Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nettowinst Boskalis +15%, vooruitzichten positief

Datum nieuwsfeit: 13-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Royal Boskalis Westminster N.V.
Zoek soortgelijke berichten

Royal Boskalis Westminster N.V.

PERSBERICHT

Boskalis: nettowinst +15%, vooruitzichten positief

13 maart 2002

Hoofdpunten
Omzet § 1.083 miljoen +13%
Nettowinst § 77,7 miljoen +15%
Dividend § 1,20 per aandeel
Orderportefeuille stabiel op § 1,2 miljard

Verwachting 2002:
een nettowinstgroei van 5-10%

In een bewogen jaar, waarin economische stagnatie, internationale politieke spanningen en teruglopende aandelenbeurzen de boventoon voerden, heeft Koninklijke Boskalis Westminster nv in 2001 uitstekende resultaten weten te behalen. De omzet steeg met 13% tot ruim boven de § 1 miljard grens en de winst per aandeel met 15% tot § 3,00.

De wereldmarkt voor baggerdiensten en natte infrastructuur houdt goede vooruitzichten. Boskalis boekte in 2001 voor meer dan § 1 miljard aan nieuwe opdrachten en voert een programma uit van verdere vlootvernieuwing en -uitbreiding. De marktpositie in het Midden-Oosten, waar naar verwachting de komende jaren veel werk zal worden uitgevoerd, werd verder versterkt met een 30% participatie in Archirodon. Voor 2002 wordt een nettowinstgroei van 5-10% verwacht.

R. van Gelder, bestuursvoorzitter van Boskalis: "2001 was een prima jaar. Wij zien tal van mogelijkheden in zowel onze thuismarkten als daarbuiten; er wordt continu geÔnvesteerd in mens, materieel en techniek. Onze toekomst is kansrijk; we zullen de komende jaren het water wit varen."
Omzet en orderportefeuille De omzet verricht werk steeg in 2001 tot § 1.083 miljoen ten opzichte van § 960 miljoen in 2000. In Europa was met name de omzet in Nederland aanzienlijk hoger dan in 2000. Buiten Europa werden omzetstijgingen gerealiseerd in het Verre Oosten, Noord-Amerika en Mexico.

De omzet op de thuismarkten groeide met 6% en op de internationale projectenmarkt met 32%. Het aandeel van de thuismarkten in de groepsomzet bedroeg 58% (2000: 62%). In Europa groeide Nederland wederom sterk in alle activiteiten baggeren, zandwinning en -levering, droog grondverzet en milieuwerken. De activiteiten in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Finland en het Iberisch Schiereiland lagen op of licht boven het niveau van 2000. De in 2000 verworven thuismarkt Zweden droeg in 2001 bescheiden bij aan de omzet. Buiten Europa had thuismarkt Mexico een hoog volume van relatief kleinere werken en groeide het activiteitenniveau in de Verenigde Staten wederom. Thuismarkt Nigeria had een matig jaar door aanhoudend moeilijke operationele omstandigheden in verband met sociale en politieke onrust.

Op de internationale projectenmarkt bedroeg de omzet in 2001 § 400 miljoen, beduidend hoger dan in 2000 (§ 302 miljoen). Grote landaanwinningsprojecten werden uitgevoerd in Singapore en op het Indiaas subcontinent, met daarnaast tal van middelgrote en kleinere werken, internationaal breed gespreid. De strategische alliantie met Archirodon werd in mei 2001 geŽffectueerd en de omzetbijdrage van Archirodon in 2001 was § 28 miljoen, voornamelijk gerealiseerd in het Midden-Oosten. De resultaten van Archirodon worden partieel geconsolideerd.

In de specialistische niche-markten waren de activiteiten ten behoeve van de Offshore-industrie van een vergelijkbare omvang als in 2000, maar vielen de activiteiten van kabellegbedrijf Van der Stoel Cable tegen. Per saldo bedroeg de omzet in de niche-markten § 56 miljoen.

Op basis van opgeleverd werk bedroeg de omzet § 1.081 miljoen (2000: § 882 miljoen).

Ondanks de hoge omzet verricht werk van 2001 (§ 1.083 miljoen) steeg de orderportefeuille van § 1.214 miljoen ultimo 2000 tot § 1.224 miljoen per 31 december 2001. Er werd voor § 1.093 miljoen aan nieuwe opdrachten verworven. Dit was minder dan in 2000 (§ 1.354 miljoen), toen de meerjarige grote order van § 450 miljoen voor landaanwinningprojecten in Singapore werd aangenomen. Resultaten Het bedrijfsresultaat over 2001 steeg met 16% tot § 97,7 miljoen. Vele projecten werden succesvol uitgevoerd met goede marges, mede door de efficiency van onze nieuwe schepen. Het hoge activiteitenniveau leidde tot een ruime bezetting van de hoppers en een normale bezetting van de cutters, zowel in de centrale vloot als de thuismarktvloten. In de eerste helft van 2001 waren de grote cutters bovengemiddeld sterk bezet, maar in verband met reparaties en verschuiving van werk naar 2002 waren de grote cutters in de tweede helft van het jaar minder bezet, per saldo een bezetting op jaarbasis van 29 weken. De bezetting van de hoppers was 43 weken in 2001.

Het resultaat uit deelnemingen steeg tot § 5,7 miljoen (2000: § 5,3 miljoen), door goede resultaten van onze 50% deelneming Lamnalco, die in het Midden-Oosten en Nigeria havendiensten verleent.

In lijn met de groei van het nettoresultaat groeide de winst per aandeel met 15% tot § 3,00.

De rentabiliteit van het werkzame vermogen bedroeg 16,9% (2000: 15,5%) en van het eigen vermogen 24,1% (2000: 23,7%).
Balans In 2001 werd voor § 134 miljoen geÔnvesteerd en voor § 10 miljoen gedesinvesteerd, hetgeen boven het niveau van 2000 is (respectievelijk § 108 miljoen en § 9 miljoen). De investeringen betroffen met name de voorbereidingen voor de verlenging van de jumbohopper 'W.D. Fairway', de af- respectievelijk nieuwbouw van mid-size hoppers 'Waterway' en 'Coastway' en de start van de nieuwbouw van twee hoppers van elk 16,000 m3. Daarnaast werd geÔnvesteerd in de vervanging en uitbreiding van materieelposities in de thuismarkten en in de nieuwbouw van het hoofdkantoor in Papendrecht.

Ondanks het hogere activiteitenniveau daalde het vermogensbeslag van werkkapitaal (vlottende activa minus kortlopende schulden) met § 54 miljoen tot §231 miljoen negatief (2000: § 177 miljoen negatief).

De combinatie van een hogere cashflow, het toegenomen investeringsniveau en het lagere werkkapitaal resulteerde in een per saldo toename van de liquiditeiten tot § 193 miljoen aan het einde van het verslagjaar (ultimo 2000: § 154 miljoen). Een deel van deze liquiditeiten, § 58 miljoen, bevond zich bij werken die in combinatie met derden werden uitgevoerd (2000: § 44 miljoen). De post voorzieningen daalde tot § 91 miljoen (2000: § 108 miljoen). Deze post bevat met name voorzieningen voor onderhoud aan materieel en latente belastingverplichtingen.

Het eigen vermogen, na verwerking van de voorgestelde winstverdeling, steeg tot § 345 miljoen aan het einde van het verslagjaar (ultimo 2000: § 300 miljoen). De solvabiliteit van de onderneming, het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal, bedroeg per ultimo 2001 35,2% (ultimo 2000: 34,4%).
Markt en marktvooruitzichten De vraag naar baggerdiensten is in 2001 onverminderd stevig gebleven.
R. van Gelder: "Maritieme infrastructuur vormt de ruggengraat voor toekomstige economische groei, voor zowel ontwikkelde als nog in ontwikkeling zijnde regio's in de wereld."

Ondanks stagnatie van de economische groei op dit moment, blijven de vooruitzichten ten aanzien van de wereldeconomie en het daaraan gerelateerde wereldhandelsvolume op langere termijn gunstig. De wereldbevolking groeit, er is tekort aan ruimte in dichtbevolkte kustgebieden, internationale markten blijven hun grenzen verleggen en de vraag naar vervoer groeit, of dat nu over water, op de weg of door de lucht gebeurt. De producten en markten van Boskalis zijn direct gerelateerd aan deze factoren.

Een brede mondiale spreiding geeft Boskalis de gelegenheid in te spelen op de schuivende panelen van het wereldpodium. Het werkaanbod in Europa en Noord-Amerika is de afgelopen jaren gespreid en licht stijgend. Veel werk is op dit moment onderhanden in Singapore en Hongkong en zal zich naar verwachting de komende jaren op dit niveau ook zo handhaven. De marktsituatie in Zuid Amerika is de afgelopen tijd verzwakt, herstel dient zich nog niet aan. Afrika is en blijft matig, maar in het Midden-Oosten zal de komende jaren aanzienlijk meer werk worden uitgevoerd dan in de afgelopen jaren. Per saldo een levendig marktbeeld met goede kansen, vooral ook voor Boskalis.

Om gelijke tred met de vraag in de markt te houden en haar marktpositie te versterken, voert Boskalis een programma uit van verdere vlootvernieuwing en -uitbreiding. Hiertoe werd in 2001 besloten tot de verlenging van Jumbohopper "WD Fairway" tot een schip van 33.000 m3 en nieuwbouw van twee hoppers van 16.000 m3 elk. Daarnaast kwam in 2001 de mid-size hopper "Waterway" in de vaart en wordt haar zusterschip "Coastway" sinds begin 2002 ingezet. Naast de ontwikkeling van de vloot is Boskalis gericht op allianties en samenwerkingsverbanden. Zo versterkte zij in 2001 haar positie in het Midden-Oosten met een 30% participatie in Archirodon, een internationale maritieme aannemer met een sterke marktpositie in dat gebied.
Verder is Boskalis permanent gericht op mogelijkheden om in bestaande thuismarkten haar positie te versterken en zo mogelijk nieuwe thuismarkten toe te voegen.
Voorts heeft verdere professionalisering van de organisatie de voortdurende aandacht, met name de ontwikkeling van medewerkers en systemen.
Vooruitzichten Boskalis handhaaft onverkort haar doelstelling om over een langere periode jaarlijks de nettowinst met gemiddeld 10% te laten groeien en daarbij een rentabiliteit op het geÔnvesteerd vermogen van tenminste 15% te behalen. Mede gezien de samenstelling van de orderportefeuille en de goede positie die Boskalis op de meeste van haar markten inneemt, verwacht de Raad van Bestuur voor 2002 een groei van de nettowinst van 5-10%.

De investeringen zullen in 2002 op hetzelfde hoge niveau liggen als in 2001, het vernieuwings- en uitbreidingsprogramma van de vloot beslaat een periode tot medio 2004. Vooralsnog zullen alle investeringen uit eigen middelen worden gefinancierd, eventuele majeure acquisities buiten beschouwing gelaten. De vermogensstructuur blijft daarbij solide.
Dividend Aan de op 14 mei 2002 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld een dividend uit te keren van § 1,20 per aandeel. Dit dividend zal worden uitbetaald in contanten. Het dividend zal vanaf 21 mei 2002 betaalbaar zijn. Jaarverslag Het jaarverslag verschijnt in de loop van april 2002. Koninklijke Boskalis Westminster nv is een internationaal opererend concern met een leidende positie op de wereldmarkt van baggerdiensten. De kernactiviteiten van Boskalis zijn aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers.
Met tien belangrijke thuismarktposities in Europa en daarbuiten richt de onderneming zich op alle in het baggeren voorkomende diensten. Boskalis heeft de beschikking over een veelzijdige vloot van meer dan 300 units en is actief in circa 50 landen, verspreid over 5 continenten. Boskalis heeft ruim 3.000 medewerkers in dienst. Boskalis heeft een duidelijke groeistrategie die gericht is op versterking van haar marktpositie. De onderneming is sinds de tachtiger jaren met gemiddeld meer dan 10% per jaar gegroeid en het beleid is gericht op voortzetting van deze trend. Voor nadere inlichtingen:

Roel Berends - Chief Financial Officer/Investor Relations Telefoon: 078 69 69 360 / 06 2001 0232
Telefax: 078 69 69 612
E-mail: (r.t.berends@boskalis.nl)

Verkorte resultatenrekening
(in miljoenen euro's):

2001

2000

Omzet verricht werk


1.083

960

Omzet opgeleverd werk


1.081

882

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

159,9

139,6

Afschrijvingen

( 62,2 )

( 55,2 )

Bedrijfsresultaat

97,7

84,4

Saldo rentelasten en -opbrengsten

3,4


1,7

Resultaat deelnemingen

5,7

5,3

Belastingen

( 29,1 )

( 24,2 )

Nettoresultaat

77,7

67,2

Orderportefeuille


1.224


1.214

Verkorte vermogenspositie
(in miljoenen euro's):


30 december 2001


31 december 2000 *Som der vaste activa


539


482

Vlottende activa


248


237Liquide middelen


193


154
441


391

Kortlopende schulden

- crediteuren en overlopende passiva


459


399
- bankiers


20


14
479


413Uitkomst vlottende activa min kortlopende schulden

( 38 )

( 22 )

Uitkomst activa minus kortlopende schulden


501


460

Langlopende schulden


65


52

Voorzieningen


91


108

Eigen vermogen


345


300


501


460


* de cijfers van voorgaand boekjaar zijn aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.

Verkort kasstroomoverzicht
(in miljoenen euro's):


2001


2000Nettowinst


78


67Afschrijvingen


62
55

Cashflow


140


122Mutaties werkkapitaal


49


2Mutaties voorzieningen

( 17 )

( 1 )

Overige

( 6 )

( 1 )

Netto kasstroom uit bedrijfsuitoefening

166

122

Netto investeringen in vaste activa

( 127 )

( 119 )

(In)/uit consolidatie


---

( 7 )

Totaal investeringen

( 119 )

( 126 )

Mutaties langlopende schulden

13

( 1 )

Dividend voorgaand boekjaar

( 27 )

( 14 )

Inkoop eigen aandelen

( - )

( 5 )

Totaal financiering

( 14 )

( 20 )

Toename /(afname) liquide middelen/bankiers


---

( 24 )

Verkort mutatieoverzicht eigen vermogen
(in miljoenen euro's):

2001

2000

Stand per 1 januari

300

266

Nettoresultaat verslagjaar

78

67

Voorgesteld dividend

( 31 )

( 27 )

Betaalde goodwill


-
( 10 )

Uitgegeven en ingekochte eigen aandelen


-

---

Koersverschillen

( 2 )

( 1 )

Stand per 31 december

345

300

Kengetallen
(in procenten)

2001

2000

Bedrijfsresultaat in % van de omzet

9,0

9,6

Rentabiliteit vermogen

16,9


*15,5
Rentabiliteit eigen vermogen

24,1

23,7

Solvabiliteit

35,2

34,4

Gemiddeld aantal uitstaande aandelen (x 1.000)

25.900

25.784

Nettoresultaat per aandeel (in euro's)


3,00

2,61Dividend per aandeel (in euro's)


1,20


1,05


* aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.

Omzet verricht werk naar markten
( in miljoenen euro's)


2001


2000Thuismarkten - Nederland


283


223


- rest van Europa


177


181


- buiten Europa


167

190

627


594Internationale projecten ("hit and run")


400


302Specialistische niche markten


56

64

1.083


960

Omzet verricht werk naar gebieden
( in miljoenen euro's)


2001


2000Nederland


283


223

Rest van Europa


208


234

AustraliŽ / AziŽ


265


148

Midden-Oosten


61


64

Afrika


77


103

Noord- en Zuid-Amerika


189

188

1.083


960

Gesegmenteerde orderportefeuille
(in miljoenen euro's)


2001


2000Thuismarkten - Nederland


241


243


- rest van Europa


71


75


- buiten Europa


83

91

395


409

Internationale projecten ("hit and run")


781


765Specialistische niche markten


48

40

1.224


1.214

Papendrecht, 13 maart 2002
Raad van Bestuur

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie