Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Project infanteriegevechtsvoertuig (IGV)

Datum nieuwsfeit: 18-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Defensie
Zoek soortgelijke berichten


---

Brieven aan de Kamer
---

project infanteriegevechtsvoertuig (IGV)

18-03-2002

Inleiding Met mijn brief van 18 april 1997 (Kamerstuk 25 000X, nr. 74) informeerde ik u over de behoeftestelling voor de vervanging van ongeveer 1600 pantservoertuigen van het type YPR 765 en M577 voor de Koninklijke landmacht. Daarin werd onder meer gemeld dat gezien de omvang van het project, de vervanging gefaseerd zal plaatsvinden. De eerste fase omvat de vervanging van voornamelijk paraat ingedeelde voertuigen. De levering van de nieuwe voertuigen is gepland na 2007. In de tweede fase, na 2017, worden vervolgens de voertuigen bij de reserve eenheden vervangen door de voertuigen uit de eerste fase te laten doorstromen. De parate eenheden worden dan van nieuwe voertuigen voorzien. Overigens zal voor fase 2 te zijner tijd, maar zeker niet voor 2010, een separate behoeftestelling worden opgesteld.

In mijn brief van 6 maart 2000 (Kamerstuk 26 396, nr. 3) gaf ik aan dat in de toekomstige behoefte aan pantservoertuigen kan worden voorzien door de invoering van drie typen:

- een klein gepantserd wielvoertuig (Fennek) - een groot gepantserd wielvoertuig (PWV) - een infanteriegevechtsvoertuig (IGV).

Na de voltooiing van de gecombineerde voorstudie- en studiefase van het totale project Vervanging pantservoertuigen YPR 765 en M577 heb ik u met mijn brief van 9 januari 2001 (Kamerstuk 26 396, nr. 5) geïnformeerd over de resultaten daarvan. Daarin schreef ik dat de actualisering van de kwalitatieve behoefte aan infanteriegevechtsvoertuigen nadere studie vereiste en dat ik u daarover in een afzonderlijke brief zou rapporteren. Met deze brief bericht ik u over de voorstudieresultaten van het project Infanteriegevechtsvoertuig (IGV).

De operationele behoefte De Koninklijke landmacht moet over de middelen beschikken om in het gehele geweldsspectrum op te treden. Daarbij wordt het onderscheid tussen crisisbeheersing en de bondgenootschappelijke verdedigingstaak militair-operationeel gezien steeds minder relevant. Ook crisisbeheersingstaken kunnen het hogere deel van het geweldsspectrum bestrijken. Voor optreden onder gevechtsomstandigheden vormen pantserinfanterievoertuigen - naast tanks en overige pantserbestrijdingsmiddelen - de kern van de gemechaniseerde gevechtseenheden. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan de gevechtskracht.

Het infanteriegevechtsvoertuig geldt als basisgevechtsvoertuig voor de pantserinfanterie- bataljons. Het toekomstig optreden van deze eenheden in het gehele geweldsspectrum stelt een aantal specifieke eisen aan het voertuigconcept. Het betreft eisen op het gebied van transportvermogen, bescherming, mobiliteit, commandovoering en vuurkracht. Tevens moet ten aanzien van genoemde aspecten voldoende groeipotentieel aanwezig zijn.

Het transportvermogen moet voldoende zijn om naast een commandant, schutter en chauffeur, een infanteriegroep - zeven gevechtssoldaten - inclusief persoonlijke- en groepsuitrusting te vervoeren.

Het voertuig moet rondom bescherming bieden tegen 14,5 mm pantserdoorborende munitie. Frontaal geldt er een bescherming tegen 30 mm pantserdoorborende projectielen. Daarnaast moet het voertuig bescherming bieden tegen mijnen, en scherfwerking van conventionele artillerie- en mortiergranaten. Bovendien moet het voertuig beschikken over groeipotentieel om ten minste 3000 kg extra bepantsering aan te kunnen brengen, als aanvulling op de geëiste basisbescherming. Bescherming tegen NBC-middelen is eveneens vereist.

Als mobiliteitseis is gesteld, dat het infanteriegevechtsvoertuig in alle soorten terrein naast tanks moet kunnen optreden. De maximale snelheid op de weg moet minstens 75 km/u bedragen. Als actieradius geldt een afstand van minimaal 600 km. Daarnaast is bij het optreden tijdens gevechtsacties een hoge mate van wendbaarheid vereist, waarbij onder meer moet worden gedacht aan duelsituaties met vijandelijke voertuigen en operaties in stedelijk gebied. De combinatie van eisen op het gebied van transportwaardigheid, mobiliteit en bescherming is alleen met een rupsvoertuig te realiseren.

De verschillende sensor-, verbindings- en informatieverwerkingssystemen moeten het mogelijk maken snel en onder alle omstandigheden doelen te onderkennen en te bestrijden, informatie te verwerken en uit te wisselen.

