Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Draka's nettowinst stijgt met 22%

Datum nieuwsfeit: 14-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Draka Holding N.V.
Zoek soortgelijke berichten

Draka Holding N.V.


* Goed gepositioneerd voor verdere groei na het recordjaar 2001 GOED GEPOSITIONEERD VOOR VERDERE GROEI NA HET RECORDJAAR 2001

Draka's nettowinst stijgt met 22%

2001

2000

%-verandering

Netto-omzet §1,916.7 miljoen §1,810.2 miljoen + 5.9% Bedrijfsresultaat § 189.3 miljoen § 170.9 miljoen +10.8% Resultaat voor belastingen § 153.2 miljoen § 131.6 miljoen
+16.4%
Nettoresultaat § 117.6 miljoen § 96.7 miljoen +21.6%

WPA

§5.43

§4.58


+18.6%

Hoogtepunten in 2001

* Uitstekende resultaten voor de Draka groep: Netto-omzet nam toe met 6%, het bedrijfsresultaat verbeterde 11% en het nettoresultaat steeg 22%.

* Goede financiŽle resultaten ondanks moeilijke marktomstandigheden:

* Telecommunicatiekabel en -systemen ontwikkelde zich erg goed met een stijging van het bedrijfsresultaat van 25%;
* Laagspannings- en speciaalkabel liet een gezonde ontwikkeling zien waarbij het bedrijfsresultaat met 5% toenam.

Draka's resultaten in 2001

Draka's netto-omzet steeg in 2001 met 5,9% ten opzichte van 2000, hetgeen voornamelijk gerealiseerd werd door autonome groei. Draka profiteerde in de eerste jaarhelft van de gunstige, wereldwijde marktontwikkelingen, met name in de productgroep Telecommunicatiekabel en -systemen. Echter, de economische verslechtering die in het tweede kwartaal begon in de Verenigde Staten en in de tweede jaarhelft in Europa, beÔnvloedde de omzet negatief.

Draka's bedrijfsresultaat steeg in 2001 met 10,8% tot §189,3 miljoen (§170,9 miljoen in 2000). De operationele marge nam toe tot 9,9% ten opzichte van 9,4% in 2000 dankzij betere marges in de productgroep Telecommunicatiekabel en -systemen, additionele synergieŽn van eerdere overnames (1999) en gunstige ontwikkelingen binnen speciaalkabel zoals olie- en gas-, multimedia- en transportindustrie. Dit laatste resulteerde in een betere capaciteitsbezetting.

De netto financiŽle lasten verminderden tot §36,1 miljoen vergeleken met §39,3 miljoen in 2000, voornamelijk het resultaat van lagere rentetarieven.

De belastingdruk in 2001 was 25,9% vergeleken met 26,4% in 2000, hetgeen vooral kan worden toegeschreven aan de relatief lage belastingdruk in China.

Het resultaat uit hoofde van niet geconsolideerde deelnemingen bedroeg §4,4 miljoen ten opzichte van een verlies van §0,5 miljoen in 2000. Dit was het gevolg van gunstige ontwikkelingen van de participaties in Oman Cable Industry, Elkat (Rusland), NK Networks & Services (Duitsland) en Telcon in BraziliŽ.

Draka's nettoresultaat steeg met 21,6% naar §117,6 miljoen (2000: §96,7 miljoen) en de winst per gewoon aandeel nam met 18,6% toe tot §5,43. De 21,6% stijging van het nettoresultaat is in lijn met Draka's verwachtingen dat het nettoresultaat met ten minste 20% zou toenemen. Deze verwachting werd uitgesproken bij de publicatie van de halfjaarcijfers.

Telecommunicatiekabel en -systemen

2001

2000

%-verandering

Netto-omzet §566.6 miljoen §536.7 miljoen + 5.6% Bedrijfsresultaat § 98.0 miljoen § 78.1 miljoen +25.5%

Operationele marge

17.3%

14.6%

De netto-omzet van de productgroep Telecommunicatiekabel en -systemen steeg met 5,6% naar §566,6 miljoen (2000: §536,7 miljoen). Groei binnen deze productgroep werd vooral gerealiseerd in de eerste helft van 2001. In de tweede jaarhelft werd de omzetgroei geremd door de financiŽle moeilijkheden van een aantal telecombedrijven hetgeen versterkt werd door de economische verslechtering. Ondanks deze marktturbulentie was Draka in staat om een goed resultaat te realiseren, dankzij:


* De goede positie in het segment aansluitnetwerken waar de vraagterugval minder sterk was dan bij het segment lange-afstandsnetwerken dat geconfronteerd werd met een substantiŽle daling van investeringen.

* Sterke groei (+35%) in de Chinese markt voor aansluitnetwerken, hetgeen resulteerde in een uitstekende ontwikkeling bij Draka's Chinese joint venture YOFC.

* Gezonde ontwikkeling in de markt voor telecom koperkabel, met name in de minder ontwikkelde gebieden, zoals Oost-Europa. Draka's koperkabelfabrieken draaiden op volle capaciteit.
* Voortgaande groei in de vraag naar RF kabels (kabels voor basisstations), met name in China.

