Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Remkes maakt afspraken met Groningen/Assen over wonen

Datum nieuwsfeit: 15-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van VROM
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Remkes maakt afspraken met Groningen en Assen over verhoging woonkwaliteit tot 2010 (15-3-2002)


Staatssecretaris Remkes (VROM) heeft mede
namens de betrokken andere ministeries, intentieafspraken ondertekend met de provincies Groningen en Drenthe, het samenwerkingsverband Regiovisie Groningen-Assen 2030 en de gemeenten Groningen, Assen en Delfzijl. De afspraken staan in het teken van wonen in brede zin en hebben daarom ook betrekking op andere terreinen als veiligheid, bodemsanering, werk, infrastructuur en groen. Het is de bedoeling de intenties in 2003 - in samenhang met de uitwerking van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening - om te zetten in definitieve afspraken. De afspraken worden ter goedkeuring nog aan de raden en staten voorgelegd. Hoofdpunt in de afspraken is de transformatie
van wijken. Om te zorgen dat de wijken in 2010 zo goed mogelijk beantwoorden aan de wensen van burgers zijn forse inspanningen op het gebied van stedelijke vernieuwing nodig. Evenals in de meeste andere steden dreigen ook in de Groningse en Drentse steden de vaak monotone naoorlogse woonwijken uit de gratie te raken. De stedelijke woonvoorkeuren van mensen ontwikkelen zich in twee richtingen: ůf echt stedelijk wonen, met hoge kwaliteit en bijbehorende voorzieningen, ůf echt groen wonen in de stad.

WonenTegen deze
achtergrond zijn op het gebied van wonen de volgende intentieafspraken gemaakt:-†††††††† de jaarlijkse
uitbreiding van de woningvoorraad in Groningen en Assen zal passen binnen het provinciale vastgestelde beleid op dit terrein;-†††††††† de gemeente Groningen gaat het aantal te onttrekken woningen opvoeren tot 1.000 per jaar uiterlijk te bereiken in 2010;-†††††††† Groningen realiseert in 2010 53% eigen woningbezit; in het Regiovisie-gebied Groningen-Assen zal het percentage eigen woningbezit in 2010 gestegen zijn naar 65% van de totale woningvoorraad;-†††††††† tussen 2005 en 2010 zal
in de regio 10% van de nieuwbouw in bestaand bebouwd gebied als sociale koopwoning (tot § 136.134,-) worden gerealiseerd;-†††††††† vanaf 2005 zal in beide provincies 40% van de nieuwbouw in de vorm van particulier opdrachtgeverschap worden gebouwd;-†††††††† de gemeente Groningen
zoekt samen met de corporaties naar mogelijkheden om de pieken in de tekorten voor studentenhuisvesting op te lossen;-†††††††† het Rijk en de regio Groningen-Assen onderschrijven de ontwikkeling van de locatie Meerstad en betrekken de uitkomst van de uitwerking van het gebied Assen-west bij de te maken verstedelijkingsafspraken;-†††††††† om de knelpunten in de uitvoering van het Masterplan Delfzijl op te lossen zal het Rijk een bijdrage van maximaal § 9,076 miljoen aan de gemeente Delfzijl verstrekken, mits voldaan wordt aan een aantal randvoorwaarden; de belangrijkste randvoorwaarde is de deelname van een of meer marktpartijen aan de uitvoering van het Masterplan.

Andere
afsprakenDe belangrijkste
intentieafspraken op aanpalende beleidsterreinen (waarbij naast VROM ook de bewindslieden van Landbouw Natuurbeheer en Visserij, Verkeer en Waterstaat, Economische Zaken, FinanciŽn en Grote Steden en Integratiebeleid betrokken zijn):-†††††††† de eerder afgesproken
bijdrage van § 3,063 miljoen voor sanering van ernstige bodemverontreiniging blijft voor de provincie Groningen gereserveerd;-†††††††† VROM vraagt de gemeenten bij het maken van hun plannen rekening te houden met de normen ten aanzien van gezondheid en veiligheid; het Rijk kijkt of voor de geconstateerde knelpunten extra financiŽle middelen beschikbaar kunnen worden gesteld;-†††††††† de provincie Groningen
werkt de ruimtereservering voor kantoren, bedrijven en voorzieningen nader uit in het kader van de na de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening op te stellen structuurvisie; de mogelijkheden voor intensief ruimtegebruik worden door de provincie optimaal benut; gelet op het landelijk beeld behoort een ruimtewinst van 5-15% tot de mogelijkheden;-†††††††† de OV-as Noordwest (De Held-Reitdiepshaven) (verkenningsfase MIT 1999-2003) en de OV-as Zuidwest (Piccardhofplas) (verkenningsfase MIT 1999-2003) zijn direct gekoppeld aan de verstedelijkingsopgave tot 2010; er moet nog overeenstemming worden bereikt, over de wijze waarop de bijdrage van het rijk hieraan tot stand moet komen;-†††††††† de provincies en de
gemeenten Groningen en Assen werken de opgaven op het gebied van groen verder uit; groen en verstedelijking moeten met elkaar in balans komen en blijven; het oppervlak voor groen in bestaand stedelijk gebied moet minimaal gelijk blijven;-†††††††† de regio
Assen-Groningen ontwikkelt voor de actualisering van de regiovisie een strategie om zorgvuldig met de ruimte om te gaan.

BeleidDe
intentieafspraken staan in het teken van nieuwe beleidsinzichten op rijksniveau (met name de nota 'Mensen, wensen, wonen' en de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening). Staatssecretaris Remkes maakt dit jaar met de 20 stedelijke regio's afspraken om die nieuwe beleidsinzichten in het lokale en regionale beleid te implementeren en een zorgvuldige en spoedige overgang van lopende naar nieuwe afspraken te bewerkstelligen.De lopende
Vinac-afspraken (de opvolger van Vinex) hebben ook betrekking op financiŽle bijdragen van het Rijk (locatiesubsidies). Een deel van deze middelen blijft aan de regio's toegekend, onder meer voor het bouwen van 10% sociale koopwoningen in binnenstedelijk gebied. Het resterende deel blijft gereserveerd; besluitvorming daarover vindt plaats in 2003, wanneer de intentieafspraken worden omgezet in definitieve afspraken. Bij die besluitvorming wordt gekeken in hoeverre de ambities op het gebied van transformatie van wijken, particulier opdrachtgeverschap, vergroting eigen woningbezit en sociale aspecten gerealiseerd worden en leiden tot hogere (onrendabele) kosten.

( bron: www.vrom.nl/pagina.html?id=1&goto=6864&site=persbericht )


---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie