Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nettowinst Boskalis +15%, vooruitzichten positief

Datum nieuwsfeit: 13-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Royal Boskalis Westminster N.V.
Zoek soortgelijke berichten

Royal Boskalis Westminster N.V.

PERSBERICHT

Boskalis: nettowinst +15%, vooruitzichten positief

13 maart 2002

Hoofdpunten
Omzet ¤ 1.083 miljoen +13%
Nettowinst ¤ 77,7 miljoen +15%
Dividend ¤ 1,20 per aandeel
Orderportefeuille stabiel op ¤ 1,2 miljard

Verwachting 2002:
een nettowinstgroei van 5-10%

In een bewogen jaar, waarin economische stagnatie, internationale politieke spanningen en teruglopende aandelenbeurzen de boventoon voerden, heeft Koninklijke Boskalis Westminster nv in 2001 uitstekende resultaten weten te behalen. De omzet steeg met 13% tot ruim boven de ¤ 1 miljard grens en de winst per aandeel met 15% tot ¤ 3,00.

De wereldmarkt voor baggerdiensten en natte infrastructuur houdt goede vooruitzichten. Boskalis boekte in 2001 voor meer dan ¤ 1 miljard aan nieuwe opdrachten en voert een programma uit van verdere vlootvernieuwing en -uitbreiding. De marktpositie in het Midden-Oosten, waar naar verwachting de komende jaren veel werk zal worden uitgevoerd, werd verder versterkt met een 30% participatie in Archirodon. Voor 2002 wordt een nettowinstgroei van 5-10% verwacht.

R. van Gelder, bestuursvoorzitter van Boskalis: "2001 was een prima jaar. Wij zien tal van mogelijkheden in zowel onze thuismarkten als daarbuiten; er wordt continu geïnvesteerd in mens, materieel en techniek. Onze toekomst is kansrijk; we zullen de komende jaren het water wit varen."
Omzet en orderportefeuille De omzet verricht werk steeg in 2001 tot ¤ 1.083 miljoen ten opzichte van ¤ 960 miljoen in 2000. In Europa was met name de omzet in Nederland aanzienlijk hoger dan in 2000. Buiten Europa werden omzetstijgingen gerealiseerd in het Verre Oosten, Noord-Amerika en Mexico.

De omzet op de thuismarkten groeide met 6% en op de internationale projectenmarkt met 32%. Het aandeel van de thuismarkten in de groepsomzet bedroeg 58% (2000: 62%). In Europa groeide Nederland wederom sterk in alle activiteiten baggeren, zandwinning en -levering, droog grondverzet en milieuwerken. De activiteiten in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Finland en het Iberisch Schiereiland lagen op of licht boven het niveau van 2000. De in 2000 verworven thuismarkt Zweden droeg in 2001 bescheiden bij aan de omzet. Buiten Europa had thuismarkt Mexico een hoog volume van relatief kleinere werken en groeide het activiteitenniveau in de Verenigde Staten wederom. Thuismarkt Nigeria had een matig jaar door aanhoudend moeilijke operationele omstandigheden in verband met sociale en politieke onrust.

Op de internationale projectenmarkt bedroeg de omzet in 2001 ¤ 400 miljoen, beduidend hoger dan in 2000 (¤ 302 miljoen). Grote landaanwinningsprojecten werden uitgevoerd in Singapore en op het Indiaas subcontinent, met daarnaast tal van middelgrote en kleinere werken, internationaal breed gespreid. De strategische alliantie met Archirodon werd in mei 2001 geëffectueerd en de omzetbijdrage van Archirodon in 2001 was ¤ 28 miljoen, voornamelijk gerealiseerd in het Midden-Oosten. De resultaten van Archirodon worden partieel geconsolideerd.

In de specialistische niche-markten waren de activiteiten ten behoeve van de Offshore-industrie van een vergelijkbare omvang als in 2000, maar vielen de activiteiten van kabellegbedrijf Van der Stoel Cable tegen. Per saldo bedroeg de omzet in de niche-markten ¤ 56 miljoen.

Op basis van opgeleverd werk bedroeg de omzet ¤ 1.081 miljoen (2000: ¤ 882 miljoen).

Ondanks de hoge omzet verricht werk van 2001 (¤ 1.083 miljoen) steeg de orderportefeuille van ¤ 1.214 miljoen ultimo 2000 tot ¤ 1.224 miljoen per 31 december 2001. Er werd voor ¤ 1.093 miljoen aan nieuwe opdrachten verworven. Dit was minder dan in 2000 (¤ 1.354 miljoen), toen de meerjarige grote order van ¤ 450 miljoen voor landaanwinningprojecten in Singapore werd aangenomen. Resultaten Het bedrijfsresultaat over 2001 steeg met 16% tot ¤ 97,7 miljoen. Vele projecten werden succesvol uitgevoerd met goede marges, mede door de efficiency van onze nieuwe schepen. Het hoge activiteitenniveau leidde tot een ruime bezetting van de hoppers en een normale bezetting van de cutters, zowel in de centrale vloot als de thuismarktvloten. In de eerste helft van 2001 waren de grote cutters bovengemiddeld sterk bezet, maar in verband met reparaties en verschuiving van werk naar 2002 waren de grote cutters in de tweede helft van het jaar minder bezet, per saldo een bezetting op jaarbasis van 29 weken. De bezetting van de hoppers was 43 weken in 2001.

Het resultaat uit deelnemingen steeg tot ¤ 5,7 miljoen (2000: ¤ 5,3 miljoen), door goede resultaten van onze 50% deelneming Lamnalco, die in het Midden-Oosten en Nigeria havendiensten verleent.

In lijn met de groei van het nettoresultaat groeide de winst per aandeel met 15% tot ¤ 3,00.

De rentabiliteit van het werkzame vermogen bedroeg 16,9% (2000: 15,5%) en van het eigen vermogen 24,1% (2000: 23,7%).
Balans In 2001 werd voor ¤ 134 miljoen geïnvesteerd en voor ¤ 10 miljoen gedesinvesteerd, hetgeen boven het niveau van 2000 is (respectievelijk ¤ 108 miljoen en ¤ 9 miljoen). De investeringen betroffen met name de voorbereidingen voor de verlenging van de jumbohopper 'W.D. Fairway', de af- respectievelijk nieuwbouw van mid-size hoppers 'Waterway' en 'Coastway' en de start van de nieuwbouw van twee hoppers van elk 16,000 m3. Daarnaast werd geïnvesteerd in de vervanging en uitbreiding van materieelposities in de thuismarkten en in de nieuwbouw van het hoofdkantoor in Papendrecht.

Ondanks het hogere activiteitenniveau daalde het vermogensbeslag van werkkapitaal (vlottende activa minus kortlopende schulden) met ¤ 54 miljoen tot ¤231 miljoen negatief (2000: ¤ 177 miljoen negatief).

De combinatie van een hogere cashflow, het toegenomen investeringsniveau en het lagere werkkapitaal resulteerde in een per saldo toename van de liquiditeiten tot ¤ 193 miljoen aan het einde van het verslagjaar (ultimo 2000: ¤ 154 miljoen). Een deel van deze liquiditeiten, ¤ 58 miljoen, bevond zich bij werken die in combinatie met derden werden uitgevoerd (2000: ¤ 44 miljoen). De post voorzieningen daalde tot ¤ 91 miljoen (2000: ¤ 108 miljoen). Deze post bevat met name voorzieningen voor onderhoud aan materieel en latente belastingverplichtingen.

Het eigen vermogen, na verwerking van de voorgestelde winstverdeling, steeg tot ¤ 345 miljoen aan het einde van het verslagjaar (ultimo 2000: ¤ 300 miljoen). De solvabiliteit van de onderneming, het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal, bedroeg per ultimo 2001 35,2% (ultimo 2000: 34,4%).
Markt en marktvooruitzichten De vraag naar baggerdiensten is in 2001 onverminderd stevig gebleven.
R. van Gelder: "Maritieme infrastructuur vormt de ruggengraat voor toekomstige economische groei, voor zowel ontwikkelde als nog in ontwikkeling zijnde regio's in de wereld."

Ondanks stagnatie van de economische groei op dit moment, blijven de vooruitzichten ten aanzien van de wereldeconomie en het daaraan gerelateerde wereldhandelsvolume op langere termijn gunstig. De wereldbevolking groeit, er is tekort aan ruimte in dichtbevolkte kustgebieden, internationale markten blijven hun grenzen verleggen en de vraag naar vervoer groeit, of dat nu over water, op de weg of door de lucht gebeurt. De producten en markten van Boskalis zijn direct gerelateerd aan deze factoren.

Een brede mondiale spreiding geeft Boskalis de gelegenheid in te spelen op de schuivende panelen van het wereldpodium. Het werkaanbod in Europa en Noord-Amerika is de afgelopen jaren gespreid en licht stijgend. Veel werk is op dit moment onderhanden in Singapore en Hongkong en zal zich naar verwachting de komende jaren op dit niveau ook zo handhaven. De marktsituatie in Zuid Amerika is de afgelopen tijd verzwakt, herstel dient zich nog niet aan. Afrika is en blijft matig, maar in het Midden-Oosten zal de komende jaren aanzienlijk meer werk worden uitgevoerd dan in de afgelopen jaren. Per saldo een levendig marktbeeld met goede kansen, vooral ook voor Boskalis.

Om gelijke tred met de vraag in de markt te houden en haar marktpositie te versterken, voert Boskalis een programma uit van verdere vlootvernieuwing en -uitbreiding. Hiertoe werd in 2001 besloten tot de verlenging van Jumbohopper "WD Fairway" tot een schip van 33.000 m3 en nieuwbouw van twee hoppers van 16.000 m3 elk. Daarnaast kwam in 2001 de mid-size hopper "Waterway" in de vaart en wordt haar zusterschip "Coastway" sinds begin 2002 ingezet. Naast de ontwikkeling van de vloot is Boskalis gericht op allianties en samenwerkingsverbanden. Zo versterkte zij in 2001 haar positie in het Midden-Oosten met een 30% participatie in Archirodon, een internationale maritieme aannemer met een sterke marktpositie in dat gebied.
Verder is Boskalis permanent gericht op mogelijkheden om in bestaande thuismarkten haar positie te versterken en zo mogelijk nieuwe thuismarkten toe te voegen.
Voorts heeft verdere professionalisering van de organisatie de voortdurende aandacht, met name de ontwikkeling van medewerkers en systemen.
Vooruitzichten Boskalis handhaaft onverkort haar doelstelling om over een langere periode jaarlijks de nettowinst met gemiddeld 10% te laten groeien en daarbij een rentabiliteit op het geïnvesteerd vermogen van tenminste 15% te behalen. Mede gezien de samenstelling van de orderportefeuille en de goede positie die Boskalis op de meeste van haar markten inneemt, verwacht de Raad van Bestuur voor 2002 een groei van de nettowinst van 5-10%.

De investeringen zullen in 2002 op hetzelfde hoge niveau liggen als in 2001, het vernieuwings- en uitbreidingsprogramma van de vloot beslaat een periode tot medio 2004. Vooralsnog zullen alle investeringen uit eigen middelen worden gefinancierd, eventuele majeure acquisities buiten beschouwing gelaten. De vermogensstructuur blijft daarbij solide.
Dividend Aan de op 14 mei 2002 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld een dividend uit te keren van ¤ 1,20 per aandeel. Dit dividend zal worden uitbetaald in contanten. Het dividend zal vanaf 21 mei 2002 betaalbaar zijn. Jaarverslag Het jaarverslag verschijnt in de loop van april 2002. Koninklijke Boskalis Westminster nv is een internationaal opererend concern met een leidende positie op de wereldmarkt van baggerdiensten. De kernactiviteiten van Boskalis zijn aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers.
Met tien belangrijke thuismarktposities in Europa en daarbuiten richt de onderneming zich op alle in het baggeren voorkomende diensten. Boskalis heeft de beschikking over een veelzijdige vloot van meer dan 300 units en is actief in circa 50 landen, verspreid over 5 continenten. Boskalis heeft ruim 3.000 medewerkers in dienst. Boskalis heeft een duidelijke groeistrategie die gericht is op versterking van haar marktpositie. De onderneming is sinds de tachtiger jaren met gemiddeld meer dan 10% per jaar gegroeid en het beleid is gericht op voortzetting van deze trend. Voor nadere inlichtingen:

