Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vragen en antwoorden over voedselveiligheidskwesties

Datum nieuwsfeit: 18-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: European Commission
Zoek soortgelijke berichten

European Commission

MEMO/02/58

Brussel, 18 maart 2002

De uitbreiding van de EU: Vragen en antwoorden over voedselveiligheidskwesties

Voedselveiligheid is een integrerend onderdeel van het EU-beleid inzake consumentenbescherming en volksgezondheid. De "van boerderij tot tafel"-benadering zal dus door de toetredingslanden moeten worden overgenomen. Dit is een belangrijke uitdaging; er is al vooruitgang geboekt maar verdere stappen zijn noodzakelijk.
1. Welke onderwerpen in verband met voedselveiligheid komen aan de orde bij de onderhandelingen over de uitbreiding van de EU?

Voedselveiligheidskwesties zijn verdeeld over twee terreinen van de toetredingsonderhandelingen:


- Hoofdstuk 1, " Vrij verkeer van goederen", omvat de voedselwetgeving;

- Hoofdstuk 7, "Landbouw", bestrijkt veterinaire en fytosanitaire kwesties, en diervoeding.

Voedselwetgeving omvat algemene voorschriften inzake hygiëne en controles, etikettering, additieven, de verpakking van voedsel en genetisch gemodificeerde levensmiddelen.

Veterinaire wetgeving betreft de gezondheid en het welzijn van dieren, de identificatie en registratie van dieren, systemen voor de controle van de interne markt, controles aan de buitengrenzen en voorschriften inzake volksgezondheid voor bedrijven die dierlijke producten produceren of verwerken.

Fytosanitaire wetgeving betreft de gezondheid van planten (schadelijke organismen, pesticiden), zaden en teeltmateriaal, en plantenhygiëne.

De wetgeving inzake diervoeding betreft de veiligheid van voedingsmateriaal en additieven, etikettering, verontreinigende stoffen in diervoeder, controles en inspecties.
2. Wat zijn de uitgangspunten van de Europese Commissie bij de onderhandelingen over voedselveiligheid?

Voedselveiligheid is een element van het uitbreidingsproces waarbij de EU geen risico's mag nemen die zouden kunnen leiden tot lagere voedselveiligheidsnormen of gevaren voor de consumenten. Kandidaatlanden moeten dan ook erkennen dat het essentieel is dat zij voldoen aan het "acquis" van de Unie op het gebied van voedselveiligheid.

Het bestaande corpus van EU-wetgeving, het zogenaamde "acquis" van de EU met betrekking tot voedselveiligheid omvat een groot aantal wetsteksten. Vele daarvan bestrijken een breed terrein en vereisen aanzienlijke inspanningen voor de omzetting, de tenuitvoerlegging en de controle op de naleving.

Het is van vitaal belang dat het acquis volledig wordt omgezet in de nationale wetgeving van de kandidaatlidstaten en dat de betreffende administratieve structuren en procedures ruim vóór de feitelijke toetreding worden hervormd en versterkt.

De Commissie zal evenwel goed onderbouwde verzoeken om overgangsregelingen in overweging nemen, op voorwaarde dat die niet in strijd zijn met de al door de Unie vastgelegde beginselen.
3. Hoe ver zijn de onderhandelingen met de verschillende kandidaatlanden gevorderd ?

De onderhandelingen over Hoofdstuk 1 (vrij verkeer van goederen) zijn voorlopig afgesloten voor 10 kandidaatlanden. De onderhandelingen met Bulgarije zijn gaande, en de onderhandelingen met Roemenië over Hoofdstuk 1 zullen naar verwachting binnenkort geopend worden. Geen van de kandidaatlanden heeft verzocht om overgangsperioden in verband met voedselwetgeving.

Onderhandelingen over Hoofdstuk 7 (landbouw) zijn gaande met 11 kandidaatlanden. Voor de landen die klaar zijn, zou dit hoofdstuk afgesloten moeten worden aan het einde van het Spaanse Voorzitterschap.

In december 2001 is er een akkoord gesloten met Slovenië over de veterinaire, fytosanitaire en diervoederonderdelen van Hoofdstuk 7. Dit akkoord omvat een overgangsperiode voor de voorschriften voor het welzijn van dieren met betrekking tot de kooien van legkippen.

Ontwerpen van gemeenschappelijke standpunten betreffende Estland en Hongarije zullen mogelijk binnen enkele weken tot een EU-standpunt leiden.

4. Wat zijn de voornaamste nog niet geregelde kwesties in de lopende onderhandelingen over voedselveiligheid met de kandidaatlanden?

Momenteel zijn de belangrijkste kwesties:

- het vermogen van de kandidaatlanden om afdoende controles aan de buitengrenzen te garanderen;

- het voldoen aan de hoge normen van de EU-gezondheidsbeschermingsvoorschriften met betrekking tot BSE;


- het verzekeren dat voedselverwerkende bedrijven aan de EU-normen voldoen;


- het respecteren van de EU-voorschriften inzake het welzijn van dieren.
4a. Wat is het probleem met de grensinspectieposten?

Momenteel zijn er ongeveer 285 EU-grensinspectieposten, die door de nationale autoriteiten worden beheerd en bemand. De meeste daarvan zijn in havens en luchthavens, andere bij wegen of spoorwegen aan met name de oostelijke grenzen van de Unie. Bij de toetreding van de 12 kandidaatlanden zal de oostgrens verschuiven naar de grenzen met Rusland, Wit-Rusland, de Oekraïne, Moldavië en Turkije. De kandidaatlanden hebben in totaal 87 GIP voor het controleren van de invoer in de Unie voor goedkeuring voorgedragen. Wat de GIP aan de toekomstige buitengrenzen betreft, heeft de EU duidelijk gesteld dat compromissen inzake faciliteiten of procedures niet mogelijk zullen zijn. Er zijn dan ook geen verzoeken om overgangsregelingen gedaan. De tijd dringt echter en er is nog veel te doen. De Commissie zal de ontwikkelingen nauwlettend volgen om zeker te kunnen zijn dat deze GIP goed functioneren op het moment van toetreding.
Voor het opzetten van grensinspectieposten voor de wettelijk verplichte veterinaire en andere controles in de kandidaatlanden zijn gebouwen, uitrusting en personeel nodig. De EU-wetgeving geeft minimumnormen aan voor GIP-faciliteiten, afhankelijk van het te controleren type producten. De veterinaire controles omvatten in de praktijk het inspecteren van de documentatie en fysieke inspecties van de dieren of de dierlijke producten. Na deze controles aan de eerste grensovergang van de EU kunnen dieren en producten in principe vrij circuleren binnen de interne markt. Het is dan ook essentieel dat de GIP-faciliteiten en -procedures afdoende zijn om de invoer van producten die niet aan de normen voldoen te verhinderen.

4b. Wat is het probleem bij het moderniseren van voedselverwerkende bedrijven?

Bijna alle kandidaatlanden hebben verzocht om overgangsperioden, van gemiddeld 3 jaar na de toetreding, voor het moderniseren van voedselverwerkende bedrijven. Cyprus en Estland hebben hun aanvraag onlangs ingetrokken. De Europese Commissie verlangt van kandidaatlanden dat zij gedetailleerde informatie verstrekken over de situatie van de voedselverwerkende bedrijven, en de kandidaatlanden die een overgangsperiode willen, moeten een bindend plan voor de upgrading van elk van die bedrijven indienen. De Commissie bestudeert in dit stadium deze informatie, samen met de betreffende kandidaatlanden, terwijl andere die informatie nog niet hebben verstrekt.

Ook als de EU overgangsperioden toestaat, moeten in ieder geval de producten van bedrijven die zich in de overgangsfase bevinden op de binnenlandse markt van de kandidaatlanden blijven, en kunnen die producten niet in de rest van de EU worden op de markt worden gebracht. Deze producten zullen dan ook duidelijk gemerkt moeten worden, om ze te onderscheiden van producten die binnen de gehele interne markt kunnen worden verkocht.
4c. Voorbeelden van normen waaraan slachthuizen, voedselverwerkende bedrijven en laboratoria moeten voldoen?

De voedselveiligheids- en veterinaire/fytosanitaire wetgeving van de EU stelt hoge normen. Daarom zullen de meeste kandidaatlanden zich aanzienlijke inspanningen moeten getroosten met betrekking tot het organiseren van een effectieve verdeling van de verantwoordelijkheid voor voedselveiligheid, het moderniseren van fabrieken, het opzetten van laboratoria en analysecapaciteit, het opleiden van personeel voor inspectiediensten en laboratoria, enz.

De meeste kandidaatlanden hebben relatief kleine slachthuizen die mogelijk niet voldoen aan al de gedetailleerde eisen die de EU-wetgeving stelt aan de infrastructuur en de organisatie van de slachtketen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er geen aparte ruimte is voor de antemorteminspectie, of dat de voorgeschreven slachtprocedures niet exact gevolgd worden.

Er is een rationalisatieproces gaande. Dit proces zal doorgaan tot de toetreding. De Commissie gaat ervan uit dat in die fase bedrijven en installaties die niet aan de EU-voorschriften voldoen en waarvoor ook geen overgangsregeling geldt, gesloten zullen worden.

In levensmiddelenfabrieken kan de tenuitvoerlegging van de EU-voorschriften met zich brengen dat de fabriek omgebouwd en het personeel omgeschoold moet worden. Voor een effectieve controle op pesticiden bijvoorbeeld moeten de kandidaatlanden programma's voor monsterneming en analyse opzetten, zorgen voor de noodzakelijke laboratoriuminfrastructuur en -uitrusting, en over gekwalificeerd personeel beschikken.

Ook moeten zij doelmatige procedures opzetten voor het identificeren van partijen, voor het rapporteren van de resultaten van analyses, en voor het nemen van passende maatregelen als er zich problemen voordoen.

De laboratoria moeten worden erkend aan de hand van normen betreffende goede laboratoriumpraktijken, zoals die van de ISO. Vergelijkbare eisen gelden voor de controle op residuen als hormonen, antibiotica en verontreinigende stoffen, en ook voor het testen op de aanwezigheid van ziekten, zoals BSE.
4d. Hebben de kandidaatlanden een specifiek probleem met BSE?

Alle kandidaatlanden erkennen dat BSE een reëel risico vormt, en nemen geleidelijk maatregelen om dat risico te beheersen. Zij hebben alle toegezegd dat zij op het moment van toetreding volledig aan de betreffende EU-wetgeving zullen voldoen. Dit omvat actieve BSE-bewaking, het verwijderen van specifiek risicomateriaal bij het slachten, het verbod van bepaalde typen diervoeders, en het invoeren van systemen voor de identificatie van runderen en producten van runderen.

Acht landen zijn al begonnen met grootschalige BSE-tests en de overige willen daarmee beginnen voor het einde van 2002. Bepaalde landen hebben echter om overgangsperioden verzocht met betrekking tot de voorschriften voor het verwerken van dierlijk afval.

In de context van de GBR-operatie (Geographical BSE Risk Assessment) zijn alle landen die tot nu toe zijn beoordeeld in niveau III ingeschaald, dat wil zeggen dat het waarschijnlijk of bevestigd is dat BSE in geringe mate aanwezig is. Dit geldt voor Slovenië, de Tsjechische Republiek, Slowakije, Cyprus, Hongarije, Litouwen, Estland, Polen en Roemenië. Drie kandidaatlanden hebben een of meer bevestigde BSE-gevallen (de Tsjechische Republiek, Slowakije, Slovenië). GBR-beoordelingen zijn nog niet voltooid voor Letland, Bulgarije en Turkije. Malta heeft nog geen dossier ingediend.

De Europese Commissaris voor gezondheids- en comsumentenbescherming, David Byrne, heeft recentelijk aan een aantal kandidaatlanden geschreven om zijn bezorgdheid te uiten over de bestaande regelingen en te wijzen op de dringende noodzaak van verbetering. Op dit punt zullen geen compromissen worden geaccepteerd.


5. Wat heeft de Commissie gedaan om een "van boerderij tot tafel"-aanpak in de kandidaatlanden te bevorderen en de voedselveiligheid te verbeteren?

Als aanvulling op het normale onderhandelingsproces heeft David Byrne een aantal kandidaatlanden bezocht om het belang van voedselveiligheid te benadrukken. Hij heeft ieder land verzocht een voedselveiligheidsstrategie te ontwikkelen, waarin de plannen voor omzetting en tenuitvoerlegging moeten worden aangegeven, en ook regelingen voor de coördinatie tussen de administratieve en controlerende instanties die verantwoordelijk zijn voor voedselveiligheid. Het doel van een dergelijke strategie is dat de kandidaatlanden zich concentreren op dit essentiële onderdeel van de EU-wetgeving, in de breedste zin, en dat alle departementen van de toetredingslanden die bij de voedselwetgeving betrokken zijn een actieve rol spelen.