* Het feit dat Draka in 2001 per saldo nog inkoper was van glasvezel. Hierdoor was Draka in staat om de terugval van de vraag in de tweede jaarhelft gedeeltelijk op te vangen door minder glasvezel van derden in te kopen.

Het bedrijfsresultaat in de productgroep Telecommunicatiekabels en
-systemen bedroeg §98,0 miljoen vergeleken met §78,1 miljoen in 2000, een toename van 25,5%. De operationele marge steeg tot 17,3% van 14,6% in 2000. Deze toename werd mede veroorzaakt door hogere glasvezelprijzen als gevolg van glasvezeltekorten in de eerste helft van 2001.

Laagspannings- en speciaalkabel

2001

2000

%-change

Netto-omzet §1,413.1 miljoen §1,348.9 miljoen +4.8% Bedrijfsresultaat § 106.9 miljoen § 102.3 miljoen +4.5%

Operationele marge

7.6%

7.6%

De netto-omzet van de productgroep Laagspannings- en speciaalkabel steeg met 4,8% van §1.348,9 miljoen in 2000 naar §1.413,1 miljoen in 2001. Deze productgroep liet een gestage groei zien gedurende het jaar ondanks de economische turbulentie in de tweede helft van 2001. Binnen speciaalkabel liet met name het kabelsegment voor de olie- en gasindustrie een belangrijke groei zien ten opzichte van 2000. Deze groei werd vooral veroorzaakt door substantieel hogere investeringen van de oliebedrijven in hun upstreamactiviteiten, dit met het oog op het veilig stellen van hun toekomstige productiecapaciteit. Daarnaast steeg de vraag van de transportindustrie vooral door de toegenomen functionaliteit in vliegtuigen, auto's en treinen. De markt voor multimedia kabel, zowel glasvezel als koper, een niche markt waarin Draka een sterke positie heeft, ontwikkelde zich positief in Europa. Draka's laagspanningkabelactiviteiten liet een gematigde groei zien, een ontwikkeling in lijn met het BNP van de verschillende Europese landen.

De productgroep Laagspannings- en speciaalkabel had een bedrijfsresultaat van §106,9 miljoen vergeleken met §102,3 miljoen in 2000, een toename van 4,5%. De operationele marge bleef stabiel op 7,6%. Dit was het resultaat van een hogere winstbijdrage van het speciaalkabelsegment hetgeen tenietgedaan werd door de prijsdruk binnen het laagspanningssegment.

Investeringen en financiering

Het geÔnvesteerd vermogen per 31 december 2001 bedroeg §1.549,3 miljoen vergeleken met §1.434,6 miljoen in 2000. Deze stijging was vooral het gevolg van de investeringen in materiŽle vast activa. De netto investeringen waren relatief hoog in 2001, §156,2 miljoen vergeleken met §89,4 miljoen in 2000. Naast de normale vervangingsinvesteringen waren er substantiŽle investeringen in de uitbreiding van Draka's productiecapaciteit voor glasvezel, in uitbreiding van Draka's capaciteit voor laagspannings- en autokabel bij de fabriek in TsjechiŽ, een nieuwe fabriek voor RF kabel in BraziliŽ en een nieuwe fabriek voor speciaalkabel in Spanje.

Het 50% belang in Indķstrias Cunha Barros, Portugal, werd verkocht aan de andere aandeelhouder tegen ongeveer de boekwaarde.

De operationele cash flow bedroeg §112,6 miljoen (2000: §132,7 miljoen). Hoewel de EBITDA in 2001 met § 22,1 miljoen steeg, werd dit effect tenietgedaan door de stijging in werkkapitaal als gevolg van de stijging in netto-omzet.

Het eigen vermogen na winstverdeling steeg van §339,6 miljoen per 31 december 2000 naar §430,2 miljoen per 31 december 2001. De solvabiliteit nam toe tot 27,8% ten opzichte van 23,7% in 2000. Het garantievermogen steeg tot §555,9 miljoen, ofwel 35,9% van de totale activa (2000: §503,1 miljoen, 35,1%).

Het aantal uitstaande gewone aandelen steeg van 19.687.505 per 31 december 2000 naar 20.038.550 aandelen per 31 december 2001. Dit was het resultaat van de uitgifte van stockdividend en een conversie van obligaties. Het dividend op cumulatieve preferente aandelen bedroeg §8,7 miljoen.

Herfinancieringsplannen

Met het oog op Draka's ambitie om te participeren in de verdere consolidatie van de kabelindustrie, is Draka voornemens om haar financiering in 2002 te herstructureren. Dit door middel van het versterken van het garantievermogen en daarnaast het omzetten van een deel van de korte-termijnschulden in lange-termijnleningen.

Vooruitzichten voor 2002

Het huidige wereldwijde economische klimaat is onzeker en de condities wijzen op slechts beperkte groei in 2002. Dit zal zeker de groeimogelijkheden beperken op Draka's relevante markten. Daarom handhaaft Draka haar voorzichtige beleid voor wat betreft kosten, werkkapitaal en het aantal werknemers in het huidige jaar. Tevens zal Draka haar investeringen aanmerkelijk beperken, zeker in vergelijking tot het historisch hoge niveau van 2001.

Telecommunicatiekabel en -systemen

Door de huidige onzekere economische omstandigheden verwacht Draka dat de telecombedrijven hun investeringen zullen beperken in 2002, met name in de eerste jaarhelft (in mindere mate in China). De introductie van UMTS in 2002 en Draka's aanwezigheid in China en BraziliŽ, zal naar verwachting leiden tot een positieve ontwikkeling binnen het RF kabelsegment. Voor de telecom koperkabel activiteiten verwacht Draka onveranderd een stabiele vraag.

Ondanks het feit dat er slechts beperkte indicaties zijn wanneer herstel zal optreden, is Draka ervan overtuigd dat de toegenomen vraag naar bandbreedte in de toekomst zal leiden tot substantiŽle investeringen in aansluitnetwerken en stadsringen. Draka blijft daarom optimistisch over de vooruitzichten voor deze productgroep op de middellange termijn.

Laagspannings- en speciaalkabel

Voor laagspanningskabel verwacht Draka dat de geringe economische groei een negatieve invloed zal hebben op de vraag, maar dat groei in dit segment kan worden gerealiseerd dankzij een verdere stijging van het marktaandeel hetgeen gebaseerd is op Draka's sterke Europese marktdekking. Binnen het speciaalkabelsegment verwacht Draka een relatief gunstige ontwikkeling in de markt voor LAN toepassingen (multimode glasvezel), de olie- en gasindustrie en de transportindustrie. Gegeven deze ontwikkelingen, gecombineerd met verdere efficiencyverbeteringen, verwacht Draka dat, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, de resultaten van de productgroep Laagspannings- en speciaalkabel in 2002 vergelijkbaar zullen zijn aan 2001.

Draka groep

Ondanks enkele positieve ontwikkelingen in bepaalde segmenten van de kabelmarkt, acht Draka het te vroeg om op dit moment een uitspraak te doen over de te verwachten resultaten over 2002, gegeven de wereldwijde economische onzekerheden. Echter, voor de eerste helft van 2002 verwacht Draka een lager nettoresultaat ten opzichte van de eerste jaarhelft 2001. Dit wordt veroorzaakt door de ongunstige ontwikkelingen in de telecom glasvezelmarkt, met name in vergelijking tot de uitstekende resultaten in de eerste zes maanden van 2001.

Voor de middellange termijn vertrouwt Draka erop dat, gegeven de gediversificeerde productportefeuille en de goede geografische spreiding, zij zal profiteren van de goede groeimogelijkheden binnen haar specifieke marktsegmenten.

Dividend

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal op 23 mei 2002 worden gehouden in Amsterdam. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden gevraagd om het dividend vast te stellen op § 1,63 per aandeel (2000: § 1,37). Dit betekent dat 30% van het nettoresultaat na aftrek van het preferent dividend zal worden toegekend aan de houders van gewone aandelen. Tevens zal zij worden gevraagd om het voorstel goed te keuren welke, evenals in voorgaande jaren, de aandeelhouders in staat stelt om het dividend in de vorm van aandelen te ontvangen ten laste van het belastingvrije agio of de overige reserves in een nog nader te bepalen verhouding. De verhouding van de waarde van het stockdividend en het contante dividend zal op 4 juni 2002 na sluiting van Euronext worden vastgesteld op basis van de gemiddelde beurskoers van die dag.

Raad van Bestuur

Amsterdam, 14 maart 2002

Bijlagen:

Geconsolideerde balans (PDF)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (PDF)

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Eigen vermogen

Informatie per productgroep (PDF)

Bedrijfsprofiel

Draka Holding N.V. is de houdstermaatschappij van een aantal operationele bedrijven die internationaal actief zijn op het gebied van ontwikkeling, productie en verkoop van kabel en kabelsystemen. Draka concentreert zich hierbij op twee productgroepen, te weten Telecommunicatiekabel en -systemen en Laagspannings- en speciaalkabel.

Draka is met 60 vestigingen in 24 landen actief in Europa, Amerika en AziŽ. De onderneming kenmerkt zich door een platte organisatiestructuur. De communicatielijnen zijn kort, de werkmaatschappijen hebben een grote mate van autonomie en zijn omzet- en winstverantwoordelijk.

Wereldwijd zijn bij Draka ondernemingen ongeveer 8.300 mensen werkzaam. Draka Holding N.V., het hoofdkantoor, is gevestigd in Amsterdam. In 2001 realiseerde Draka een omzet van § 1,9 miljard en een nettowinst van § 117,6 miljoen.

Gewone aandelen van Draka Holding N.V. zijn genoteerd aan Euronext in Amsterdam. In 2001 werd de onderneming opgenomen in de Midkap index en de Next150 index.reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie