Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gamma Holding: netto winst 2001 EUR 30 miljoen

Datum nieuwsfeit: 15-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Gamma Holding N.V.
Zoek soortgelijke berichten

GAMMA HOLDING N.V.

GAMMA HOLDING: NETTO WINST 2001 Eur 30 MILJOEN

Gamma Holding N.V., actief in de sectoren Technologies, Industrial Textiles en Exotic Fabrics, maakt het volgende bekend:

Gamma Holding heeft in 2001 een moeilijk jaar achter de rug. De omzet daalde in 2001 met 3 procent tot EUR 906 miljoen (2000: EUR 938 miljoen). De netto winst uit gewone bedrijfsuitoefening in 2001 bedroeg EUR 30,4 miljoen ten opzichte van EUR 47,6 miljoen in 2000, wat een daling betekende van 36 procent. De winst per aandeel uit gewone bedrijfsuitoefening nam met 37 procent af tot EUR 4,03 (2000: EUR 6,38).

Voor 2001 zal een dividend van EUR 1,60 per gewoon aandeel worden voorgesteld (2000: EUR 2,54). Dit is in overeenstemming met het dividendbeleid, waarin gestreefd wordt naar een uitkering van 40 procent van de netto winst. Het dividend zal vanaf 17 mei 2002 be-taalbaar zijn.

De gang van zaken in 2001

Binnen de strategie van Gamma Holding de onderneming om te bouwen naar een techno-logie concern is een belangrijke stap gezet met de acquisitie van de Madison Filter Group. Voorts werd binnen het segment Process and Conveyor Belts de integratie tussen Ammeraal en Beltech voltooid.

De gang van zaken in de drie afzonderlijke sectoren kan als volgt worden samengevat:

Gamma Technologies omvat de activiteiten Process and Conveyor Belts en Specialties (filtertechnologie, coatings, zeildoek en industriële weefsels en breisels). De netto omzet van deze sector nam met 2 procent af van EUR 406 miljoen naar EUR 398 miljoen. Het bedrijfsresultaat daalde met 22 procent van EUR 40,2 miljoen in 2000 naar EUR 31,4 miljoen in 2001.

Het segment Process and Conveyor Belts had in het verslagjaar duidelijk last van het zwakkere economische klimaat. Dit leidde in de Verenigde Staten tot een daling van het resultaat. Daartegenover handhaafde het resultaat in Europa zich nagenoeg op het niveau van vorig jaar. Het integratieproces van Ammeraal Beltech leidde tot een tijdelijke druk op de verkopen.

Het segment Specialties ondervond met Ames Europe en, in beperkte mate, Techfab/IFC hinder van een teruglopende vraag van de automobielindustrie. De overige activiteiten van Techfab/IFC en van Dimension Polyant vertoonden een positief beeld. De onderneming Indutex wist haar omzet en resultaat in al haar drie productgroepen verder uit te bouwen, waardoor omzet en resultaat sterk stegen.

Gamma Industrial Textiles omvat activiteiten op het gebied van Automotive en Indus- trial Applications. De netto omzet van deze sector daalde met 8 procent van EUR 369 miljoen in 2000 naar EUR 339 miljoen in 2001. Het bedrijfsresultaat daalde met 53 procent van EUR 42,9 miljoen naar EUR 20,3 miljoen. De sector werd in het verslagjaar geconfronteerd met een toenemende prijsdruk en afnemende volumes. Daarnaast ondervond het segment Automotive hinder van aanloopproblemen bij de introductie van een nieuwe generatie machines die leidden tot een incidentele kostenverhoging. In het verslagjaar is een programma van maatregelen in gang gezet om door kostenbeheersing het resultaat te verbeteren.

Gamma Exotic Fabrics realiseerde een stijging van de omzet van 4 procent van EUR 163 miljoen in 2000 naar EUR 169 miljoen in 2001. Het bedrijfsresultaat daalde in vergelijking met 2000 met 14 procent van EUR 21,6 miljoen tot EUR 18,5 miljoen. De sector werd geconfronteerd met een stijging van energie- en onderhoudskosten en een daling van omzet en resultaat in Ghana. Omzet en resultaat stegen door positieve effecten van de uitbouw van het Afrikaanse distributienetwerk. In dit kader is in het verslagjaar een nieuw verkoopkantoor geopend in Burkina Faso.

De resultaten van 2001

Het bedrijfsresultaat daalde met 33 procent naar EUR 70,2 miljoen (2000: EUR 104,7 miljoen). Uitgedrukt in een percentage van de omzet bedroeg het bedrijfsresultaat 7,8 procent (2000: 11,2 procent).

Het negatieve saldo van financiële baten en lasten nam in 2001 af tot EUR 20,5 miljoen tegen EUR 28,6 miljoen in 2000. Dit saldo werd met EUR 7,7 miljoen positief beïnvloed door het wegvallen van het negatieve bedrijfsresultaat van de gedeconsolideerde sector Interieurproducten.

De belastingdruk steeg met 2,1 procent van 36,8 procent naar 38,9 procent. Deze stijging werd voornamelijk veroorzaakt door niet gecompenseerde verliezen.

Het netto resultaat na buitengewone lasten steeg van EUR 17,6 miljoen naar EUR 30,4 miljoen.

De investeringen in materiële vaste activa bedroegen in 2001 EUR 55,4 miljoen: 10 procent lager dan in 2000 (EUR 61,4 miljoen). De afschrijvingen bedroegen EUR 45,4 miljoen tegen EUR 41,8 miljoen in 2000. De investeringen in groepsmaatschappijen bedroegen in 2001 EUR 28,3 miljoen tegen EUR 7,4 miljoen in 2000.

De cashflow, het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen plus afschrijvingen, kwam uit op EUR 75,9 miljoen tegen EUR 89,4 miljoen in 2000.

Het saldo van de rentedragende schulden bedroeg eind 2001 EUR 357,1 miljoen (2000: EUR 291,3 miljoen). Deze toename wordt voornamelijk verklaard door de aankoop van de Madison Filter Group. Voor deze overname werd een financiering van EUR 55 miljoen aangetrokken. Deze lening zal, in combinatie met andere kredietfaciliteiten, in 2002 worden geherfinancierd.

Uitgaande van het voorgestelde dividend bedroeg het groepsvermogen na winstverdeling aan het einde van het verslagjaar EUR 185,9 miljoen tegen EUR 168,8 miljoen in 2000. Het groepsvermogen als percentage van het balanstotaal bedroeg ultimo 2001 24,2 procent (2000: 22,7 procent). Het garantievermogen maakte 26,9 procent van het balanstotaal uit (2000: 26,6 procent).

Vooruitzichten

Voor de sector Gamma Technologies wordt een positieve ontwikkeling van het resultaat verwacht mede als gevolg van de eind 2001 geacquireerde onderneming Madison Filter Group. De in 2001 afgeronde integratie van Ammeraal Beltech zal eveneens een positief effect hebben op omzet en resultaat.

De in het verslagjaar ingezette kostenbeheersingprogramma binnen de sector Gamma Industrial Textiles zullen leiden tot een grotere efficiency van de bestaande activiteiten. Daartegenover bestaat onzekerheid met betrekking tot de ontwikkelingen van de Automotive markt.

Het resultaat van de sector Gamma Exotic Fabrics zal naar verwachting een stabiel beeld vertonen.

De investeringen zullen het afschrijvingsniveau niet overschrijden.

Door de verbetering van de strategische portfolio en marktposities in de afgelopen jaren, alsmede de ingezette efficiencymaatregelen, is een basis gelegd voor een verdere positieve ontwikkeling van de onderneming.

Gezien de onzekerheden over de wereldeconomie, is het in dit stadium moeilijk om over de resultaten van Gamma Holding in 2002 concrete uitspraken te doen.

Raad van Bestuur Gamma Holding N.V. Helmond, 15 maart 2002

Voor meer informatie: Tel. 0492 570516

 
 
  GECONSOLIDEERDE BALANS GAMMA HOLDING N.V. 
  (x EUR 1.000) 
  Na winstverdeling 
                       31-12-2001 31-12-2000 
  Activa 
 
  Immateriële vaste activa           13.260 
  Materiële vaste activa            313.797   292.867 
  Financiële vaste activa            5.464   10.653 
 
  Totaal vaste activa             332.521   303.520 
 
  Voorraden                  225.752   216.625 
  Vorderingen                 191.355   207.826 
  Liquide middelen               17.217   15.731 
 
  Totaal vlottende activa           434.324   440.182 
 
  Totaal activa                766.845   743.702 
 
  Passiva 
 
  Eigen vermogen                182.638   164.902 
  Aandeel van derden               3.298    3.915 
 
  Groepsvermogen                185.936   168.817 
 
  Voorzieningen                 47.008   46.589 
  Langlopende schulden             118.039   141.890 
  Kortlopende schulden             415.862   386.406 
 
  Totaal passiva                766.845   743.702 
 
  Groepsvermogen in % van het balanstotaal    24,2    22,7 
 
  Garantievermogen in % van het balanstotaal   26,9    26,6 
  (groepsvermogen verhoogd met achtergestelde lening) 
 
  Aantal werknemers               9.612    8.793 
 
  GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING GAMMA HOLDING N.V. 
  (x EUR 1.000) 
                         2001   2000 
 
  Netto omzet                905.986  938.409 
 
  Wijzigingen in voorraden gereed 
  product en goederen in bewerking      (4.474)  16.411 
 
  Som van de bedrijfsopbrengsten       901.512  954.820 
 
  Som van de bedrijfslasten         (831.285) (850.090) 
 
  Bedrijfsresultaat              70.227  104.730 
 
  Financiële baten en lasten         (20.512) (28.572) 
 
  Groepsresultaat uit gewone 
  bedrijfsuitoefening voor belastingen    49.715  76.158 
 
  Belastingen over het groepsresultaat 
  uit gewone bedrijfsuitoefening       (19.360) (28.026) 
 
  Groepsresultaat uit gewone 
  bedrijfsuitoefening na belastingen     30.355  48.132 
 
  Aandeel van derden in het 
  groepsresultaat na belastingen         42   (512) 
 
  Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 
  na belastingen               30.397  47.620 
 
  Buitengewoon resultaat na belastingen        (30.000) 
 
  Resultaat na belastingen          30.397  17.620 
 
 
  Afschrijvingen immateriële vaste activa     59 
 
  Afschrijvingen materiële vaste activa    45.392  41.839 
 
  Cashflow excl. buitengewoon resultaat    75.848  89.459 
 
 
  Aantal uitstaande gewone aandelen 
  van EUR 2,50 per ultimo         7.518.535 7.518.535 
 
  Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 
  na belastingen per gewoon aandeel 
  van EUR 2,50 (x EUR 1,00)           4,03   6,38 
 
  Resultaat na belastingen per gewoon 
  aandeel van EUR 2,50 (x EUR 1,00)       4,03   2,35 
 
  Netto omzet 
  (x EUR 1.000) 
                         2001   2000 
 
  Process and Conveyor Belts         216.701 234.077 
  Specialties                181.167 171.941 
 
  GAMMA TECHNOLOGIES             397.868 406.018 
 
  Automotive                 149.669 164.870 
  Industrial Applications          188.973 204.000 
 
  GAMMA INDUSTRIAL TEXTILES         338.642 368.870 
 
  GAMMA EXOTIC FABRICS            169.476 163.521 
 
  Totaal                   905.986 938.409 
 
 
  Bedrijfsresultaat 
  (x EUR 1.000) 
                         2001   2000 
 
  Process and Conveyor Belts         14.050  21.434 
  Specialties                 17.387  18.756 
 
  GAMMA TECHNOLOGIES             31.437  40.190 
 
  Automotive                  1.544  11.164 
  Industrial Applications           18.759  31.755 
 
  GAMMA INDUSTRIAL TEXTILES          20.303  42.919 
 
  GAMMA EXOTIC FABRICS            18.487  21.621 
 
  Totaal                   70.227 104.730 
 
Gamma Holding N.V.

15 mrt 02 08:17

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie