Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Remkes maakt afspraken met Amsterdam, woonkwaliteit

Datum nieuwsfeit: 13-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van VROM
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Remkes maakt afspraken met regio Amsterdam over voortgang woningbouw en verhoging woonkwaliteit (13-3-2002)


Staatssecretaris Remkes (VROM) heeft
vandaag mede namens de betrokken andere ministeries, intentieafspraken ondertekend met de provincie Noord-Holland, het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA) en de gemeenten Amsterdam, Zaanstad, Haarlemmermeer en Purmerend. De afspraken staan in het teken van wonen in brede zin en hebben daarom ook betrekking op andere terreinen als veiligheid, bodemsanering, werk, infrastructuur en groen. Centraal punt in de afspraken is de gemeenschappelijke zorg van de partijen over de huidige stagnatie in de woningproductie en de gezamenlijke opgave om die weer op gang te krijgen. Het is de bedoeling de intenties in 2003 - in samenhang met de uitwerking van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening - om te zetten in definitieve afspraken.Hoofdpunt in
de afspraken is de transformatie van wijken. Om te zorgen dat de wijken in 2010 zo goed mogelijk beantwoorden aan de wensen van burgers zijn forse inspanningen op het gebied van stedelijke vernieuwing nodig. In de meeste steden dreigen de vaak monotone vroeg-naoorlogse woonwijken uit de gratie te raken. De stedelijke woonvoorkeuren van mensen ontwikkelen zich in twee richtingen: ůf echt stedelijk wonen, met hoge kwaliteit en bijbehorende voorzieningen, ůf echt groen wonen in de stad.WonenTegen deze achtergrond zijn op het gebied van wonen de volgende intentieafspraken gemaakt:-†††††††††
het Rijk en de gemeente Amsterdam zullen voor de zomer concrete afspraken maken om de institutionele belemmeringen voor de voortgang van de woningbouw weg te nemen; het Rijk zorgt voor een aanspreekpunt voor belemmeringen in de rijksregels;-†††††††††
in de periode tot 2010 wordt gestreefd naar de bouw van 90.000 nieuwe woningen en de onttrekking van 30.000 woningen (door sloop en samenvoeging);-†††††††††††
gestreeft wordt naar 35% eigen woningbezit in 2010 in Amsterdam en 60 tot 65% in overig ROA;-†††††††††
in de periode 2005-2010 wordt 10% van de nieuwbouw in bestaand stedelijk gebied gebouw als sociale koopwoning (tot § 136.134,-);-††††††††† in het totale ROA gebied worden tot 2010 85.000 huurwoningen verkocht, waarvan 58.000 in Amsterdam;-†††††††††
vanaf 2005 wordt minimaal een derde van het totale programma in het ROA-gebied in de vorm van particulier opdrachtgeverschap gerealiseerd, mits er voldoende vraag en voldoende fysieke mogelijkheden zijn;-††††††††† ROA en provincie werken de transformatieambities uit in concrete woningbouwprogramma's; het streven uit de Vijfde Nota (50% van de verstedelijking binnenstedelijk) is daarbij het uitgangspunt; -††††††††† als in 2005 vertraging is ontstaan bij de uitvoering van de Vinex-afspraken leidt dat niet tot terugvordering van subsidies, mits dat het gevolg is van een substantiŽle verhoging van de kwaliteit en het aandeel particulier opdrachtgeverschap.Andere
afsprakenDe belangrijkste intentieafspraken
op aanpalende beleidsterreinen (waarbij naast VROM ook de bewindslieden van Landbouw Natuurbeheer en Visserij, Verkeer en Waterstaat, Economische Zaken, FinanciŽn en Grote Steden en Integratiebeleid betrokken zijn):-††††††††† de eerder afgesproken bijdrage van § 20,420 miljoen voor sanering van ernstige bodemverontreiniging blijft voor ROA gereserveerd;-††††††††† over sanering en bebouwing van het Oostergasfabriekterrein in Amsterdam vindt dit jaar verder overleg plaats; het Rijk zal bekijken of hiervoor extra geld beschikbaar kan worden gesteld;-†††††††††
VROM vraagt de gemeenten bij het maken van hun plannen rekening te houden met de normen ten aanzien van gezondheid en veiligheid; het Rijk kijkt of voor de geconstateerde knelpunten extra financiŽle middelen beschikbaar kunnen worden gesteld;-†††††††††
ROA werkt de ruimtereservering voor kantoren, bedrijven en voorzieningen nader uit in het kader van de na de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening op te stellen structuurvisie; de mogelijkheden voor intensief ruimtegebruik worden optimaal benut; een ruimtewinst van 5-15% behoort tot de mogelijkheden;-†††††††††
er zullen de komende jaren aanzienlijke investeringen nodig zijn in regionale en lokale infrastructuur; eind van dit jaar wordt daarover overleg gevoerd, gericht op besluitvorming in 2003;-††††††††† de maximale rijksbijdrage voor regionaal groen voor het ROA is 3,85 miljoen euro; als voor 1 januari 2003 geen projecten zijn ingediend vervalt de mogelijkheid voor een financiŽle bijdrage;-††††††††† de bufferzones Amsterdam-Haarlem en Amstelland-Vechtstreek worden verder ontwikkeld als regionaal park;-†††††††††
het Rijk stelt voor de periode 1998-2016 § 176,97 miljoen via de regeling 'SubsidiŽring Kwaliteit Groene Hart' beschikbaar voor de verbetering van de kwaliteit van het Groene Hart.BeleidDe intentieafspraken staan in het teken van nieuwe beleidsinzichten op rijksniveau (met name de nota 'Mensen, wensen, wonen' en de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening). Staatssecretaris Remkes maakt dit jaar met de 20 stedelijke regio's afspraken om die nieuwe beleidsinzichten in het lokale en regionale beleid te implementeren en een zorgvuldige en spoedige overgang van lopende naar nieuwe afspraken te bewerkstelligen.De lopende Vinac-afspraken
(de opvolger van Vinex) hebben ook betrekking op financiŽle bijdragen van het Rijk (locatiesubsidies). Een deel van deze middelen blijft aan de regio's toegekend, onder meer voor het bouwen van 10% sociale koopwoningen in binnenstedelijk gebied. Het resterende deel blijft gereserveerd; besluitvorming daarover vindt plaats in 2003, wanneer de intentieafspraken worden omgezet in definitieve afspraken. Bij die besluitvorming wordt gekeken in hoeverre de ambities op het gebied van transformatie van wijken, particulier opdrachtgeverschap, vergroting eigen woningbezit en sociale aspecten gerealiseerd worden en leiden tot hogere (onrendabele) kosten. †


( bron: www.vrom.nl/pagina.html?id=1&goto=6856&site=persbericht )


---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie