljoen). De autonome omzet daalde met 3%.

Het bedrijfsresultaat daalde ten opzichte van 2000 met 33,3% van EUR 50,7 miljoen naar EUR 33,8 miljoen. Met name de daling van het bedrijfsresultaat in de kabelgroep in het tweede halfjaar als gevolg van een zeer lage bezettingsgraad in de telecomsector had een grote invloed op het totaal.

De nettowinst voor buitengewone baten en lasten bedroeg EUR 18,6 miljoen (2000: EUR 31 miljoen) een daling van 39,4% ten opzichte van 2000. Door een buitengewone last voor reorganisatie en herschikking van productiecapaciteit van EUR 9 miljoen bedroeg de winst na buitengewone baten en lasten EUR 9,6 miljoen.
De nettowinst per aandeel (voor buitengewone baten en lasten) daalde met 40,6% van EUR 3,87 naar EUR 2,30. De winst per aandeel voor rente en afschrijvingen (EBITDA) daalde van EUR 8,73 in 2000 naar EUR 6,66 in 2001, een daling van 23,7%.

De belastingdruk over het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening bedroeg 29,6% en lag daarmee op een lager niveau dan 2000 (32,3%). Deze lagere belastingdruk werd onder andere gerealiseerd door een lage belastingdruk over het resultaat in China.

De financiële lasten namen hoofdzakelijk tengevolge van investeringen in de eerste helft van het jaar toe met EUR 2,3 miljoen tot EUR 7,3 miljoen in 2001.

Ontwikkelingen per groep

Kabelgroep

Algemeen
De omzet van de kabelgroep steeg in het verslagjaar met 4,4% tot EUR 309 miljoen (2000: EUR 296 miljoen). De acquisities en desinvesteringen hadden per saldo geen effect op de omzetgroei. Het bedrijfsresultaat daalde tot EUR 20,9 miljoen (2000: EUR 30,7 miljoen). De terughoudendheid in de ICT- en telecomsector om te investeren in de tweede helft van 2001, had een belangrijk effect op de uitleveringen. Hierdoor was er sprake van sterke onderbezetting en prijsdruk, met name voor het segment optische netwerken. Maatregelen werden genomen voor capaciteitsaanpassingen evenals voor verdere efficiencyverbeteringen in de productiebedrijven. In Nederland werd een reorganisatie doorgevoerd bij de Twentsche Kabelfabriek in Haaksbergen en Lochem, waarbij het aantal arbeidsplaatsen werd gereduceerd met 140 FTE.

ICT
De vraag naar telecommunicatiesystemen daalde in de tweede helft van 2001 tot een zeer laag niveau, terwijl in het eerste halfjaar sprake was van een sterke groei. TKH heeft een duidelijke positionering in het segment aansluitnetten. De penetratie van glasvezel is hier nog laag, maar deze markt heeft een grote potentie en een hoge prioriteit voor investeringen. Dit in tegenstelling tot de lange afstandsnetten, waar de meeste verbindingen zijn gerealiseerd. De productiecapaciteit voor glasvezel, met name gericht op deze aansluitnetten, was begin 2001 volledig benut. Echter door de omslag in het tweede halfjaar werden orders grotendeels geannuleerd of verschoven naar 2002. Hierdoor daalde de bezettingsgraad sterk.

Op het gebied van produkt- en systeemontwikkeling werden goede vorderingen gemaakt. Zo werd met het bedrijf Wienkanal te Wenen (Oostenrijk) een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor het leveren van technologie op het gebied van optische netwerken in rioleringssystemen. Door gebruik te maken van deze bestaande infrastructuur kunnen de kosten voor de aanleg van een glasvezelnetwerk met circa 50% worden gereduceerd. Verwacht wordt dat onder meer hierdoor een toenemende belangstelling zal ontstaan voor de introductie van glasvezel in het aansluitnet.

De wereldwijde vraag naar glasvezel daalde in het 2e halfjaar met ongeveer 50%. Hierdoor ontstond een forse overcapaciteit in 2001. Door de sterke daling van grondstofprijzen stond niet alleen de marge onder druk, maar diende tevens de voorraad grondstoffen afgewaardeerd te worden. Goede vooruitgang werd geboekt met de verdere ontwikkeling en optimalisering van het productieproces van glasvezel in China waarmee de meest geavanceerde technologie wordt bereikt.

Ook in het Verenigd Koninkrijk was er in de tweede helft van het jaar sprake van een snelle verslechtering van de ICT-markt en ontstond er opnieuw een verliesgevende situatie.

Speciaalkabel
De speciaalkabelactiviteiten ontwikkelden zich naar verwachting en vormen een steeds belangrijker segment binnen TKH. Om de kennis op het gebied van speciaalkabel in Nederland te vergroten, werd in juli 2001 Capable B.V. in Breda door TKH overgenomen. Capable is als kabelhandelsonderneming actief in de gehele Benelux in de segmenten medische technologie, ruimtevaart, professionele elektronica en de staalindustrie.

De activiteiten binnen de handelsondernemingen werden verder geïntegreerd. Door de Duitse groep werd S+S Spezialkabel GmbH in Hagen (Duitsland) overgenomen.

In Duitsland werd de productieruimte met 50% uitgebreid teneinde in te spelen op de verdere groei in de speciaalkabelsector. Om te voldoen aan de hoge kwaliteitseisen van speciaalkabel in de medische sector is een speciale cleanroom ingericht.

Technische handelsgroep

Algemeen
De omzet van de technische handelsgroep steeg in het verslagjaar met 4,7% tot EUR 239 miljoen (2000: EUR 229 miljoen). De autonome omzet was nagenoeg gelijk aan 2000. Het bedrijfsresultaat daalde tot EUR 18,3 miljoen (2000: EUR 21,9 miljoen). De omzet in zowel de telecommunicatie- als de elektrotechnieksector steeg. De terughoudendheid tot investeringen in de ICT-sector, evenals de verslechtering van de algemene economische omstandigheden, beperkten de groei van de omzet en het resultaat. Door de diversiteit van de productportfolio en de brede spreiding, zowel geografisch als in aantallen klanten, was het mogelijk de negatieve gevolgen te beperken.

Het operationele resultaat van de bedrijven in Zweden en Polen stond onder druk door hogere inkoopprijzen als gevolg van valuta-ontwikkelingen. Om meer synergie binnen de technische handelsgroep te realiseren, is een aantal wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de aansturing en clustering van bedrijven. Deze ontwikkeling heeft positief bijgedragen aan de resultaten.

ICT
De vraag in het segment infrastructuurnetwerken (outdoor telecom) daalde aanzienlijk door uitstel van investeringen bij de meeste telecommunicatiebedrijven. De levering van producten voor POP (point of presence)-locaties had een belangrijk aandeel in de omzet van dit segment.

De SOHO-markt (Small Office, Home Office) ontwikkelde zich positief en compenseerde een deel van de teruggang bij de infrastructuurnetwerken. Door de ontwikkelingen in de computertechnologie en de daarmee gepaard gaande groei van de hoeveelheid internetgebruikers, neemt ook de vraag naar steeds hoogwaardiger aansluitmaterialen toe. Hiermee wordt voorzien in de behoefte aan hogere transmissiesnelheden bij gegevensoverdracht. TKH heeft een groot aantal producten en systemen in haar assortiment die voorzien in deze behoefte.

Elektrotechniek
Het segment elektrotechniek ontwikkelde zich goed, maar ook hier was de invloed merkbaar van de economische teruggang. De levering van systemen binnen deze sector is duidelijk een speerpunt. Met succes werden nieuwe systemen aan het assortiment toegevoegd. Het segment elektrotechnische groothandel realiseerde een verdere groei.

Machinegroep

De omzet van de machinegroep gaf een daling te zien van 32,8% tot EUR 53 miljoen (2000: EUR 79 miljoen). Het bedrijfsresultaat daalde tot EUR 0,7 miljoen (2000: EUR 4,6 miljoen), door een lagere bezettingsgraad in de sector bandenbouwmachines.

Bandenbouwmachines
In de sector bandenbouwmachines bleef de omzet achter doordat een aantal belangrijke klanten sedert medio 2000 door economische omstandigheden geen of minder orders hebben geplaatst. In de tweede helft van 2001 is de investeringsbereidheid toegenomen. Dit heeft voor het afgelopen jaar nog niet geleid tot een grotere bedrijvigheid, maar het orderboek biedt gunstig perspectief voor 2002.

Met CIMA Impianti S.p.A. (Italië) werd een interessante overeenkomst gesloten voor het wereldwijd verkopen en produceren van een state-of-the-art vulkanisatiepers. Beter bekend als de CTC-pers, biedt deze machine een revolutionaire ontwikkeling in het persen van nieuwe banden.

Verpakkingssystemen
De sector verpakkingssystemen ontwikkelde zich positief. De verdere aanscherping van de focus op een beperkt aantal segmenten, heeft geleid tot een betere positionering van het bedrijf. Met name het segment wattenstansmachines ontwikkelde zich goed.