Roel Berends - Chief Financial Officer/Investor Relations Telefoon: 078 69 69 360 / 06 2001 0232
Telefax: 078 69 69 612
E-mail: (r.t.berends@boskalis.nl)

Verkorte resultatenrekening
(in miljoenen euro's):

2001

2000

Omzet verricht werk


1.083

960

Omzet opgeleverd werk


1.081

882

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

159,9

139,6

Afschrijvingen

( 62,2 )

( 55,2 )

Bedrijfsresultaat

97,7

84,4

Saldo rentelasten en -opbrengsten

3,4


1,7

Resultaat deelnemingen

5,7

5,3

Belastingen

( 29,1 )

( 24,2 )

Nettoresultaat

77,7

67,2

Orderportefeuille


1.224


1.214

Verkorte vermogenspositie
(in miljoenen euro's):


30 december 2001


31 december 2000 *Som der vaste activa


539


482

Vlottende activa


248


237Liquide middelen


193


154
441


391

Kortlopende schulden

- crediteuren en overlopende passiva


459


399
- bankiers


20


14
479


413Uitkomst vlottende activa min kortlopende schulden

( 38 )

( 22 )

Uitkomst activa minus kortlopende schulden


501


460

Langlopende schulden


65


52

Voorzieningen


91


108

Eigen vermogen


345


300


501


460


* de cijfers van voorgaand boekjaar zijn aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.

Verkort kasstroomoverzicht
(in miljoenen euro's):


2001


2000Nettowinst


78


67Afschrijvingen


62
55

Cashflow


140


122Mutaties werkkapitaal


49


2Mutaties voorzieningen

( 17 )

( 1 )

Overige

( 6 )

( 1 )

Netto kasstroom uit bedrijfsuitoefening

166

122

Netto investeringen in vaste activa

( 127 )

( 119 )

(In)/uit consolidatie


---

( 7 )

Totaal investeringen

( 119 )

( 126 )

Mutaties langlopende schulden

13

( 1 )

Dividend voorgaand boekjaar

( 27 )

( 14 )

Inkoop eigen aandelen

( - )

( 5 )

Totaal financiering

( 14 )

( 20 )

Toename /(afname) liquide middelen/bankiers


---

( 24 )

Verkort mutatieoverzicht eigen vermogen
(in miljoenen euro's):

2001

2000

Stand per 1 januari

300

266

Nettoresultaat verslagjaar

78

67

Voorgesteld dividend

( 31 )

( 27 )

Betaalde goodwill


-
( 10 )

Uitgegeven en ingekochte eigen aandelen


-

---

Koersverschillen

( 2 )

( 1 )

Stand per 31 december

345

300

Kengetallen
(in procenten)

2001

2000

Bedrijfsresultaat in % van de omzet

9,0

9,6

Rentabiliteit vermogen

16,9


*15,5
Rentabiliteit eigen vermogen

24,1

23,7

Solvabiliteit

35,2

34,4

Gemiddeld aantal uitstaande aandelen (x 1.000)

25.900

25.784

Nettoresultaat per aandeel (in euro's)


3,00

2,61Dividend per aandeel (in euro's)


1,20


1,05


* aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.

Omzet verricht werk naar markten
( in miljoenen euro's)


2001


2000Thuismarkten - Nederland


283


223


- rest van Europa


177


181


- buiten Europa


167

190

627


594Internationale projecten ("hit and run")


400


302Specialistische niche markten


56

64

1.083


960

Omzet verricht werk naar gebieden
( in miljoenen euro's)


2001


2000Nederland


283


223

Rest van Europa


208


234

Australië / Azië


265


148

Midden-Oosten


61


64

Afrika


77


103

Noord- en Zuid-Amerika


189

188

1.083


960

Gesegmenteerde orderportefeuille
(in miljoenen euro's)


2001


2000Thuismarkten - Nederland


241


243


- rest van Europa


71


75


- buiten Europa


83

91

395


409

Internationale projecten ("hit and run")


781


765Specialistische niche markten


48

40

1.224


1.214

Papendrecht, 13 maart 2002
Raad van Bestuur

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...