Alle kandidaatlanden hebben positief gereageerd en een document betreffende hun voedselveiligheidsstrategie opgesteld. Het Voedsel- en Veterinair Bureau onderzoekt momenteel de situatie in het veld.
6. Welke financiële steun ontvangen de kandidaatlanden voor het verbeteren van hun voedselveiligheidsstelsels?

De voornaamste instrumenten zijn PHARE en SAPARD.

De investeringen voor het inrichten en moderniseren van grensinspectieposten worden in veel gevallen ondersteund met middelen van het PHARE-programma. Financiering van de upgrading (aanpassing, ombouw of nieuwbouw) van fabrieken die vlees, melkproducten, vis en andere landbouwproducten verwerken, wordt verstrekt door de SAPARD-programma's. Hiervoor is bijna een miljard euro gereserveerd. De BSE-tests in de kandidaatlanden zullen in de toekomst ook medegefinancierd worden in het kader van PHARE-programma. Tot nu toe hebben Hongarije, Polen, Letland, Litouwen, Estland, Slowakije, de Tsjechische Republiek en Bulgarije aanvragen voor deze steun ingediend.

7. Hoe is het toezicht en de controle op de tenuitvoerlegging georganiseerd?

Het controleren van het proces van omzetting en tenuitvoerlegging is de belangrijkste taak van de Commissie tussen nu en de toetreding. Gedurende de eerste fase van de onderhandelingen was het toezicht vooral gericht op de vooruitgang bij de omzetting van wetgeving. Nu het wetgevingsproces goed op gang is, zal de aandacht verschuiven naar controle op de tenuitvoerlegging van nieuwe wettelijke voorschriften in het veld. Het Voedsel- en Veterinair Bureau (VVB) speelt een belangrijke rol bij de controle van de mate van naleving van de wetgeving inzake voedselhygiëne en de gezondheid van dieren en planten in de kandidaatlanden. Inspectiebezoeken in de kandidaatlanden zullen de voornaamste prioriteit van het Bureau zijn in 2002. Tussen april 2001 en maart 2002 zijn er algemenebeoordelingsmissies naar alle kandidaatlanden ondernomen. Deze missies bestreken alle aspecten van het voedselveiligheids-acquis, met inbegrip van de gezondheid en het welzijn van dieren en de gezondheid van planten (Hoofdstuk 1 en 7). Het doel van de missies was een algemene indruk te krijgen van de mate van voorbereiding van de kandidaatlanden op de toetreding.

Vervolgens is er een begin gemaakt met meer gedetailleerde beoordelingen. Het doel daarvan is na te gaan hoe de toetredingslanden vorderen met de tenuitvoerlegging van EU-wetgeving. Voor 2002 zullen deze voornamelijk betrekking hebben op 10 van de kandidaatlanden, met 4-5 inspecties per land, die de volgende brede terreinen zullen bestrijken:


1. Levende dieren en levensmiddelen van dierlijke oorsprong, en de bedrijven die deze produceren


2. Invoercontroles, grensinspectieposten


3. Overdraagbare spongiforme encefalopathieën (TSE) en diervoeders

4. Algemene controles van de hygiëne van levensmiddelen

5. Gezondheid van planten

Aan dit inspectieprogramma zal 25% van de middelen van het VVB besteed worden.

David Byrne zal de resultaten van deze bezoeken met de lidstaten bespreken, zodat er rekening mee gehouden kan worden in het onderhandelingsproces.

8. Zullen de kandidaatlanden nog vóór de toetreding aan de normen inzake voedselveiligheid kunnen voldoen ?

Het is nog te vroeg om dat te kunnen zeggen. Er is duidelijk nog veel te doen. Alle kandidaatlanden werken echter hard aan het voldoen aan de vereisten. Zij zullen voortgangsrapporten voorleggen aan de Raad (Landbouw) in maart. De Commissie zal druk blijven uitoefenen om verbeteringen te bereiken, maar er is weinig tijd meer. In ieder geval zal de EU haar hoge normen niet verlagen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...