Organisatie

De aangekondigde verdere concentratie op de uitbouw van de activiteiten voor telecommunicatiesystemen en speciaalkabel is in de tweede helft van 2001 verder vorm gegeven. In het proces van het onderbrengen van een aantal bedrijven met onvoldoende renderende activiteiten met weinig groeiperspectief binnen TKH in een andere omgeving zijn de bedrijven Technolec en Techno Assistance in België evenals het kabellegbedrijf J.C. van der Lof te Veghel gedesinvesteerd.

Dividend

Aan de op 14 mei 2002 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld om een dividend van EUR 0,93 uit te keren per (certificaat van) gewoon aandeel (2000: EUR 1,36). Van het dividend van EUR 0,93 is in september 2001 een interim-dividend van EUR 0,68 betaalbaar gesteld.

Het slotdividend van EUR 0,25 zal worden uitgekeerd in contanten.

Vooruitzichten

Er zijn nog geen tekenen dat de onderbezetting in de productiebedrijven binnen de kabelgroep als gevolg van de terughoudendheid tot investeren door de telecommunicatiesector de komende maanden zal verbeteren.

Binnen de technische handelsgroep heeft het lage investeringsniveau in de ICT- sector ook invloed op het resultaat, maar in mindere mate doordat een beperkt deel van de omzet uit componenten en systemen voor de infrastructuur wordt gehaald.

Bij de machinegroep is sprake van een toegenomen orderportefeuille.

Maatregelen zijn genomen voor verdere efficiencyverbeteringen en capaciteits-aanpassingen.

Het resultaat over het 1e halfjaar 2002 zal achterblijven bij het resultaat (voor buitengewone baten en lasten) over het 2e halfjaar 2001 van EUR 3,7 mln.

Voor geheel 2002 kan gesteld worden dat het nog te vroeg is in het jaar om een uitspraak te doen over de winstverwachting.

Samenstelling Raad van Commissarissen

Per de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 14 mei 2002 zullen de heren mr. R. Hazelhoff en ir. L.G. Sisouw de Zilwa wegens het bereiken van de gestelde leeftijdsgrens aftreden als lid van de Raad van Commissarissen en zal de heer P. Morley Msc., lid Raad van Bestuur en COO van Telfort, worden benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van TKH.
De Raad van Commissarissen heeft besloten, per de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, de heer drs. R.B. Lenterman te benoemen tot voorzitter en de heer drs. C.L.F. Vrins als vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Ontwikkelingen na balansdatum

TKH en Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni (Solar) onderhandelen over de verkoop van groothandel Electro Automatisering Smelt BV (EAS), onderdeel van TKH, aan Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni (Solar).

Dit hebben TKH en Brinkman & Germeraad, de Nederlandse werkmaatschappij van Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni (Solar) te Denemarken, op 12 maart 2002 bekend gemaakt.

De verkoop van EAS past in het beleid van een verdere aanscherping van de focus binnen de TKH-groep op ICT-systemen en netwerken en de productie en handel van speciaalkabel. De omzet van EAS bedraagt EUR 70 miljoen op jaarbasis.

Jaarverslag/jaarvergadering

Het jaarverslag over 2001 zal eind april verschijnen. De Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal plaatsvinden op dinsdag 14 mei 2002, om 15.00 uur in Restaurant t Hagen, Scholtenhagenweg 36 te Haaksbergen.

Haaksbergen, 13 maart 2002
Raad van Bestuur

Voor nadere informatie: J.M.A. (Alexander) van der Lof MBA, voorzitter Raad van Bestuur tel. (053) 5732901

Profiel

N.V. Twentsche Kabel Holding (TKH) is een internationaal opererende groep ondernemingen die actief is als leverancier van systemen en netwerken in de informatie- en telecommunicatietechnologie en elektrotechniek.

De focus van de onderneming richt zich op ICT-systemen en netwerken, gerelateerde dienstverlening en op de productie van en de handel in speciaalkabel. Met value added services als systeemontwerp, one-stop-shopping en turnkey-leveringen bereikt TKH haar doelstelling van optimale dienstverlening aan de klant.

De activiteiten zijn geconcentreerd in twee kerngroepen: de kabelgroep en de technische handelsgroep. Een geïntegreerde aanpak van activiteiten wordt benadrukt door de market groups telecom, elektrotechniek en speciaalkabel. Hiermee is de samenhang binnen en tussen de twee kerngroepen geborgd.

Continue aandacht voor onderzoek en ontwikkeling zorgt voor een geavanceerd producten- en dienstenpakket. Dit wordt op de markt gebracht in met name Noordwest- en Oost-Europa. Tevens is er een belangrijke, groeiende marktpositie in Azië. Over 2001 behaalde TKH met 2.878 medewerkers een omzet van EUR 586 miljoen en een nettowinst (voor buitengewone baten en lasten) van EUR 18,6 miljoen.

Haaksbergen, 13-3-2002
Raad van Bestuur

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...