Het infanteriegevechtsvoertuig moet doelen tot op een afstand van 2000 meter kunnen uitschakelen, zoals infanteriegevechtsvoertuigen, personeel en gevechtshelikopters. Met het oog op de geplande gebruiksduur van het infanteriegevechtsvoertuig en de toename van bescherming op pantservoertuigen moet er op gebied van vuurkracht -uitgedrukt in kaliber- groeipotentieel aanwezig zijn. Op basis van deze eisen en een door TNO uitgevoerde studie naar de effectiviteit en de levensduurkosten van de verschillende kalibers munitie, is gekozen voor het kaliber 35 mm.

De integrale beschouwing van de hierboven genoemde eisen leidt tot de keuze voor een rupsvoertuig met een 35 mm boordkanon.

De huidige infanteriegevechtsvoertuigen zijn vanaf 1979 ingevoerd en bereiken in de periode 2007-2012 het einde van de technische en economische levensduur. Dan voldoen ze niet meer aan de eisen die het moderne gevecht stelt op het gebied van transportvermogen, bescherming, mobiliteit, vuurkracht en commandovoering. Tevens is van deze voertuigen het groeipotentieel maximaal benut, zodat een gevechtswaardeverbeteringsprogramma geen oplossing voor de genoemde tekortkomingen biedt.

De kwantitatieve behoefte is ten opzichte van het gestelde in mijn brief van 9 januari 2001 niet gewijzigd. Voor het infanteriegevechtsvoertuig geldt een behoefte van 200 voertuigen verdeeld over de typen: pantserrupsinfanterie (PRI), pantserrupscommando (PRCO) en pantserrupsberging (PRB). In de infanterie uitvoering is er behoefte aan 151 voertuigen waarvan er 144 worden ingedeeld bij de drie parate infanteriebataljons. Van de commando versie zijn 29 voertuigen benodigd, waarvan 27 voertuigen worden ingedeeld bij de parate bataljons. Van de totale behoefte aan 20 bergingsvoertuigen zijn 15 voertuigen bestemd voor de drie infanteriebataljons en worden 4 voertuigen ingedeeld bij de pantsergenie- compagnieën. De resterende 10, niet bij parate eenheden ingedeelde voertuigen, vormen de Algemene Reserve. Deze voertuigen zullen voor opleidingen worden gebruikt.

De opleidingen bestaan uit een specifiek deel (functieopleiding) en een algemeen deel (onderdeel- en tactische opleiding). De specifieke opleidingen - zoals de rijopleiding - worden verzorgd met behulp van (geavanceerde) onderwijsleermiddelen en voertuigen afkomstig van de Algemene Reserve. De algemene opleiding vindt plaats bij het onderdeel waarbij de paraat ingedeelde voertuigen worden gebruikt. Hierbij moet worden gedacht aan het opwerken van de eenheid om te kunnen deelnemen aan het gevecht van verbonden wapens dat bijvoorbeeld nodig is om in een vredesafdwingende operatie te kunnen optreden. Om te voorkomen dat een deel van de voertuigen onevenredig hoge slijtage gaat vertonen als gevolg van een verhoogd (opleidings)gebruik, zal het materieel dat voor opleidingen wordt ingezet, in voorkomend geval rouleren met paraat ingedeelde voertuigen.

Resultaten marktverkenning Uit een eerste marktverkenning bleek dat bestaande voertuigen of uitontwikkelde voertuigconcepten die worden geproduceerd door, dan wel in gebruik zijn bij Europese en Navo-landen, voldoende aanknopingspunten boden voor het vervolgtraject. In de voorstudiefase is kopen van de plank dan ook als uitgangspunt gehanteerd. Naast de eigen marktverkenning is tevens een WEAG-publicatie geplaatst. Daarnaast zijn de attachés in de Navo-landen benaderd om niet onderkende alternatieven aan te melden.

Na een eerste selectie zijn tien kandidaten nader beschouwd. Dit zijn: a. CV-90 Hägglunds Vehicle (Zweden) b. Bradley United Defense (Verenigde Staten) c. Warrior-2000 Alvis Vehicles Ltd (Verenigd Koninkrijk) d. ABSV Vickers Defence Systems (Verenigd Koninkrijk) e. Marder Henschel Wehrtechnik (Duitsland) f. Kentaurus Hellenic Vehicle Industry (Griekenland) g. Trojan TC-500 Patria Vehicles (Finland) h. Ulan Steyr Daimler Puch (Oostenrijk) i. Pizarro Santa Barbara (Spanje) j. Bionix Singapore Technologies Automotive (Singapore)

De Ulan en de Pizarro zijn gebaseerd op een gezamenlijk concept dat is ontwikkeld door een samenwerkingsverband tussen de bedrijven Steyr Daimler Puch en Santa Barbara. De productie is echter door genoemde bedrijven afzonderlijk ter hand genomen, waardoor de configuratie van deze voertuigen verschilt.

Uit de voorstudie bleek dat vier typen, de CV-90, de Warrior-2000, de Ulan en de Pizarro, mogelijkheden bieden om, waar nodig na verbeteringen, aan de gestelde eisen te voldoen. De verbeteringen betreffen met name de integratie van een 35 mm boordkanon, de mogelijkheid voor het aanbrengen van extra bepantsering en, in het geval van de Ulan en Pizarro, een groter laadvermogen door een effectievere indeling van de laadruimte. De zes niet geselecteerde voertuigtypen vielen na de voorstudie af, omdat ze of nog in een pril stadium van de ontwikkelingsfase verkeren, of de mobiliteitseis niet halen, of te weinig groeipotentieel bieden.

Internationale samenwerking Bij alle vier de productalternatieven, die mogelijkheden bieden om aan de gestelde eisen te voldoen, lijkt internationale samenwerking in meer of mindere mate mogelijk. De CV-90 is oorspronkelijk ontworpen en gebouwd voor het Zweedse leger. Noorwegen heeft inmiddels een doorontwikkelde versie van de CV-90 in gebruik. Ook Zwitserland en Finland hebben recent voor dit voertuig gekozen. De Ulan en Pizarro zijn gebaseerd op een gezamenlijk concept en zijn in gebruik bij Oostenrijk en Spanje. De Warrior-2000 is een doorontwikkelde versie van de Warrior die bij het Verenigd Koninkrijk in gebruik is. Mogelijk besluit het Verenigd Koninkrijk om elementen van het Warrior-2000 concept op de bestaande Warriors toe te passen. In de studie- en verwervingsvoorbereidingsfase worden de samenwerkingsmogelijkheden met de genoemde landen in relatie tot de geselecteerde productalternatieven nader bezien.

Naast de genoemde landen heeft Duitsland te kennen gegeven concrete plannen te hebben voor de ontwikkeling van een nieuw infanteriegevechtsvoertuig (Schützenpanzer-3). Gelet op de nauwe samenwerking met Duitsland (o.a. het gezamenlijke legerkorps), wordt het Duitse programma voor de ontwikkeling van een nieuw pantserinfanterievoertuig in de vervolgfase gevolgd.

Financiën Voor het totale project Vervanging pantservoertuigen YPR en M577 fase 1 is, zoals verwoord in de B/C-brief van 9 januari 2001, 1642,7 miljoen (f 3620 miljoen, prijspeil 2000) opgenomen in de plannen van landmacht. Voor de verwerving van 208 stuks kleine pantserwielvoertuigen is een budget van 170,2 miljoen (f 375 miljoen, prijspeil 2000) gereserveerd. Voor 384 stuks grote pantserwielvoertuigen werd het taakstellende budget vastgesteld op 862,2 (f 1900 miljoen, prijspeil 2000). Hierdoor resteerde een budget van 610,3 miljoen (f 1345 miljoen, prijspeil 2000) voor de aanschaf van 200 stuks infanteriegevechtsvoertuigen.

Op basis van de antwoorden op de uitgestuurde Requests for information (RFI) en gegevens uit landen die recent soortgelijke systemen hebben aangeschaft (o.a. Zwitserland), blijkt dat bijstelling van de financiële randvoorwaarde naar een bedrag van 828 miljoen (f 1825 miljoen) in prijspeil 2001 en inclusief 19 procent BTW noodzakelijk is. In dit bedrag is opgenomen de initieel benodigde munitie, de logistieke ondersteuning, mogelijke infrastructurele consequenties en de op dit moment ingeschatte technische aanpassingen om geheel aan de eisen te kunnen voldoen. Dit bedrag is in de landmacht plannen en in de Defensiebegroting voor 2002 opgenomen. De verhoging van het budget was reeds vermeld in de beantwoording van de vragen over de halfjaarrapportage van het project Pantserwiel-voertuigen (PWV) van 16 oktober 2001.

Risicos Omdat dit project uitgaat van bestaande voertuigen of concepten (van de plank) wordt alleen de integratie van een 35 mm boordkanon met aanvoermechanisme van munitie als technisch risico onderkend. Hoewel het kanon en de munitie reeds op de markt zijn te verkrijgen, vergt de financiële en technische haalbaarheid van de integratie in een bestaand voertuig nadere studie.

Voorzetting van het project In de vervolgfase wordt studie verricht naar de ergonomische omstandigheden, de bescherming en de beladingmogelijkheden van de vier genoemde productalternatieven. Tevens vindt er in samenwerking met TNO een vervolgstudie plaats op het gebied van munitie en de integratie van het 35 mm boordkanon. Voor de uitvoering van de studies, de realisatie van de testopstellingen, de verkrijging van de studiemodellen en de uitvoering van de beproevingen is een bedrag gereserveerd van 5,5 miljoen.

Ik ben voornemens, desgewenst na overleg met u, de Koninklijke landmacht toestemming te verlenen het project Infanteriegevechtsvoertuig (IGV) voort te zetten met de vier overgebleven producten van de kandidaten: Hägglunds Vehicle, Alvis Vehicles Ltd, Steyr Daimler Puch en Santa Barbara. Over de resultaten van de studiefase wordt u naar verwachting begin 2004 geïnformeerd.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

H.A.L. van Hoof

Nieuws Ministerie van Defensie


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...