Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Drenthe GS-besluitenlijst d.d. 12 maart 2002

Datum nieuwsfeit: 15-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Drenthe
Zoek soortgelijke berichten

GS-besluitenlijst d.d. 12 maart 2002 Provincie Drentheweek 11

Nummer

Openbaar

Onderwerp

Advies

Beslissing GS

6.1/RW

Ja

Bestemmingsplan Tweede Exloërmond, uitbreiding bedrijventerrein Noorderkijl; gemeente Borger-Odoorn.

1. Reclamant ontvankelijk verklaren met uitzondering van punt 1b.
2. Bedenkingen ongegrond verklaren.

3. Bestemmingsplan goedkeuren.

Conform.

6.2/Ec

Ja

Evaluatie werkgelegenheidsinitiatieven en maatschappelijke participatie.

De staten informeren over de resultaten van de Actie werkgelegenheidsinitiatieven en maatschappelijke participatie.

Conform.

6.3/BJC

Nee

Concernprioriteiten 2002.

Kennisnemen van de prioriteiten zoals die zijn aangegeven in de Notitie prioritering concernprojecten.

Begin mei een herijking in
samenhang met personele knelpunten.

6.4/RW

Nee

Vergadering IPO-adviescommissie Milieu, Water, Landbouw en Natuur op 14 maart 2002.

1. Instemmen met de voorstellen en reacties.
2. Aangeven wie de vergadering zal bijwonen.
Gedeputeerden Dijks en
Edelenbosch.

6.5/Ec

Nee

Nota bedrijventerreinen in Drenthe tot 2015: lessen uit het verleden en consequenties voor de toekomst.

De staten voorstellen:

1. in te stemmen met de inhoud en de strekking van de Nota bedrijventerreinen in Drenthe tot 2015 en de hieruit voortvloeiende beleidsacties;

2. in te stemmen met de inhoud en de strekking van de Notitie reacties van externe partijen op conceptnota bedrijventerreinen;

3. kennis te nemen van de Notitie 10 jaar
bedrijventerreinenmonitoring in Drenthe; het bedrijf achter de transactie;

4. in te stemmen met het namens GS verzenden van notitie genoemd onder 2. naar de gesprekspartners.

W.t.t. met nadere notitie over TIPP.

6.6/CW

Nee

Besteding Actieprogramma cultuurbereik 2002.

1. Instemmen met het advies van de Provinciale Adviescommissie Cultuurbereik met de besteding van de middelen van het Actieprogramma cultuurbereik 2002.

2. De Statencommissie Cultuur en Welzijn hierover mondeling informeren.

Conform.

Openbaar volgende week.

6.7/Ec

Ja

Stuurgroep Neue Hanze Interregio (NHI) 15 maart 2002.
1. Instemmen met ondertekening van letter of intent ten behoeve van een te ontwikkelen INTERREG IIIc-programma.
2. Indien geen GS-lid de bijeenkomst kan bijwonen, een mandaat verstrekken aan de heer H. Caspers (EC) om voornoemde letter namens uw college te ondertekenen.

3. Instemmen met de per agendapunt gemaakte opmerkingen.

Conform.

Gedeputeerde Weggemans.

6.8/VV

Ja

Intentieverklaring Zuiderzeelijn.

De intentieverklaring project Zuiderzeelijn, inclusief de brief van de voorzitter van de Stuurgroep ZZL, ter kennisname aan de leden van de Statencommissies RIM en BFE zenden.

Conform.

6.9/RW

Ja

Ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde omgeving.

Kennisnemen van het Stappenplan ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde omgeving.

Conform.

6.10/RW

Ja

Verstedelijkingsafspraken tot 2010 Groningen, Assen en Emmen.
* Instemmen met intentieafspraken.

* Instemmen met begeleidende brief.

* Gedeputeerde RO machtigen te tekenen.

* Intentieafspraken ter isntemming voorleggen aan PS.
Conform.

7.1/Ec

Ja

Bijdrage Drentse Fietsvierdaagse 2002.

De Drentse Fietsvierdaagse 2002 ondersteunen bij de noodzakelijke extra promotie van het evenement in 2002 en hiervoor eenmalig een bedrag van 10.116,-- beschikbaar stellen ten laste van het krediet Ontwikkeling toerisme en recreatie.

Conform.

7.2/MB

Ja, na risicokaart

Inspectieprogramma Besluit risicovolle zware ongevallen Drenthe 2002.

Het Inspectieprogramma 2002 vaststellen.

Conform.

7.3/RW

Ja

Voortgang waterbeleid voor de 21e eeuw.

Kennisnemen van de stand van zaken en de tussenproducten.

Conform.

7.4/LG

Ja

Toedelingsonderzoek Buinen.

Rapport voor kennisgeving aannemen.

Conform.

8.1/BJC

Ja

Ondersteuning regionaal stedelijk netwerk Zuid-Drentse Stedenband.
1. Instemmen met de offerte Ondersteuning van het regionaal stedelijk netwerk Zuid-Drentse Stedenband.

2. Voor de ondersteuning ten laste van het krediet 2002 Regiovisie Zuid-Drenthe/Noord-Overijssel 10.000,-- beschikbaar stellen aan de gemeente Emmen.

3. Instemmen met de inzet van GIS/CAD - provincie Drenthe voor de productie van kaartmateriaal.

4. Instemmen met de organisatie voor het eerste traject van uitwerking van het stedelijk netwerk.

Conform.

Mededelingen

1. Notitie van de heer H. van Laar t.t. 19 maart a.s.
2. IPO-brief met betrekking tot gebundelde doeluitkering is akkoord.
3. Ten behoeve van "De Treffers" in verband met het behalen van het Europees kampioenschap wordt 2.500,-- beschikbaar gesteld.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie